Повна версія

Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні технології

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПРИКЛАДНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Інформаційні технології ямяются не тільки об'єктом досліджень і розробки, а й засобом створення інформаційних систем в різних предметних областях. Незважаючи на специфіку конкретних об'єктів, вдалося розробити методологію, моделі, методи і засоби прикладних інформаційних технологій, що дозволяє знизити витрати і скоротити терміни інформатизації. Спектр прикладних інформаційних технологій широкий. Виходячи з обмеженим обсягом підручника розглянуті інформаційні технології організаційного управління (корпоративні інформаційні технології), інформаційні технології в промисловості та економіці, інформаційні технології в освіті, інформаційні технології автоматизованого проектування.

Прикладні інформаційні технології, ґрунтуючись на стандартних моделях, методах і засобах допускають формулювання, постановку і реалізацію поставлених завдань в термінах предметної області користувача. Удосконалення даного класу технологій направлено на забезпечення автоматизованого формування моделі предметної області і занурення її в стандартну інструментальну середу.

Інформаційні технології організаційного управління (корпоративні інформаційні технології)

Корпоративне управління та створення корпоративних інформаційних систем в даний час спираються на різні інформаційні технології, так як, на жаль, не існує універсальної технології. Можна виділити наступні три трупи методів управління: ресурсами, процесами, корпоративними знаннями (комунікаціями). Серед інформаційних технологій в якості найбільш використовуваних можна виділити наступні

СУБД, Workflow (стандарти асоціації Workflow Management Coalition), Інтранет. На рис. 6.1 показані місце і призначення кожної з інформаційних технологій [1, 23).

На рис. 6.2 інтенсивність кольору відповідає ступеню підтримки інформаційними технологіями методів управління.

Завдання управління ресурсами відноситься до числа класичних методик управління і є першою, де стали широко використовуватися інформаційні технології. Це пов'язано з наявністю добре відпрацьованих економіко-математичних моделей, ефективно реалізуються засобами обчислювальної техніки. Розглянемо еволюцію завдань управління ресурсами.

Спочатку була розроблена методологія планування матеріальних ресурсів підприємства MRP (Material Requirements Planning), яка використовувалася з методологією об'ємно-календарного планування MPS (Master Planning Shedule). Наступним кроком було створення методології планування виробничих ресурсів (потужностей) - CRP (Capacitiy Requirements Planning). Ця методологія була принципово схожа на MRP, але орієнтована на розрахунок виробничих потужностей, а не

Місце і призначення інформаційних технологій

Мал. 6.1. Місце і призначення інформаційних технологій

Ступінь підтримки інформаційними технологіями методів управління

Мал. 6.2. Ступінь підтримки інформаційними технологіями методів управління

матеріалів і компонентів. Це завдання вимагає великих обчислювальних ресурсів, навіть на сучасному рівні.

Об'єднання зазначених вище методологій призвело до появи завдання MRP "другого рівня" - MRP II (Manufacturing Resource Planning) - інтегрованої методології планування, що включає MRP / CRP і використовує MPS і FRP (Finance Resource / requiremcnts Planning) - планування фінансових ресурсів. Далі була запропонована концепція ERP (Economic Requirements Planning) - інтегроване планування всіх "бізнес-ресурсів" підприємства.

Ці методології були підтримані відповідними інструментальними засобами. Більшою мірою до підтримки даних методологій застосовні СУБД.

Наступним кроком було створення концепції управління виробничими ресурсами - CSPP (Customer Synchronized Resource Planning) - планування ресурсів, синхронізоване зі споживанням. Відмінністю даної концепції є облік допоміжних ресурсів, пов'язаних з маркетингом, продажем і післяпродажним обслуговуванням. На рис. 6.3 показано співвідношення між поняттями CSSP, ERP і стадіями життєвого циклу товару.

У зв'язку з тим, що в сучасному виробництві задіяно безліч постачальників і покупців, з'явилася нова концепція логістичних ланцюжків (Supply Chain). Суть цієї концепції полягає в обліку при аналізі господарської діяльності всього ланцюжка (мережі) перетворення товару з сировини в готовий виріб (рис. 6.4).

При цьому акцент зроблений на наступні чинники:

 • • вартість товару формується протягом усього логістичного ланцюжка, але визначальною є стадія продажу кінцевому споживачу;
 • • на вартості товару критичним чином позначається загальна ефективність всіх операцій;
 • • найбільш керованими є початкові стадії виробництва товару, а найбільш чутливими - кінцеві (продажні).

Співвідношення між поняттями CSSP, ERP і стадіями життєвого циклу товару

Мал. 6.3. Співвідношення між поняттями CSSP, ERP і стадіями життєвого циклу товару

Подальшим розвитком концепції логістичних ланцюжків є ідея віртуального бізнесу (рис. 6.5), що представляє розподілену систему декількох компаній і охоплює повний життєвий цикл товару, або поділ однієї компанії на декілька "віртуальних бізнесів".

Розглянуті вище методології знайшли прояв як в окремих програмних продуктах, так і в рамках Інтранета, як інструменту корпоративного управління.

Інтранет є технологією управління корпоративними комунікаціями на відміну від Інтернету, що є технологією глобальних комунікацій. У телекомунікаційних технологіях виділяють три рівня реалізації: апаратний, програмний і інформаційний. З цієї точки зору Інтранет відрізняється від Інтернету тільки інформаційними аспектами, де виділяються три рівні: універсальна мова уявлення корпоративних знань, моделі подання, фактичні знання.

Концепція логістичних ланцюжків

Мал. 6.4. Концепція логістичних ланцюжків

Ідея віртуального бізнесу

Мал. 6.5. Ідея віртуального бізнесу

Універсальна мова уявлення корпоративних знань не залежить від конкретної предметної області і визначає граматику і синтаксис. На даному етапі не існує єдиної мови опису і до цієї категорії може бути віднесений графічна мова опису моделей даних, мережевих графіків, алгоритмів і ін. Завданням універсальної мови уявлення корпоративних знань є: уніфікація представлення знань, однозначне тлумачення знань, розбиття процесів обробки знань на прості процедури, що допускають автоматизацію.

Моделі представлення визначають специфіку діяльності організації. Знання цією рівня є метаданими, що описують первинні дані.

Фактичні знання відображають конкретні предметні області і є первинними даними.

Інтранет дає відчутний економічний ефект в діяльності організації, що пов'язано в першу чергу з різким поліпшенням якості споживання інформації та її прямим впливом на виробничий процес. Для інформаційної системи організації ключовими стають поняття "публікація інформації", "споживачі інформації", "подання".

Архітектура Інтранета стала природним розвитком інформаційних систем: від систем з централізованою архітектурою, через системи "клієнт-сервер" до Інтранету.

Ідея централізованої архітектури була класично реалізована в мейнфреймах, відмінною рисою яких була концентрація обчислювальних ресурсів в єдиному комплексі, де здійснювалося зберігання і обробка великих масивів інформації. Переваги: простота адміністрування, захист інформації.

При використанні персональних комп'ютерів з'явилася можливість перенесення частини інформаційної системи безпосередньо на робоче місце. Таким чином, виникла необхідність

побудови розподіленої інформаційної системи. Цим цілям відповідає архітектура "клієнт-сервер", заснована на моделі взаємодії комп'ютерів і програм в мережі (рис. 6.6).

У традиційному розумінні системи "клієнт-сервер" здійснюють поставку даних, і для них характерно наступне:

 • • на сервері породжуються дані, а не інформація;
 • • для обміну даними між клієнтами використовується закритий протокол;
 • • дані передаються на комп'ютери клієнтів, на них інтерпретуються і перетворюються в інформацію;
 • • фрагменти прикладної системи розміщуються на комп'ютерах клієнтів.

Основні переваги систем "клієнт-сервер":

 • • низька навантаження на мережу (робоча станція посилає серверу бази даних запит на пошук певних даних, сервер сам здійснює пошук і повертає по мережі тільки результат обробки запиту, тобто одну або кілька записів);
 • • висока надійність (СУБД, засновані на технології "клієнт-сервер", підтримують цілісність транзакцій і автоматичне відновлення при збої);
 • • гнучке налаштування рівня прав користувачів (одним користувачам можна призначити тільки перегляд даних, іншим перегляд і редагування, треті взагалі не побачать жодних даних);

Модель взаємодії комп'ютерів і програм в мережі

Мал. 6.6. Модель взаємодії комп'ютерів і програм в мережі

• підтримка полів великих розмірів (підтримуються типи даних, розмір яких може вимірюватися сотнями кілобайт і мегабайт).

Однак системам "клієнт-сервер" притаманний ряд серйозних недоліків:

 • • труднощі адміністрування, внаслідок територіальної роз'єднаності і неоднорідності комп'ютерів на робочих місцях;
 • • недостатня ступінь захисту інформації від несанкціонованих дій;
 • • закритий протокол для спілкування клієнтів і сервера, специфічний для даної інформаційної системи.

Для усунення зазначених недоліків була розроблена архітектура систем Інтранет, які сконцентрували і об'єднали в собі кращі якості централізованих систем і традиційних систем "клієнт-сервер" (рис. 6.7).

Вся інформаційна система знаходиться на центральному комп'ютері. На робочих місцях перебувають найпростіші пристрої доступу (навігатори), що надають можливість управління процесами в інформаційній системі. Всі процеси здійснюються на центральній ЕОМ, з якою пристрій доступу спілкується за допомогою простого протоколу, шляхом передачі екранів і кодів натиснутих клавіш на пульті.

Основні переваги систем Інтранет:

 • • на сервері виробляється інформація (а не дані) в формі, зручній для подання користувачеві;
 • • для обміну інформацією між клієнтом і сервером використовується протокол відкритого типу;

Архітектура систем "клієнт-сервер"

Мал. 6.7. Архітектура систем "клієнт-сервер"

 • • прикладна система сконцентрована на сервері, на клієнтах розміщується тільки програма-навігатор;
 • • полегшено централізоване управління серверної частиною і робочими місцями;
 • • уніфікований інтерфейс, що не залежить від програмного забезпечення, використовуваного користувачем (операційна система, СУБД та ін.).

Важливою перевагою Інтранета є відкритість технології. Існуюче програмне забезпечення, засноване на закритих технологіях, коли рішення розроблені однією фірмою для однієї програми, може бути, здаються більш функціональними і зручними, однак різко обмежують можливості розвитку інформаційних систем. В даний час в Інтранет широко використовуються відкриті стандарти за такими напрямками [15]:

 • • управління мережевими ресурсами (SMTP, IMAP, MIME);
 • • телеконференції (NNTP);
 • • інформаційний сервіс (НТРР, HTML);
 • • довідкова служба (LDAP);
 • • програмування (Java).

Тенденції подальшого розвитку Інтранета:

 • • інтелектуальний мережевий пошук;
 • • висока інтерактивність навігаторів за рахунок застосування Java-технології;
 • • мережеві комп'ютери;
 • • перетворення інтерфейсу навігатора в універсальний інтерфейс з комп'ютером.
 
<<   ЗМІСТ   >>