Повна версія

Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні технології

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Етапи переходу до інформаційного суспільства

Рішення перерахованих в підрозділ. 2.3 завдань дозволить пройти перший етап формування інформаційного суспільства - етап комп'ютеризації. При цьому передбачається випереджаючий розвиток науково-технічних напрямків, що безпосередньо забезпечують створення та ефективне застосування нових інформаційних технологій, модернізацію конструкторської, технологічної та промислових баз виробництва інформаційних засобів і їх елементів, екстенсивне поширення обчислювальної і мікропроцесорної техніки на різні сфери людської діяльності. Починає створюватися система, що забезпечує формування загальної комп'ютерної грамотності як основи виховання інформаційної культури населення. Таким чином, основним завданням етапу є насичення міста обчислювальної і мікропроцесорної технікою.

На другому етапі передбачається розвиток інформаційної інфраструктури регіону і забезпечення умов для включення його до складу світової економічної системи.

На даному етапі здійснюються:

 • • забезпечення потреб населення регіону в засобах інформаційної техніки, в першу чергу, в персональних комп'ютерах і периферійних пристроях;
 • • створення широкої мережі банків і баз даних;
 • • створення локальних і корпоративних інформаційних мереж і опорних зон формування інформаційного суспільства і підключення їх до глобальних мереж;
 • • створення широкої інтегрованої мережі телефонного і цифрового зв'язку.

Етап характеризується комп'ютерним освоєнням інформаційного фонду, завантаженням його в бази даних, об'єднані в локальні і корпоративні інформаційні мережі. Вільний доступ до інформації, що зберігається в таких базах, має тільки обмежене коло користувачів. Відбувається підключення цих мереж до глобальних і їх інтеграція. Триває формування інформаційної культури населення. Другий етап формування інформаційного суспільства може бути названий етапом персоналізації інформаційного фонду та інтеграції інформаційних мереж.

Метою третього етапу є розвиток і задоволення основних інформаційних потреб населення.

Цей етап включає:

 • • завершення створення інформаційної інфраструктури та інтеграції її як складового елементу в світову інфраструктуру;
 • • масове застосування новітніх інформаційних засобів, систем і технологій у всіх сферах людської діяльності;
 • • забезпечення кожному жителю регіону вільного доступу до всієї інформації, необхідність в якій виникає в процесі його діяльності, відпочинку та у побуті;
 • • завершення виховання інформаційної культури населення.

Третій етап формування інформаційного суспільства характеризується забезпеченням вільного доступу до всієї інформації, накопиченої людством, можливістю не тільки користуватися міським, загальнодержавним і світовим інформаційними фондами, а й безпосередньо поповнювати їх. Інформаційний фонд стає надбанням практично кожного жителя і перетворюється в основний ресурс розвитку міста, тому третій етап можна назвати етапом соціалізації і актуалізації інформаційного фонду.

Реалізація перерахованих вище завдань передбачає подальший розвиток і впровадження в усі сфери людської діяльності перспективних інформаційних технологій, що дозволяють людині жити і працювати в новому інформаційному середовищі. Ці технології підтримують базові інформаційні процеси, що забезпечують підготовку, збір, передачу, накопичення і зберігання інформації, а також перетворення даних в знання на основі моделей формалізації і представлення знань. Можна виділити базові інформаційні технології по областях застосування: в адміністративному управлінні, економіці, промисловості, науці, освіті, поліграфії, соціально-побутовій сфері. За змістом технології поділяють на: телекомунікаційні з асинхронної передачею даних, CASE-технології, технології розподілених баз даних і знань з віддаленим доступом, мультимедіа-технології, геоінформаційні технології, високопродуктивні технології обробки даних, технології захисту інформації, технології віртуальної реальності та ін. Актуальним завданням є впровадження цих технологій в освіту. Це сприятиме формуванню нової інформаційної культури.

В цілому обсяг світового ринку інформаційних технологій щорічно зростає на 6%. Цілком очевидно, що настає ера інформаційного суспільства.

Революційні перетворення в галузі інформаційних технологій позитивно сприймаються суспільством, проте ефективність їх використання гальмує відставання основних технологій, зокрема в галузі управління. Процес інформатизації, з одного боку, характеризується різким зростанням інформаційних потоків, чому сприяють активно розвиваються технічні та програмні можливості вилучення, транспортування, зберігання, обробки та подання інформації. З іншого боку, що подаються обсяги інформації в основному є застарілими, не відображають поточний реальний стан предметної області і, тим більше, не надають можливостей прогнозування. Виникли суперечності між новими інформаційними і застарілими управлінськими технологіями показані на рис. 2.1.

Усунення протиріч можливо наступними шляхами:

 • • актуалізацією інформації, що представляється;
 • • забезпеченням сумісності старих і нових технологій за рахунок використання нових економіко-математичних моделей, розробки і впровадження нових стандартів на методи, моделі та засоби;
 • • систематизацією інформації, що подається для прийняття рішень, використанням нових форм представлення, зокрема візуальної (три чверті інформації про навколишній світ поль

Протиріччя між інформаційними та управлінськими технологіями

Мал. 2.1. Протиріччя між інформаційними та управлінськими технологіями

зователем отримують візуально, а ділова інформація в основному представляється в текстовому вигляді).

Найважливішим кроком на шляху зближення інформаційних та управлінських технологій є активне використання знань. Життєвий цикл інформації (рис. 2.2) включає наступні компоненти: дані, інформація, знання, накопичений досвід.

Дані є фундаментом інформаційної піраміди, несучою основою для виробництва інформації, що здійснюється шляхом збору, збагачення і передачі даних. Перехід від інформації до знань відбувається на основі обробки інформації і використання штучного інтелекту. Знання є одним з природних шляхів скорочення величезних інформаційних потоків. У зв'язку з цим найважливішим завданням є розвиток процесу управління знаннями, що включає їх вилучення з накопиченого досвіду і правильне їх застосування для вирішення конкретних завдань. Сучасні інформаційні системи - складність

Життєвий цикл інформації

Мал. 2.2. Життєвий цикл інформації

ні інтегровані комплекси, що представляють собою набір механізмів, методів і алгоритмів, спрямованих на підтримку життєвого циклу інформації.

 
<<   ЗМІСТ   >>