Повна версія

Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні технології

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПОНЯТТЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ. СТРАТЕГІЯ ПЕРЕХОДУ ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Інформатизація є вирішальним фактором розвитку сучасного суспільства, що забезпечує відповідний рівень життя всіх його членів на основі використання технологій високого рівня. Розвиток людства привело до необхідності переходу від індустріального до інформаційного суспільства, для якого характерно забезпечення необхідного ступеня інформованості всіх його членів і надання більшого обсягу інформаційних послуг високого рівня. Ступінь переходу до інформаційного суспільства пропонується оцінювати за сукупністю ознак, серед яких визначальними є: рівень інформаційних потреб населення, інформаційна культура, ступінь інформатизації економіки, лідируюча роль освіти, входження в світовий інформаційний простір. Розглядаються основні етапи переходу, відповідні їм стратегічні цілі інформатизації, шляхи усунення виникаючих протиріч.

Етапи еволюції суспільства та інформатизації

Завершується століття енергетики і па його зміну відповідно до прогнозу Н. Вінера приходить століття інформатики. Перший століття поточного тисячоліття увійде в історію людства як століття завершення переходу з індустріального суспільства в суспільство інформаційне. Процес переходу, який отримав назву інформатизації, інтенсивно реалізується у всіх країнах світової спільноти. На цей шлях досить давно вступила і Росія. Прогнози вчених дозволяють стверджувати, що більшість західно-європейських країн і з деяким відставанням і Росія не пізніше середини майбутнього століття перейдуть в інформаційне суспільство. Вичерпної характеристики інформаційного суспільства поки що не існує, але припускають, що в такому суспільстві будуть повністю задоволені інформаційні потреби населення. В даний час ці потреби ще не усвідомлені і в значній мірі нс сформовані. Майбутній століття буде відрізнятися глобальної технологізацією передових країн, що визначається не тільки розвитком матеріальної бази, а й рівні інтелектуалізації суспільства, його вмінням створювати, застосовувати і зберігати нові знання. Зміниться і структура знань: частка традиційних знань зменшиться з 70 до 40%, прагматичних - з 15 до 10%, але зросте частка нових знань з 5 до 15% і знань, спрямованих на розвиток творчих здібностей особистості - з 3 до 25%. Сучасна освіта є підтримуючим, перспективне освіта повинна стати в інформаційному суспільстві випереджаючим.

Поряд з існуючими проблемами в XXI ст. прогнозується виникнення інформаційної нерівності, що можна подолати шляхом формування нової інформаційної культури суспільства, як сукупності правил поведінки в інформаційному суспільстві, комунікаційне середовище, людино-машинних системах, вписуються в світову гуманістичну культуру людства. Масове входження користувачів в Інтернет вже виявило ряд негативних тенденцій: придушення російської національної культури, зниження моральності, наявність планомірного негативного ідеологічного впливу. Інформатизація суспільства базується на досягненнях інформатики, в якій як в науковому напрямку можна виділити три рівні:

  • • фізичний - програмно-апаратні засоби обчислювальної техніки і техніки зв'язку;
  • • логічний - інформаційні технології;
  • • прикладної - призначені для користувача інформаційні системи.

Досягнення інформатики на цих рівнях і визначають прогрес у просуванні до інформаційного суспільства.

Економічною основою інформаційного суспільства є галузі інформаційної індустрії (телекомунікаційна, комп'ютерна, електронна, аудіовізуальна), які переживають процес технологічної конвергенції і корпоративного злиття. Відбувається інтенсивний процес формування світової "інформаційної економіки", що полягає в глобалізації інформаційних, інформаційно-технологічних і телекомунікаційних ринків, виникненні світових лідерів інформаційної індустрії, перетворенні "електронної торгівлі" по телекомунікаціях в засіб ведення бізнесу.

Правовою основою інформаційного суспільства є закони і нормативні акти, що регламентують права людини на доступ до інформаційних ресурсів, технологій, телекомунікацій, захист інтелектуальної власності, недоторканність особистого життя, свободу слова, інформаційну безпеку. Інформаційна безпека суспільства і особистості набуває нового статусу, перетворюючись з чисто технологічної проблеми в соціальну, від вирішення якої залежить сталий розвиток людства.

Технологічною основою інформаційного суспільства є телекомунікаційні та інформаційні технології, які стали лідерами технологічного прогресу, невід'ємним елементом будь-яких сучасних технологій, породжують економічне зростання, створюють умови для вільного обігу в суспільстві великих масивів інформації і знань, призводять до суттєвих соціально-економічних перетворень і, в кінцевому рахунку, до становлення інформаційного суспільства.

Своєрідність нової стадії розвитку інформаційного середовища проявляється в широкому використанні поняття інформаційного простору, але, як і у випадку з поняттям інформації, не існує чіткого його визначення. Найбільш поширеним є розуміння інформаційного простору як звичайного метричного (фізичного, географічного і т.п.). Подальша конкретизація цього поняття пов'язана з більш безпосереднім урахуванням якісної боку відбуваються в ньому і визначають його процесів. Інший підхід до конкретизації поняття інформаційного простору пов'язаний з концепцією інформаційного поля, аналогічної концепції фізичного поля, наприклад електромагнітного. Одним з традиційних є розуміння інформаційного простору, як сукупності інформаційних процесів, математичною моделлю якої є деякий функціональний простір, що інтерпретується, наприклад, як система детермінант, що забезпечують протікання певних інформаційних процесів. Однією з найпоширеніших є трактування інформаційного простору як інформаційно-пошукової системи, тобто певним чином впорядкованої сукупності інформаційних одиниць (даних), для яких забезпечений їх пошук і розшифровка. В якості таких можуть розглядатися каталоги і книжкові фонди бібліотек, файли і бази даних і т.п.

 
<<   ЗМІСТ   >>