Повна версія

Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні технології

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВСТУП

Інформатика, як наукова дисципліна, набуває в підготовці фахівців різних рівнів фундаментальний характер, будучи основою вивчення ряду обшепрофессіональних і спеціальних дисциплін. Наступив століття, передбачений Р. Вінером як століття інформатики, буде завершальним при переході людства до інформаційного суспільства. Сфера інформатики стає домінуючою в діяльності людини, споживаючи вже в даний час велику частку трудових ресурсів, ніж матеріальна. Інформаційний ресурс набуває комерційний характер. Отримує розвиток новий вид послуг - інформаційний. Однак для більшості країн, в тому числі і для Росії, поки характерне переважання числа телекомунікаційних послуг над інформаційними. У 2000 р число користувачів Інтернету в світі склало, за деякими оцінками, 250 млн, число персональних комп'ютерів - 560 млн, число розроблених навчальних курсів - 80000, а число web-сторінок в 2001 р перевищила чисельність населення Землі і склало більше 6 млрд . Розвивається ринок телекомунікаційних послуг і в Росії: якщо в 2000 р число користувачів Інтернету становила 2,5 млн осіб, то в 2010 р воно зросте до 26,1 млн. Таким чином видно, що телекомунікаційні послуги вже органічно вписалися в життя сучасного людини. Більш складні проблеми виникають із застосуванням інформаційних послуг, які ще не є затребуваними суспільством в повному обсязі, хоча їх кількість і якість безперервно зростають за рахунок інтенсивного створення нових і розвитку існуючих інформаційних технологій. Впровадження інформаційних технологій вимагає підготовки як користувачів, так і розробників, але для всіх учнів необхідно:

  • • знати базові інформаційні процеси, структуру, моделі, методи і засоби фундаментальних і прикладних інформаційних технологій, методику створення, проектування і супроводу систем на базі інформаційної технології;
  • • вміти застосовувати інформаційні технології при вирішенні функціональних завдань в різних предметних областях, а також при розробці і проектуванні інформаційних систем;
  • • мати навички використання інформаційних технологій та їх перспективи в умовах переходу до інформаційного суспільства.

Слід зазначити, що освіта в області інформаційних технологій необхідно також і для фахівців інших напрямків підготовки для формування нової інформаційної культури людини майбутнього суспільства. Така освіта можливо лише при наявності фахівців-професіоналів в галузі інформатики, на підготовку яких в основному і розрахований пропонований підручник. Ці фахівці є затребуваними в Росії і за кордоном. Наприклад, у Німеччині частка професіоналів, які не мають кваліфікації в галузі інформатики, знизилася з 95% в 1970 р до 36% в 20.00 м Професіонали в сфері інформаційних технологій (фахівці-комп'ютерники) в 1970 р становили всього 0,5% населення , зайнятого професійною працею, а в 2000 р їх частка - 4%. Професіонали, компетентні в застосуванні засобів інформатики в ці роки, становили відповідно 3 і 40%.

У Російській вищій школі підготовка дипломованих фахівців-професіоналів в області інформаційних технологій здійснюється по ряду напрямків, з яких найбільш глибоко реалізується за напрямками 654600 "Інформатика та обчислювальна техніка" і 654700 "Інформаційні системи". Студентам, які навчаються за спеціальностями цих напрямків, в основному і призначений даний підручник. Підручник відповідає програмі дисципліни "Інформаційні технології" і складається з восьми глав. У першому розділі послідовно розкрито причини виникнення та етапи становлення інформаційних технологій, дані фундаментальні визначення інформації, її кількісні і якісні оцінки, поставлена проблема перетворення інформації в ресурс. Другий розділ присвячено стратегії переходу в інформаційне суспільство. Автори проводять думку про необхідність застосування інформаційних технологій на всіх етапах еволюції суспільства, що підтверджується сучасним станом і прогнозом переходу до інформаційного суспільства. Сформульовано етапи переходу і дана їх характеристика. Третя глава вводить студента в науковий напрям - інформатику, складовою частиною якої є інформаційні технології, що розглядаються авторами як система. Визначено основні поняття і завдання інформаційної технології, наведені етапи еволюції. У четвертому розділі розкрито базові інформаційні процеси, що входять до складу інформаційних технологій. Для кожного з розглянутих процесів, таких як вилучення інформації, її транспортування, обробка, зберігання, подання і використання, дана докладна характеристика з описом їх моделей і сучасного стану. Безпосередньо змістом інформаційних технологій присвячені п'ята і шоста глави книги. У п'ятому розділі детально розкриваються базові інформаційні технології, до яких віднесено: мультимедіа, технології, геоінформаційні, технології захисту інформації, CASE-технології, телекомунікаційні, технології штучного інтелекту. У тесті чолі авторами здійснено аналіз прикладних інформаційних технологій, до складу яких включені: інформаційні технології організаційного управління автоматизованого проектування, інформаційні технології в промисловості та економіці, в освіті. Поряд з вмістом кожної технології розглянуті моделі, методи і засоби. Особливу увагу приділено сучасним і перспективним типовим стандартним технологічним і інструментальних засобів, які корисно застосовувати в різних сферах діяльності. Сьома глава присвячена інформаційної технології побудови систем, що особливо актуально для підготовки спеціалістів-розробників. Наведені основи системного підходу, адаптовані до завдань побудови інформаційних систем. Розкрито стадії їх розробки. Особливу увагу приділено найбільш важко формалізованих етапу - формування моделі предметної області. Наведено методику побудови інформаційних систем з оцінкою їх якості. Безперервне вдосконалення існуючих і виникнення нових інформаційних технологій неможливо без розвитку їх інструментальної бази, чому і присвячена восьма глава. У підручнику подано аналіз та наведено рекомендації щодо використання програмних, технічних та методичних засобів інформаційних технологій. Це дозволить читачеві зорієнтуватися на сформованому ринку обчислювальної та мережевої продукції з урахуванням викладених у книзі світових стандартів, а також самостійно виявити тенденції розвитку та перспективи інформаційних технологій та інформатики в цілому. Методично підручник включає контрольні питання по кожному розділі, що дасть можливість студенту перевірити якість засвоєння матеріалу. Інформаційні технології викладені в підручнику таким чином, що вони можуть бути реалізовані читачем як перспективний засіб підтримки конкретного виду діяльності, як об'єкт розробки і як технології розробки інформаційних систем. Це дозволяє використовувати пропонований підручник при підготовці дипломованих фахівців різних кваліфікацій у вищих навчальних закладах різних профілів.

Освоєння інформаційних технологій суспільством має сприяти поліпшенню якості життя кожної людини. Інформаційне суспільство - чергова сходинка розвитку людства, на якій виникає нове середовище проживання людини, яка спирається на інформаційні технології. Автори сподіваються, що даний підручник буде не тільки сприяти підвищенню якості підготовки фахівців, але буде також корисний всім читачам, які цікавляться сучасним станом інформаційного суспільства та перспективами переходу до нього.

 
<<   ЗМІСТ   >>