Повна версія

Головна arrow БЖД arrow Безпека життєдіяльності

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Економічні основи забезпечення безпеки в соціальній сфері

Економічний збиток від дії небезпек на людину

При розгляді економічних аспектів безпеки життєдіяльності використовують поняття економічного збитку від дії небезпек на людину і техносферу, зокрема від виробничого травматизму та професійних захворювань; еколого-економічного збитку, пов'язаного з втратою природних ресурсів, загибеллю природних екосистем, природних ландшафтів, зникненням окремих видів і популяцій рослинного і тваринного світу, зменшенням різноманіття природного світу.

Заходи по захисту навколишнього середовища, зниженню рівня впливу небезпек на людину і техносферу, забезпечення вимог безпеки і поліпшенню умов праці, прогнозування, запобігання чи зниження наслідків надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру оцінюються економічним, ефектом і економічною ефективністю цих заходів.

Економічний збиток від дії небезпек на людину і техносферу - це витрати і втрати у вартісному вираженні, що виникають за рахунок:

 • - Загибелі, погіршення стану здоров'я, професійних та екологічних захворювань людей (при економічній оцінці прийнято вважати економічні втрати, пов'язані з втратою суспільством трудових ресурсів - людей в працездатному віці, з витратами на медичне обслуговування та лікування, виплатою страхового відшкодування, наданням ритуальних послуг, зниженням продуктивності праці, тимчасовою непрацездатністю, виплатою пенсій по інвалідності і т. д.);
 • - Більш швидкого руйнування і старіння основних фондів промисловості (виробничого устаткування, будівель і споруд), пов'язаного із зростанням швидкості природної корозії при забрудненні навколишнього середовища;
 • - Більш швидкого руйнування і старіння житлово-комунального господарства міст і селищ;
 • - Витрат на ліквідацію наслідків аварій, надзвичайних подій, стихійних лих, відновлення об'єктів економіки, житлово-комунального господарства, переселення та реабілітацію населення.

Еколого-економічний збиток - це витрати і втрати у вартісному вираженні, що виникають за рахунок:

 • - Зниження продуктивності сільськогосподарських угідь, пов'язаного із забрудненням навколишнього середовища, витрат на освоєння нових земель і поліпшення родючості землі та її рекультивацію;
 • - Зниження продуктивності лісу і витрат на лісовідновлювальні роботи;
 • - Зниження біоресурсного потенціалу країни.

Аналіз розмірів збитку, що наноситься підприємству виробничим травматизмом і професійними захворюваннями, використовується в практиці управління охороною праці для планування першочергових заходів щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці, економічного обгрунтування прийнятих рішень.

Розрахунок збитку може проводитися за різні періоди часу, але, як правило, розраховується річний збиток. У цьому випадку всі складові збитку і кількість днів непрацездатності розраховуються за рік.

Визначення матеріального збитку і числа жертв при надзвичайних ситуаціях

Нанесений НС матеріальний збиток складається з прямого (руйнування промислових об'єктів) і непрямого ущербов (недоотриманий дохід, товари, матеріальні цінності).

Для визначення прямого збитку необхідно знати вартість основних фондів виробництва до і після моменту настання НС. Їх різниця і є розмір прямого матеріального збитку. Для його визначення необхідно розташовувати даними про ступеня ураження об'єкта. Вона визначається виходячи або з чисельного значення ураженої площі об'єкту по відношенню до його загальної площі, або числауражених елементів цього об'єкта до їх загального числа.

При оцінці еколого-економічного збитку розрізняють наступні види ущербов:

 • • прямий збиток, що виявляється безпосередньо на об'єктах, розташованих у зоні негативного впливу промислового виробництва та споруди;
 • • непрямий збиток, що виявляється в суміжних виробництвах, на об'єктах невиробничої сфери та у природному середовищі.

Методики розрахунку еколого-економічного збитку можна розділити: на локальні (реціпіентние) і укрупнені.

Реціпіентние методики передбачають розрахунок збитку як суму окремих складових шкоди для різних об'єктів впливу (реципієнтів): населення, земельних, лісових, біологічних ресурсів, основних фондів промисловості, житлово-комунального господарства і т. Д. Оцінка збитків за природними середах здійснюється на базі відповідних галузевих методик. Комплексний економічний збиток оцінюється як сума локальних збитків від різних видів порушують впливів на види реципієнтів.

Основними механізмами економічного управління природоохоронної діяльності є принцип платності забруднень і використання природних ресурсів.

Принцип "забруднювач платить" передбачає економічну відповідальність підприємства за забруднення навколишнього середовища, компенсацію з боку підприємства економічного збитку, що наноситься навколишньому середовищу та населенню його забрудненнями. Важливим механізмом реалізації цього принципу є платежі за забруднення. Платежі за забруднення не можна розглядати як повну компенсацію завдається шкоди. Їх внесення не звільняє підприємство від відшкодування заподіяного збитку, підприємство не отримує амністію за можливим позовами організацій та громадян за завдану шкоду. Фінансовий тягар платежів за забруднення стимулює підприємство до зменшення оподатковуваної платежами величини.

В даний час плата стягується за наступні види забруднень:

 • 1) викид в атмосферу забруднюючих речовин від стаціонарних та пересувних джерел;
 • 2) скидання забруднюючих речовин у поверхневі і підземні водні об'єкти;
 • 3) розміщення відходів.

За викиди, скиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел встановлено два види базових нормативів (ставок) плати:

 • - В межах допустимих нормативів (т / рік);
 • - В межах встановлених підприємству лімітів (т / рік).

За понадлімітний викид, скидання, перевищує межі

допустимих нормативів, ставка плати підвищується в 5 разів по відношенню до ставки плати в межах встановлених лімітів.

При розрахунку платежів враховуються такі чинники:

 • - Рівень забруднення в межах нормативу;
 • - Рівень забруднення в межах ліміту;
 • - Рівень забруднення понад ліміт;
 • - Регіональний коефіцієнт відповідно для кожного виду речовини, що забруднює навколишнє середовище у межах нормативу, ліміту і понад ліміт;
 • - Число речовин, що забруднюють навколишнє середовище у межах нормативу, ліміту і понад ліміт;
 • - Базові нормативи плати в межах нормативу та ліміту по кожному забруднюючих речовин (руб. / Т),
 • - Фактична маса забруднення (викиду, скидання) речовин, т;
 • - Викид (скидання) забруднюючих речовин в межах встановленого нормативу, т;
 • - Викид (скидання) забруднюючих речовин в межах встановленого ліміту, т.

Загальна плата за забруднення навколишнього середовища викидами (скидами) стаціонарними джерелами визначається з урахуванням меж нормативів та лімітів, а також обсягів понадлімітного забруднення.

Плата за забруднення атмосферного повітря викидами пересувних джерел підрозділяється:

 • - На плату за допустимі викиди;
 • - Плату за викиди, що перевищують допустимі.

Плата за допустимі викиди визначається з урахуванням наступних факторів:

 • - Числа видів палива, використовуваного на підприємстві;
 • - Кількості видів палива, витраченого на підприємстві за звітний період (т, м 3).
 • - Типу транспортного засобу;
 • - Числа типів транспортних засобів на підприємстві;
 • - Плати за допустимі викиди забруднюючих речовин типу транспортного засобу, руб .;
 • - Частки транспортних засобів, які не відповідають вимогам стандартів (визначається як співвідношення кількості транспортних засобів, які не відповідають вимогам стандартів, до загальної кількості транспортних засобів).

Загальна плата за викиди забруднюючих речовин від пересувних джерел визначається з урахуванням коефіцієнта екологічної ситуації та екологічної значимості атмосфери в регіоні.

Плата за розміщення відходів поділяється:

 • - На плату за розміщення відходів у межах встановлених природопользователю лімітів (ПДР - гранично допустимого розміщення);
 • - Плату за понадлімітне розміщення відходів.

Плата за розміщення відходів у межах лімітів визначається з урахуванням:

 • - Ставки плати за розміщення 1 т або 1 м 3 виду відходів у межах встановлених лімітів, руб / т, руб / м 3;
 • - Фактичного розміщення виду відходів, т, м 3;
 • - Встановленого річного ліміту на розміщення виду відходів (т, м 3);
 • - Видів відходів та кількості видів відходів, що розміщуються в межах лімітів;
 • - Базового нормативу плати за розміщення однієї тонни або 1 м 3 виду відходів у межах встановлених лімітів, руб / т, руб / м 3;
 • - Коефіцієнта екологічної ситуації та екологічної значимості грунтів в даному регіоні;
 • - Кількості видів відходів, що розміщуються понад встановлених лімітів.

Відходи при їх розміщенні поділяються на такі види: 1) промислові, 2) побутові, 3) сільськогосподарські,

4) токсичні, 5) нетоксичні. Базові нормативи плати залежать не тільки від виду відходів, а й від місця його розміщення.

Важливим економічним механізмом, стимулюючим ресурсозбереження і маловідходні технології, є плата за використання природних ресурсів. В даний час плата стягується за використання води, землі, ліси, мінеральних ресурсів.

 
<<   ЗМІСТ   >>