Повна версія

Головна arrow Головна

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Облік вибуття основних засобів

Через нестійкого фінансового становища багато організацій не мають достатніх коштів на придбання нових машин і устаткування. У той же час витрати на ремонт і утримання діючих основних засобів нерідко перевищують їх вартість. Найбільш логічним у такій ситуації є списання їх з балансу.

Підставою для списання може бути:

 • • економічно недоцільне або фізично неможливе відновлення споживчих властивостей відповідного виду майна в складі основних засобів;
 • • неможливість продажу в установленому порядку;
 • • неможливість передачі іншим організаціям.

Первинним обліковим документом по списанню з балансу майна при наявності зазначених умов є акт про списання об'єкта основних засобів (крім автотранспортних засобів) (форма № ОС-4), акт про списання автотранспортних засобів (форма № ОС-4а) або акт про списання груп об'єктів основних засобів (форма № ОС-46). В акті зазначаються паспортні дані, що списується,: рік виготовлення, дата надходження, час введення в експлуатацію, первісна вартість, фактичний настоятель (для автомобіля), сума нарахованого зносу і т.п.

Акт складається у двох примірниках, підписується членами комісії і затверджується керівником фірми або особою, на це уповноваженим. Перший примірник акта здається в бухгалтерію. За автотранспортного засобу, крім того, повинен бути зданий документ, що підтверджує його зняття з обліку в ГИБДД. Другий примірник залишається у працівника, відповідального за збереження основних засобів. Надалі він є підставою для здачі на склад і продажу корисних відходів, що залишилися після ліквідації об'єкта. В окремому розділі акта "Відомості про витрати, пов'язаних зі списанням об'єкта основних засобів з бухгалтерського обліку, і про надходження матеріальних цінностей від їх списання" наводиться розрахунок результатів ліквідації об'єкта.

Витрати по списанню інших об'єктів, а також вартість матеріалів, що надійшли від їх розбирання, відображаються:

 • • в розд. 5 "Відомості про витрати, пов'язаних зі списанням автотранспортних засобів з бухгалтерського обліку, і про надходження матеріальних цінностей від їх списання" (форма № ОС-4а);
 • • в розд. 2 "Відомості про надходження матеріальних цінностей від списання об'єктів основних засобів" (форма № ОС-46).

Дані результатів списання записуються в інвентарну картку (книгу) обліку об'єкта і групового обліку об'єктів основних засобів (форми № ОС-6; ОС-6а; ОС-66).

У бухгалтерії всі операції зі списання з балансу такого об'єкта виробляються на підставі акта та відповідних документів, що підтверджують витрати по ліквідації (наряди, вимоги на відпуск товарно-матеріальних цінностей, пов'язаних з ліквідацією, і т.п.), а також виручку від ліквідації ( накладні та ін.)

Ринкові умови роблять різний вплив на формування облікової політики організації з вибуття основних засобів. Поряд з процесом списання з експлуатації в силу фізичної зношеності переслідується мета заміни їх па більш високопродуктивні. Може мати місце передача іншим організаціям в обмін на цінні папери та інші вкладення і т.п. У виборі мети далеко не останню роль відіграє фінансове становище організації. Тому мета може бути короткостроковій або довгостроковій. Нарешті, списання основних засобів може відбуватися в силу форс-мажорних обставин.

Серед можливих причин вибуття основних засобів виділяються наступні:

 • • непридатність до подальшої експлуатації в силу неможливості через технічного стану виконувати функції, властиві даному об'єкту;
 • • технічне переозброєння і реконструкція;
 • • внесок до статутного капіталу інших організацій;
 • • передача за договором довірчого управління майном або договору простого товариства;
 • • реорганізаційні процедури (злиття, приєднання, виділення, поділ, перетворення);
 • • здача в довгострокову або фінансову оренду;
 • • продаж;
 • • безоплатна передача, дарування або передача але договором міни;
 • • розкрадання;
 • • стихійні лиха.

Наведений перелік дає підставу розглядати відповідний варіант вибуття основних засобів як наслідок проведеної інвестиційної політики або результат непридатність до подальшої експлуатації відповідного об'єкта в силу фізичного зносу або прийнятого варіанта облікової політики, здійснюваної організацією, виходячи з її фінансового становища, або, нарешті, непередбачуваності складається господарської ситуації . У будь-якому випадку підставою для відображення господарської операції в обліку повинні бути наступні документи:

 • • наказ керівника про списання з балансу значиться в складі майна відповідного об'єкта з зазначенням мотивів вибуття;
 • • акт про прийом-передачу об'єкта основних засобів (крім будівель, споруд) (форма № ОС-1);
 • • акт про прийом-передачу будівлі (споруди) (форма № ОС-1а) або акт про прийом-передачу груп об'єктів основних засобів (крім будівель, споруд) (форма № ОС-16);
 • • акт про списання об'єкта основних засобів (крім автотранспортних засобів) (форма № ОС-4);
 • • акт про списання автотранспортних засобів (форма № ОС-4а) або, нарешті, акт про списання груп об'єктів основних засобів (крім автотранспортних засобів) (форма № ОС-46).

Стосовно до конкретного випадку вибуття об'єкта зі складу основних засобів може використовуватися і інша первинна облікова документація (копії установчих документів, договори, авізо, пояснення матеріально відповідальних осіб, порівняльні відомості результатів інвентаризації, укладення правоохоронних і судових органів, пожежної охорони, метеорологічної служби, копії акта про аварію і т.п.). На їх підставі робиться запис у відповідній інвентарній картці:

 • • обліку об'єкта основних засобів (форма № ОС-6);
 • • групового обліку об'єктів основних засобів (форма № ОС-6а) або в інвентарній книзі обліку об'єктів основних засобів (форма № ОС-66).

У будь-якому випадку вибуття основних засобів перед бухгалтером на даній ділянці стоять наступні завдання:

 • • правильно обчислити витрати, пов'язані з передачею або ліквідацією об'єкта;
 • • визначити недоамортизовану частину;
 • • обґрунтовано обчислити і відобразити на рахунках недоамортизовану величину ліквідованого об'єкта, що розподіляється між організацією, іншими дебіторами і винними особами;
 • • правильно обчислити фінансовий результат;
 • • визначити повноту обчислення зобов'язань перед бюджетом по окремим видам податків але операціями, пов'язаними з продажем, здачею в оренду і безоплатною передачею основних засобів.

Підібрані за однорідними господарськими операціями первинні документи служать підставою для запису у відповідні облікові регістри.

У синтетичному обліку списання об'єкта незалежно від його причин здійснюється за первісною вартістю в журналі-ордері № 13 або відповідної машинограмі:

ДЕБЕТ 01 "Основні засоби субрахунок" Вибуття основних засобів "

КРЕДИТ 01 "Основні засоби" субрахунок "Власні основні засоби".

На суму нарахованої амортизації за період експлуатації об'єкта:

ДЕБЕТ 02 "Амортизація основних засобів"

КРЕДИТ 01 "Основні засоби" субрахунок "Вибуття основних засобів".

Недоамортизовану (залишкова) вартість у всіх випадках (крім форс-мажорних обставин) списується на рахунок 91 "Інші доходи і витрати":

ДЕБЕТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 91-2 "Інші витрати"

КРЕДИТ 01 "Основні засоби" субрахунок "Вибуття основних засобів".

Тут же показуються різні витрати, пов'язані з ліквідацією даного об'єкта, незалежно від того, яким способом (господарським або підрядним) здійснюються подібного роду роботи:

ДЕБЕТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 91-2 "Інші витрати"

КРЕДИТ 10 "Матеріали", 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці", 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню".

За кредитом рахунку 91 "Інші доходи і витрати" відображаються надходження, пов'язані з продажем та інших списанням основних засобів:

ДЕБЕТ 51 "Розрахункові рахунки", 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок 76-3 "Розрахунки за належними дивідендах та інших прибутків" і ін.

КРЕДИТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 91-1 "Інші доходи".

За кредитом зазначеного рахунку показується також сума виручки від продажу майна і вартість товарно-матеріальних цінностей, отриманих у зв'язку з його списанням, в оцінці можливого використання або продажу.

Фінансовий результат обчислюється шляхом зіставлення оборотів по дебету і кредиту рахунку 91 "Інші доходи і витрати": субрахунків 91-1 "Інші доходи" та 91-2 "Інші витрати".

При наявності прибутку в журналі-ордері № 15 або відповідної машинограмі робиться запис:

ДЕБЕТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 91-9 "Сальдо інших доходів і витрат"

КРЕДИТ 99 "Прибутки і збитки".

Якщо має місце збиток від ліквідації, в журналі-ордері № 13 або машинограмі записується:

ДЕБЕТ 99 "Прибутки і збитки"

КРЕДИТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 91-9 "Сальдо інших доходів і витрат".

ПРИКЛАД 6.10

Токарно-револьверний верстат списаний в силу фізичного зносу. Його первісна вартість - 20 000 руб., Термін експлуатації - 8 років 6 міс. Річна норма амортизації - 12%. Сума амортизації - 18 000 руб. Витрати по ліквідації верстата - 1200 руб. Запасні частини після ліквідації оприбутковані на склад в сумі 900 руб.

Збиток від ліквідації верстата склав 2300 руб. (20 000 + + 1200 18 000-900).

При наявності форс-мажорних обставин недоамортизированная частина об'єкта, що списується відображається в обліку записом:

ДЕБЕТ 99 "Прибутки і збитки"

КРЕДИТ 01 "Основні засоби" субрахунок "Вибуття основних засобів".

За дебетом рахунку 99 "Прибутки і збитки" формуються витрати, пов'язані з усуненням зазначених обставин:

ДЕБЕТ 99 "Прибутки і збитки"

КРЕДИТ 10 "Матеріали", 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці" і ін.

Корисні відходи від списання основних засобів оприбутковуються в оцінці за ринковою вартістю:

ДЕБЕТ 10 "Матеріали"

КРЕДИТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 91-1 "Інші доходи".

Вибуття основних засобів, пов'язане з будівництвом нових, розширенням, реконструкцією і технологічним переозброєнням діючих підприємств і об'єктів, відноситься, як правило, до списання фізично зношених будівель і споруд.

У ситуації вибуття основних засобів в результаті внеску до статутного капіталу інших організацій дана операція розглядається в обліку як довгострокові фінансові вкладення. Передача здійснюється в оцінці, узгодженої із засновниками. Дана оцінка вказується в установчому договорі його учасників. Вона може бути вище або нижче балансової вартості об'єкта.

У сторони, яка передає списання об'єкта за договірною вартістю знайде наступне відображення в обліку:

ДЕБЕТ58 "Фінансові вкладення" субрахунок 58-1 "Паї та акції"

КРЕДИТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 91-1 "Інші доходи".

Передане майно за балансовою (початкової) вартості:

ДЕБЕТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 91-2 "Інші витрати"

КРЕДИТ 01 "Основні засоби".

Даний запис в такою оцінкою відображається в обліку, якщо об'єкт, який потрібно новий. У тому випадку, коли він був в експлуатації, така проводка складається за залишковою вартістю. У зв'язку з цим одночасно списується і сума накопиченої амортизації:

ДЕБЕТ 02 "Амортизація основних засобів"

КРЕДИТ 01 "Основні засоби".

Виходячи з недоамортизованої вартості переданого об'єкта, повинна бути відновлена сума зобов'язань перед бюджетом по ПДВ:

ДЕБЕТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 91-2 "Інші витрати"

КРЕДИТ 68 "Розрахунки за податками і зборами" субрахунок "Розрахунки але ПДВ".

Дохід за такою операцією в сумі перевищення договірної вартості разом із сумою нарахованої амортизації за період експлуатації об'єкта над первісною (балансовою) вартістю, включаючи витрати з передачі, відображається наступним проведенням:

ДЕБЕТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 91-2 "Інші витрати"

КРЕДИТ 99 "Прибутки і збитки".

Якщо має місце збиток, робиться зворотний запис. Основні кошти, які передаються в довірче управління за договором, списуються в оцінці, в якій вони були враховані на балансі:

ДЕБЕТ 79 "Внутрішньогосподарські розрахунки" субрахунок 79-3 "Розрахунки за договором довірчого управління майном"

КРЕДИТ 01 "Основні засоби".

Передача об'єкта в рахунок вкладу за договором простого товариства відображається в обліку з використанням рахунку 58

"Фінансові вкладення" субрахунок 58-4 "Внески за договором простого товариства". У тому випадку, коли об'єкт знаходився в експлуатації, одночасно підлягає списанню сума нарахованої по ньому амортизації з подальшим віднесенням результату але цим варіантом вибуття на рахунок 91 "Інші доходи і витрати". Залежно від терміну договору у сторони, яка передає вибули основні засоби відображаються на інших аналітичних рахунках до рахунку 58 "Фінансові вкладення" субрахунок 58-4 "Внески за договором простого товариства". У узгодженою оцінкою з учасниками даного договору відповідний об'єкт списується в обліку організації-товариша записом:

ДЕБЕТ 58 "Фінансові вкладення" субрахунок 58-4 "Внески за договором простого товариства"

КРЕДИТ 01 "Основні засоби".

Сума нарахованої амортизації на момент передачі об'єкта у спільну діяльність списується проводкою:

ДЕБЕТ 02 "Амортизація основних засобів"

КРЕДИТ 01 "Основні засоби".

Вибуття основних засобів в сумі повернення вкладу після закінчення терміну договору простого товариства в обліку учасника, ведучого загальні справи але договором, знаходить таке відображення:

ДЕБЕТ 80 "Вклади товаришів"

КРЕДИТ 01 "Основні засоби".

Відповідний об'єкт передається по акту на баланс власника в тій же оцінці, що при прийнятті.

Більш широке коло операцій має місце в процесі вибуття основних засобів внаслідок здійснення реорганізаційних процедур. Останні нерідко пов'язані зі зміною організаційно-правової форми та форми власності організації і регулюються наказом Мінфіну Росії від 20 травня 2003 № 44н "Про затвердження Методичних вказівок щодо формування бухгалтерської звітності при здійсненні реорганізації організацій".

Всі операції з розрахунків в даному випадку здійснюються через рахунки 75 "Розрахунки з засновниками" і 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами".

На рахунку 75 "Розрахунки з засновниками" формується інформація про розрахунки по виділеному майну у вигляді вкладів до статутних капіталів організації, розподілу доходів і іншими операціями. Державні і муніципальні унітарні організації застосовують даний рахунок для розрахунків з уповноваженими на їх створення державним органом і органом місцевого самоврядування.

На рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" збираються дані про розрахунки (крім розрахунків за внесками до статутного капіталу) материнського підприємства зі своїми дочірніми і залежними підприємствами, а також розрахунках останніх з організаціями, їх створили або прийняли участь в їх створенні. Іншими словами, на даному рахунку формується інформація про розрахунки між взаємопов'язаними сторонами, підсумком чого є зведена бухгалтерська звітність. Крім того, на даному рахунку враховуються також операції, пов'язані з виконанням договору про спільну діяльність.

Вилучення у унітарного підприємства державним органом або органом місцевого самоврядування майна, яке відноситься до основних засобів, в обліку відображається за залишковою вартістю:

ДЕБЕТ 75 "Розрахунки з засновниками" субрахунок 75-1 "Розрахунки по виділеному майну"

КРЕДИТ 01 "Основні засоби".

Даною проводці передує запис:

ДЕБЕТ 80 "Статутний капітал"

КРЕДИТ 75 "Розрахунки з засновниками" субрахунок "Розрахунки але виділеному майну" -

в оцінці за вартістю раніше прийнятої до обліку.

Різниця, яка виникла па рахунку 75 "Розрахунки з засновниками", як іншого доходу відноситься на фінансові результати даного підприємства:

ДЕБЕТ 75 "Розрахунки з засновниками" субрахунок "Розрахунки але виділеному майну"

КРЕДИТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 91-2 "Інші доходи".

У зв'язку із впровадженням дочірнього підприємства незалежно від його організаційно-правової форми вартість активів, що передаються у вигляді основних засобів, розглядається в обліку передавальної організації як фінансові вкладення:

ДЕБЕТ 58 "Фінансові вкладення"

КРЕДИТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунку "Розрахунки з дочірніми товариствами", "Розрахунки з залежними товариствами" або "Розрахунки за договором про спільну діяльність".

Факт передачі основних засобів дочірньому підприємству відбивається так:

ДЕБЕТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок "Розрахунки з дочірніми товариствами"

КРЕДИТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 91-1 "Інші доходи".

Одночасно на первісну вартість:

ДЕБЕТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 91-2 "Інші витрати"

КРЕДИТ 01 "Основні засоби".

Продаж об'єктів є, перш за все, варіант облікової політики підприємства, який переслідує мету формування необхідних джерел фінансування, хоча в короткостроковому плані не виключається і як варіант поповнення його оборотних коштів.

У процесі формування в обліку інформації за такими операціями необхідно брати до уваги дуже важливий момент. Виручка від продажу об'єкта основних засобів зменшується на суму його залишкової вартості. Якщо ця вартість (з урахуванням витрат на продаж) перевищує суму виручки, то утворюється збиток, який можна врахувати в складі витрат при обчисленні оподатковуваного прибутку протягом певного періоду часу.

Термін списання збитку в такій ситуації обчислюється у вигляді різниці між строком корисного використання даного об'єкта з урахуванням підвищуючого (понижуючого) коефіцієнта і фактичним терміном його використання до дати продажу. Протягом цього терміну сума збитку рівномірно списується з включенням до складу інших витрат.

ПРИКЛАД 6.11

Фірма продати токарно-фрезерний верстат після двох років його експлуатації за 400 тис. Руб. Первісна вартість даного об'єкта - 580 тис. Руб., Залишкова вартість на дату продажу - 470 тис. Руб. Строк корисного використання верстата був визначений в 4 роки, понижуючий коефіцієнт - 0,5.

Застосування даного коефіцієнта призвело до збільшення терміну корисного використання верстата до 8 років або 96 міс. (4 роки: 0,5).

Збиток від продажу верстата склав 70 тис. Руб. (400 - 470), а термін його погашення - 6 років (8 - 2) або 72 міс. Щомісяця підлягає списанню сума збитку в розмірі 9722,22 руб. (70 000 руб .: 72 міс.).

Операції при безоплатній передачі основних засобів відображаються в обліку в звичайному порядку, як і інші операції з їх вибуття. Причому якщо до рахунку 01 "Основні засоби" відкривається субрахунок "Вибуття основних засобів", то порядок відображення операції з безоплатної передачі об'єкта наступний.

На балансову вартість переданого об'єкта:

ДЕБЕТ 01 "Основні засоби" субрахунок "Вибуття основних засобів"

КРЕДИТ 01 "Основні засоби" субрахунок 01-1 "Власні основні засоби".

Списання раніше нарахованої суми амортизації по переданому об'єкту:

ДЕБЕТ 02 "Амортизація основних засобів"

КРЕДИТ 01 "Основні засоби" субрахунок "Вибуття основних засобів".

На залишкову вартість:

ДЕБЕТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 91-2 "Інші витрати"

КРЕДИТ 01 "Основні засоби" субрахунок "Вибуття основних засобів".

Слід мати на увазі, що при безоплатній передачі основних засобів ПДВ, як уже зазначалося, сплачує сторона, що передає.

Форс-мажорні обставини завжди означають збиток для організації. Тому тільки після ретельного вивчення і узагальнення матеріалів, отриманих в процесі перевірки таких фактів, документально підтверджених відповідними органами і дозволяють однозначно встановити відсутність злого умислу або необережності окремих осіб, педоамортізірованная частина об'єкта розглядається як надзвичайні витрати з віднесенням на рахунок 99 "Прибутки і збитки". Страхове відшкодування за таким варіантом вибуття об'єкта в складі основних засобів слід розглядати як надзвичайні доходи:

ДЕБЕТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок 76-1 "Розрахунки але майновому і особистому страхуванню"

КРЕДИТ 99 "Прибутки і збитки".

У міру надходження страхових платежів:

ДЕБЕТ 51 "Розрахункові рахунки"

КРЕДИТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок 76-1 "Розрахунки але майновому і особистому страхуванню".

Збиток, отриманий від продажу основних засобів, не є об'єктом оподаткування з податку на прибуток. Він включається до складу інших витрат платника податку рівними сумами протягом терміну, встановленого як різниця між терміном корисного використання реалізованого об'єкта і фактичним терміном його експлуатації до моменту продажу.

ПРИКЛАД 6.12

Друкарня продала ротаційну машину глибокого друку. Термін її корисного використання визначено в 11 років. З моменту її придбання і прийняття до обліку пройшло 8 років. Збиток склав 5000 руб.

В такому випадку сума збитку буде списуватися протягом 3 років (11 - 8) щомісяця рівними частками в розмірі 139 руб. (5000 руб .: 36 міс.). На зазначену суму в обліку слід робити такий запис:

ДЕБЕТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 91-2 "Інші витрати"

КРЕДИТ 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" субрахунок 84-2 "Непокритий збиток минулих років" -

139 руб.

При вибутті окремих об'єктів, за якими в процесі їх служби проводилася дооцінка, суму її списують з додаткового капіталу в нерозподілений прибуток.

На недоамортизовану частину списаних основних засобів не слід відновлювати суму ПДВ.

Однак згідно з листом Мінфіну Росії від 7 грудня 2007 р № 03-07-11 / 617 слід мати на увазі, що якщо раніше прийняті до відрахування суми ПДВ по придбаних основних засобів ліквідуються до закінчення терміну амортизації, то зазначені суми ПДВ підлягають відновленню і згідно подп. 2 п. 3 ст. 170 ПК РФ повинні враховуватися в складі інших витрат відповідно до ст. 264 НК РФ.

 
<<   ЗМІСТ   >>