Повна версія

Головна arrow Головна

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Документальне оформлення використання матеріалів

Основним напрямком використання матеріалів є витрата їх на виробничі потреби. Першочерговим завданням обліку на цьому етапі є здійснення дієвого контролю за ефективним використанням цих активів шляхом встановлення відповідних процедур по нормуванню витрат окремих найменувань МПЗ, як загальногалузевого призначення, так і застосовуються при сформованій на даному підприємстві технології і організації виробництва.

Відпуск матеріалів у виробництво здійснюється з загальнозаводських складів або безпосередньо з цехових комор на робочі місця, виходячи з встановлених норм згідно з технологічними картами на окремі види продукції, що виготовляється і планованих обсягів її випуску.

Первинними документами по витраті матеріально-виробничих запасів є: лімітно-забірна карта (форма № М-8), вимога-накладна (форма № М-11) і накладна на відпустку матеріалів на сторону (форма № М-15). Зразки документів з прикладами заповнення ми наведемо нижче.

Лімітно-забірна карта виписується економічної або іншою службою організації (наприклад, відділом постачання), на яку покладено лімітування відпуску матеріалів, в двох або трьох примірниках. Один примірник передається на склад, а інший - цеху-споживачу. Третій примірник (якщо він виписується) залишається в тих підрозділах організації, які здійснюють оперативний контроль над правильністю витрати МПЗ (економічна служба, відділ постачання та ін.).

Допускається варіант, при якому відпустку матеріалів відбивається безпосередньо в картці обліку матеріалів (форма № М-17) за підписом працівника ділянки або цеху. В такому випадку лімітно-забірна карта виписується в одному екземплярі, в якому розписується працівник складу, а ліміт відпустки може вказуватися, крім того, і в самій картці складського обліку. Залежно від ситуації на ринку і фінансової стійкості організації даний документ виписується на місяць або більш тривалий період (квартал, півріччя). В останньому випадку відпуск матеріалів за місяць супроводжується видачею місячного відривного талона, який є підставою для складання матеріального звіту цеху за місяць.

При кожному отриманні матеріалів на складі представник цеху розписується у примірнику лімітно-забірної карти складу, а працівник складу - в екземплярі цеху з зазначенням в обох примірниках дату, кількості відпущених матеріалів і нового залишку матеріалів. Ліміт відпустки на звітний період встановлюється з урахуванням виробничої програми цеху та норм витрат матеріалів на одиницю продукції, запланованої до випуску продукції.

Після використання ліміту склад здасть лімітно-забірну карту в бухгалтерію. Повернення невикористаних матеріалів з виробництва записується в карту без складання додаткових документів.

При відсутності на складі матеріалу відповідного найменування та заміні його на інший або в разі допущеного шлюбу, перевиконання виробничої програми і необхідності додаткового понадлімітного відпуску матеріалів цех представляє письмове пояснення адміністрації підприємства. За результатами розгляду ситуації, що склалася в разі прийняття рішення про відпустку може бути збільшений ліміт або проведена заміна матеріалів. У разі заміни, крім того, в лімітнозаборной карті буде зроблено запис: "Заміна, см. Вимогу-накладну № _____ від" ____ "__________ 20 ___ г.".

У всіх таких випадках необхідно узагальнювати по кожному звітному періоду результати відхилень у витраті матеріалів щодо встановлених норм з метою виявлення причин і винуватців (ініціаторів) відхилень. Поряд із зазначеним методом документування відхилень від норм витрати матеріалів в практиці роботи організацій набули поширення і інші методи оперативного контролю: інвентарний метод і метод обліку партійного розкрою матеріалів. Кожен з них застосовується з урахуванням ситуації, що технології і організації виробництва па конкретному підприємстві.

Інвентарний метод передбачає організацію обліку наявності та руху матеріалів по кожному виду і номенклатурному номеру в розрізі окремих ділянок і цехів. Витрата матеріалів за звітний період по кожному структурному підрозділу обчислюється виходячи з вартості надійшли в звітному періоді матеріалів з урахуванням коригування перехідних залишків на початок звітного періоду (+) і на кінець даного періоду (-), підтверджених результатами інвентаризації. Вся ця інформація узагальнюється в окремому матеріальному звіті структурного підрозділу і в кінці місяця передасться в бухгалтерію разом з поясненнями його керівника про причини відхилень від діючих норм і вжиті заходи по виключенню непродуктивної витрати окремих найменувань матеріалів в майбутньому.

Партійний метод розкрою матеріалів отримав найбільше застосування в машинобудуванні, швейної промисловості. Його зміст визначає те, що результат розкрою щодо затверджених норм встановлюється по кожній партії матеріалів, що надійшли в переробку. Вся інформація про це формується в первинному обліковому документі "Розкрійний лист" або "Розкрійна карта".

Вимога-накладна виписується при операціях внутрішнього переміщення матеріалів між структурними підрозділами або матеріально відповідальними особами, повернення з виробництва невитрачених матеріалів і т.п. Воно оформляється в двох примірниках: для цеху-здавальника і складу. Надалі обидва примірники передаються в бухгалтерію з метою поточного обліку руху МПЗ.

На окремі найменування МПЗ (гостродефіцитні, дорогі) адміністрація за поданням головного бухгалтера розробляє особливий порядок відпуску їх на виробничі та інші потреби. При цьому можуть застосовуватися інші, відмінні від уніфікованих форм первинні документи при поширенні на них особливих правил оформлення. Такий порядок повинен бути затверджений наказом (розпорядженням) керівника організації.

В організаціях з незначною кількістю операцій по приходу і витраті матеріалів облік їх руху доцільно відображати на складі безпосередньо в картках обліку матеріалів без виписки необхідних виправдувальних документів. У такому випадку працівник цеху при одержанні матеріалів розписується в даній картці, а в лімітно-забірної карті цеху - комірник.

Відпуск матеріалів структурним підрозділам, які перебувають за межами території організації, а також стороннім споживачам відповідно до укладених договорів або іншими документами оформляється накладною на відпуск матеріалів на сторону. Вона виписується в двох примірниках, один з яких передається на склад як підставу для відпустки, а інший - одержувачу.

З метою забезпечення належного контролю над оформленням операцій по руху матеріалів первинні облікові документи повинні бути заздалегідь пронумеровані або така процедура повинна здійснюватися в момент виписки документа. Важливо, щоб нумерація документів виключала застосування повторюваних номерів протягом звітного року. Така методика підсилює контрольні функції бухгалтерської служби на підприємстві. Вона дозволяє в ході подальшої обробки первинних облікових документів правильно розподілити вартість відпущених у виробництво і на інші цілі матеріалів за видами виготовленої продукції, виконаних робіт або наданих послуг і численних статтях видатків.

Підсумковим документом, що підтверджує витрати матеріалів в організації, є зведена відомість витрати матеріалів. В ній в розрізі структурних підрозділів і організації в цілому вказується витрата МПЗ (включаючи транспортно-заготівельні витрати) по об'єктах калькуляції, статей витрат і в цілому по рахунках обліку витрат.

Зворотний бік форми № М-8

Зворотний бік форми № М-11

 
<<   ЗМІСТ   >>