Повна версія

Головна arrow Головна

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Облік розрахунків з засновниками та акціонерами за вкладами і дивідендами

Формування господарських товариств як юридичних осіб з різною організаційно-правовою формою пред'являє відповідні вимоги до утворення їх статутного капіталу. Це об'єктивно вимагає збору інформації про їх учасників (засновників) як в частині внесення своєї частки паю (внеску) у статутний капітал, так і отримання доходу за такими операціями.

У Плані рахунків для цього передбачено активно-пасивний рахунок 75 "Розрахунки з засновниками", до якого відкриваються два субрахунки: 75-1 "Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капіталу" і 75-2 "Розрахунки по виплаті доходів".

На суму оголошеного в установчих документах статутного капіталу в обліку робиться запис:

ДЕБЕТ 75 "Розрахунки з засновниками", субрахунок 75-1 "Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капіталу"

КРЕДИТ 80 "Статутний капітал", субрахунок 1 "Оголошений капітал".

Погашення зобов'язань засновниками може здійснюватися як грошовими коштами, так і іншими видами майна. В останньому випадку воно приймається в оцінці, узгодженої засновниками:

ДЕБЕТ 50 "Каса", 51 "Розрахункові рахунки", 52 "Валютні рахунки", 10 "Матеріали" і ін.

КРЕДИТ 75 "Розрахунки з засновниками" субрахунок 75-1 "Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капіталу".

Винагородою для учасників (акціонерів) на вкладений капітал в нормальних умовах функціонування акціонерного товариства є дохід. Тому кожен з них, вкладаючи свої кошти в придбання акцій будь-якого підприємства, повинен виходити з можливою їх цінності, тобто прибутковості.

Для цього слід зіставити прибутковість даної акції у вигляді дивіденду з середньою ставкою депозитів банку. Якщо остання нижче, у інвестора з'являється стимул вкласти свій капітал в акції підприємства, де очікуваний дохід вище. Це можна розглядати як винагороду за ризик, на який йде інвестор, вкладаючи гроші. Ризик інвестора по акціях вище, ніж за іншими цінними паперами. Зокрема, акціонер не тільки не має в своєму розпорядженні гарантіями отримання стійкого доходу, але і нс застрахований від можливості знецінення і навіть повної втрати своїх заощаджень.

Такі варіанти не виключені, якщо взяти до уваги, крім інших факторів, і спекулятивні операції маклерів на фондових біржах, що грають на пониження. Власник акцій не має права вимагати від правління АТ повернення коштів, внесених при їх покупці. Таким чином, серед основних цілей інвестицій в цінні папери - дохідність вкладень, зростання їх ціни, ліквідність і безпека - найбільш уразливим умовою для власника акцій є саме остання. У зв'язку з цим здійснення угод з даним видом цінних паперів в великій мірі залежить від конкретної ситуації, а ризик учасників завжди обумовлений зміною кон'юнктури на ринку. Звідси висновок: цінність акції визначається її курсом, тобто величиною дивіденду, що припадає на ставку банківського відсотка. Отже, вибір збалансованої дивідендної політики АТ є одним з пріоритетних напрямків його розвитку.

Збалансованість дивідендної політики передбачає, перш за все, стабільність виплати дивідендів, бажано зі збільшенням їх розмірів по звітних періодах. У акціонерів повинно формуватися тверде переконання в тому, що справи в АТ йдуть добре. Для зовнішніх інвесторів така динаміка зростання дивідендів - хороший стимул для вкладення капіталу в дане АТ. Тому рада директорів (правління) повинен всіма дозволеними засобами підтримувати таку ділову репутацію товариства, направляючи на виплату дивідендів крім прибутку (якщо її недостатньо) кошти фонду споживання і навіть, в залежності від конкретної ситуації, кошти резервного капіталу.

Разом з тим такий варіант виплати дивідендів при зовнішньої своєї принадності має серйозні недоліки. Перш за все, він не орієнтує акціонерів па розширення виробництва, що не пов'язаний з виплатою доходів за облігаціями, яка повинна проводитися раніше виплати дивідендів по акціях. Подібна політика може привести до ослаблення контролю над фірмою, зробити негативний вплив на прийняття акціонерами припустимого ступеня ризику за операціями з цінними паперами. Нарешті, не можна правильно проводити дивідендну політику без загальної оцінки стану економіки, темпів інфляції. У зв'язку з цим корисним є критичний аналіз досвіду зарубіжних країн, де в кризових ситуаціях державне регулювання спрямовується на певне обмеження дивідендів з одночасним контролем над цінами.

У будь-якому випадку формування дивідендної політики АТ повинно бути важливою, можливо, навіть визначальною частиною його облікової політики в цілому.

З введенням в дію нової редакції Закону про АТ питання формування та прогнозування дивідендної політики придбав ще більшої актуальності. Справа в тому, що законом дозволено придбання однією особою 30% і більше розміщених звичайних акцій АТ з кількістю акціонерів - власників звичайних акцій понад 1000 з урахуванням кількості належних йому акцій. Якщо така операція відбулася, то ця особа протягом 30 днів з дати покупки зобов'язана запропонувати акціонерам продати належні їм прості акції за ціною не нижче середньозваженої ціни придбання акцій товариства за останні шість місяців, що передують зазначеної покупці. Правила ст. 80 Закону про АТ поширюються на придбання кожних 5% розміщених звичайних акцій понад 30% зазначених акцій товариства. Подібний підхід є одним із заходів, спрямованих на захист прав акціонерів.

Зазначеним законом також передбачено в якості обов'язкової умови відображення в статуті АТ розміру дивіденду за привілейованими акціями кожного типу. Це ставить їх власників у нерівне становище з власниками звичайних акцій. Рівні умови на отримання дивідендів зберігаються тільки в тому випадку, коли в статуті АТ не визначений розмір дивіденду за привілейованими акціями.

Реалізацією дивідендної політики та портфелем цінних паперів АТ може займатися окремий працівник. На заході його називають скарбником. Для нас це нова посада в штатному розкладі організації. Вона втілює широкий спектр функцій з управління ліквідністю її активів, налагодження ефективних взаємовідносин з банками та іншими інвесторами. Скарбник формує оптимальну структуру капіталу, веде пошук нових джерел фінансування, в тому числі шляхом придбання високоліквідних цінних паперів.

Дивіденд (лат. Dividendus - підлягає розділу) - це частина прибутку, отриманого АТ за розрахунковий період, що припадає на одну акцію. Мається на увазі, що розподілу підлягає частина чистого прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства після виплати доходу за фіксованими ставками власникам привілейованих акцій. Тільки після цього частина прибутку ділиться на загальну кількість розміщених і оплачених простих акцій. Тим самим власники привілейованих акцій мають певні переваги перед іншими акціонерами. Статус такого акціонера регламентується статутом АТ та проспектом емісії. Привілеї (префакций) поширюються на дивіденди і певну частину майна товариства.

Префакцій по дивідендах можуть бути не тільки фіксованими, що дають їх власникам право гарантованого першочергового (після виплати дивідендів за класичними привілейованими акціями, але до власників звичайних акцій) отримання доходу, по і мінливими пропорційно динаміці позичкового відсотка. Це так звані плаваючі префакций, що мають змінний курс. Якщо фіксовані префакций в зв'язку з кон'юнктурою ринку знаходяться в зворотній залежності від величини позичкового відсотка, то плаваючі - в прямій залежності.

Префакцій щодо майна АТ мають місце в разі його банкрутства: задоволення претензій таких акціонерів настає відразу слідом за погашенням зобов'язань перед кредиторами та власниками класичних привілейованих акцій.

Розрізняють також префакций на акції за участю, що дають право її власнику на участь в прибутках товариства понад оголошених дивідендів.

Конвертовані префакций припускають їх обмін на прості акції в певний час за заздалегідь встановленою ціною.

Ретрактівние префакций дають право на їх погашення ( "повернення") на тих же умовах, які застосовуються по відношенню до конвертованих префакціям.

У будь-якому випадку мінімальна величина дивідендів за привілейованими акціями (якщо вона не визначена відсотком) повинна встановлюватися при випуску акцій.

За чинним законодавством дивіденди можуть виплачуватися щокварталу, раз на півроку або за підсумками року грошовими коштами, облігаціями, акціями (капіталізація прибутку) і товарами з обов'язковою публікацією (для відкритих АТ) в засобах масової інформації.

Ця функція може виконуватися як самим підприємством, так і банком-агентом шляхом виписки платіжного доручення, поштовим або телеграфним переказом за умови, що варіанти виплати дивідендів, зазначені вище, не суперечать статуту АТ. Умови типового статуту забороняють виплату дивідендів в іншій формі, крім грошової, до того часу, поки в суспільстві є привілейовані акції типу Б.

Аналіз практики виплати дивідендів АТ в сучасній Росії показує деякі відмінності від підходів, що склалися в країнах з розвиненою ринковою економікою. Перш за все, якщо у всьому світі загальноприйнятим є оголошення розміру дивідендів у вигляді певної суми на одну акцію, то в нашій країні - по відношенню до номінальної вартості, тобто прибутковість акції не ставиться в залежність від її курсової вартості. Чистий прибуток, що спрямовується на виплату дивідендів, розподіляється серед акціонерів пропорційно числу і виду належних їм акцій.

Виплата дивідендів має місце, крім того, при наявності певних умов. Такими є:

  • • повна оплата статутного капіталу;
  • • відсутність судових позовів відносно даного суспільства;
  • • вартість чистих активів не повинна бути меншою за розмір статутного капіталу, різниці між номінальною вартістю і ліквідної вартістю розміщених привілейованих акцій, розміру резервного фонду;
  • • повинні бути викуплені всі акції, які товариство зобов'язане викупити на вимогу акціонерів;
  • • суспільство не повинно бути банкрутом або стати таким після виплати дивідендів.

Нерідко відбувається затримка виплати дивідендів. Загальноприйнятою практикою, як відомо, є їх виплата протягом терміну, визначеного статутом товариства або образ зборами акціонерів з моменту оголошення, інакше реальна прибутковість акцій виявляється набагато меншу за оголошену. Відстрочка у виплаті дивідендів дозволяє організації використовувати ці кошти в своєму господарському обороті. Подібна процедура в умовах інфляції, по суті, знецінює доходи акціонерів.

Нарешті, російською специфікою є виплата дивідендів акціями. Реальна прибуток в такій ситуації не використовується, але у акціонера створюється враження певного благополуччя. Майно АТ в розрахунку на одного акціонера не змінюється від пропорційної зміни кількості акцій, що перебувають в його власності. У країнах з розвиненою ринковою економікою такий прийом називається розподілом акцій. Він дозволяє раді директорів суспільства оголошувати великі проміжні дивіденди, несумірні з отриманим фінансовим результатом. Подібний варіант може мати місце і за підсумками виплати річних дивідендів за умови, що керівництво АТ контролює більшість голосів на зборах акціонерів.

ПРИКЛАД 4.11

Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) має 500 акціонерів, які володіють 2000 акцій, тобто в середньому по 4 акції на одного акціонера.

За підсумками року загальними зборами акціонерів прийнято рішення виплатити дивіденди акціями шляхом збільшення їх кількості удвічі. Отже, загальна кількість акцій складе 4000, а кожен акціонер матиме в середньому по 8 акцій.

Нехай прибуток, що залишився в розпорядженні підприємства і спрямована на виплату дивідендів в наступному звітному періоді, становить 40 000 руб. На одну акцію дивіденд складе 10 руб. (40 000: 4000), тобто на кожного акціонера доведеться в середньому 80 руб. (10 × 8).

Якби прибуток в такому ж розмірі (40 000 руб.) Була спрямована на виплату дивідендів в минулому році, то на одну акцію доводилося б 20 руб. (40 000: 2000), а величина дивідендів кожного акціонера було б дорівнює все тій же сумі - 80 руб. (20 х 4).

Результат один і той же, зате раді директорів такий прийом дозволяє оголошувати досить високі дивіденди з метою додаткового залучення капіталу.

У бухгалтерському обліку на рахунку 80 "Статутний капітал" відображається тільки оголошений статутний капітал АТ, зміна величини якого здійснюється виключно на підставі чітко визначених процедур з переглядом установчих документів. Тому операції суспільства з власними акціями, в тому числі з виплати дивідендів, не торкнуться величини статутного капіталу. Якщо до цього додати, що продовжується інфляцію і систематичну затримку виплати дивідендів, то доведеться констатувати, що нам належить ще довгий шлях до цивілізованої дивідендну політику.

Як ми вже говорили, в деяких випадках акціонерне товариство не має права виплачувати дивіденди. У ст. 43 Закону про АТ докладно описує умови виплати дивідендів. Вони співзвучні вимогам, визначальним процедуру придбання товариством розміщених акцій. Поряд із зазначеними вище обмеженнями на виплату дивідендів цією статтею введено ще одне обмеження. Суспільство не має права приймати рішення про виплату (оголошенні) дивідендів по акціях до повного їх викупу при неодмінному дотриманні порядку здійснення акціонерами права вимагати викупу товариством належних їм акцій. Підставою для цього є реорганізаційні процедури суспільства, що включають в себе злиття, приєднання, поділ, виділення і перетворення, а також вчинення значного правочину, прийняті загальними зборами акціонерів, проти яких голосували такі акціонери (або якщо вони взагалі не голосували). Те ж стосується і обговорення питань про внесення змін і доповнень до статуту товариства або про затвердження статуту товариства в новій редакції, що обмежують їх права.

Право акціонерів вимагати викупу товариством належних їм акцій має юридичну силу тільки в тому випадку, якщо зазначена вимога пред'явлено не пізніше 45 днів з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів. Після цього терміну товариство зобов'язане викупити акції в акціонерів, які пред'явили вимогу про викуп, протягом 30 днів.

Акції, викуплені товариством в інших випадках, надходять в розпорядження акціонерного товариства. За ним не надається право голосу, вони не враховуються при підрахунку голосів. За таким акціям не нараховуються дивіденди. Ці акції повинні бути реалізовані протягом одного року, інакше загальні збори акціонерів зобов'язане прийняти рішення про зменшення статутного капіталу товариства шляхом погашення зазначених акцій.

Чинним законодавством передбачено, що загальні збори акціонерів вправі прийняти рішення про виплату дивідендів по розміщених акціях один раз на рік.

Певний вплив на прийняття рішення про терміни виплати дивідендів може надати облікова політика підприємства в частині розподілу прибутку. Вона передбачає два варіанти: формування з чистого прибутку фондів спеціального призначення та інших фондів на виплату дивідендів за привілейованими акціями певних типів відповідно до установчих документів або без її додаткового розподілу по фондах.

Розмір дивіденду на одну просту акцію оголошується радою директорів АТ за підсумками минулого року, а загальні збори акціонерів стверджує його остаточний розмір. Запропонований радою директорів розмір річних дивідендів може бути зменшений рішенням загальних зборів акціонерів або взагалі не виплачений, якщо буде прийнято рішення про направлення чистого прибутку підприємства на розвиток його виробничої бази. Але в будь-якому випадку запропонований радою директорів розмір дивідендів не може бути збільшений рішенням загальних зборів.

Дивіденд оголошується в повному розмірі, включаючи суму податку.

Якщо дата виплати річних дивідендів не визначена статутом товариства або рішенням зборів його акціонерів, то термін їх виплати не повинен перевищувати 60 днів з дня прийняття рішення про виплату цих дивідендів. Виплата оголошених дивідендів є обов'язковою, і право на їх отримання мають акціонери, які придбали акції даного товариства не пізніше ніж за 30 календарних днів до офіційно оголошеної загальними зборами або радою директорів дати початку виплати. Цими ж органами встановлюється і дата проведення так званої дивідендної перепису. Остання є обліковий день - дату, станом на яку визначається список акціонерів, які мають право на отримання дивідендів. Якщо акції перереєстровані в реєстрі акціонерів після дня дивідендної перепису, попередній власник зберігає це право, а новий власник акції має право вимагати дивіденди тільки з прибутку наступного господарського року.

Як говорилося вище, власники привілейованих акцій отримують фіксований дохід, оскільки розмір дивіденду вказується в момент їх випуску в проспекті емісії. Він може бути передбачений в статуті товариства у вигляді твердої грошової суми або у відсотках до номінальної вартості привілейованих акцій.

Процедура визначення розміру дивідендів по звичайних акціях з розрахунку на одну акцію передбачає попереднє виключення з суми прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за привілейованими акціями, і розподіл отриманого результату на кількість повністю оплачених звичайних акцій. При цьому в знаменнику не враховуються власні акції, викуплені в акціонерів і які перебувають на балансі акціонерного товариства.

ПРИКЛАД 4.12

За підсумками року АТ отримало балансовий прибуток в сумі 100 000 руб. Відповідно до статуту суспільство відраховує в резервний капітал на відшкодування непередбачених збитків 2% отриманого прибутку:

100 000 руб. × 2% = 2000 руб.

Оподатковуваний прибуток складе: 98 000 руб. (100 000 - 2000).

Сума податку на прибуток дорівнює 19 600 руб. (: 98 000 руб. × 20%).

У підсумку в розпорядженні підприємства залишається чистий прибуток в сумі 78 400 руб. (: 98 000 - 19 600).

Рішенням річних зборів акціонерів на виплату дивідендів прямує 30% чистого прибутку або 23 520 руб. (78 400 руб. × 30%).

Розглянемо ще одну ситуацію.

ПРИКЛАД 4.13

Припустимо, капітал АТ зареєстрований в сумі 150 000 руб. і складається з 20 привілейованих і 1480 звичайних акцій номіналом 100 руб. кожна. Прибуток, яку направляють на виплату дивідендів, склала 20 580 руб. Припустимо, що до моменту нарахування дивідендів кількість невикуплених привілейованих акцій становить 2 шт., А звичайних акцій - 100 шт. За привілейованими акціями статутом товариства визначено фіксований дивіденд - 50 руб. на одну акцію.

Отже, частка привілейованих акцій, на які будуть нараховані дивіденди, складе 18 шт. (20 - 2), а сума прибутку, що спрямовується на ці цілі в першочерговому порядку, - 900 руб. (50 руб. × 18 шт.). Сума, що залишилася прибутку - 19 680 руб. (20 580 - 900) буде спрямована на виплату дивідендів по звичайних акціях.

Кількість викуплених звичайних акцій, на які слід нараховувати дивіденди, - 1380 шт. (1480 - 100). Сума дивіденду, що припадає на одну звичайну акцію, буде дорівнює 14,26 руб. (19 680: 1380).

Кожен акціонер отримає дивіденд в розмірі, визначеному з розрахунку зазначеної вище суми, що припадає на одну акцію, і кількості акцій, якими він володіє згідно з реєстром акціонерів даного АТ.

Необхідні дані для вказаного розрахунку повинні відповідати інформації, що міститься в статуті і реєстрі акціонерів, протоколі їх загальних зборів, а також у відповідних облікових регістрах (журнали-ордери № 8 - за кредитом рахунка 75, № 15 - по кредиту рахунку 80, особові рахунки акціонерів ).

Триваюча інфляція робить негативний вплив на вартість акцій, а отже, і на їх прибутковість. Для того щоб врахувати елемент недооцінки вартості акцій, доцільно їх прибутковість обчислити в твердій валюті, припустимо, в доларах США.

ПРИКЛАД 4.14

Акції АТ "Зоря" в січні 2014 р котирувалися але ціною 174 руб. за одиницю при номіналі 124 руб.

Курс долара в цей період був, наприклад, 29 руб., А в листопаді - 29,50 руб.

Тоді для інвестора, який купив акцію суспільства в січні 2013 року, ціна її складе 6 дол. (174 руб .: 29 руб / дол.), А дохід на одну акцію в доларах в лютому 2013 року - 4,20 дол. ( 124 руб .: 29,50 руб / дол.).

Отже, поточна валютна дохідність акції досягає 70% (4,20: 6 × 100%).

Припустимо, що 10 березня 2014 р дана акція котирувалася на ринку за ціною 200 руб., А курс долара в цей день становив 29,60 руб. У цьому випадку поточна прибутковість акції в валюті з покупкою в березні при ціні її в цей час 6,76 дол. США (200: 29,6) буде дорівнює 62,1% (4,20: 6,76 × 100%).

Розглянемо випадок невиконання акціонерним товариством своїх зобов'язань по виплаті дивідендів в ситуації, коли дивіденди оголошені, але підприємство через неплатоспроможність підлягає ліквідації. При цьому треба мати на увазі, що але звичайних акціях виплата дивідендів не є конкретним зобов'язанням і органи управління АТ не порушують чинного законодавства, коли приймають рішення не виплачувати дивіденди за підсумками року. Якщо за результатами роботи отримані збитки, ні рада директорів, ні загальні збори нс має право оголошувати дивіденди. Виняток допускається тільки в тому випадку, якщо на ці цілі будуть спрямовані кошти резервного або статутного капіталів, що має передбачатися в статуті АТ.

У синтетичному обліку зобов'язання АТ перед власниками акцій за доходами відображаються на активно-пасивному рахунку 75 "Розрахунки з засновниками" субрахунок 75-2 "Розрахунки по виплаті доходів", а заборгованість за цими зобов'язаннями перед своїм персоналом - на рахунку 70 "Розрахунки з персоналом по оплаті праці ". Така методика дозволяє вести облік сукупного доходу по кожному працівнику наростаючим підсумком з початку року, що зручно в цілях оподаткування.

Згідно з Інструкцією але застосування Плану рахунків заключними бухгалтерськими проводками за грудень здійснюється реформація балансу. Тому сума нерозподіленого прибутку за звітний рік відображається в обліку такою бухгалтерською проводкою:

ДЕБЕТ 99 "Прибутки і збитки"

КРЕДИТ 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" субрахунок 84-1 "Нерозподілений прибуток звітного року".

У першому звітному періоді наступного року зазначена прибуток буде розглядатися як нерозподілений прибуток минулих років після складання запису:

ДЕБЕТ 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" субрахунок 84-1 "Нерозподілений прибуток звітного року"

КРЕДИТ 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" субрахунок 84-2 "Нерозподілений прибуток минулих років".

Надалі відповідно до порядку, визначеного загальними зборами акціонерів за виплату дивідендів, нарахування їх виходячи з річного розрахунку в бухгалтерії АТ відіб'ється записом:

ДЕБЕТ 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" субрахунок 84-2 "Нерозподілений прибуток минулих років"

КРЕДИТ 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці" або 75 "Розрахунки з засновниками" (в залежності від того, своїм або стороннім засновникам нараховані дивіденди) субрахунок 75-2 "Розрахунки по виплаті доходів".

Аналогічний запис здійснюється в обліку, коли відображається заборгованість по дивідендах в іноземній валюті з перерахунком її в рублі за курсом Банку Росії на дату їх оголошення.

У той же час суспільство не має права виплачувати (оголошувати) дивіденди ні по звичайних, ні за привілейованими акціями, розмір дивіденду по яких не визначений. Для цього має бути прийнято окреме рішення про виплату в повному розмірі дивідендів за всіма типами привілейованих акцій, передбаченому статутом товариства.

Суспільство не має права також виконувати зазначену процедуру за привілейованими акціями певного типу, за якими розмір дивіденду передбачений статутом, якщо нс прийнято рішення про повну виплату дивідендів за всіма типами привілейованих акцій, що надають переваги в черговості отримання дивідендів перед привілейованими акціями цього типу.

Дивіденди за привілейованими акціями певних типів акціонерне товариство може виплачувати за рахунок раніше сформованих для цих цілей спеціальних фондів.

При недостатності прибутку на зазначені цілі можуть залучатися кошти інших джерел, зокрема додаткового капіталу:

ДЕБЕТ 83 "Додатковий капітал"

КРЕДИТ 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці" або 75 "Розрахунки з засновниками" субрахунок 75-2 "Розрахунки по виплаті доходів".

Оголошення дивідендів в такому розмірі, що на їх виплату не вистачає прибутку та інших джерел, змушує ЛО використовувати кошти резервного та статутного капіталів. В іншому випадку воно повинно оголосити себе банкрутом.

Використання коштів резервного капіталу відіб'ється в обліку записом:

ДЕБЕТ 82 "Резервний капітал"

КРЕДИТ 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці", 75 "Розрахунки з засновниками" субрахунок 75-2 "Розрахунки але виплаті доходів".

Такий варіант погашення зобов'язань по дивідендах повинен бути передбачений статутом акціонерного товариства.

Спрямування коштів статутного капіталу на виплату дивідендів викликає більш серйозні наслідки, так як вимагає перереєстрації ЛО, зміни його установчих документів. Виникає й інше негативний фактор: у акціонерів з'являється обґрунтована стурбованість фінансовим станом АТ, а у зовнішніх інвесторів - сумніви в доцільності вкладення коштів в дане підприємство.

На суму коштів, що спрямовуються з статутного капіталу на виплату дивідендів, робиться запис:

ДЕБЕТ 80 "Статутний капітал"

КРЕДИТ 75 "Розрахунки з засновниками" субрахунок 75-2 "Розрахунки по виплаті доходів".

Дивіденди, що підлягають отриманню відповідно до договору по акціях, коли підприємство має фінансові вкладення в цінні папери інших підприємств, процентні облігації державних і місцевих позик і т.п., відображаються в обліку таким чином:

ДЕБЕТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"

КРЕДИТ 9ί "Інші доходи і витрати".

Аналогічні суми до отримання від дочірніх або залежних товариств враховуються на рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами".

Підприємство має право прийняти рішення про направлення належних йому дивідендів на розвиток виробничої бази зазначених товариств, збільшення їх статутного капіталу:

ДЕБЕТ 58 "Фінансові вкладення"

КРЕДИТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами".

Процедура виплати дивідендів регулюється проспектом емісії акцій і може бути уточнена рішенням загальних зборів акціонерів, на якому власники привілейованих акцій у вирішенні даного питання правомочні нарівні з іншими акціонерами.

Виплата дивідендів своєму персоналу відображається в обліку так:

ДЕБЕТ 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці"

КРЕДИТ 50 "Каса".

Дивіденди стороннім інвесторам виплачуються безготівковим шляхом:

ДЕБЕТ 75 "Розрахунки з засновниками" субрахунок 75-2 "Розрахунки по виплаті доходів"

КРЕДИТ 51 "Розрахункові рахунки", 52 "Валютні рахунки".

Утвориться курсова різниця, якщо виплата дивідендів проведена в іноземній валюті, списується на фінансові результати інвестора як інші доходи або витрати.

ПРИКЛАД 4.15

Відображено заборгованість перед іноземним інвестором по дивідендах на дату їх оголошення - 1000 дол. США. Курс Банку Росії на зазначену дату дорівнював 28,30 руб / дол. США:

ДЕБЕТ 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" субрахунок 84-2 "Нерозподілений прибуток минулих років"

КРЕДИТ 75 "Розрахунки з засновниками" -

28 300 руб. (1000 дол. × 28,30 руб / дол.).

На дату погашення зобов'язань по дивідендах курс Банку Росії склав 28,20 руб .:

ДЕБЕТ 75 "Розрахунки з засновниками"

КРЕДИТ 52 "Валютні рахунки" субрахунок 52-1 "Валютні рахунки всередині країни" -

28 200 руб. (1000 дол. × 28,20 руб / дол.).

Позитивна курсова різниця склала 100 руб. ((28,30 - 28,20) × 1000):

ДЕБЕТ 75 "Розрахунки з засновниками"

КРЕДИТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 91-1 "Інші доходи" -

100 руб.

При падінні курсу рубля до іноземної валюти організація матиме збиток на суму від'ємної курсової різниці. В обліку слід зробити зворотний запис по відношенню до наведеної в прикладі.

Зобов'язання АТ по дивідендах перед державою, якщо в його капіталі знаходиться державна власність, фіксуються в поточному обліку записом:

ДЕБЕТ 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" субрахунок 84-2 "Нерозподілений прибуток минулих років"

КРЕДИТ 68 "Розрахунки за податками і зборами" субрахунок 68-1 "Розрахунки з бюджетом по виплаті дивідендів".

Функція виплати дивідендів може бути відокремлена від джерела їх виплати та за домовленістю здійснюватися банками або іншими організаціями (інвестиційні інститути, депозитарії і т.д.), на адресу яких суспільство перераховує кошти на зазначені цілі.

ДЕБЕТ 55 "Інші рахунки в банках"

КРЕДИТ 51 "Розрахункові рахунки".

Виплата комісійних зазначеним організаціям відноситься суспільством за рахунок чистого прибутку підприємства:

ДЕБЕТ 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)"

КРЕДИТ 51 "Розрахункові рахунки", 52 "Валютні рахунки".

Перерахування дивідендів за цим варіантом відображається в обліку наступним чином:

ДЕБЕТ 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці", 75 "Розрахунки з засновниками"

КРЕДИТ 55 "Інші рахунки в банках".

Дивіденди по акціях, що належать державі, перераховуються безпосередньо до відповідних бюджетів з урахуванням приналежності об'єктів власності або на рахунки органів приватизації (комітети з управління майном і фонди майна), що є власниками цих акцій. У бухгалтерському обліку перерахування таких дивідендів знаходить наступне відображення:

ДЕБЕТ 68 "Розрахунки за податками і зборами" субрахунок 68-1 "Розрахунки з бюджетом по виплаті дивідендів"

КРЕДИТ 51 "Розрахункові рахунки", 52 "Валютні рахунки", 55 "Інші рахунки в банках".

Копії платіжних доручень направляються АТ до відповідних органів управління державним майном з метою здійснення останніми контролю за повнотою нарахування і своєчасністю погашення зазначених зобов'язань по дивідендах.

Після закінчення термінів позовної давності зобов'язання за неоплаченими і неодержані дивідендах закриваються з перерахуванням до складу інших доходів підприємства:

ДЕБЕТ 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці", 75 "Розрахунки з засновниками"

КРЕДИТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 91-1 "Інші доходи".

На оголошені дивіденди, зобов'язання за якими АТ з яких-небудь причин не виконав, нараховуються відсотки. Власники акцій має право вимагати отримання оголошених, але не виплачених дивідендів, включаючи відсотки але ним з урахуванням прострочення по виплаті, через суд.

Відшкодування матеріального збитку акціонеру в такому обсязі здійснюється відповідно до п. 1 ст. 395 ГК РФ, який говорить: "За користування чужими коштами внаслідок їхнього неправомірного утримання, відхилення від їхнього повернення, іншої прострочення в їхній сплаті або безпідставного отримання або заощадження за рахунок іншої особи підлягають сплаті відсотки па суму цих коштів".

Сума за цими відсотками обчислюється виходячи з діючої облікової ставки банківського відсотка на день виконання цього зобов'язання по виплаті дивідендів. За аналогією з виплатою дивідендів сума за відсотками повинна бути віднесена на зменшення прибутку, що залишається в розпорядженні АТ. Зауважимо, що сплата відсотків не звільняє суспільство від виконання самого зобов'язання по виплаті дивідендів.

У тому випадку, коли у суспільства не вистачає прибутку на одночасну виплату дивідендів по акціях і відсотків по облігаціях, право па першочергове отримання доходу належить власникам облігацій. На відміну від власників акцій власники облігацій одержують дохід за відсотками, розрахованим по відношенню до їх номінальної вартості незалежно від курсової вартості, тобто вони заздалегідь знають розмір належної їм доходу на вкладений капітал.

Деякі особливості у використанні дивідендів мають місце в тому випадку, коли на балансі АТ знаходяться об'єкти соціально-культурного та побутового призначення або об'єкти, передані на бюджет місцевих органів влади. Якщо зазначені об'єкти продовжують використовуватися за призначенням, то дивіденди по акціях, закріпленим у державній власності, повністю повинні бути спрямовані на фінансування їх діяльності. Такий порядок поширюється також і на АТ, що знаходилися до приватизації в муніципальній власності.

З 1 січня 2008 р ставка податку на прибуток по дивідендах встановлена в розмірі 9 або 0% (п. 3 ст. 284 ПК РФ) в залежності від виконання певних умов.

Наприклад, нульова ставка застосовується в тому випадку, коли частка акціонера або учасника в компанії перевищує 500 млн руб. При виплаті дивідендів іноземної компанії російському акціонерові зазначена ставка застосовується, якщо дана компанія не зареєстрована в державі, що надає їй пільговий податковий режим.

Така політика спрямована на залучення капіталу і розвиток інноваційних процесів.

У зворотній ситуації, тобто коли громадяни-нерезиденти повинні платити податок з суми дивідендів, застосовується ставка 15% від пайової участі в їх діяльності російських фірм. До 2007 р податкова ставка для даної категорії осіб становила в два рази більше, тобто 30%. Решта доходів нерезидентів, як і раніше, оподатковуються за ставкою 30%.

З 1 січня 2008 г. 9% сплачується з дивідендів, отриманих від російських організацій іноземними організаціями і російськими організаціями від іноземних організацій за умови, що ці дивіденди нс підпадають під нульову ставку.

Відображення суми податку у організації - джерела виплати:

ДЕБЕТ 75 "Розрахунки з засновниками" субрахунок 75-2 "Розрахунки по виплаті доходів"

КРЕДИТ 68 "Розрахунки але податками і зборами" субрахунок 68-1 "Розрахунки з бюджетом по виплаті дивідендів".

Утримання податку з зазначених доходів фізичних осіб знаходить наступне відображення в обліку:

ДЕБЕТ 70 "Розрахунки з персоналом але оплаті праці" КРЕДИТ 68 "Розрахунки за податками і зборами" субрахунок 68-1 "Розрахунки з бюджетом але виплаті дивідендів".

Податок сплачується протягом 10 днів з моменту настання терміну виплати дивідендів або відсотків (крім дивідендів по акціях). Розрахунок подається до податкової інспекції в термін не пізніше 30 днів після закінчення звітного періоду при виплаті проміжних дивідендів і не пізніше 1 квітня наступного за звітним року - за річними підсумками.

Розрахунок з податку з дивідендів по акціях, здійснюваний організацією - джерелом виплати, представляється нею в податкову інспекцію в 10-денний термін після оголошення радою директорів розміру дивідендів, схваленого загальним річним зборами акціонерів. Податок сплачується в п'ятиденний термін після подання розрахунку по податку з дивідендів:

ДЕБЕТ 68 "Розрахунки за податками і зборами" субрахунок 68-1 "Розрахунки з бюджетом по виплаті дивідендів"

КРЕДИТ 51 "Розрахункові рахунки".

З 1 січня 2008 р материнська компанія має право не платити податок з суми дивідендів при дотриманні наступних умов:

  • • її частка в статутному капіталі дочірньої фірми повинна складати не менше 50%;
  • • витрати на придбання або отримання цієї частки не повинні бути менше 500 млн руб .;
  • • термін володіння частками на дату отримання дивідендів повинен становити мінімум 365 днів поспіль.

Якщо дочірня фірма є іноземною, то зазначена пільга з податку з дивідендів зберігається в тому випадку, їли ця фірма не знаходиться в офшорній зоні.

 
<<   ЗМІСТ   >>