Повна версія

Головна arrow Головна

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОБЛІК ПОТОЧНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

Облік розрахунків з бюджетом

З моменту реєстрації організації як юридичної особи її обов'язки перед державою визначаються в першу чергу правильністю, повнотою обчислення і своєчасністю погашення різних податків і зборів. Це один з важливих ділянок бухгалтерії, від постановки роботи якого багато в чому залежить фінансове становище організації. Кожному платнику податків присвоюється ідентифікаційний номер (ІПН). Він вказується на всіх його звітних документах і дозволяє здійснювати оперативний контроль над розрахунками з бюджетом. Постановка на облік в податковому органі як платника податків організацій та індивідуальних підприємців передбачена чинним податковим законодавством. Дана процедура здійснюється за місцем знаходження організації, місцем знаходження її структурних підрозділів, місцем проживання фізичної особи, а також за місцем знаходження належить їм на праві власності нерухомого майна та транспортних засобів, що підлягають оподаткуванню.

Заява про постановку на облік зазначених платників податків до податкового органу подається протягом 10 днів після їх державної реєстрації, а в частині підлягає оподаткуванню за місцем знаходження належить організації нерухомого майна або транспортних засобів - протягом 30 днів. Такий же термін встановлений для створеного відокремленого підрозділу організації. Заява подається до податкового органу але місцезнаходженням цього підрозділу.

За порушення терміну постановки на облік в податковому органі за відсутності ознак податкового правопорушення передбачений штраф в розмірі 5000 руб. Причому даний розмір не коригується за термінами, як це було встановлено до 1 липня 2002 г. За ведення діяльності без постановки на облік в податковому органі передбачений штраф в розмірі 10% від доходів, отриманих протягом зазначеного часу, по не менше 20 000 руб.

У той же час ведення діяльності організацією або індивідуальним підприємцем без постановки на облік в податковому органі більше трьох місяців тягне за собою стягнення штрафу в розмірі 20% доходів, отриманих за вказаний період. Тільки при наявності довідки від податкового органу про взяття на облік банк має право відкрити організації розрахунковий рахунок, повідомивши про це в п'ятиденний термін податкову інспекцію за місцем її реєстрації. Повідомлення здійснюється після заповнення і відправки відривного талона до згаданій довідці.

Облік об'єктів оподаткування повинен здійснюватися відповідно до чинних нормативних документів, на підставі яких організація самостійно обчислює, своєчасно і в повному обсязі перераховує в бюджет податки та інші обов'язкові платежі. Платники податків зобов'язані своєчасно подавати до податкових органів необхідну бухгалтерську звітність, окремі податкові розрахунки і декларації.

Податкові органи здійснюють поточний контроль в частині повноти та своєчасності погашення платниками податків зобов'язань перед бюджетом. З цією метою встановлено критерії поділу платників податків на найбільших і інших.

Для найбільших платників податків такими критеріями є:

 • • показники фінансово-економічної діяльності за звітний рік. До них віднесено один з наступних трьох показників:
  • - Сумарний обсяг нарахувань федеральних податків і зборів з урахуванням зменшень з ПДВ за внутрішніми оборотами на суму понад 1 млрд руб., В тому числі для підприємств зв'язку - понад 300 млн руб., А транспорту - понад 50 млн руб .;
  • - Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) та інших доходів перевищує 20 млрд руб .;
  • - Активи перевищують 250 млрд руб .;
 • • відносини взаємозалежності між організаціями, виходячи з правил ст. 20 НК РФ.

Організації, що відповідають критеріям, зазначеним у п. 1, контролюються на федеральному рівні.

Для цілей податкового адміністрування на зазначеному рівні підлягають також контролю організації оборонно-промислового комплексу за умови, що у них один з перерахованих нижче показників має наступні значення:

 • • стратегічна продукція, що поставляється на експорт відповідно до укладених контрактів, становить понад 27 млн руб. на рік;
 • • сума виручки від експорту за зазначеної продукції перевищує 20% загальної суми виручки;
 • • середньооблікова чисельність працюючих - понад 100 чол .;
 • • частка вкладу засновника (держави) становить понад 50%.

До кредитних і страхових організацій, що відповідають критеріям федерального рівня і підлягають податковому адмініструванню, відносяться організації, у яких один з нижчеперелічених показників фінансово-економічної діяльності становить:

 • • загальна сума федеральних податків і зборів згідно з даними податкової звітності - понад 300 млн руб .;
 • • обсяг чистих активів на кінець року - не менше 2 млрд руб.

На регіональному рівні до найбільших платників податків віднесені організації, якщо:

 • • обсяг податкових нарахувань у них знаходиться в межах від 75 млн до 1 млрд руб. (Для організацій транспорту - від 30 млн до 50 млн руб.) Включно, а для організацій, що здійснюють діяльність у сфері надання послуг зв'язку, - від 75 млн до 300 млн руб. включно);
 • • загальний обсяг виручки (доходу) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг знаходиться в межах від 1 млрд до 20 млрд руб. включно;
 • • активи знаходяться в межах від 1 млрд до 20 млрд руб. При цьому компанія відноситься до статусу великого платника податків за показниками фінансово-економічної діяльності за будь-який рік з попередніх трьох років, не рахуючи останнього звітного року, і зберігає цей статус протягом трьох років, що настають за роком, в якому вона втратила критерії зазначених вище показників;
 • • порогова сума по виручці і активів у організації перевищує 1 млрд руб. (По не більше 10 млрд руб.) І обсяг податкових нарахувань за даними податкової від парності складе не менше 50 млн руб.).

Поряд із зазначеними вище загальними показниками для окремих платників податків (виробники спирту етилового, спиртовмісної харчової та алкогольної продукції, тютюнових виробів та ін.) Встановлено абсолютні об'ємні показники, відповідність яким дає підставу відносити їх до найбільших платників податків на федеральному рівні. Наприклад, для виробників тютюнової продукції до таких показників віднесені: обсяг податкових нарахувань понад 1 млрд руб. або обсяг виробництва крутильних виробів понад 8 млрд шт.

Розрахунки з бюджетом останнім часом все більшою мірою набувають односторонній характер. Надходження коштів з бюджету мають місце лише в частині цільового фінансування в невеликих обсягах, а також дотацій на компенсацію різниці в цінах при закупівлі окремих видів продукції для державних потреб. Спрямування коштів до бюджету здійснюється в першу чергу платниками податків - фізичними та юридичними особами у вигляді платежів за окремими видами податків.

Синтетичний облік розрахунків з бюджетом ведеться на рахунку 68 "Розрахунки по податках і зборах" в журналі-ордері № 8. В умовах ведення автоматизованого обліку складається відповідна машинограмма за видами платежів. Розмір їх регулюється законодавством на федеральному або місцевому рівні із зазначенням термінів погашення. В кінці року суми платежів відповідно до зробленими розрахунками коректуються: недонарахованого суми донараховуються, зайво внесені зараховуються в рахунок чергових платежів або підлягають поверненню.

Розрізняють такі види податків і зборів:

 • • федеральні;
 • • регіональні;
 • • місцеві.

До федеральним податках віднесено:

 • • податок па додану вартість;
 • • акцизи;
 • • податок на доходи фізичних осіб;
 • • страхові внески;
 • • податок на прибуток організацій;
 • • податок на видобуток корисних копалин;
 • • податок на успадкування або дарування;
 • • водний податок;
 • • збори за користування об'єктами тваринного світу і за користування об'єктами водних біологічних ресурсів;
 • • державне мито.

Податки на регіональному рівні представлені:

 • • податком на майно організацій;
 • • податком па гральний бізнес;
 • • транспортним податком.

До місцевих податків віднесені:

 • • земельний податок;
 • • податок па майно фізичних осіб.

Торгова фірма може зарахувати суми переплати за окремими видами податків і пенею в рахунок недоїмки з будь-якого іншого податку відповідного рівня.

Збором визнається обов'язковий платіж в рахунок погашення зобов'язань юридичними і фізичними особами на користь державних органів за надання останніми юридично значимих дій в процесі здійснення зазначеними особами статутної та іншої діяльності.

Незалежно від рівня, формує ті чи інші податки, деякі з них включаються відразу в собівартість продукції (робіт, послуг). До них віднесені: транспортний податок, державне мито, земельний податок та ін.

В обліку організації-платника податків зобов'язання за вказаними податків відображаються записом:

ДЕБЕТ 20 "Основне виробництво", 26 "Загальногосподарські витрати" та ін.

КРЕДИТ 68 "Розрахунки по податках і зборах".

В аналітичному обліку цей запис повинен конкретизуватися по кожному виду податку.

Податки, які відносять на продаж (ПДВ, акцизи):

ДЕБЕТ 90 "Продажі", відповідний субрахунок рахунку 91

"Інші доходи і витрати", 44 "Витрати на продаж"

КРЕДИТ 68 "Розрахунки по податках і зборах".

Безпосередньо відносяться на фінансові результати організації податок на прибуток, суми податкових санкцій:

ДЕБЕТ 99 "Прибутки і збитки"

КРЕДИТ 68 "Розрахунки по податках і зборах".

Серед зазначених видів податків найбільш поширеним є податок на додану вартість ( ПДВ ).

Його платниками є організації, індивідуальні підприємці, а також особи, визнані платниками податків у зв'язку з переміщенням товарів через митний кордон РФ, що визначаються відповідно до Митного кодексу РФ.

Перші дві категорії осіб мають право на звільнення від даного податку, якщо за три попередніх послідовних календарних місяці сума виручки від продажу продукції (товарів, робіт, послуг) у цих категорій платників податків не перевищила в сукупності 2 млн руб.

З наведеного переліку категорій осіб виключені організації та індивідуальні підприємці, що реалізують підакцизні товари та (або) підакцизної мінеральну сировину протягом трьох попередніх послідовних календарних місяців.

Згідно п. 3 ст. 169 НК РФ за операціями, визнаним об'єктом оподаткування ПДВ, платник податків зобов'язаний складати рахунки-фактури, вести журнали обліку отриманих і виставлених рахунків-фактур, книги покупок і книги продажів.

Право на звільнення (продовження терміну звільнення) від сплати ПДВ надається платникам податків при направленні ними до податкової інспекції за місцем постановки на податковий облік таких документів:

 • • виписок з бухгалтерського балансу (представляють юридичні особи);
 • • виписок з книги обліку доходів і витрат і господарських операцій (представляють індивідуальні підприємці);
 • • копії журналу отриманих і виставлених рахунків-фактур.

Підставою для податкових відрахувань є дотримання наступних умов:

 • • відповідний актив прийнятий для виробничих цілей;
 • • даний актив оприбутковано;
 • • проведена оплата з постачальником.

Суми податкових відрахувань повинні бути відображені в тому податковому періоді, в якому виконані зазначені вище умови.

Об'єктом оподаткування ПДВ є такі операції:

 • • реалізація товарів (робіт, послуг) на території Pci) (в тому числі на безоплатній основі);
 • • передача на території РФ товарів (виконання робіт, надання послуг) для власних потреб, витрати на які не приймаються до обліку (в тому числі через амортизаційні відрахування) при обчисленні податку на прибуток організацій;
 • • виконання будівельно-монтажних робіт для власного споживання;
 • • ввезення товарів на митну територію РФ.

Відповідно до п. 4 ст. 170 НК РФ платник податків зобов'язаний вести окремий облік сум ПДВ по придбаних товарах (роботах, послугах), що використовуються для здійснення як оподатковуваних цим податком, так і не підлягають оподаткуванню операцій. Відповідно, має бути забезпечено ведення окремого обліку доходів і витрат за такими операціями. При цьому в обліковій політиці повинен бути визначений один з варіантів ведення обліку:

 • • з використанням рахунків бухгалтерського обліку;
 • • в окремих податкових регістрах.

З 2008 р організації, в тому числі і торгові, звітують по ПДВ не щомісяця, як було раніше, а один раз в квартал. Погашення ж зобов'язань по ПДВ повинно здійснюватися щомісяця рівними частками протягом трьох місяців (не пізніше 20-го числа кожного місяця). З вказаної дати прийнятий до відрахування ПДВ по майну, отриманому в якості внеску до статутного капіталу, не збільшує оподатковуваний прибуток.

У тому випадку, коли окремі витрати нормуються в цілях застосування податку на прибуток (представницькі витрати, витрати на рекламу та ін.), Суми ПДВ підлягають відрахуванню в межах встановлених норм.

У тому випадку, коли цей порядок не дотримується, суми ПДВ відрахування не підлягають. Природно, вони і не підлягають включенню до складу витрат, які приймаються до відрахуванню при обчисленні податку на прибуток.

З 1 січня 2013 р платник податків має право не застосовувати положення п. 4 ст. 170 НК РФ до тих податкових періодів, в яких частка сукупних витрат на придбання, виробництво та (або) реалізацію товарів (робіт, послуг), майнових прав, операції з реалізації яких не підлягають оподаткуванню, не перевищує 5% загальної величини сукупних витрат на придбання , виробництво і (або) реалізацію товарів (робіт, послуг), майнових прав. При цьому всі суми податку, пред'явлені таким платникам податків продавцями товарів (робіт, послуг), майнових прав в зазначеному податковому періоді, підлягають відрахуванню відповідно до порядку, передбаченого ст. 172 НК РФ.

Якщо платник податків використовує товари (роботи, послуги) виключно для здійснення операцій, які обкладаються ПДВ, то суми даного податку приймаються до відрахування незалежно від наявності окремого обліку.

Тому при відсутності у платника податків роздільного обліку сум ПДВ по придбаних товарах (роботах, послугах) відновленню, проте, підлягають суми зазначеного податку, прийняті до відрахування по товарах (роботах, послугах). Зокрема, цей порядок застосовується щодо загальногосподарських витрат, які використовуються для здійснення операцій як оподатковуваних ПДВ, так і не підлягають оподаткуванню.

З 1 січня 2010 р платник податків має право на прискорене відшкодування ПДВ до завершення камеральної перевірки за умови, що у нього сукупна сума даного податку, а також акцизів, податку на прибуток і податку на видобуток корисних копалин (за винятком сум, сплачених у зв'язку з переміщенням товарів через кордон, і сум, сплачених організацією, яка виступає в якості податкового агента), сплачена за три попередніх роки, становить 10 млрд руб. При відсутності цієї умови організація зможе отримати суми ПДВ, заявлені до прискореного відшкодування, тільки за умови пред'явлення нею банківської гарантії.

З 1 січня 2013 року в країні введено (і. 2 ст. 18 ПК РФ) спеціальний податковий режим - патентна система оподаткування (ПСН).

Перейти на дану систему оподаткування можуть тільки індивідуальні підприємці на добровільних засадах. Такий перехід допускається за умови, що середня чисельність їх найманого персоналу за всіма видами підприємницької діяльності не перевищувала 15 осіб за податковий період (п. 5 ст. 346.43 НК РФ).

Якщо підприємець захоче застосовувати Г1СН з дати державної реєстрації, то його поставлять на облік за місцем проживання в такій якості відразу ж з цього моменту.

У разі порушення терміну сплати податку податковий орган має право зняти підприємця з обліку як платник ПСН протягом п'яти днів з дня закінчення строку платежу податку.

Індивідуальний підприємець має можливість застосовувати ПСН з моменту його державної реєстрації. Для цього йому треба подати заяву на отримання патенту одночасно з документами на державну реєстрацію (абз. 2 і. 2 ст. 346.45 НК РФ). Норма, в яку внесено цю зміну, вказана в Законі від 2 грудня 2013 р № 334-Φ3.

У процесі постановки обліку податку на прибуток організацій слід мати на увазі наступне.

Перш за все, визнання прибутку як бази оподаткування при обчисленні податку залежить від стадії її формування. Зокрема, якщо організація отримала від платника аванс в рахунок майбутньої поставки продукції, то постачальник в такій ситуації не буде включати цю суму в оподатковувану базу до тих пір, поки не виконає свої зобов'язання перед покупцем. Також при визначенні бази оподаткування з податку на прибуток не враховуються доходи, отримані організацією безоплатно від особи, внесок (частка) якого на момент їх передачі становить більше 50% її статутного капіталу.

У тому випадку, коли постачальник застосовує касовий метод, доходи і витрати визнаються платником податків у міру їх фактичної оплати. Тому отримані організацією аванси з цієї дати повинні бути включені в розрахунок податку на прибуток організацій.

Починаючи з бухгалтерської звітності за 2003 р організації - платники податку на прибуток повинні дотримуватися правила формування в обліку і порядок розкриття в звітності інформації про розрахунки з податку на прибуток. При цьому необхідно керуватися вимогами Положення з бухгалтерського обліку "Облік розрахунків з податку па прибуток організацій" П15У 18/02, затвердженого наказом Мінфіну Росії від 19 листопада 2002 № 114н (далі - ПБО 18/02).

Їх дотримання дозволяє відображати в обліку і звітності відмінності податку на фінансовий результат (прибуток, збиток), визнаного в бухгалтерському обліку, від податку на оподатковуваний прибуток, сформованого в бухгалтерському обліку і відбитого в податковій декларації з податку па прибуток організацій.

В даний час діє правило, згідно з яким вартість корисних відходів (матеріали, металобрухт тощо.), Отриманих від ліквідації та демонтажу об'єкта, що значиться в складі основних засобів, організація повинна включати до складу своїх доходів і платити податок на прибуток.

Результатом визнання різного підходу до формування доходів і витрат в бухгалтерському та податковому обліку є різниці, що складаються з постійних і тимчасових.

Постійні різниці представляють собою доходи і витрати, що формують бухгалтерський прибуток (збиток) звітного періоду і виключаються з розрахунку податкової бази по податку на прибуток не тільки звітного періоду, а й наступних звітних періодів. Так, окремі фактичні витрати для цілей оподаткування обмежені певною межею (на відрядження, підготовку і перепідготовку кадрів та ін.), В той час як для цілей бухгалтерського обліку такі витрати приймаються у фактичному розмірі.

Постійні різниці виникають на відповідних рахунках обліку активів і зобов'язань.

При цьому постійне податкове зобов'язання розуміється як сума податку, яка призводить до зростання податкових платежів за вказаною вище податку і визнається організацією в тому звітному періоді, в якому виникає постійна різниця. Розмір такого податкового зобов'язання обчислюється шляхом множення суми постійної різниці на ставку податку на прибуток.

На обчислену суму постійних податкових зобов'язань в обліку робиться запис:

ДЕБЕТ 99 "Прибутки і збитки" субрахунок "Постійне податкове зобов'язання"

КРЕДИТ 68 "Розрахунки але податками і зборами" субрахунок "Розрахунки з бюджетом по податку на прибуток".

Тимчасові різниці означають визнання доходів і витрат, що формують фінансовий результат організації в одному звітному періоді, а податкову базу по податку на прибуток - в іншому або інших звітних періодах. Результатом цього є відкладений податок на прибуток.

Тимчасові різниці бувають віднімається (відстрочений податок на прибуток повинен зменшити суму належного до сплати в бюджет податку на прибуток в наступних звітних періодах) і оподатковуваними (відстрочений податок на прибуток повинен збільшити суму платежів з цього податку в наступних звітних періодах).

Тимчасові різниці виникають через різні способів розрахунку амортизації для цілей бухгалтерського обліку та оподаткування на прибуток, а також інших причин. Це може бути наявність кредиторської заборгованості в умовах застосування касового методу формування доходів і витрат з метою оподаткування, а з метою бухгалтерського обліку - виходячи з припущення тимчасової визначеності економічних подій і т.д.

Свої особливості освіти мають і тимчасові різниці (у вигляді відстрочки або розстрочки але сплаті податку на прибуток та ін.), Що, однак, не виключає і загальні риси, властиві обом видам тимчасових різниць.

Зокрема, наведені вище риси для тимчасових різниць характерні і для податкових віднімаються різниць.

З внесенням змін до ПБО 18/02 на початку 2008 р організація-платник податків отримала право застосовувати в обліку обраний нею порядок відображення постійних і тимчасових різниць. Раніше право такого вибору поширювалося тільки на постійні різниці, а тимчасові різниці підлягали обов'язковому відображенню на рахунках бухгалтерського обліку.

Крім того в ПБО 18/02 введено новий показник "постійний податковий актив" (ПНА). Він являє собою суму податку, яка з часом призводить до зменшення зобов'язань перед бюджетом по податку на прибуток в звітному періоді і розраховується за формулою

ΠΗА = ПР × С,

де ПР - постійні різниці; С - ставка податку на прибуток.

Постійні різниці для обчислення постійного податкового активу приймаються, перш за все, по доходам, які формують бухгалтерський прибуток звітного періоду, але не приймаються в розрахунок при обчисленні оподатковуваного прибутку.

ПРИКЛАД 4.1

Дочірня фірма отримала від материнської компанії обладнання у вигляді безоплатної допомоги на суму 80 000 руб. При цьому питома вага останньої в статутному капіталі дочірньої фірми становить 65%.

Податковим законодавством встановлено, що платник податків не враховує отримане майно в даній ситуації в складі доходів для цілей оподаткування за умови, що статутний капітал одержувача більш ніж на 50% складається з вкладу передавальної компанії.

Виходячи із зазначеної норми, постійна різниця (ПР) як результат перевищення бухгалтерських доходів (БД) над доходами, прийнятих до обліку для цілей оподаткування (НД), буде дорівнює:

ПР - БД - НД;

ПР = 80 000 руб. - 0 руб. = 80 000 руб.

Постійний податковий актив (ПНА), що зменшує суму податку на прибуток звітного періоду, дорівнює 16 000 руб .:

ПНА = ПР × 20%;

ПНА - 80 000 руб. × 20% = 16 000 руб.

На цю суму в обліку буде зроблено запис:

ДЕБЕТ 68 "Розрахунки за податками і зборами" субрахунок "Розрахунки з податку на прибуток"

КРЕДИТ 99 "Прибутки і збитки" субрахунок "Постійний

податковий актив " -

16 000 руб.

У бухгалтерському обліку на величину податку на прибуток впливають також відкладені податкові активи і відкладені податкові зобов'язання.

Відстрочений податковий актив - частина відкладеного податку на прибуток, яка повинна призвести до зменшення податку на прибуток в інших періодах після звітного.

Отже, визнання цього активу в відповідному податковому періоді можливе лише тоді, коли виникають тимчасові різниці (крім тих випадків, коли є ймовірність того, що віднімається різниця не буде зменшена або повністю погашена в наступних звітних періодах). Важливо при цьому, щоб організація була впевнена в тому, що вона отримає оподатковуваний прибуток в наступних звітних періодах.

Сума відстроченого податкового активу обчислюється шляхом множення суми тимчасових різниць (не тільки виданих, але і погашених у звітному періоді) на ставку податку на прибуток і відбивається на самостійному рахунку з обліку даного активу.

Методика розрахунку відстроченого податкового активу наведена в табл. 4.1 прикладу 4.2.

ПРИКЛАД 4.2

Таблиця 4.1

Розрахунок відстрочений податковий актив за 2012 р

№ п / п

показники

Для цілей бухгалтерського обліку, руб.

Для цілей обчислення оподатковуваного прибутку, руб.

1

Оприбутковано в обліку токарно-револьверний верстат 10 січня 2012 р терміном корисного використання 10 років

65 000

65 000

2

Сума нарахованої амортизації за 2012 р

6000

3000

3

Залишкова вартість верстата на 1 січня 2013 р

59 000

62 000

Виходячи з наведених даних, тимчасова різниця для обчислення бази оподаткування з податку на прибуток - 3000 руб. (6000 - 3000), а відстрочений податковий актив - 600 руб. (3000 руб. × 20%).

Змінено правила перерахунку величини відкладених податкових активів у разі зміни ставок але податку на прибуток. Перерахунок тепер робиться на дату, що передує даті початку застосування нових ставок. Виникає за результатами такого перерахунку різниця повинна ставитися не на рахунок 84 "Нерозподілений прибуток" (непокритий збиток), а на рахунок 99 "Прибутки і збитки".

У тому випадку, коли організація не сформувала відкладені податки і не відбила їх в бухгалтерській звітності, отриманий збиток для цілей оподаткування не може розглядатися в якості тимчасової різниці. Даний результат повинен визнаватися в якості постійної різниці. Цей показник буде використовуватися в розрахунках тільки оподатковуваної бази і не буде формувати бухгалтерську прибуток до дати свого погашення.

Аналітичний облік відстрочених податкових активів здійснюється в розрізі окремих видів активів або зобов'язань, в оцінці яких виникла тимчасова різниця.

Відкладене податкове зобов'язання - частина відкладеного податку на прибуток, яка повинна призвести до збільшення суми податку на прибуток, зобов'язання але яким організація зобов'язана погасити в наступному за звітним або в наступних звітних періодах.

Іншими словами, дане зобов'язання виникає в тому випадку, коли витрати в бухгалтерському обліку визнаються пізніше (на відміну від доходів), ніж в податковому обліку.

Даний показник обчислюється шляхом множення суми тимчасових податкових різниць звітного періоду на ставку податку на прибуток. В аналітичному обліку такі відкладені податкові зобов'язання враховуються диференційовано за видами активів і зобов'язань, в оцінці яких утворилася тимчасова різниця.

Сума податку на прибуток, обчислена виходячи з прибутку (збитку) за методикою для цілей бухгалтерського обліку, визнається умовним витратою (умовним доходом) з цього податку незалежно від суми оподатковуваного прибутку (збитку).

Величина цього показника обчислюється шляхом множення бухгалтерського прибутку звітного періоду на ставку податку на прибуток.

При зміні ставки податку на прибуток методика розрахунку відстрочених податкових зобов'язань така ж, як і при розрахунку відстрочених податкових активів.

На отриману суму умовного витрати з податку на прибуток в обліку робиться запис:

ДЕБЕТ 99 "Прибутки і збитки" субрахунок "Умовні витрати з податку на прибуток"

КРЕДИТ 68 "Розрахунки по податках і зборах".

Умовний дохід з податку на прибуток за звітний період нараховується так:

ДЕБЕТ 68 "Розрахунки по податках і зборах"

КРЕДИТ 99 "Прибутки і збитки" субрахунок "Умовні доходи з податку на прибуток".

В обліку податку на прибуток передбачається обчислення поточного податку на прибуток (поточного податкового збитку).

Поточним податком на прибуток (поточним податковим збитком) вважається податок на прибуток для цілей оподаткування. Він обчислюється виходячи з величини умовного витрати (умовного доходу), скоректованої на суми трьох складових:

 • • постійного податкового зобов'язання;
 • • відстрочений податковий актив;
 • • відкладеного податкового зобов'язання за звітний період.

Сума поточного податку на прибуток обчислюється ісхоля з суми умовного витрати (умовного доходу) з податку на прибуток з урахуванням їх коригування на суму постійного податкового зобов'язання (постійного податкового активу) і збільшується або зменшується на величину відкладеного податкового активу та відстроченого податкового зобов'язання звітного періоду.

З 1 січня 2009 р ставка податку на прибуток встановлена в розмірі 20% проти 24%, що діяла до зазначеної дати. Це правило поширюється і на організації, зареєстровані в грудні 2008 р

Для цілей обчислення податку на прибуток організація має право зменшити суму прибутку від реалізації цінних паперів на збиток по основній діяльності.

Якщо в звітному періоді немає зазначених вище показників, то умовний витрата (умовний дохід) з податку на прибуток буде дорівнює поточного податку на прибуток і має визнаватися в бухгалтерській звітності організації як непогашені нею зобов'язання перед бюджетом по податку на прибуток. Розглянемо методику розрахунку поточного податку на прибуток (поточного податкового збитку) на прикладі.

ПРИКЛАД 4.3

Бухгалтерська прибуток ВАТ "Зоря" до оподаткування за звітний рік склав 210 500 руб. Ставка податку на прибуток - 20%.

Фактори, що вплинули на відхилення оподатковуваного прибутку (збитку) від прибутку для цілей бухгалтерського обліку:

 • • витрати на рекламу перевищили норматив по цих витрат для цілей оподаткування на 4000 руб. У податковому обліку ця сума означає постійну різницю;
 • • амортизаційні відрахування для цілей бухгалтерського обліку - 0000 руб. З цієї суми до відносяться на валові витрати приймаються 3000 руб. У податковому обліку це тимчасова різниця;
 • • не отримано дохід у вигляді раніше нарахованих дивідендів від пайової участі у спільних підприємствах в сумі 3000 руб. Дана сума в податковому обліку визнається як тимчасова різниця.

Складові поточного податку на прибуток будуть обчислені в такий спосіб.

 • 1. Умовний витрата з податку на прибуток 210 500 руб. × 20% = 42 100 руб.
 • 2. Постійне податкове зобов'язання: 4000 руб. × 20% = = 800 руб.
 • 3. Відкладений податковий актив: 3000 руб. × 20% = 600 руб.
 • 4. Відкладене податкове зобов'язання: 3000 руб. × 20% = = 600 руб.

Загальна сума поточного податку на прибуток становитиме 42 900 руб. (42 100 + 800 + 600 - 600).

У синтетичному обліку відстеження податкових активів і зобов'язань, пов'язаних з їх погашенням, відбувається на двох рахунках: 09 "Відкладені податкові активи" і 77 "Відкладені податкові зобов'язання".

На рахунку 09 "Відкладені податкові активи" відображається сума отриманого збитку звітного періоду, перенесеного на майбутнє, який буде зменшувати базу оподаткування наступних звітних періодів при розрахунку податку на прибуток.

На суму відкладених податкових активів в обліку складається запис:

ДЕБЕТ 09 "Відкладені податкові активи"

КРЕДИТ 68 "Розрахунки але податками і зборами".

Зменшення або повне погашення відкладених податкових активів враховується так:

ДЕБЕТ 68 "Розрахунки по податках і зборах"

КРЕДИТ 09 "Відкладені податкові активи".

Даний запис розкриває сутність зазначеної вище процедури і показує, що раніше в звітному періоді відстрочений податковий актив, спрямований на збільшення суми умовного витрати або доходу, тепер відображає зменшення або повне погашення таких активів в рахунок зменшення умовного витрати (доходу) звітного періоду.

Списання об'єкта, за яким раніше було нараховано відстрочений податковий актив, тягне за собою зменшення валового прибутку організації:

ДЕБЕТ 99 "Прибутки і збитки"

КРЕДИТ 09 "Відкладені податкові активи".

Відкладений податок, що зменшує розмір умовного витрати (доходу) звітного періоду, приймається до обліку проводкою:

ДЕБЕТ 68 "Розрахунки по податках і зборах"

КРЕДИТ 77 "Відкладені податкові зобов'язання".

При цьому зменшення або повне погашення відкладених податкових зобов'язань в рахунок нарахувань податку па прибуток звітного періоду визнається в обліку зворотної записом.

Так само як і в разі списання об'єкта активу, за яким було нараховано відстрочений актив в аналогічній ситуації, або списання виду зобов'язання, відстрочене податкове зобов'язання направляється на збільшення фінансового результату організації:

ДЕБЕТ 77 "Відкладені податкові зобов'язання"

КРЕДИТ 99 "Прибутки і збитки".

Податок на доходи фізичних осіб відображається на рахунках такою проводкою:

ДЕБЕТ 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці"

КРЕДИТ 68 "Розрахунки але податками і зборами".

Зауважимо, що ПБО 18/02 може не застосовуватися суб'єктами малого підприємництва.

Не враховуються при оподаткуванні прибутку доходи у вигляді грошових коштів, отриманих російською організацією від організації-акціонера, що володіє більш ніж 50% акцій, що становлять статутний капітал одержувача грошових коштів.

Поряд із загальною системою оподаткування, передбаченої законодавством РФ про податки і збори, організації та індивідуальні підприємці мають право застосовувати спрощену систему оподаткування (ССО). В такому випадку організації звільняються від сплати податку па прибуток, податку на майно, ПДВ (крім операцій, пов'язаних з імпортом товарів). Замість зазначених податків вони сплачують єдиний податок, який обчислюється за результатами господарської діяльності за податковий період.

Об'єктом оподаткування при спрощеній системі оподаткування можуть бути:

 • • доходи;
 • • доходи, зменшені на величину витрат.

Вибір об'єкта оподаткування залишається за організацією-налогоплателиціком. З 1 січня 2008 р при переході організації - платника ССО з об'єкта оподаткування у вигляді доходів на об'єкт оподаткування у вигляді доходів, зменшених на величину витрат, витрати, пов'язані з податкових періодів, в яких застосовувався об'єкт оподаткування у вигляді доходів, при обчисленні податкової бази не враховуються.

Граничний розмір доходу, який обмежує право переходу на УСП з 1 січня 2010 року, встановлено в розмірі 60 млн руб., А раніше діючий коефіцієнт-дефлятор у розмірі 1,538 скасований з вказаної дати.

З 31 січня 2005 р платники податків, які застосовують УСП, вважаються перейшли на загальний режим оподаткування в тому випадку, якщо частка участі їх у формі інших організацій перевищить 25% або чисельність працюючих буде більше 100 чол. Такий порядок застосовується з початку того кварталу, в якому відбулося перевищення.

Якщо ці платники податків вибрали в якості об'єкта оподаткування доходи, зменшені на величину витрат, то при визначенні об'єкта оподаткування вони повинні зменшити отримані доходи па витрати як по оплаті вартості продукції, придбаної для подальшого продажу, включаючи витрати по се зберігання, обслуговування та транспортування.

Якщо фірма втратила право на УСП, то суми податків, що підлягають сплаті при загальному режимі, обчислюються і сплачуються в порядку, встановленому для новостворених організацій або знову зареєстрованих індивідуальних підприємців.

Організації, що перейшли на спрощену систему оподаткування, з 2010 р нс перераховують внески до ФСС Росії.

У той же час ст. 346.21 НК РФ передбачає право платника податків, який застосовує ССО і вибрав в якості оподаткування доходи, зменшити суму податку, обчисленого їм за податковий (звітний) період, на суму страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування, сплачених (в межах обчислених сум) за цей же період часу згідно із законодавством РФ. Однак гранична сума податку (авансових платежів по ньому) не може бути зменшена більш ніж на 50%.

ПРИКЛАД 4.4

За I квартал 2013 р організація нарахувала внески на обов'язкове пенсійне страхування в сумі 600 000 руб., А сплатила - 620 000 руб.

До обліку в такій ситуації слід прийняти суму страхових внесків на зазначені цілі, які зменшують суму податку, - 600 000 руб.

Якщо сума обчисленого авансового платежу за ССО за вказаний період - 1 800 000 руб., То 50% від цієї суми становитимуть 900 000 руб.

До сплати буде прийнята сума авансового платежу 1 200 000 руб. (1 800 000 - 600 000).

Розглянемо зворотну ситуацію, коли сума сплачених страхових менше, ніж нарахованих.

Припустимо, сума сплачених страхових внесків, фактично зменшує суму податку, дорівнює 550 000 руб. У цьому випадку розмір авансового платежу за ССО буде дорівнює 1 250 000 руб. (1800 000 - 550 000).

З 1 січня 2008 р організація при переході зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему вправі скористатися звільненням від ПДВ. Підставою для цього є підтвердження нею суми прибутків не за три перших (після переходу) місяці роботи на загальному режимі, а за три останніх місяці роботи на ССО. Якщо виручка нс перевищує 2 млн руб., Організація може довести до відома податкової інспекції про використання права на звільнення, направивши на її адресу виписку з книги обліку доходів і витрат.

З 2009 р платники податків, які застосовують УСН і відповідають вимогам різних пільгових категорій платників податків, має право застосовувати найменшу податкову ставку, встановлену регіональним законодавством. Вона для регіонів встановлена в межах від 5 до 15% для окремих категорій платників даного податку, що застосовують об'єкт оподаткування "доходи мінус витрати".

Ці категорії платників податків встановлюються в залежності від виду економічної діяльності, продукції, послуг, бізнесу і т.п.

З зазначеного часу "спрощенці" подають податкову декларацію тільки за підсумками податкового періоду - року.

Змінився також порядок обліку збитків минулих років. Він передбачає можливість їх перенесення платником податків ССО на майбутні податкові періоди протягом 10 років, наступних за тим податковим періодом, в якому отримано збиток.

Однак збиток, отриманий організацією при застосуванні УСН, не враховується при переході на інші режими оподаткування.

З 1 січня 2013 р організації, що перейшли на ССО, а також податкові органи можуть застосовувати в електронному вигляді наступні документи:

 • • повідомлення про втрату права на застосування УСН (форма № 26.2-2);
 • • повідомлення про відмову від застосування ССО (форма № 26.2-3);
 • • повідомлення про зміну об'єкта оподаткування (форма № 26.2-6);
 • • повідомлення про припинення підприємницької діяльності, щодо якої застосовувалася ССО (форма № 26.2-8).

Відокремлений місце в системі податкового законодавства займає єдиний податок на поставлений дохід для окремих видів діяльності (ЕНВД) в системі малого підприємництва. Поставлений доходом визнається потенційно можливий валовий дохід платника даного податку, за винятком можливо необхідних витрат, підтверджених документально. Даний показник є об'єктом оподаткування для застосування ЕНВД.

Наказом ФНС Росії від 23 січня 2012 року № ММВ-7-3/13 @ затверджено нову форму декларації з ЕНВД і порядок її заповнення. Затверджено також формат подання даної форми в електронному вигляді.

З метою коригування базової прибутковості по відповідному виду діяльності, яка використовується при розрахунку податкової бази по ЕНВД, застосовується коефіцієнт-дефлятор Κ1. Він встановлюється на календарний рік і враховує зміну споживчих цін на товари (роботи, послуги). З 1 січня 2009 р встановлено новий порядок нарахування K1. В основу розрахунку береться твір коефіцієнта, що застосовується в попередньому періоді, і коефіцієнта, що враховує зміну споживчих ціп на товари (роботи, послуги) в минулому календарному році. На 2013 р його розмір становить 1,569. Коригування базової прибутковості, на відміну від ССО, на коефіцієнти-дефлятори за всі попередні роки по ЕНВД не передбачена.

ЕНВД щодо роздрібної торгівлі, здійснюваної через об'єкти стаціонарної торгової мережі, що не має торгових залів, обчислюється з використанням фізичного показника "торгове місце", йод яким визнається місце, яке використовується для здійснення операцій купівлі-продажу.

З 1 січня 2013 р перехід на сплату ЕНВД здійснюється на добровільних засадах.

Введення ЕНВД звільняє платника податків від сплати таких податків:

 • • на прибуток організацій;
 • • на майно (яке використовується для підприємницької діяльності);
 • • ПДВ (за операціями, пов'язаними з імпортом товарів).

Сплата податків ЕНВД не звільняє їх від виконання зобов'язань, пов'язаних зі сплатою страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування.

Сума даного податку для окремих видів діяльності, обчислена за податковий період, зменшується платниками податків на суму внесків на обов'язкове пенсійне страхування, перерахованих в сплату за цей же період часу своїм працівникам, а також на суму внесків у вигляді фіксованих платежів, сплачених індивідуальним підприємцем за своє страхування .

Організація, яка працює неповний тиждень (що має вихідні дні), може зменшити податкову базу по єдиному податку на поставлений дохід, скорегувавши значення коефіцієнта базової прибутковості К2 виходячи з фактично відпрацьованого часу.

В цілому сума єдиного податку па поставлений дохід не може бути зменшена більш ніж на 50%.

Платниками даного податку виступають юридичні та фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність у певних сферах (бухгалтерські, аудиторські, транспортні та інші послуги), для яких встановлена строго фіксована чисельність (граничний ліміт - 100 чол.).

Якщо організація або підприємець мають декілька торгових точок чи інших місць здійснення своєї діяльності, то розрахунок сум ЕНВД подається по кожному з таких місць.

У той же час при здійсненні одного виду підприємницької діяльності в окремо розташованих місцях (з різними ОКАТО), які підвідомчі однієї податкової інспекції, організація подає одну декларацію по ЕНВД.

У роздрібній мережі платниками цього податку є юридичні особи, які здійснюють свою діяльність через магазини з чисельністю працюючих до 30 чол., Намети, ринки, лотки, кіоски, торгові павільйони та інші місця торгівлі, в тому числі не мають стаціонарної торговельної мережі.

Слід мати на увазі, що якщо товаровиробник при продажу власної продукції реалізує її через свою торговельну мережу в порядку роздрібного продажу, то такий продаж не може бути переведена на сплату ЕНВД. Відповідно до чинного законодавства спосіб продажу продукції не впливає на організаційно-правову форму та форму власності товаровиробника.

Сума єдиного податку обчислюється з урахуванням ставки, значення базової дохідності, числа фізичних показників, що впливають на результати підприємницької діяльності, що знижують (підвищують) коефіцієнтів базової прибутковості, що встановлюються в залежності від конкретних умов господарювання (місця здійснення - центр, околиця; сезонності; режиму роботи і пр.).

Базова прибутковість - умовна місячна прибутковість у грошовій оцінці на відповідну одиницю фізичного показника (одиниця площі, чисельність працюючих тощо.). Вона характеризує певний вид діяльності в порівнянних умовах господарювання.

Так, найнижча базова прибутковість - 700 руб. в місяць встановлена для громадського харчування, виходячи з площі залу обслуговування не більше 150 м2, а найвища - 8000 руб. в місяць, коли платник податків займається наданням послуг по ремонту, технічного обслуговування та миття автотранспортних засобів.

Якщо організація поряд з підприємницькою діяльністю, яка підлягає обкладенню ЕНВД, здійснює і інші види підприємницької діяльності, то вона зобов'язана вести окремий облік майна, зобов'язань і господарських операцій за видами діяльності, як таким, що підлягає оподаткуванню, так і відповідно до іншим режимом оподаткування.

При неможливості дотримання вимоги про роздільному обліку витрат останні визначаються пропорційно частці доходів організації від діяльності, оподатковуваної ЕНВД, в загальному її доході за всіма видами діяльності.

З цією метою слід використовувати відповідні субрахунка до рахунку 90 "Продажі".

За підсумками звітного періоду організація-платник податку подає до податкового органу декларацію по єдиному податку на поставлений дохід дня окремих видів діяльності.

На суму обчисленого єдиного податку па поставлений дохід в обліку складається бухгалтерська проводка:

ДЕБЕТ 99 "Прибутки і збитки"

КРЕДИТ 68 "Розрахунки за податками і зборами" субрахунок "Розрахунки за єдиним податком на поставлений дохід".

Погашення заборгованості з цього податку проводиться щомісяця у вигляді авансового платежу в розмірі 100% суми ЕНВД за календарний місяць. Відповідно до виписки банку на суму перерахування в обліку робиться запис:

ДЕБЕТ 68 "Розрахунки за податками і зборами" субрахунок "Розрахунки за єдиним податком на поставлений дохід"

КРЕДИТ 51 "Розрахункові рахунки".

Терміни сплати встановлюються законодавчими органами суб'єктів РФ.

Порушення банком терміну виконання доручення платника податків по перерахуванню податкових платежів тягне за собою стягнення пені з банку в розмірі 1/150 до ставки рефінансування Банку Росії, за не більше 0,2% за кожен день прострочення з суми платежу.

Із загального обсягу сплаченого податку 25% зараховуються до відповідних бюджетів.

З 1 січня 2008 р не можуть застосовувати ЕНВД організації, віднесені до категорії великих платників податків або здійснюють види діяльності в рамках договору довірчого управління.

З 1 січня 2003 р введений транспортний податок, який замінив раніше діяли податок з власників транспортних засобів, податок на реалізацію паливно-мастильних матеріалів, податок на придбання автотранспортних засобів.

Вихідною базою для ставок транспортного податку є потужність двигуна конкретного транспортного засобу.

Сума податку (якщо інше не передбачено законодавством) обчислюється як добуток податкової бази на податкову ставку конкретного транспортного засобу.

Суму транспортного податку юридичні особи обчислюють самостійно, а фізичні особи отримують таку інформацію з податкових органів. Останнім надаються необхідні відомості для розрахунку розміру транспортного податку з органів, які здійснюють державну реєстрацію транспортних засобів.

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) сплачують фізичні особи, які є податковими резидентами РФ або які є такими, але одержують доходи від джерел, що знаходяться на її території.

Не визнаються джерелами для цілей оподаткування за операціями ввезення поставки товарів фізичними особами на території країни в митному режимі випуску у вільний обіг при наявності наступних трьох умов.

 • 1. Поставка товарів проводиться зазначеною особою не з місць зберігання, в тому числі митних складів, що знаходяться на території Росії.
 • 2. До операції не застосовуються положення п. 3 ст. 40 НК РФ. Це стосується операцій між взаємозалежними особами, за товарообмінними (бартерними) операціями, а також при здійсненні зовнішньоторговельних операцій.
 • 3. Товар не продається через постійне представництво в РФ. Базою оподаткування визнаються всі доходи фізичної особи, отримані ним як у грошовій, так і в натуральній формі, або право на розпорядження якими в нього виникло. До таких доходів відноситься і матеріальна вигода у вигляді:
  • • економії, отриманої на відсотках за користування ним позиковими (кредитними) засобами;
  • • матеріальної вигоди, отриманої від придбання товарів (робіт, послуг) згідно з договором як від юридичних, так і фізичних осіб, які є взаємозалежними по відношенню до даного платнику податків;
  • • матеріальної вигоди, отриманої від придбання цінних паперів.

Об'єктом оподаткування на доходи фізичних осіб є також матеріальна допомога. Якщо вона виявляється не своїм працівникам, то податок утримується з усієї суми за ставкою 13%, а з своїх працівників тільки з суми, що перевищує 2000 руб. на рік.

Податкова ставка по ПДФО встановлено в розмірі 13% для переважної більшості доходів. Податок за максимальною податковою ставкою - 35% стягується з вартості будь-яких виграшів та призів за участю в конкурсах, іграх та інших заходах з метою реклами товарів, робіт, послуг, з суми перевищення встановлених розмірів (4000 руб.). Така ж ставка встановлена для процентних доходів по внесках в банках в частині перевищення суми, розрахованої виходячи із ставки рефінансування Банку Росії.

Для іноземних громадян, які не є податковими резидентами РФ, для всіх доходів, одержуваних ними (крім дивідендів), податкова ставка дорівнює 30%. За дивідендами, отриманими застосовується податкова ставка 15%.

Для російських громадян податкова ставка по дивідендах становить 9%. Податком на доходи фізичних осіб не оподатковуються подарунки, призи, а також матеріальна допомога за умови, що розмір кожного з цих доходів не перевищив 4000 руб. При перевищенні даного ліміту з різниці бухгалтер повинен утримати цей податок, зафіксувавши цю операцію в податковій картку фізичної особи.

З 2010 р звільнені від сплати ПДФО батьки, усиновителі, опікуни, які отримали матеріальну допомогу від роботодавця протягом першого року після народження (усиновлення, удочеріння) дитини, але не більше 50 000 руб. на кожну дитину.

Громадяни, зайняті в сільському господарстві і отримують доходи в натуральній формі, з 1 січня 2009 р звільнені від сплати ПДФО при одночасному дотриманні наступних умов:

 • • дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) організацій-сільгоспвиробників і селянських (фермерських) господарств в попередньому календарному році не перевищив 100 млн руб .;
 • • доходи працівників не перевищують 4300 руб. в місяць, а величина негрошовій частини заробітної плати становить не більше 20% від нарахованої місячної заробітної плати.

Не є об'єктом обкладення ПДФО виплати працівникам при звільненні в сумі, що не перевищує в цілому трикратного розміру середньої місячної заробітної плати або шестиразового її розміру для працівників, звільнених з організацій, розташованих в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях (п. 3 ст. 217 НК РФ).

Аналітичний облік до рахунку 68 "Розрахунки по податках і зборах" ведеться в розрізі кожного виду податку і позабюджетних платежів, платником яких є конкретна організація.

На суму нарахованого транспортного податку в журналі-ордері № 8 складається бухгалтерська проводка:

ДЕБЕТ 20 "Основне виробництво", 26 "Загальногосподарські витрати" та ін.

КРЕДИТ 68 "Розрахунки за податками і зборами" субрахунок 68-1 "Розрахунки з транспортного податку".

На суму утриманого податку на доходи фізичних осіб робиться такий запис:

ДЕБЕТ 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці"

КРЕДИТ 68 "Розрахунки але податками і зборами" субрахунок "Розрахунки з податку на доходи фізичних осіб".

Погашення організацією податкових зобов'язань відображається в обліку таким чином:

ДЕБЕТ 68 "Розрахунки але податками і зборами" субрахунку але видам податків і зборів

КРЕДИТ 51 "Розрахункові рахунки".

Мінекономрозвитку Росії пропонує ліквідувати неплатежі з боку підприємств до бюджету і в позабюджетні фонди шляхом організації багатостороннього мережевого врегулювання взаємної простроченої заборгованості. Для реалізації цього завдання передбачається надання підприємствами в складі щоквартальної звітності розшифровки дебіторської та кредиторської заборгованості в паперовому та електронному вигляді. Територіальні органи ФПС Росії передають цю інформацію в інформаційно-аналітичні центри Федерального агентства урядового зв'язку та інформації (ФАПСИ). Таким шляхом передбачається створити єдину базу даних по відстеженню зміни заборгованості по звітних періодах.

Достовірність дебіторської та кредиторської заборгованості з метою реалізації зазначених вимог повинна підтверджуватися даними інвентаризації, проведеної не в кінці року, а щоквартально. На підставі її результатів аналітичний облік за кожним дебітором і кредитору повинен бути побудований таким чином, щоб знати стан розрахунків, реальність заборгованості і її погашення.

Принципи регулювання ринкової економіки вимагають, щоб кошти, вкладені в її розвиток, в тому числі і у вигляді державних надходжень, не носили односторонній характер. Причому не мається на увазі, щоб надана державна допомога у формі субвенцій (лат. Subvenire - приходити на допомогу), субсидій (лат. Subsidium - допомога), тобто бюджетних коштів, була спрямована на встановлення обмежень діяльності конкурентів, що займають домінуюче становище на ринку і здійснюють монополістичну діяльність.

Напрямок державних коштів може носити інвестиційний характер. Їх надання може супроводжуватися певними додатковими умовами. Дотримання їх організацією виключає або обмежує придбання окремих видів активів, їх місцезнаходження або терміни купівлі та володіння. Тому отримання коштів такого характеру слід розглядати як кошти цільового призначення і враховувати на рахунку 86 "Цільове фінансування".

ПРИКЛАД 4.5

Організація отримала з бюджету кошти для модернізації виробництва в зв'язку з освоєнням нового виду продукції - 4 500 000 руб. Ці кошти, включаючи 500 000 руб. власних, витрачені на придбання за 5 000 000 руб. патенту. Термін дії патенту - 5 років.

Виходячи з терміну користування патентом, річна сума амортизаційних відрахувань склала 1 000 000 руб., А сума визнаного щорічно доходу - 900 000 руб.

В обліку організації зроблені такі записи:

ДЕБЕТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок 76-3 "Розрахунки але належних дивідендів та інших прибутків"

КРЕДИТ 86 "Цільове фінансування" -

4 500 000 руб. - Направлена на адресу організації субвенція;

ДЕБЕТ 51 "Розрахункові рахунки"

КРЕДИТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок 76-3 "Розрахунки за належними дивідендах та інших прибутків" -

4 500 000 руб. - Отримано субвенцію;

ДЕБЕТ 08 "Вкладення у необоротні активи" КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" -

5 000 000 руб. - Придбаний патент (включаючи ІДС);

ДЕБЕТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" КРЕДИТ 51 "Розрахункові рахунки" -

5 000 000 руб. - Оплачений патент;

ДЕБЕТ 04 "Нематеріальні активи"

КРЕДИТ 08 "Вкладення у необоротні активи" -

5 000 000 руб. - Включений до складу нематеріальних активів придбаний патент;

ДЕБЕТ 86 "Цільове фінансування"

КРЕДИТ 98 "Доходи майбутніх періодів" субрахунок 98-2 "Безоплатні надходження" -

4 500 000 руб. - Визнаються як доходів майбутніх періодів отримані субвенції (з моменту прийняття до обліку патенту);

ДЕБЕТ 20 "Основне виробництво"

КРЕДИТ 05 "Амортизація нематеріальних активів" -

83 000 руб. (1 000 000 руб .: 12 міс.) - Нарахована амортизація (протягом строку корисного використання патенту по кожному звітному періоду);

ДЕБЕТ 98 "Доходи майбутніх періодів" субрахунок 98-2 "Безоплатні надходження"

КРЕДИТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 91-1 "Інші доходи" -

75 000 руб. (900 000 руб .: 12 міс.) - Відображено фінансовий результат (щомісяця).

Якщо придбані об'єкти не амортизуються, то списання виділених державою коштів організація здійснює протягом часу визнання витрат, пов'язаних з виконанням умов надання цих коштів.

Державна допомога може бути спрямована на фінансування поточних витрат організації. У такому разі списання бюджетних коштів з рахунку 86 "Цільове фінансування" проводиться також в періоди визнання витрат, на фінансування яких вони виділені. Тому цільове фінансування визнається в обліку як доходи майбутніх періодів відразу ж у міру прийняття відповідних активів з подальшим віднесенням їх на доходи звітного періоду в міру споживання.

ПРИКЛАД 4.6

Організація отримала кошти у вигляді субвенцій на поточні витрати, пов'язані з її статутною діяльністю, в сумі 3 000 000 руб. Ці кошти використані на придбання МПЗ для виготовлення продукції.

Визнання цих субвенцій в якості цільового фінансування відображені в обліку організації такою проводкою:

ДЕБЕТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок 76-3 "Розрахунки за належними дивідендах та інших витрат"

КРЕДИТ 86 "Цільове фінансування" -

3 000 000 руб.

Отримання субвенцій на фінансування поточних витрат обумовлено виконанням певних умов. Тому період, протягом якого проводиться списання суми з рахунку 86 "Цільове фінансування", встановлюється виходячи з часу визнання окремих видів витрат.

У тому випадку, якщо організація фактично отримала бюджетні кошти, але у неї немає достатньої впевненості у виконанні умов їх витрачання, ці кошти продовжують враховуватися як кошти цільового фінансування до отримання відповідних підтверджень того, що організація витратить їх правильно. В іншому випадку вони повинні бути повернуті. Коли отримані субвенції і є впевненість, що умови надання їх організацією будуть виконані, але в подальшому виникають обставини, у зв'язку з якими вона повинна їх повернути, то в обліку слід зробити виправні записи.

При таких же обставинах по субвенціях, отриманим в попередні роки, на дату їх повернення в обліку слід скласти записи в залежності від характеру раніше виділених бюджетних коштів.

У частині наданих субвенцій на фінансування капітальних витрат:

ДЕБЕТ 86 "Цільове фінансування"

КРЕДИТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок 76-3 "Розрахунки за належними дивідендах та інших витрат".

Перерахування коштів за належністю:

ДЕБЕТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок 76-3 "Розрахунки за належними дивідендах та інших витрат"

КРЕДИТ 51 "Розрахункові рахунки".

Поверненню підлягає не вся сума отриманих субвенцій, а лише за вирахуванням сум, рівних нарахованої амортизації по об'єктах основних засобів і нематеріальних активів, і несписаною сумою доходів майбутніх періодів. Тому на зазначені суми треба зменшити фінансові результати організації і відновити цільове фінансування:

ДЕБЕТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 91-1 "Інші доходи"

КРЕДИТ 86 "Цільове фінансування".

За обставинами, обумовленим необхідністю повернення коштів, отриманих в якості державної допомоги в попередні роки на фінансування поточних витрат, в обліку також слід зробити запис в зменшення цільового фінансування і виникнення заборгованості по їх поверненню. На цьому етан можливі ситуації, коли сума, що підлягає поверненню, перевищує залишок отриманого цільового фінансування або останній відсутній зовсім. Тому в обліку в такому випадку складається бухгалтерська проводка по формуванню кредиторської заборгованості по субвенціях, що підлягають поверненню:

ДЕБЕТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 91-2 "Інші витрати"

КРЕДИТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок 76-3 "Розрахунки за належними дивідендах та інших витрат".

При надходженні коштів на рахунок організації робиться запис:

ДЕБЕТ 51 "Розрахункові рахунки"

КРЕДИТ 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок 76-3 "Розрахунки за належними дивідендах та інших витрат".

Оприбутковані на склад надійшли матеріали:

ДЕБЕТ 10 "Матеріали"

КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками і підрозділами".

У зазначеній сумі субвенції визнані як доходи майбутніх періодів:

ДЕБЕТ 86 "Цільове фінансування"

КРЕДИТ 98 "Доходи майбутніх періодів".

Відповідно до виписки банку погашена заборгованість організації перед постачальником:

ДЕБЕТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

КРЕДИТ 51 "Розрахункові рахунки".

Матеріали відпущені в цех для виготовлення продукції:

ДЕБЕТ 20 "Основне виробництво"

КРЕДИТ 10 "Матеріали".

За датою списання МПЗ на зазначені цілі суми субвенцій визнані доходами звітного періоду:

ДЕБЕТ 98 "Доходи майбутніх періодів" субрахунок 98-2 "Безоплатні надходження"

КРЕДИТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 91-1 "Інші доходи".

При отриманні бюджетних коштів незалежно від того, призначені вони для інноваційних цілей або носять поточний характер, виключають утриманський підхід до їх використання. Включення субвенцій в собівартість продукції, що виготовляється, виконаних робіт або наданих послуг створює економічний механізм підвищення ефективності суспільного виробництва.

 
<<   ЗМІСТ   >>