Повна версія

Головна arrow Головна

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОБЛІК "РОБОЧОГО КАПІТАЛУ"

Завдання і принципи обліку грошових коштів

В умовах ринкової економіки найбільш ліквідна частина майна організації - кошти - представляють її "робочий капітал". Від його розміру і чіткої постановки бухгалтерського обліку залежать фінансова стійкість фірми, її платоспроможність.

Загальна схема руху грошових потоків представлена на рис. 3.1.

Завданнями обліку грошових коштів є:

 • 1. Повна і своєчасна реєстрація операцій, пов'язаних з рухом робочого капіталу в касі і на рахунках в банках.
 • 2. Контроль над наявністю коштів, їх збереженням і використанням.
 • 3. Повний, своєчасне і правильне відображення в облікових регістрах поточних операцій по надходженню і вибуттю даного капіталу.
 • 4. Контроль над дотриманням розрахунково-платіжної і кошторисної дисципліни.
 • 5. Контроль над своєчасністю повернення в банк сум, не використаних за призначенням відповідно до виділених лімітів і кошторисів.
 • 6. Правильне і своєчасне проведення інвентаризації касової готівки, операцій по рахунках в банках і відображення її результатів в обліку.

Вирішення цих завдань багато в чому залежить від чіткого дотримання таких основних принципів обліку грошових коштів:

 • 1) вільні грошові кошти повинні зберігатися тільки в банку, і їх видача і використання здійснюються відповідно до цільовим призначенням;
 • 2) платежі здійснюються в безготівковому порядку після відвантаження товарно-матеріальних цінностей, виконан

Рух грошових потоків в організації

Мал. 3.1. Рух грошових потоків в організації

ня робіт і надання послуг або одночасно з ними. Попередня оплата допускається лише у випадках, передбачених законодавством та облікової політикою організації. Готівкою можна розплачуватися тільки в межах суми 100 000 руб. по одній угоді протягом одного робочого дня;

 • 3) платежі здійснюються за згодою (акцепту) платника або за його дорученням. Без згоди - тільки у випадках, передбачених чинним законодавством.
 • 4) платежі здійснюються за рахунок власних коштів платника або за рахунок кредитів банку;
 • 5) списання з рахунку грошових коштів в обсязі, достатньому для задоволення всіх пропонованих до організації вимог, здійснюється в порядку надходження розпоряджень клієнта й інших документів на списання;
 • 6) недостатність коштів на рахунку організації для задоволення всіх висунутих до неї вимог обумовлює списання цих коштів шляхом застосування встановленої черговості платежів (порядок її буде викладено далі).

Погашення вимог у порядку календарної черговості надходження документів передбачає задоволення цих вимог шляхом списання коштів, що належать до однієї черги.

 
<<   ЗМІСТ   >>