Повна версія

Головна arrow Головна

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Фінансові вкладення як об'єкт інформації в бухгалтерській звітності

Інтерес потенційних інвесторів до інформації, що стосується наявності та руху фінансових вкладень організацій в державні цінні папери, акції, облігації та інші цінні папери інших організацій, в їх статутні (складеному) капітали, а також надані іншим організаціям позики як короткострокового, так і довгострокового характеру досить великий.

Тому в такому розрізі і відображається в бухгалтерській звітності інформація про фінансові вкладення. Основним джерелом її отримання є аналітичні дані до рахунку 58 "Фінансові вкладення". У зв'язку з цим до рахунку 58 "Фінансові вкладення" відкриваються субрахунки "Довгострокові фінансові вкладення" і "Короткострокові фінансові вкладення".

Розкриття інформації по фінансових вкладень, так само як і за іншими видами активів у бухгалтерській звітності, виходить з дотримання одного з визначальних її принципів - принципу суттєвості.

Відповідно до ПБО 19/02 організації повинні відобразити в бухгалтерській звітності як мінімум наступну інформацію:

 • • про способи оцінки фінансових вкладень при їх вибутті за групами (видами) - акції, облігації та ін .;
 • • про наслідки зміни способів оцінки при вибутті фінансових вкладень;
 • • вартість фінансових вкладень незалежно від термінів обігу цінних паперів, за якими можна визначити поточну ринкову вартість, і тим з них, за якими даний показник не визначається;
 • • різницю між поточною ринковою вартістю на звітну дату і попередньої оцінкою фінансових вкладень, за якими визначалася поточна ринкова вартість;
 • • різницю між первісною вартістю і номінальною вартістю протягом терміну обігу боргових цінних паперів, щодо яких не визначалася їх поточна ринкова вартість. За вказаними цінними паперами організації дозволяється таку різницю протягом всього терміну їх обігу рівномірно списувати суму належного за ним доходу, згідно з умовами випуску таких цінних паперів, на фінансові результати організації. Така різниця враховується в складі операційних доходів або витрат комерційної організації. У некомерційної організації отримана різниця відноситься на зменшення або збільшення її витрат;
 • • вартість і види пінних паперів та інших фінансових вкладень, обтяжених заставою;
 • • вартість і види вибулих ланцюгових паперів і інших фінансових вкладень, переданих іншим організаціям або особам (крім продажу);
 • • дані про резерв під знецінення фінансових вкладень, що враховується на рахунку 59 "Резерви під знецінення фінансових вкладень". Інформація про нього повинна містити такі відомості: вид фінансових вкладень, величину резерву, створеного в звітному році, величину його визнаного в якості операційного доходу звітного періоду, а також суму резерву, використаного в звітному році. Нарешті, за борговими цінними паперами і наданими позиками повинна бути розкрита інформація про їхню оцінку але теперішньою вартістю, про величину їх дисконтованої вартості, а також про застосовані способи дисконтування. Ця інформація повинна бути розкрита в поясненнях до бухгалтерського балансу і звіту про фінансові результати.

Інформація про фінансові вкладення довгострокового характеру відображається по рядку "Фінансові вкладення" першого розділу бухгалтерського балансу за умови, що ці активи є власністю організації. В іншому випадку, тобто коли право власності не перейшло до даної організації, остання повинна відображати їх у складі відповідних зобов'язань.

Деталізація даної статті розкривається в аналітичному обліку. Інформація про фінансові вкладення відображається в обліку в формі внеску до статутного капіталу або придбання цінних паперів дочірнього або залежного суспільства. Господарське товариство визнається дочірнім, якщо інше (основне) господарське товариство або спілку в силу переважної участі в його статутному капіталі або в порядку, передбаченому між ними договором, або іншим чином згідно із законом має право визначати рішення, що приймаються таким суспільством.

Дочірнє товариство не відповідає за борги основного суспільства (товариства), в той час як останні несуть солідарну відповідальність з дочірнім суспільством за зобов'язаннями, що випливають з їхніх вказівок щодо укладення відповідних угод даним суспільством. Ця умова поширюється і на задоволення вимог учасників (акціонерів) дочірнього товариства з відшкодування його збитків за результатами фінансово-господарської діяльності, якщо збитки сталися з вини основного суспільства (товариства).

Дана норма застосовується в тому випадку, якщо інше не встановлено законами про господарські товариства.

Залежне господарське товариство визнається таким, якщо інше (переважна, бере участь) товариство придбало понад 20% голосуючих акцій акціонерного товариства або 20% статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю. Дана інформація повинна бути опублікована у відповідному порядку (п. 4 ст. 6 Закону про АТ).

Межі взаємної участі господарських товариств в їх статутних капіталах і число голосів, якими одне з них може користуватися на загальних зборах учасників або акціонерів іншого суспільства, визначаються законом.

У складі довгострокових фінансових вкладень можуть враховуватися фінансові вкладення в статутні капітали і покупку цінних паперів інших організацій. Це тягне за собою постановку на облік корпоративних і (або) емісійних цінних паперів. Їх сутність і організація обліку розкриті в цьому розділі.

Зміст довгострокових фінансових вкладень визначають також позики, надані організаціям на термін більше 12 місяців. Зобов'язання учасників за такою угодою регулюються в рамках договору позики.

В обліку позикодавця на суму наданих позичальникові грошових коштів робиться запис:

ДЕБЕТ 58 "Фінансові вкладення" субрахунок 58-3 "Надані позики"

КРЕДИТ 50 "Каса", 51 "Розрахункові рахунки".

Якщо предметом договору позики є іноземна валюта або валютні цінності, то такі операції повинні відбуватися з дотриманням правил (ст. 140,141,317 ЦК України). При цьому в обліку на суму грошових зобов'язань в рублях у сумі, еквівалентній певній сумі в іноземній валюті або в умовних грошових одиницях (екю, "спеціальних правах запозичення" і ін.), Робиться запис:

ДЕБЕТ 58 "Фінансові вкладення" субрахунок 58-3 "Надані позики"

КРЕДИТ 52 "Валютні рахунки".

При погашенні таких зобов'язань в рублях сума обчислюється за офіційним курсом Банку Росії на дату платежу за умови, що інший курс або інша дата його визначення не встановлені законом або угодою сторін.

Відсотки, одержувані за договором позики, позикодавець приймає без урахування ПДВ.

За рядку "Інші необоротні активи" можуть відображатися інші довгострокові фінансові вкладення, які не знайшли відображення по рядку "Фінансові вкладення" (векселі, облігації, внески за договором простого товариства).

Короткострокові фінансові вкладення показуються у другому розділі "Оборотні активи" бухгалтерського балансу по рядку "Фінансові вкладення". Їх зміст розкривається в аналітичному обліку за рахунком 58 "Фінансові вкладення" у вигляді позик, наданих організаціям на термін менше 12 місяців, власних акцій, викуплених у акціонерів, а також інших короткострокових фінансових вкладень (векселів, облігацій тощо. За вирахуванням резерву під знецінення фінансових вкладень, врахованих на рахунку 59 аналогічної назви).

Також окремо па рахунку 58 "Фінансові вкладення" ведеться їх облік в рамках групи взаємозалежних організацій, про діяльність яких складається зведена бухгалтерська звітність.

У звіті про фінансові результати інформація про фінансові вкладення представлена в розділі "Інші доходи і витрати" але рядках:

 • • "Відсотки до отримання";
 • • "Доходи від участі в інших організаціях".

За рядку "Відсотки до отримання" показуються проценти, отримані за облігаціями від операцій з цінними паперами, наприклад за облігаціями, за умови, що ці доходи не відносяться до доходів за звичайними видами діяльності. В іншому випадку вони повинні враховуватися по розділу I "Доходи і витрати по звичайних видах діяльності".

За рядку "Доходи від участі в інших організаціях" відображаються надходження від пайової участі в статутних капіталах інших організацій (включаючи відсотки та інші доходи за цінними паперами). Тут показується також прибуток від спільної діяльності.

Для визнання в бухгалтерському обліку виручки за операціями, наведеними вище, повинні бути одночасно виконані умови, перелік яких визначено в пп. "А", "б" і "в" п. 12 Положення з бухгалтерського обліку "Доходи організації" ПБУ 9/99, затвердженого наказом Мінфіну Росії від 6 травня 1999 № 32н (далі - ПБО 9/99). Назвемо їх:

 • • організація має право на отримання даної виручки, що випливає з конкретного договору або підтверджений іншим відповідним чином;
 • • сума виручки може бути визначена;
 • • є впевненість в отриманні організацією в результаті здійснення конкретної операції економічної вигоди. В якості підтвердження такої впевненості є отримання в оплату відповідного активу або відсутня невизначеність відносно одержання такого активу. Господарські товариства і товариства в складі бухгалтерської звітності заповнюють розділ I "Зміни капіталу" форми "Звіт про зміни капіталу".

Зростання капіталу, пов'язаного безпосередньо з фінансовими вкладеннями, відображений у звіті за рахунок:

 • • додаткового випуску акцій;
 • • збільшення номінальної вартості акцій;
 • • реорганізації юридичної особи.

Відповідно, зменшення величини капіталу може бути вироблено за рахунок:

 • • зменшення номіналу акцій;
 • • зменшення кількості акцій;
 • • реорганізації юридичної особи.

Дивіденди і відсотки по фінансових вкладеннях та інші надходження, отримані організацією в вигляді грошових коштів, відображаються в розділі "Рух грошових коштів з інвестиційної діяльності" форми "Звіт про рух грошових коштів".

Ця інформація розкривається за звітний період і за аналогічний період попереднього року.

Рух грошових коштів з фінансової діяльності показується в розділі аналогічного назви даної форми звіту.

В обліку наведена вище інформація формується за даними рахунків 50 "Каса", 51 "Розрахункові рахунки", 52 "Валютні рахунки" і ін. У відповідних облікових регістрах.

Зведену бухгалтерську звітність складають організації, ланцюгові папери яких допущені до обігу на торгах і які становлять консолідовану фінансову звітність за міжнародними правилами, відмінними від МСФЗ, а також організації, облігації яких допущені до обігу на торгах.

При цьому зазначені організації з 1 січня 2013 році повинні керуватися Методичними рекомендаціями щодо складання та подання зведеної бухгалтерської звітності (наказ Міністерства фінансів РФ від 30 грудня 1996 № 112 "Про Методичні рекомендації щодо складання та подання зведеної бухгалтерської звітності").

 
<<   ЗМІСТ   >>