Повна версія

Головна arrow Головна

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ДІЯЛЬНІСТЬ АДВОКАТА В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Одним з найважливіших видів діяльності адвоката є участь в кримінальному судочинстві. У кримінальному судочинстві адвокат може виступати як на стороні захисту, так і на стороні обвинувачення. Представляючи інтереси потерпілого, цивільного позивача і приватного обвинувача, адвокат виступає на стороні обвинувачення (ч. 1 ст. 45 КПК). На стороні захисту адвокат виступає в якості захисника підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, а також представника цивільного відповідача (ч. 1 ст. 49 і ч. 1 ст. 55 КПК).

Крім того, КПК передбачено надання юридичної допомоги адвокатом свідка під час допиту (ч. 5 ст. 189 КПК). Запрошений свідком для надання юридичної допомоги під час допиту адвокат користується правами захисника, передбаченими ч. 2 ст. 53 КПК: чи вправі давати короткі консультації в присутності слідчого, задавати з дозволу слідчого питання, робити письмові зауваження з приводу правильності і повноти записів в протоколі допиту. Після закінчення допиту адвокат має право робити заяви про порушення прав і законних інтересів свідка.

Забезпечення обвинуваченому і підозрюваному права на захист як принцип правосуддя і кримінального судочинства спирається на конституційні та кримінально-процесуальні норми.

При здійсненні захисту адвокат повинен виходити з визнання і дотримання конституційного принципу - презумпції невинності. Відповідно до цього принципу підозрюваний або обвинувачений не зобов'язаний доводити свою невинність, в зв'язку з тим, що тягар доведення обвинувачення лежить на стороні обвинувачення. Роль захисника в кримінальному процесі полягає у встановленні фактів дотримання всіх процесуальних правил і з'ясуванні обставин, що виправдовують його підзахисного або пом'якшують його вину.

Частина 1 ст. 48 Конституції гарантує кожному право на отримання юридичної допомоги, в тому числі і безкоштовною, у випадках, встановлених законом. Відповідно до конституційних приписів кожен затриманий, ув'язнений під варту, обвинувачуваний у скоєнні злочину має право користуватися допомогою адвоката (захисника) з моменту затримання, взяття під варту або пред'явлення звинувачення. Дана конституційна норма конкретизована в ст. 49 У П К, яка закріплює участь захисника у кримінальній справі з моменту:

 • 1) винесення постанови про притягнення особи в якості обвинуваченого;
 • 2) порушення кримінальної справи щодо конкретної особи;
 • 3) фактичного затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, у випадках:
  • а) передбачених ст. 91 і 92 КПК;
  • б) застосування до особи запобіжного заходу до пред'явлення обвинувачення, але не більше 10 діб з часу затримання або застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту (ст. 100 КПК);
 • 4) оголошення особі, підозрюваному в скоєнні злочину, постанови про призначення судово-психіатричної експертизи;
 • 5) початку здійснення інших заходів процесуального примусу чи інших процесуальних дій, які зачіпають права і свободи особи, підозрюваної у вчиненні злочину.

Право мати адвоката-представітсля у потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача виникає в зв'язку з прийняттям дізнавачем, слідчим, судом процесуального рішення про визнання їх учасниками кримінального процесу, а у приватного обвинувача - з моменту прийняття судом заяви про порушення кримінальної справи приватного обвинувачення до свого виробництву.

Адвокат допускається до участі в кримінальній справі як захисника або представника при пред'явленні посвідчення адвоката і ордери. Крім посвідчення і ордера, співробітники правоохоронних органів і суду немає права вимагати від адвоката будь-яких інших документів, що підтверджують їх повноваження.

З моменту допуску до участі в справі адвокат має право бути присутнім при виробництві будь-яких слідчих дій, здійснюваних з його підзахисним або довірителем.

У разі якщо захисник бере участь у виробництві по кримінальній справі, в матеріалах якого містяться відомості, що становлять державну таємницю, він зобов'язаний дати підписку про їх нерозголошення.

Одне і те ж особа не може бути захисником двох підозрюваних або обвинувачених, якщо інтереси одного з них суперечать інтересам іншого.

Адвокат не має права відмовитися від прийнятого на себе захисту підозрюваного, обвинуваченого. Винятком з цього правила є перелік обставин, закріплених в ст. 72 КПК. Так, захисник, представник потерпілого, цивільного позивача або цивільного відповідача не має права брати участь у провадженні у кримінальній справі, якщо він:

 • 1) раніше брав участь у виробництві у даній кримінальній справі в якості судді, прокурора, слідчого, дізнавача, секретаря судового засідання, свідка, експерта, спеціаліста, перекладача або понятого;
 • 2) є близьким родичем або родичем судді, прокурора, слідчого, дізнавача, секретаря судового засідання, який брав або бере участь у виробництві у даній кримінальній справі, або особи, інтереси якої суперечать інтересам учасника кримінального судочинства, яка уклала з ним угоду про надання захисту;
 • 3) надає або раніше надавав юридичну допомогу особі, інтереси якої суперечать інтересам захищається ним підозрюваного, обвинуваченого або представленого ним потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача.

У разі виявлення вищезгаданих обставин рішення про відвід адвоката в ході досудового провадження приймає дізнавач, слідчий, а в судовому провадженні - суд, який розглядає кримінальну справу, або суддя, головуючий у суді за участю присяжних засідателів.

Статті 50 і 52 КПК регламентують питання запрошення, призначення, заміни захисника, а також відмови від захисника.

Захисник запрошується підозрюваним, обвинуваченим, його законним представником, а також іншими особами за дорученням або за згодою підозрюваного, обвинуваченого. Підозрюваний, обвинувачений має право запросити кілька захисників.

На прохання підозрюваного, обвинуваченого участь захисника забезпечується дізнавачем, слідчим або судом. При цьому витрати на оплату праці адвоката компенсуються за рахунок коштів федерального бюджету.

Закон допускає заміну запрошеного захисника призначеним тільки у випадках неможливості явки запрошеного адвоката протягом визначеного в законі строку і за згодою підозрюваного, обвинуваченого, підсудного.

У разі неявки запрошеного захисника протягом п'яти діб з дня заяви клопотання про запрошення захисника дізнавач, слідчий або суд має право запропонувати підозрюваному, обвинуваченому запросити іншого захисника, а в разі його відмови прийняти заходи по призначенню захисника. Якщо бере участь у справі захисник протягом п'яти діб не може взяти участь у виробництві конкретного процесуальної дії, а підозрюваний, обвинувачений не запрошує іншого захисника і клопочеться про його призначення, то дізнавач, слідчий має право провести дане процесуальне дію байдужості захисника, за винятком випадків обов'язкової участі адвоката.

Якщо протягом 24 годин з моменту затримання підозрюваного чи укладення підозрюваного, обвинуваченого під варту явка захисника, запрошеного ним, неможлива, дізнавач або слідчий вживає заходів за призначенням захисника. При відмові підозрюваного, обвинуваченого від призначеного захисника слідчі дії за участю підозрюваного, обвинуваченого можуть бути проведені без участі захисника, за винятком випадків обов'язкової участі адвоката.

Законом передбачені випадки обов'язкової участі захисника в кримінальному судочинстві (ст. 51 КПК):

 • 1) підозрюваний, обвинувачений не відмовився від захисника;
 • 2) підозрюваний, обвинувачений є неповнолітнім;
 • 3) підозрюваний, обвинувачений в силу фізичних чи психічних вад не може самостійно здійснювати своє право на захист;
 • 4) судовий розгляд у виняткових випадках у кримінальних справах про тяжкі та особливо тяжких злочинах може проводитися за відсутності підсудного, який знаходиться за межами території Російської Федерації і (або) ухиляється від явки до суду, якщо ця особа не було притягнуто до відповідальності на території іноземної держави у даній кримінальній справі;
 • 5) підозрюваний, обвинувачений не володіє мовою, якою ведеться провадження у кримінальній справі;
 • 6) особа обвинувачується у вчиненні злочину, за який може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад п'ятнадцять років, довічне позбавлення волі або смертна кара;
 • 7) кримінальна справа підлягає розгляду судом за участю присяжних засідателів;
 • 8) обвинувачений заявив клопотання про розгляд кримінальної справи в особливому порядку за згодою обвинуваченого з пред'явленим йому обвинуваченням.

Якщо в перерахованих вище випадках захисник не запрошений самим підозрюваним, обвинуваченим, його законним представником, а також іншими особами за дорученням або за згодою підозрюваного, обвинуваченого, то дізнавач, слідчий або суд забезпечує участь захисника в кримінальному судочинстві.

Підозрюваний, обвинувачений має право в будь-який момент провадження у кримінальній справі відмовитися від допомоги захисника. Така відмова допускається лише з ініціативи підозрюваного або обвинуваченого, заявляється в письмовому вигляді, без зазначення причин відмови.

Відмова від захисника не обов'язковий для дізнавача, слідчого і суду. Відмова від захисника не повинен бути вимушеним, наприклад, через відсутність коштів на оплату праці адвоката або неявки його, і може бути прийнятий особами, що роблять дізнання або слідство, тільки при наявності реальної можливості участі захисника у справі.

Відмова від захисника не позбавляє підозрюваного, обвинуваченого права надалі клопотати про допуск захисника до участі в провадженні у кримінальній справі. Допуск захисника не тягне за собою повторення процесуальних дій, які до цього моменту вже були зроблені.

При здійсненні захисту у кримінальній справі адвокат повинен використовувати всі засоби процесуальної діяльності, надані кримінально-процесуальним законодавством. Повноваження захисника регламентовані ст. 53 КПК. З моменту допуску до участі у справі захисник наділений такими процесуальними правами:

 • - Мати з підозрюваним, обвинуваченим побачення наодинці і конфіденційно, в тому числі до першого допиту обвинуваченого, без обмеження їх числа і тривалості. При цьому слід пам'ятати передбачений в законі випадок обмеження тривалості побачення з підозрюваним. Так в ч. 4 ст. 92 КПК, яка закріплює право підозрюваного до початку допиту мати побачення з захисником наодинці і конфіденційно, то кажуть, що в разі потреби виробництва процесуальних дій за участю підозрюваного тривалість побачення понад двох годин може бути обмежена дізнавачем, слідчим з обов'язковим попереднім повідомленням про це підозрюваного і його захисника . У будь-якому випадку тривалість побачення не може бути менше двох годин;
 • - Збирати і подавати докази, необхідні для надання юридичної допомоги. Захисник має право збирати докази шляхом:
  • 1) отримання предметів, документів та інших відомостей;
  • 2) опитування осіб з їх згоди;
  • 3) витребування довідок, характеристик, інших документів від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань і організацій, які зобов'язані надавати запитувані документи або їх копії;
 • - Залучати фахівця;
 • - Бути присутнім при пред'явленні обвинувачення;
 • - Брати участь у допиті підозрюваного, обвинуваченого, а також в інших слідчих діях, вироблених з участю підозрюваного, обвинуваченого або за його клопотанням чи клопотанням самого захисника;
 • - Знайомитися з протоколом затримання, постановою про застосування запобіжного заходу, протоколами слідчих дій, проведених за участю підозрюваного, обвинуваченого, іншими документами, які пред'являлися або повинні були пред'являтися підозрюваному, обвинуваченому;
 • - Знайомитися після закінчення попереднього розслідування з усіма матеріалами кримінальної справи, виписувати з кримінальної справи будь-які відомості в будь-якому обсязі, знімати за свій рахунок копії з матеріалів кримінальної справи, в тому числі за допомогою технічних засобів;
 • - Заявляти клопотання і відводи;
 • - Брати участь у судовому розгляді кримінальної справи в судах першої, другої і наглядової інстанцій, а також у розгляді питань, пов'язаних з виконанням вироку;
 • - Подавати скарги на дії (бездіяльність) і рішення дізнавача, слідчого, прокурора, суду і брати участь в їх розгляді судом;
 • - Використовувати інші не заборонені КПК засоби і способи захисту.

Адвокат, який бере участь в провадженні слідчих дій на стадії попереднього слідства, зобов'язаний стежити за дотриманням вимог кримінально-процесуального закону органами слідства і дізнання, а також прокурором. Захисник, який бере участь у виробництві слідчої дії, в рамках надання юридичної допомоги своєму підзахисному вправі надавати йому в присутності слідчого короткі консультації, задавати з дозволу слідчого питання допитуваним особам, робити письмові зауваження з приводу правильності і повноти записів в протоколі даної слідчої дії. Слідчий може відвести запитання захисника, але зобов'язаний занести відведені питання до протоколу.

Після прийняття адвокатом доручення на захист інтересів довірителя адвокат погодить позицію у справі зі своїм підзахисним, якої бажано дотримуватися в ході слідства, хоча не виключено подальше зміна її з урахуванням зібраних у справі доказів.

Незважаючи на те що адвокат є самостійним учасником в кримінальному процесі, проте, він не має права займати у справі позицію, протилежну позиції довірителя, і діяти всупереч його волі, за винятком випадків, коли адвокат-захисник переконаний в наявності самообмови свого підзахисного. Крім того, адвокат не має права робити публічні заяви про доведеність вини довірителя, якщо останній її заперечує.

Здійснюючи функцію захисту, адвокат зосереджує увагу слідчого на зборі доказів, що виправдовують обвинуваченого, пом'якшують його вину, а також на детальній перевірці версії обвинуваченого, висунутої на захист підзахисного.

У кримінальній справі захисник виробляє позицію в основному на зібраних слідчим або дізнавачем доказах, які підлягають досконалому аналізу і вивчення адвокатом. Також вибір позиції залежить від інформації і відомостей, самостійно здобутих адвокатом в ході проведення адвокатського розслідування і отриманих від самого підзахисного. Щоб уникнути обрання помилкову позицію захисту, адвокату необхідно побудувати довірчі відносини з підзахисним, роз'яснити зміст інституту адвокатської таємниці.

Беручи участь в кримінальному судочинстві в якості представника цивільного позивача, потерпілого, цивільного відповідача та приватного обвинувача, адвокат наділений тими ж правами, що і особа, яку.

На стадії закінчення попереднього розслідування адвокату особливу увагу необхідно приділити вивченню матеріалів кримінальної справи.

Після закінчення попереднього розслідування адвокат, виступаючи в якості захисника або в якості представника, знайомиться з матеріалами кримінальної справи повністю або частково. У процесі ознайомлення адвокат має право виписувати з кримінальної справи будь-які відомості в будь-якому обсязі, знімати за свій рахунок копії з матеріалів справи, в тому числі за допомогою технічних засобів, заявляти клопотання, подавати докази, подавати скарги на дії (бездіяльність) дізнавача, слідчого, прокурора .

Цивільний позивач, цивільний відповідач або їх представники знайомляться з матеріалами кримінальної справи в тій частині, яка відноситься до цивільного позову (ч. 1 ст. 216 КПК).

Після цього слідчий пред'являє обвинуваченому і його захиснику підшиті та пронумеровані матеріали кримінальної справи. При ознайомленні з матеріалами кримінальної справи слід зіставити дати і час проведення всіх процесуальних дій, виявити підстави для визнання доказів неприпустимими, щоб підірвати довіру суду до зібраних у справі доказів, викриває підзахисного.

Для ознайомлення пред'являються також речові докази, а на прохання обвинуваченого і його захисника - фотографії, аудіо- та відеозаписи, матеріали кінозйомки і інші додатки до протоколів процесуальних дій. Ознайомлення з матеріалами закінченого попереднього слідства обвинувачений і його захисник можуть робити разом, а на їхнє прохання - окремо. У разі ознайомлення з багатотомні кримінальною справою, обвинувачений і його захисник мають право повторно звертатися до будь-якого з томів справи, а також виписувати будь-які відомості і в будь-якому обсязі, знімати копії з документів.

Обвинувачений і його захисник не можуть бути обмежені в часі, яке їм необхідно для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи.

Після закінчення ознайомлення з матеріалами справи адвокат має право заявляти слідчому клопотання чи інші заяви, а також повинен повідомити, які свідки, експерти, фахівці підлягають виклику в судове засідання для допиту і підтвердження позиції сторони захисту. Після задоволення або відхилення слідчим заявлених клопотань адвокат і обвинувачений підписують протокол про ознайомлення з матеріалами закінченого попереднього розслідування у кримінальній справі, а слідчий приступає до складання по ньому обвинувального висновку. Кримінальну справу з обвинувальним висновком, затвердженим прокурором, останній направляє в суд для розгляду по суті.

Після того, як справа надходить до суду, настає основна стадія ведення самого захисту, так як в судовому розгляді в умовах змагальності сторони мають рівні права, що надає адвокату великі можливості, ніж на попередньому слідстві, активно брати участь в дослідженні обставин і доказів.

Ідеальне знання матеріалів попереднього слідства разом зі здатністю до логічного мислення і миттєвою реакцією під час судового засідання, а також з умінням точно формулювати свої питання і побудувати свою промову є обов'язковими умовами для сумлінного та ефективного ведення захисту в суді.

При підготовці до судового розгляду адвокату-захиснику слід дуже ретельно ознайомитися з обвинувальним висновком, з'ясувати у підзахисного обставини, що не знайшли відображення в зібраних матеріалах кримінальної справи, підготувати підзахисного до дачі показань, роз'яснити його права та обов'язки, а також психологічно налаштувати підзахисного до участі в процесі, особливо обумовивши манеру його поведінки в судовому засіданні.

В ході судового розгляду відповідно до ст. 248 КПК захисник підсудного бере участь у дослідженні доказів, заявляє клопотання, викладає суду свою думку але суті обвинувачення і його доведеності, про обставини, що пом'якшують покарання підсудного або виправдовують його, про міру покарання, а також з інших питань, що виникають під час судового розгляду. При неявці захисника і неможливості його заміни судовий розгляд відкладається. У разі заміни захисника суд надає знову вступив в кримінальну справу захиснику час для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи і підготовки до участі в судовому розгляді. Заміна захисника не тягне за собою повторення дій, які на той час були здійснені в суді. За клопотанням захисника суд може повторити допити свідків, потерпілих, експертів або інші судові дії.

Адвокат-представник також вправі брати участь в дослідженні обставин і матеріалів справи, подавати докази, виступати в судових дебатах, знайомитися з протоколом судового засідання і приносити на нього зауваження. Адвокати, що представляють інтереси потерпілого і приватного обвинувача, крім того, уповноважені підтримувати обвинувачення, а цивільного позивача і цивільного відповідача - відповідно підтримувати цивільний позов або заперечувати проти нього, змінити розмір позовних вимог.

Після закінчення судового слідства суд переходить до вирішального етапу судового провадження в суді першої інстанції до стадії судових дебатів, що складаються з промов обвинувача і захисника. При відсутності захисника в дебатах сторін бере участь підсудний. У дебатах можуть також брати участь потерпілий і його представник. Цивільний позивач, цивільний відповідач, їх представники, підсудний має право клопотати про участь у дебатах сторін.

Послідовність виступів учасників дебатів встановлюється судом. При цьому першим виступає обвинувач, а останнім - підсудний і його захисник. Цивільний відповідач і його представник виступають в дебатах сторін після цивільного позивача і його представника. Після виголошення промов усіма учасниками дебатів сторін кожен з них може виступити ще один раз з реплікою. Суд не має права обмежити тривалість дебатів сторін і переривати мова адвоката.

Переконливість захисній промові грунтується в першу чергу на аналізі доказів і непогрішності аргументації, а успішність мови полягає в її стислості і змістовності. Звертаючись до суду в своїй промові, адвокат прагне чинити психологічний і юридичний вплив на учасників процесу при викладі висновків на користь підзахисного.

Захисна промова складається з вступної (описової) частини, аналізу та оцінки доказів, як окремо, так і в сукупності з іншими, характеристики особистості підсудного, аналізу причин, що сприяли вчиненню злочину, а також укладення.

При відсутності підстав для заперечування доведеність обвинувачення і кваліфікації скоєного адвокат вибирає позицію щодо пом'якшення покарання. При цьому в захисній промові захисник особливу увагу приділяє обставинам, що характеризує особистість підзахисного, і обставинам, пом'якшувальною його відповідальність. У заключній частині адвокат повинен чітко сформулювати прохання, звернену до суду, про призначення того чи іншого виду покарання.

У разі визнання підсудним вчинення ним злочину захисник може бути не згоден з кваліфікацією осудної його підзахисному діяння. В даному випадку в захисній промові адвокат висловлює свою позицію про зміну кваліфікації злочинного діяння, а в заключній частині своєї промови адвоката також слід звернути увагу суду на характеристику особистості підсудного та обставини, що пом'якшують відповідальність. У всіх інших випадках, в тому числі, якщо не встановлено події злочину або відсутній склад злочину, або не доведене участь підсудного у вчиненні злочину, адвокат вибирає позицію виправдання підзахисного.

Після закінчення дебатів сторін, але до видалення суду в нарадчу кімнату, адвокат має право подати суду в письмовому вигляді пропоновані їм формулювання рішень по ряду питань, що вирішуються судом при постановленні вироку, а саме:

 • - Доведено, що мало місце діяння, у вчиненні якого обвинувачується підсудний;
 • - Доведено, що діяння вчинив підсудний;
 • - Чи є діяння злочином, і яким пунктом, частиною, статтею КК воно передбачене;
 • - Чи винен підсудний у вчиненні цього злочину;
 • - Чи підлягає підсудний покаранню за вчинений ним злочин;
 • - Чи є обставини, що пом'якшують або обтяжують покарання.

Пропоновані адвокатом формулювання не мають для суду обов'язкової сили.

Судові рішення, які не набрали законної сили, адвокат має право оскаржити в апеляційному порядку.

Адвокат, який представляє інтереси цивільного позивача або цивільного відповідача, має право оскаржити судові рішення в суді другої інстанції тільки в частині цивільного позову.

До початку складання апеляційної скарги адвоката необхідно ознайомитися з вироком чи іншим рішенням суду і протоколом судового розгляду. Якщо адвокат не брав участі в розгляді справи по суті в першій інстанції, то йому необхідно ознайомитися і з матеріалами кримінальної справи.

Ознайомлення з вироком необхідно з точки зору його відповідності вимогам законності, обгрунтованості і справедливості.

Підставами скасування або зміни вироку є:

 • 1) невідповідність висновків суду, викладених у вироку, фактичним обставинам кримінальної справи, встановленим судом першої інстанції;
 • 2) істотне порушення кримінально-процесуального закону;
 • 3) неправильне застосування кримінального закону;
 • 4) несправедливість вироку.

Якщо адвокат не знаходить підстав для оскарження вироку, а засуджений вимагає подати скаргу, то волевиявлення підзахисного обов'язково для захисника.

Ознайомлення з протоколом судового засідання має велике значення, так як весь хід судового розгляду відображений в протоколі, і вирок у справі ґрунтується на доказах, досліджених у судовому слідстві. Якщо обставини і докази, які мають значення для захисту засудженого, були з'ясовані в ході судового розгляду, але не відображені в протоколі судового засідання, то адвокат має право і зобов'язаний принести на нього зауваження. Для суду вищої інстанції протокол судового засідання є одним з основних документів, що сприяють виявленню процесуальних помилок, допущених судом першої інстанції.

Кримінально-процесуальний закон встановив форму і зміст апеляційної скарги, в якій повинно міститися: найменування суду апеляційної інстанції, до якого подається скарга; дані про особу, яка подала скаргу, вказівка на його процесуальний статус; найменування суду і вказівка на його вирок або інше оскаржуване рішення; доводи про неправосудности оскаржуваного рішення, в тому числі передбачені законом як підстави скасування або зміни його; перелік матеріалів, що додаються до скарги; підпис особи, яка подала скаргу. Якщо скарга не відповідає даним вимогам, то вона повертається суддею із зазначенням терміну для її пересоставления. При невиконанні вимог у встановлений строк, апеляційна скарга вважається неподаною, а вирок вступає в законну силу. Скарга подається через суд, який постановив вирок чи виніс інше рішення, до вищої інстанції протягом 10 діб з дня постановлення вироку або винесення іншого рішення суду. У разі пропуску строку апеляційного оскарження з поважних причин, пропущений строк може бути відновлений судом. До початку судового засідання адвокат має право відкликати, змінити або доповнити подану їм скаргу. Подача апеляційної скарги призупиняє виконання вироку.

Беручи участь в розгляді кримінальної справи в апеляційному порядку, адвокат має право заявляти відводи і клопотання, підтримувати скаргу, подану їм або його підзахисним або довірителем, на підтвердження своїх доводів подавати додаткові докази, задавати питання іншим учасникам процесу, викладати суду свою думку про законність, обґрунтованість та справедливості оскарженого судового рішення, брати участь в дебатах сторін.

В результаті розгляду кримінальної справи в апеляційному порядку суд приймає одне з рішень:

 • - Про залишення вироку, ухвали, постанови без зміни, а скарги або подання без задоволення;
 • - Скасування обвинувального вироку і про винесення виправдувального вироку;
 • - Скасування обвинувального вироку і про винесення обвинувального вироку;
 • - Скасування вироку чи інших рішень суду першої інстанції з передачею кримінальної справи на новий судовий розгляд або з поверненням кримінальної справи прокурору;
 • - Скасування виправдувального вироку і про винесення виправдувального вироку;
 • - Скасування ухвали або постанови і про винесення обвинувального або виправдувального вироку або іншого судового рішення;
 • - Скасування вироку, ухвали, постанови та про припинення кримінальної справи;
 • - Зміну вироку чи іншого оскаржуваного судового рішення;
 • - Про припинення апеляційного провадження.

Законом передбачено також право адвоката оскаржити вступили в законну силу вирок, ухвали, постанови суду в касаційному і наглядовому порядку протягом одного року з дня набрання ними законної сили. Пропущений з поважної причини термін може бути поновлений судом.

Провадження у кримінальній справі в суді касаційної і наглядової інстанцій за нині чинним законодавством практично аналогічні, за винятком деяких особливостей, передбачених гл. 47.1 і 48.1 КПК.

Касаційну скаргу адвокат має право подати безпосередньо до суду касаційної інстанції на:

 • - Вирок і постанову мирового судді; вирок, ухвала і постанова районного суду; апеляційні визначення, а також проміжні судові рішення верховного суду республіки, крайового чи обласного суду, суду міста федерального значення, суду автономної області, суду автономного округу, винесені ними у ході провадження у кримінальній справі в якості суду першої інстанції, - відповідно до президії верховного суду республіки, крайового чи обласного суду, суду міста федерального значення, суду автономної області, суду автономного округу;
 • - Судові рішення, зазначені в п. 1, якщо вони були предметом розгляду президії верховного суду республіки, крайового чи обласного суду, суду міста федерального значення, суду автономної області, суду автономного округу; вирок або інше підсумкове судове рішення верховного суду республіки, крайового чи обласного суду, суду міста федерального значення, суду автономної області, суду автономного округу, якщо зазначені судові рішення не були предметом розгляду Верховного Суду РФ в апеляційному порядку; постанови президії верховного суду республіки, крайового чи обласного суду, суду міста федерального значення, суду автономної області, суду автономного округу - в Судову колегію у кримінальних справах Верховного Суду РФ;
 • - Вирок, ухвала і постанова гарнізонного військового суду, апеляційний визначення окружного (флотського) військового суду; проміжні судові рішення окружного (флотського) військового суду, винесені ним в ході провадження у кримінальній справі в якості суду першої інстанції, - до президії окружного (флотського) військового суду;
 • - Вирок, ухвала і постанова гарнізонного військового суду, апеляційний визначення окружного (флотського) військового суду, якщо вони були предметом розгляду президії окружного (флотського) військового суду; вирок або інше підсумкове судове рішення окружного (флотського) військового суду, якщо вони не були предметом розгляду Верховного Суду РФ в апеляційному порядку; постанови президії окружного (флотського) військового суду - до Військової колегії Верховного Суду РФ.

У порядку нагляду адвокат має право оскаржити до Президії Верховного Суду РФ, у виключній компетенції якого повноваження наглядової інстанції, законність вступили в законну силу наступних рішень судів:

 • 1) судові рішення верховних судів республік, крайових або обласних судів, судів міст федерального значення, суду автономної області, судів автономних округів, винесені цими судами при розгляді кримінальної справи в першій інстанції, якщо зазначені рішення були предметом апеляційного розгляду у Верховному Суді РФ;
 • 2) судові рішення окружних (флотських) військових судів, винесені цими судами при розгляді кримінальної справи в першій інстанції, якщо зазначені рішення були предметом апеляційного розгляду у Верховному Суді РФ;
 • 3) визначення Судової колегії у кримінальних справах

Верховного Суду РФ і визначення Військової колегії Верховного Суду РФ, винесені ними у апеляційному порядку;

 • 4) визначення Судової колегії у кримінальних справах Верховного Суду РФ і визначення Військової колегії Верховного Суду РФ, винесені ними у касаційному порядку;
 • 5) постанови Президії Верховного Суду РФ.

Наглядова скарга подається безпосередньо до Верховного Суду РФ.

Встановлені в законодавстві РФ підстави для скасування судового акта в касаційному (ст. 401.15 КПК) і наглядовому (ст. 412.9 КПК) порядку, а також порядок порушення касаційного (наглядової) виробництва, вимагають високої кваліфікації при складанні касаційної (наглядової) скарги. Адвокат зобов'язаний дати аналіз усіх виявлених ним порушень, які були допущені на досудовому і в судовому провадженні і спричинили постанову неправосудних рішень у кримінальній справі.

Касаційна (наглядова) скарга повинна містити такі обов'язкові вказівки: найменування суду, в який вона подається; дані про особу, яка подала скаргу, із зазначенням його місця проживання та процесуального положення; вказівка на суди, котрі розглядали кримінальну справу в першій, апеляційної чи касаційної інстанції, і зміст прийнятих ними рішень; вказівка на судові рішення, які оскаржуються, і на допущені судами істотні порушення норм кримінального чи кримінально-процесуального закону, що вплинули на результат справи, з приведенням доказів, які б свідчили про такі порушення; прохання особи, яка подає скаргу. До скарги, поданої адвокатом, додається ордер, а також завірені відповідним судом копії судових рішень, прийнятих у даній кримінальній справі.

Рішення про розгляд касаційної (наглядової) скарги в судовому засіданні суду касаційної (наглядової) інстанції приймає суддя, якщо визнає скаргу обґрунтованою. Скарга адвоката розглядається в судовому засіданні, в якому беруть участь засуджений, виправданий, їх захисники, інші особи, чиї інтереси безпосередньо зачіпаються скаргою і (або) поданням, якщо вони заявили про це клопотання. Зазначеним особам надається можливість ознайомитися зі скаргою і (або) поданням, а також з копією постанови про передачу касаційної (наглядової) скарги, подання з кримінальною справою для розгляду в судовому засіданні суду касаційної (наглядової) інстанції. В судовому засіданні адвокат має право дати свої усні пояснення, обгрунтовуючи в них вимоги про скасування або зміну судових рішень, що вступили в законну силу, заявляти клопотання і відводи, а також принести зауваження на протокол судового засідання.

В результаті розгляду кримінальної справи суд касаційної (наглядової) інстанції має право прийняти такі рішення:

 • - Залишити скаргу або подання без задоволення;
 • - Скасувати вирок, ухвалу чи постанову суду і всі наступні судові рішення і припинити провадження у даній кримінальній справі;
 • - Скасувати вирок, ухвалу чи постанову суду і всі наступні судові рішення і передати кримінальну справу на новий судовий розгляд або повернути справу прокурору;
 • - Скасувати вирок суду апеляційної інстанції і передати кримінальну справу на новий апеляційний розгляд;
 • - Скасувати рішення суду касаційної інстанції і передати кримінальну справу на новий касаційний розгляд;
 • - Внести зміни в вирок, визначення або постанова суду.

У зв'язку з цим вимоги адвоката в скарзі повинні бути чіткими і ясними: скасувати або змінити відповідно вирок, ухвала, постанова. Альтернативні вимоги (наприклад, якщо немає підстав для скасування оскаржених рішень, то слід їх змінити) неприпустимі в касаційних (наглядових) скаргах.

Крім того, при появі нових або нововиявлених обставин адвокат має право ініціювати перегляд вступили в законну силу рішень судів. Порядок поновлення провадження у кримінальній справі з огляду на нових і нововиявлених обставин закріплений в гл. 49 КПК.

При цьому в законі закріплено, що нововиявленими обставинами є:

 • 1) встановлені набрав законної сили вироком суду явна хибність показань потерпілого або свідка, висновку експерта, а так само фальшивість речових доказів, протоколів слідчих і судових дій та інших документів або явна неправильність перекладу, що спричинили за собою постанову незаконного, необгрунтованого або несправедливого вироку, винесення незаконного або необгрунтованого визначення або постанови;
 • 2) встановлені набрав законної сили вироком суду злочинні дії дізнавача, слідчого або прокурора, які потягли за собою постановлення незаконного, необгрунтованого або несправедливого вироку, винесення незаконного або необгрунтованого визначення або постанови;
 • 3) встановлені набрав законної сили вироком суду злочинні дії судді, вчинені ним під час розгляду даної кримінальної справи.

Новими обставинами є:

 • 1) визнання Конституційним Судом РФ закону, застосованого судом у даній кримінальній справі, що не відповідає Конституції;
 • 2) встановлене ЄСПЛ порушення положень Конвенції про захист прав людини і основних свобод при розгляді судом РФ кримінальної справи, пов'язане з:
  • а) застосуванням федерального закону, яке не відповідає положенням Конвенції про захист прав людини і основних свобод;
  • б) іншими порушеннями положень Конвенції про захист прав людини і основних свобод;
 • 3) інші нові обставини.

На стадії виконання вироку участь адвоката може полягати в роз'ясненні своєму довірителю питань, пов'язаних з виконанням вироку, в складанні і заяві клопотань, пов'язаних з виконанням вироку, в оскарженні дій (бездіяльності) посадових осіб органів виконання покарання.

 
<<   ЗМІСТ   >>