Повна версія

Головна arrow Головна

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОРГАНІЗАЦІЯ НАДАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ АДВОКАТОМ

Надання адвокатом правової допомоги за згодою

В основному адвокатська діяльність здійснюється на основі угоди між адвокатом і довірителем, яким є особа, що уклала з адвокатом угоду про надання юридичної допомоги. Подання адвокатом інтересів за призначенням є винятком з цього правила.

Угода являє собою цивільно-правовий договір, що укладається в простій письмовій формі між довірителем і адвокатом, на надання юридичної допомоги самому довірителю або призначеній ним особі. У разі, коли довіритель укладає угоду про надання юридичної допомоги з адвокатом в інтересах третьої особи, особа, на користь якої укладено угоду, має бути названо в самій угоді.

Залежно від виду юридичної допомоги до укладається між адвокатом і довірителем угоди застосовні норми, що містяться в гл. 49 ЦК про договір доручення або в гл. 39 ГК про оплатне надання послуг. Адвокат виступає в якості представника довірителя в конституційному, цивільному, адміністративному судочинстві, в якості представника або захисника довірителя у кримінальному судочинстві та судочинстві у справах про адміністративні правопорушення, а також представляє інтереси довірителя в органах державної влади і місцевого самоврядування, у відносинах з фізичними липами тільки на підставі договору доручення. Згідно ст. 971 ЦК за договором доручення одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. При цьому права та обов'язки в результаті угод, укладених повіреним, виникають безпосередньо у довірителя.

Інші види юридичної допомоги адвокат надає на підставі договору надання послуг. За договором возмездного надання послуг виконавець зобов'язується за завданням замовника надати послуги (здійснити певні дії або здійснити певну діяльність), а замовник зобов'язується оплатити ці послуги (ст. 779 ЦК). До інших видів юридичної допомоги можна віднести дачу консультації з правових питань, складання правового висновку чи іншого документа правового характеру, участь в переговорах і т.д.

Сторонами угоди про надання юридичної допомоги в адвокатському кабінеті і в колегії адвокатів є адвокат і довіритель. При цьому в адвокатському бюро угоду про надання юридичної допомоги з довірителем полягає керуючим партнером або іншим партнером від імені всіх партнерів на підставі виданих ними доручень із зазначенням на адвоката-виконавця. Саме адвокат, а не адвокатське освіту, вступає в довірчі відносини з довірителем і несе відповідальність за виконання його доручення. Угода може бути укладена з декількома адвокатами одночасно, які несуть солідарну відповідальність за виконання доручення довірителя.

Термін дії угоди залежить від виду юридичної допомоги та від угоди сторін. Якщо термін дії не визначений угодою, то воно припиняє свою дію з моменту вчинення адвокатом всіх передбачених угодою обов'язків і оплати довірителем винагороди в повному обсязі.

Питання розірвання угоди про надання юридичної допомоги регулюються ГК з вилученнями, передбаченими Законом про адвокатську діяльність і адвокатуру, одним з яких є положення про те, що адвокат не має права відмовитися від прийнятого на себе захисту. Таким чином, адвокат, який надає юридичну допомогу у кримінальній справі в якості захисника, не має права за власною ініціативою розірвати угоду.

У ст. 25 Закону про адвокатську діяльність і адвокатуру встановлено перелік істотних умов угоди, якими є:

  • 1) вказівка на адвоката (адвокатів), що прийняв (прийняли) виконання доручення як повіреного (повірених), а також на його (їх) приналежність до адвокатському утворенню та адвокатської палаті;
  • 2) предмет доручення;
  • 3) умови виплати довірителем винагороди за надану юридичну допомогу;
  • 4) порядок і розмір компенсації витрат адвоката (адвокатів), пов'язаних з виконанням доручення;
  • 5) розмір та характер відповідальності адвоката (адвокатів), що прийняв (прийняли) виконання доручення.

Щоб уникнути можливих претензій клієнта до адвоката у зв'язку з виконанням угоди, предмет договору повинен бути чітко визначений і погоджений з довірителем: стадії виконання, які саме види юридичної допомоги повинні бути надані, в якому обсязі.

Угода про надання адвокатської допомоги відноситься до договорів про оплатне надання послуг. Важливою умовою угоди адвоката з довірителем є умови виплати довірителем винагороди за надану юридичну допомогу або, як ще називають, гонорару, а також відшкодування понесених адвокатом витрат і витрат, пов'язаних з виконанням доручення. Право адвоката на винагороду та компенсацію витрат, пов'язаних з виконанням доручення, не може бути переуступлено третім особам без спеціальної згоди на те довірителя.

Винагорода, що виплачується адвокату довірителем, і компенсація адвокату витрат, пов'язаних з виконанням доручення, не надходить безпосередньо в розпорядження адвоката, а підлягають обов'язковому внесенню в касу відповідного адвокатського освіти або перерахуванню на розрахунковий рахунок адвокатського освіти в порядку і строки, які передбачені угодою. При внесенні винагороди в касу відповідного адвокатського освіти довірителю виписується квитанція.

За рахунок одержуваної винагороди адвокат здійснює професійні витрати:

  • 1) на загальні потреби адвокатської палати в розмірах і порядку, що визначаються зборами (конференцією) адвокатів;
  • 2) на утримання відповідного адвокатського освіти;
  • 3) інші витрати, пов'язані із здійсненням адвокатської діяльності.

Чинним законодавством не передбачено конкретних ставок або тарифів визначення розміру винагороди та порядку його оплати. Тому розмір винагороди визначається угодою сторін, при цьому враховується обсяг і складність роботи, тривалість часу, необхідного для її виконання, досвід і кваліфікація адвоката, терміни, ступінь терміновості виконання роботи, фінансові можливості особи, яка звернулася до адвоката за наданням юридичної допомоги, і інші обставини .

Адвокату слід заздалегідь узгодити з клієнтом, а потім детально прописати в угоді порядок виплати винагороди. Існує кілька форм виплати гонорару, основними з яких є: фіксована плата за виконану роботу, щомісячна або погодинна оплата, при якій встановлює годинна ставка оплати роботи адвоката. Як правило, для мінімізації ризику відмови довірителя від оплати наданих йому адвокатських послуг адвокат в угоді прописує отримання винагороди авансом.

Предметом угоди, що укладається між адвокатом і довірителем, є не результат (наприклад, позитивне рішення суду по справі), а сама діяльність з надання кваліфікованої юридичної допомоги, тобто нематеріальні послуги. Тому згідно з Кодексом професійної етики адвоката адвокату слід утримуватися від включення в угоду умови, відповідно до якого виплата винагороди ставиться в залежність від результату справи. Винятком є випадки надання адвокатом допомоги по майнових суперечок, за якими винагорода може визначатися пропорційно до ціни позову в разі успішного завершення справи, так званий гонорар успіху. Під гонораром успіху розуміється умова угоди, згідно з яким покупець зобов'язується в разі винесення рішення на його користь виплатити адвокату винагороду у вигляді визначених у договорі відсотків від виграної суми грошей.

Адвокату забороняється приймати від довірителя будь-яке майно в забезпечення угоди про гонорар, за винятком грошових сум, що вносяться до каси адвокатського освіти в якості авансового платежу.

Угода про надання адвокатом правової допомоги має конфіденційний характер і на його утримання поширюється принцип адвокатської таємниці. Ніхто не може вимагати його пред'явлення з метою посвідчення повноважень адвоката.

В силу того, що адвокат має право здійснювати професійну діяльність па всій території Російської Федерації, то незалежно від того, в який регіональний реєстр внесено відомості про адвоката, він має право укласти угоду з довірителем незалежно від місця проживання або місця знаходження останнього.

Після укладення угоди про надання юридичної допомоги адвокат зобов'язаний чесно, розумно і сумлінно відстоювати права і законні інтереси довірителя відповідно до діючих в Російській Федерації міжнародними принципами і нормами, законодавством РФ і Кодексом професійної етики адвоката.

 
<<   ЗМІСТ   >>