Повна версія

Головна arrow Головна

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Філософія епохи просвітництва

Найважливіші новації

Епохою Просвітництва називають період між другою (Славної) англійської революцією (1688-1689) і Великою французькою революцією (1789-1794). Але якщо у Франції революцією епоха Просвітництва завершується, то в ряді інших країн вона захоплює початок XIX в.

У хронологічних рамках епохи Просвітництва (схеми 110 і 111) жили і працювали англійські філософи Дж. Берклі (1685- 1753), якого можна вважати одним з родоначальників європейського суб'єктивного ідеалізму, і Д. Юм (1711-1776), яка відродила (на сучасній основі ) античний скептицизм і агностицизм. При цьому якщо по ряду соціально-політичних поглядів Д. Юм близький до просвітителям, то його власне філософське вчення, так само як і вчення Дж. Берклі, принципово відмінно від філософії просвітителів. У цю ж епоху жив і працював один з найвідоміших європейських містиків і духовідца Е. Сведенборг.

Але провідне місце в епоху Просвітництва займала філософія просвітителів . Вона зародилася в Англії, у її витоків стояв Дж. Локк, а її найвищими представниками були також Дж. Толланд (1670-1722), А. Коллінз (1676-1729) і Дж. Прістлі (1733-1804). Розвиток філософії Просвітництва йшло і в інших країнах Європи, і в США. Серед американських просвітителів в першу чергу необхідно назвати Б. Франкліна (1706-1790), Т. Пейна (1737-1809), Т. Джефферсона (1743-1826), які відіграли значну роль у формуванні ідеології США [1] . Серед німецьких просвітителів особливо видну роль грав Г. Е. Лессінг (1729-1781), до просвітителям (з певними застереженнями) можна віднести і основоположника німецької класичної філософії І. Канта (1724-1804). До числа найбільш відомих просвітителів Росії відносяться А. Н. Радищев (1749-1802) і Н. І. Новіков (1744-1818). Ідеї Просвітництва отримали також розвиток і в Польщі, Угорщині, Югославії, Румунії.

Найбільшу популярність здобули діячі французького Просвітництва: Ш. Л. Монтеск'є (1689-1755), Вольтер (1694-1778), Ж.-Ж. Руссо (1712-1778), Д. Дідро (1713-1784), Ж. О. де Ламе- три (1709-1751), К. А. Гельвецій (1715-1771), Е. В. де Кондільяк (1715- 1780), П. А. Гольбах (1723-1789).

Найважливішу роль в поширенні та популяризації ідей просвітителів зіграло видання у Франції "Енциклопедії, або Тлумачного словника наук, мистецтв і ремесел", яка була видана в 17 томах тексту та 11 томах ілюстрацій (1751-1780). Натхненниками і редакторами цього видання були Д. Дідро і Д'Аламбер. Практично всі провідні французькі просвітителі брали участь в цій роботі.

Прагнучи до популяризації своїх навчань, просвітителі намагалися викладати свої ідеї в формі, доступній для широких кіл суспільства. Обговорення філософських і наукових проблем в цю епоху стало модним і велося навіть у світських салонах. З огляду на роль філософії в цей час, епоху Просвітництва часто називають століттям філософії [2] .

Просвітителі вважали, що головна причина людських нещасть (і перш за все соціальних лих) складається в людському невігластві. Отже, для се усунення необхідно просвітництво людей - звідси й сама назва епохи. Але при цьому мова йшла про освіту тільки вищих верств суспільства, для чого необхідно, щоб на чолі держави стояв освічений монарх. Тому одну зі своїх головних завдань філософи тієї епохи бачили саме в освіті монархів. Досягнення в цій області виявилися досить своєрідними: серед монархів Європи стало модним виглядати освіченими. Багато з них підтримували листування з філософами, запрошували їх до свого двору, призначали їм пенсії і т.д.

Головне місце в навчанні просвітителів займала віра в міць і силу людського розуму, який тільки один і здатний змінити життя людства на краще. Ця ідея знайшла своє вираження в знаменитій тезі І. Канта: "Май мужність жити власним розумом!"

У діяльності просвітителів важливе місце займала критика релігії і церкви, що перешкоджають вільному розвитку людини. Популярним гаслом епохи стали слова Вольтера, що відносяться до християнської церкви: "Раздавить гадину!". Основним знаряддям боротьби при цьому були глузування і сарказм, що стимулювали розвиток релігійного скептицизму і вільнодумства. Однак далеко не завжди ця критика вела до атеїзму, той же Вольтер говорив: "Якби Бога не було, його слід було б вигадати".

Виявом духу "епохи розуму" можна вважати і знамените міркування Б. Паскаля про Бога: безсумнівно, що Бог або є, або його немає; тоді можливі варіанти (табл. 67).

Таблиця 67

міркування Паскаля

Бог є

Бога немає

Я вірю в Бога

Можна розраховувати на вічне блаженство

Нічого не втрачаю

Я не вірю у Бога

Можна втратити вічне блаженство

Нічого не втрачаю

Таким чином, якщо Бога немає, то, вірячи в Нього, я нічого не втрачаю, а якщо Він є, то, не вірячи в нього, можна багато чого втратити, а вірячи - придбати. Отже, про всяк випадок краще вірити.

Віра в Бога або його заперечення (атеїзм) філософів-просвітителів була безпосередньо пов'язана з їх філософськими поглядами - прихильністю деизму або матеріалізму. В першу половину епохи у філософії панував деїзм (Вольтер, Монтеск'є, Руссо), з середини XVIII ст. почав активно розвиватися і поступово зайняв пануючу позицію матеріалізм і атеїзм (Дідро, Ламетрі, Гольбах та ін.).

Деїзм - це філософське вчення, в якому Бог визнається творцем світу, але, створивши цей світ і вклавши в нього певні закони, Бог після цього абсолютно не втручається в справи цього світу.

З точки зору деистов, світ схожий на грандіозний годинниковий механізм, створений і заведений годинникарем - Богом. Причому доцільне пристрій цього "механізму" свідчить про наявність "годинникаря", тобто Бога, який створив його. Деїзм виник на базі ньютонівської механістичної картини світу, в якій матерія розуміється як що складається з неподільних частинок (корпускул або атомів), що знаходяться в порожнечі (просторі) і взаємодіючих за законами механіки.

Якщо в деистической картині світу Бог виносився за межі світу, то в матеріалістичної він взагалі усувався зі світу за непотрібністю (табл. 78 на с. 376). Матеріалізм цієї епохи носив переважно механістичний характер, даючи пояснення всім природним явищам насамперед на базі законів механіки.

В епоху Просвітництва мала місце перша спроба пов'язати закони і особливості розвитку людського суспільства з матеріальними умовами їх життя - географічним середовищем: це концепція " географічного детермінізму " Монтеск'є.

У цю епоху отримала свій розвиток і завершення договірна теорія походження держави, основи якої були закладені ще в працях Т. Гоббса і Дж. Локка. Вчення про "суспільний договір" було особливо послідовно і повно розвинене Ж.-Ж. Руссо.

Діяльність просвітителів багато в чому ідейно підготувала Велику французьку революцію; саме в їх ідеології сформувався і знамените гасло: "Свобода. Рівність. Братерство". На щастя для них, ніхто з великих філософів цієї епохи не дожив до самої революції і не побачив, у що на практиці вилилися їх заклики до свободи, рівності, братерства, засновані на торжество розуму.

Таблиця 68

Найважливіші новації філософії епохи Просвітництва

новації

філософи

1. Розвиток суб'єктивного ідеалізму

Берклі

2. Виникнення і розвиток нового філософського скептицизму і агностицизму

Юм

3. Критика релігії і церкви, широке поширення релігійного скептицизму і вільнодумства, а потім і атеїзму

Вольтер, Дідро, Гольбах,

Ламетрі, Кондильяк

4. Широке поширення деїзму (виник на базі ньютонівської механіки)

Вольтер, Монтеск'є, Руссо, Кант

5. Виникнення (на базі ньютонівської механіки) і широке поширення механічного матеріалізму

Дідро, Д'Аламбер, Ламетрі, Гольбах, Кондільяк

6. Зародження та широке поширення сенсуалізму, причому як матеріалістичного спрямування, так і ідеалістичного

Локк, Кондільяк, Берклі, Юм

7. Протиборство сенсуалізму і раціоналізму (причому теорії пізнання будуються в основному на базі сенсуалізму, але при цьому раціоналізм грає роль теоретичного фундаменту для тези про всесилля людського розуму)

Руссо, Дідро, Кондільяк і ін. В одному відношенні є сенсуаліст, а в іншому - рационалистами

  • 8. У соціальній філософії:
    • а) поява концепції географічного детермінізму (розробка якої пов'язана із застосуванням експериментального методу природничих наук

до людського суспільства);

б) подальший розвиток теорії "суспільного договору"

Монтеск'є

Руссо

Філософи епохи Просвітництва

Схема 110. Філософи епохи Просвітництва

Епоха Просвітництва: хронологічні рамки

Схема 111. Епоха Просвітництва: хронологічні рамки

  • [1] США виникли в результаті відділення від Англії її північноамериканських колоній; "Декларація про незалежність" була прийнята 4 липня 1776 р
  • [2] Інші назви цієї епохи, що характеризують її побут і звичаї, - "галантний вік", "епоха мушок і перук".
 
<<   ЗМІСТ   >>