Повна версія

Головна arrow Головна

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Елліністичний період античної філософії

Еллінізму античної філософії охоплює величезний проміжок часу: з середини IV ст. до н.е. (Тобто з виникнення "світу еллінізму", що займає території, завойовані Олександром Македонським) і до кінця античної епохи, тобто до падіння Риму в 476 р, захопленого варварами-германцями. До цього часу Римська імперія вже розкололася на дві частини - Західну і Східну (Візантію), але і після падіння Риму Візантія продовжувала існувати. Тому кінець античної філософії в цілому і елліністичного її періоду зокрема зазвичай пов'язують з 529 р, коли за указом візантійського імператора Юстиніана була закрита остання язичницька філософська школа: Академія Платона в Афінах.

В епоху еллінізму, з одного боку, тривало розвиток філософських вчень попередніх періодів (неопіфагорійство, неоплатонізм, перипатетизм і т.д.), а з іншого - на базі попередніх навчань або як реакція на них з'явився цілий ряд нових навчань (кінізм, стоїцизм, скептицизм і т.д.).

У II ст. до н.е. Греція була завойована Римом. При цьому завойовані греки в певному сенсі "підкорили" своїх завойовників, надавши величезний вплив на всі сфери римської культури: релігію, літературу, архітектуру, образотворче мистецтво і т.д. Під впливом грецької філософії починається розвиток римської філософії. Але оскільки римляни не створили своїх оригінальних концепцій, хоча і внесли великий вклад в розвиток ряду грецьких навчань, в період з I в. до н.е. по VI ст. н.е. можна говорити про існування греко-римської філософії (табл. 24).

Центральне місце в більшості філософських вчень епохи еллінізму зайняла етична проблематика. Мета філософії найчастіше розумілася як набуття щастя, що можливо тільки при належному поведінці. Однак вирішити питання про те, як повинен себе вести людина, можна тільки розуміючи, що представляють собою люди і яке місце вони займають у всесвіті (космосі). Тому аналіз етичних проблем нерозривно був пов'язаний з вченнями про природу.

Таблиця 24

Класифікація шкіл елліністичного періоду

джерела

філософське

напрямок

найвизначніші

представники

софістика

елеати

Демокріт

Платон

скептицизм

Піррон

Секст Емпірика (рим.)

Геракліт

кінізм

стоїцизм

Зенон з Китиона Сенека (рим.)

Марк Аврелій (рим.)

Демокріт

епікуреїзм

Епікур

Секст Емпірика (рим.)

Сократ

кінізм

Антисфен, Діоген Синопський, Кратет

Піфагор

Піфагореїзм,

неопіфагорійство

Филолай, Лікона

Аристотель

арістотелізм

(Перипатетизм)

Теофраст

Платон

платонізм

Аркесилай, Карнеад, Плутарх Афінський

платонізм

Піфагореїзм

неоплатонізм

Гребель, Порфирій, Ямвлих Прокл

Скептицизм (Scepticisme)

Термін "скептицизм" походить від давньогрецького слова "скепсис", що може бути переведено як "розглядання, розбір, коливання". Скептицизм - це філософський напрямок, де сумнів виявляється універсальним філософським принципом, тобто послідовник але проводиться ідея про недостовірність будь-якого знання. Основоположником античного скептицизму вважається Піррон ; найвизначніший представник скептицизму в римській філософії - Секст Емпірика .

Піррон (Pyrrho)

Біографічні відомості. Час життя - 360-270 рр. до н.е.; народився в м Еліда. Навчався у софіста Брісона; найбільший вплив на Пиррона надав мудрець Анаксарх (друг Олександра Македонського). Вони обидва брали участь в поході Олександра і дійшли до Індії, де Піррон спілкувався з індійськими філософами.

Піррон настільки послідовно дотримувався характерного для скептицизму універсального принципу сумніву, що навіть на питання: "Піррон, ти помер?" - Відповідав: "Нс знаю".

Основні праці. Піррон з принципу нічого не писав.

Філософські погляди. Центральна проблема філософії Піррона: як людині стати щасливим? Для її вирішення Піррон вважав достатнім відповісти на три питання.

  • 1. Що є то, що нас оточує?
  • 2. Як ми повинні до цього навколишнього ставитися?
  • 3. Що випливає з належного ставлення?

Відповідь на перше питання. Розглядаючи всю попередню філософію, Піррон цілком справедливо вказує, що різні мудреці по-різному пояснювали походження і сутність світу і неможливо віддати перевагу одну точку зору іншої [1] . Будь-яка річ є "це" не в більшій мірі, ніж "то".

Звідси випливає відповідь на друге питання. Ми повинні утримуватися від будь-яких суджень про все, що існує в цьому світі.

Звідси випливає відповідь на третє питання. Цілковита незворушність, неупередженість, безтурботність (атараксія), тобто щастя.

Секст Емпірика (Sextus Empiricus)

Біографічні відомості. Приблизний час життя - друга пол. II поч. - III ст. Відомі нам достовірні факти його біографії вичерпуються тим, що Секст був лікарем, а прізвисько його - Емпірика.

Основні праці. "Пірронови основоположні", "Проти вчених", "Проти математиків".

Ці роботи є практично єдиним збереженим джерелом відомостей про античний скептицизм.

Філософські погляди. Історія філософії. Обгрунтовуючи недостовірність різних філософських вчень, Секст в своїх роботах детально їх аналізує. Тому його книги є цінним джерелом відомостей з античної філософії.

Скептичний метод. В основі скептичного методу лежить припущення однаковою достовірності суперечливих суджень. Але в такому разі у нас немає ніяких підстав вважати за краще одне судження іншому, що суперечить першому. Отже, найкращий вихід з положення полягає в тому, щоб взагалі утримуватися від будь-яких суджень. Саме це дозволяє знайти незворушність, що і є метою філософії. Послідовна реалізація принципу сумніву доходить у нього до сумніву і в своїх судженнях.

Як стверджував Секст Емпірика, скептик на практиці йде шляхом, яким слід світ. Але тільки скептик при цьому не має ніяких думок ні про цей шлях, ні про цей світ. Так, скептики кажуть про богів як про існуючі і навіть поклоняються їм, але при цьому не виражають ніякої віри і тим самим "уникають необачності догматизму".

Логіка міркування Секста Емпірика виглядає приблизно наступним чином. Він, наприклад, стверджує, що всякий, хто виразно стверджує, що Бог є, по суті справи примушений до нечестя. Так, припустимо, що Бог є, по в той же час ми на власному досвіді знаємо, що в світі існує зло. Тоді, по-перше, якщо Бог є причина всього існуючого, то він є і причиною зла, що існує в світі. По-друге, розглянемо тезу про всемогутність і доброти Бога, тобто що він піклується про світ, несе в світ добро. Логічно тут можливі чотири варіанти (табл. 25).

Таблиця 25

Спосіб міркування скептика

Бог всемогутній

Бог не всемогутній (слабкий)

Бог добрий

1. Чи може і хоче усунути всі зло в світі.

3. Хоче, але не може усунути всі зло в світі.

Бог зол (заздрісний)

2. Може, але не хоче усунути всі зло в світі.

4. Не хоче і не може усунути всі зло в світі.

Тільки в разі 1-м Бог виступає як добре (благе) і всемогутня істота, гідне людського поклоніння. Але цей варіант прийняти не можна, оскільки в світі існує зло.

У 3-му і 4-му випадках Бог виступає як слабка істота, у 2-му і в 4-му - як зле (зневажливу). Але твердження 2-го, 3-го і 4-го випадків про Бога як раз і ведуть нас до зла.

Доля скептицизму Скептицизм виявився міцно забутий в епоху Середньовіччя, і тільки в XVI-XVII ст. він відроджується в європейській філософії у вигляді "нового пірронізма". Особливе значення він мав у зв'язку з критикою схоластичних методів і загального догматизму (Еразм Роттердамський, Монтень); пізніше скептицизм став основою філософії Юма, вплинув він і на агностицизм Канта і позитивістів.

  • [1] Щоб переконатися η справедливості цього твердження Пиррона, досить подивитися на схему 29 на с. 106.
 
<<   ЗМІСТ   >>