Повна версія

Головна arrow Головна

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ФОРМА І ЗМІСТ

Форма і зміст - два найважливіших літературознавчих поняття. Вони застосовні, по суті, до будь-яких природних або суспільних явищ. Однак в художній творчості поняття "зміст" і "форма" набувають особливого змісту і значення. Зміст, кажучи загалом, це те, про що розповідається у творі, а форма - як це робиться, які художні засоби використовуються.

У філософський і літературознавчий ужиток категорії "форма" і "зміст" були введені лише в XIX столітті. До цього твір завжди розглядалося в його цілісності. І такий підхід до художнього твору був цілком виправданий, бо в ньому форма органічно пов'язана зі змістом і розчленувати ці дві його складові можна лише чисто абстрактно.

Німецькі філософи XIX століття, перш за все Гегель в своїй "естетики", вельми детально досліджували сутність цих двох категорій. Гегель та інші мислителі концентрували увагу, правда, більше на змісті, ніж на формі його вираження. Та й саме поняття "зміст" було введено в науковий обіг Гегелем.

Досить вказати на ті розділи "Естетики" Гегеля, де він розглядає зміст і форму ліричних творів. Філософ переконливо показує, що змістом останніх є "сама душа поета, суб'єктивність як така, так що справа в відчуває душі, а не в тому, про який саме предмет йде мова". Аналізуючи ж форму ліричних творів, Гегель багато в чому повторює свої колишні думки про зміст, додаючи до цього в основному лише спостереження над тим, що відрізняє лірику від епосу. Детально і конкретно проблема форми їм не розглядається. Цей акцент на утриманні, який вів до деякого перекосу в розумінні художнього твору, не залишився непоміченим. І як реакція на нього в XX столітті намітилася інша крайність - надмірний інтерес до форми. У багатьох країнах, у тому числі і в Росії, з'явилися так звані формалісти (1910-1920). Останні багато зробили для розуміння важливості саме формальних сторін твори, проте вони часто грішили неувагою до його змісту. З вірною посилки, яка говорить, що зміна форми веде до руйнування змісту твору, вони зробили поспішний висновок про те, що в останньому панує форма, а його зміст є суто "внутрішнім", поетичним. Більш того, з'явилися твердження, що поряд з "предметної" реальністю існує і "реальність поетична" (Ф. Уілрайта). Цим самим кардинально змінювалося розуміння сутності змісту і його ставлення до формі. Якщо в XIX столітті форма розглядалася як щось менш важливе в порівнянні з вмістом, то тепер навпаки - зміст стало розумітися як "формального". Його зв'язку з "зовнішнім" світом обривалися. Американські "нові критики", зокрема, відмовилися помічати в поетичних творах їхній емоційний "зміст" і заперечують хоча б найменший зв'язок твору з особистістю його творця.

Обидві ці крайнощі - надмірна увага до змісту або, навпаки, до форми - ведуть до невірного розуміння твору. Форма і зміст важливі однаково. І найголовніше - вони невіддільні один від одного в кожному конкретному творі. Це стосується і поезії, і прози. У. Фолкнер, виправдовуючи складність, неудобочітаеми своїх романів, підкреслював, що їх форма - неминучий наслідок складності змісту, що в іншій формі це зміст висловити було б неможливо. "Ми (я і Томас Вулф), - писав У. Фолкнер, - намагалися втиснути все, весь наш досвід буквально в кожен абзац, втілити в ньому будь-яку деталь життя в кожен даний її момент, пронизати її променями з усіх боків. Тому романи наші так незграбні, тому їх так важко читати. Не в тому річ, що ми свідомо прагнули зробити їх незграбними, просто інакше не виходило ".

Думка Фолкнера про нероздільність змісту і форми, про їх єдності розділяється і вченими. Так, В. Кожинов справедливо стверджує, що "форма є не що інше, як зміст в його безпосередньо сприймається бутті, а зміст є не що інше, як внутрішній зміст цієї форми. Окремі боку, рівні і елементи літературного твору, які мають формальний характер ( стиль, жанр, композиція, мова художня, ритм), змістовний (тема, фабула, конфлікт, характери і обставини, ідея художня, тенденція) або змістовно-формальний (сюжет), виступають і як єдині, цілісні реальності форми і змісту ".

Як видно з цього вислову, в деяких випадках буває досить важко визначити, формальним або змістовним є той чи інший елемент твору. У зв'язку з цим звертають на себе увагу думки одного з найвизначніших літературознавців і лінгвістів XX століття Р. Якобсона про "звуковому символізмі" в поезії. Не тільки слова, але і звуки в поезії, їх комбінації, вважає Р. Якобсон, можуть нести семантичне навантаження, т. Е. Володіти змістовністю. Концепція "звукового символізму" дуже важлива для розуміння специфіки саме поетичної художньої форми і її ставлення до художнього змісту. Справа в тому, що поетична форма відрізняється особливим багатством, достатком і тонкістю відтінків. Для вираження наукової істини краща суха форма вираження. В ідеалі це формула. У художньому ж творчості, особливо в поезії, скоріше навпаки - зміст виражається за допомогою метафор, багатозначних, часто досить туманних символів, несподіваних асоціацій, порівнянь і т. П. Тому ті, хто говорить про радикальну відмінність мови поезії від мови науки, мають всі підстави для такого твердження. Інша справа, що цілі мистецтва і науки часто збігаються.

Слід розрізняти художню форму "взагалі" (жанри, пологи літератури і т. П.) І форму окремого твору. Загальноприйняті закони жанру, наприклад, вимагають дотримання певних вимог форми. Вже Аристотель чітко визначив формальні вимоги того чи іншого жанру літератури. Починаючи з епохи романтизму, ці вимоги були ослаблені, хоча і не відпали зовсім. Наприклад, форма сонета, настільки популярного в епоху Відродження, дотримується і сучасними авторами.

Певну історичну обумовленість відчуває і змістовна сторона літератури. Вже література епохи еллінізму (IV-I ст. До н. Е.) За своїм змістом суттєво відрізняється від давньогрецької літератури класичного періоду. Зміна літературних епох неминуче тягла за собою зміни як в формі, так і в змісті художньої творчості. При цьому часто виявлялася характерна деталь - новий зміст часто вдягалися в старі художні форми і навпаки. І в тому, і в іншому випадку це було згубно для розвитку літератури. І, як правило, знаходився геній, здатний втілити новий зміст до відповідних нові форми. Такими були, зокрема, Байрон і Пушкін. Якщо ж творець нових форм, які виражали новий зміст, не з'являвся, то процвітало епігонство, гальмує розвиток літератури.

Однак слід мати на увазі, що в художній творчості нові форми придатні найчастіше для вираження тільки нового змісту. Вони не є універсальними і не повинні розглядатися як кращі в порівнянні з колишніми. Останні могли свого часу найкраще відповідати своїм змістом. У цьому проявляється одна з найхарактерніших особливостей художньої творчості, що відрізняє його від науки. У науці відкриття нового найчастіше знаменує кінець старого. Теорія Коперника означала смерть вчення Птолемея. Геніальні драми Шекспіра не «скасовували" геніальних трагедій Евріпіда.

І ще один знаменний момент в зв'язку з цим - свобода від норм, від жорстких рамок і обмежень щодо форми і змісту зовсім не гарантує появи більш досконалих творів. Великі автори давньогрецьких трагедій творили в умовах жорстокої нормативності як в сенсі форми, так і змісту, але хто може сказати, що їх трагедії поступаються в чомусь драмам романтиків, відкинувши, як вони говорили, "пута" класицизму, вимоги нормативності і користувався майже нічим не обмеженої свободою.

Фахівцям, які займаються дослідженням художньої літератури, часто необхідно розглядати лише один з компонентів тієї єдності, яку представляють собою форма і зміст. Вище було зазначено на небезпеку спроб надмірно акцентувати і перебільшувати роль кожного з них окремо. Тільки розуміння їх нерозривності і взаємопроникнення сприяє зваженого рішення численних проблем, що породжуються цими непростими літературознавчими та філософськими категоріями.

 
<<   ЗМІСТ   >>