Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Інтегроване планування ланцюгів поставок

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ

Методика планування та управління ризиком втрати надійності ланцюга поставок

Завдання може бути сформульована таким чином. Є безліч загроз організаційно-економічної надійності ланцюга поставок, кожна з яких характеризується коефіцієнтом небезпеки Р, визначальним можливе зниження рівня надійності ланцюга поставок від прояву загрози, і ймовірністю подолання небезпеки втрати надійності при використанні певних методів управління ризиком.

Є також кінцеве безліч заходів, при протидії кожної загрозі забезпечують певну ефективність захисту, яка може бути поставлена у відповідність ймовірності зниження рівня надійності.

Необхідно виробити оптимальний склад і структуру комплексу методів управління ризиком (засобів захисту) ланцюга поставок, що забезпечують протидію всім враховуються загрозам і оптимальний рівень надійність ланцюга постачань.

До початку дослідження необхідно врахувати ряд обмежень теоретичного плану, таких як:

 • 1) подієво-логічний підхід у вихідній постановці завдання аналізу системи, побудові структурної моделі її функціонування і заданих імовірнісних параметрів і елементів, причому при виборі вихідних даних потрібно обгрунтувати значення імовірнісного параметра в кожному конкретному розрахунку;
 • 2) статичність моделі і певних системних показників стійкості та ефективності функціонування досліджуваної системи, що означає, що всі елементи мають один загальний і однаковий період часу функціонування, в межах якого справедливі використовувані імовірнісні параметри елементів. Це обмеження можна прийняти із застереженням на те, що імовірнісні параметри враховують діяльність кожного елемента в рамках логістичного циклу виконання замовлення.

Ланцюг поставок може бути надійною і ненадійною, що і буде виконувати умову бінарності. Аналітично це означає, що кожному елементу моделі системи зіставляється проста логічна змінна:

Облік наведених вище теоретичних обмежень дає можливість вважати ЛВМ придатними для визначення рівня надійності ланцюга постачань.

Розглянемо побудову ЛВМ ризику втрати надійності ланцюга поставок (рис. 8.2). Для спрощення моделі обмежимо число показників надійності чотирма: обсяг поставки, якість продукції, що поставляється, термін поставки, загальні логістичні витрати. Ризики по характеристикам надійності можуть бути логічно помножені, обчислений сумарний ризик втрати надійності та введені рівні небезпеки для ланцюга постачань.

Блок-схема алгоритму планування та управління надійністю ланцюга поставок

Мал. 8.2. Блок-схема алгоритму планування та управління надійністю ланцюга поставок

Розробка функціональної цілісності логістичної системи (сценарію небезпечного стану). Для формування ЛВМ в першу чергу необхідно чітке визначення вхідних змінних. Цей перелік повинен бути досить повним і в той же час містити лише найбільш істотні фактори ризику. Для визначення факторів ризику та їх оцінки було запропоновано використовувати експертно-аналітичну модель.

Процедура експертної оцінки полягає в наступному. Головна компанія розробляє перелік критеріїв оцінки надійності логістичного ланцюга у вигляді експертних (опитувальних) листів (табл. 8.4). Для кожного критерію визначаються відповідні вагові коефіцієнти β (w), які не повідомляються експертам.

В експертному опитуванні беруть участь 14 респондентів з числа топ-менеджерів підприємств, що входять в ланцюг поставок, так як вони мають найбільш повної здатністю виявити фактори ризику, що впливають на показники надійності ланцюга постачань.

Для визначення узгодженості індивідуальних переліків факторів ризику в аналізованої групі (показник надійності) обчислюють характеристику узгодженості α (w) для кожного простого ризику Р, включеного хоча б одним експертом до складу цієї групи:

де т (Р) - число експертів, які включили показник до складу даної групи; т - загальне число експертів.

До складу експертної аркуша (див. Табл. 8.4) для подальшої роботи включають всі фактори ризику, для яких знаходиться в межах

Таблиця 8.4. Форма експертного аркуша

№ п / п

Ризик

Величина наслідків

Ймовірність ризику

1

2

3

4

Після складання перцева основних факторів ризику експертам надається експертний лист для оцінки ймовірності настання ризикової події і небезпеки даного ризику для забезпечення надійності ланцюга постачань. Рівень ризику і величину наслідків експерт може оцінювати за різними шкалами. Приклад шкали оцінки факторів ризику наведено в табл. 8.5, а величину згодом рекомендується визначати за 100-бальною шкалою.

Таблиця 8.5. Шкали оцінки факторів ризику

Якісна оцінка ризику

Бал

Високий. Досить імовірно, що ризик реалізується

0,7-1,0

Вище середнього. Швидше за все, ризик реалізується

0,5-0,7

Середній

0,35-0,5

Нижче середнього. Швидше ризик не реалізується

0,15-0,35

Низький, несуттєвий

0-0,15

Для визначення узгодженості думок експертів і, як наслідок, достовірності їх оцінок використовують коефіцієнт конкордації

де - фактична дисперсія сумарних (впорядкованих) оцінок, даних експертами; - дисперсія сумарних (впорядкованих) оцінок у випадку, коли думки експертів повністю збігаються.

До складу ЛВМ для подальшої роботи включають всі фактори ризику, для яких не знаходиться в межах.

Потім ризики, зазначені в експертних аркушах, ранжуються за ступенем їх впливу на рівень надійності та виділяються найбільш істотні. Отримані дані зводяться в загальну таблицю (табл. 8.6), де відбивається інтегральний рівень по кожному виду ризику, розрахований за наступною формулою:

де - ступінь i- го ризику; β (w) - ваговий коефіцієнт w- го параметра; - величина наслідки i- го ризику, визначена m -м експертом; - ймовірність виникнення i- го ризику, визначена m -м експертом; т - число експертів,

Для виконання початкового етапу моделювання необхідно дати аналітичний опис небезпечного стану ланцюга, яке може привести до втрати надійності системи. У логіко-ймовірнісної теорії безпеки та ризику такий опис починається зі складання сценарію небезпечного стану, яке здійснюється за допомогою кон'юнкція (AND) і диз'юнкцій (OR) ініціюють подій і умов.

Спочатку звернемося до класичних методів побудови дерев відмов або дерев подій і визначимо структурну модель ризику зниження рівня надійності ланцюга поставок (рис. 8.3).

Сценарій небезпечного стану ланцюга поставок

Мал. 8.3. Сценарій небезпечного стану ланцюга поставок:

→ - диз'юнктивні зв'язку (OR); - - -> - Кон'юнктівние зв'язку (AND)

Побудова дерев відмов починається з визначення поломки або відмови окремих елементів системи та складання причинно-наслідкових ланцюгів, що показують, до яких подальших подій це може призвести. При побудові дерев подій починають з небажаної події (наприклад, відмова події) і простежують причини, які можуть його викликати.

Дерева відмов пророкують, у що може розвинутися відмова того чи іншого елемента, а дерева подій допомагають простежити всі причини, здатні викликати небажана подія.

На основі структурної моделі ризику зниження рівня надійності ланцюга поставок складають сценарій небезпечного стану (табл. 8.6).

Таблиця 8.6. Структурна модель ризику зниження рівня надійності ланцюга поставок (Z4])

Ризик недопоставки продукції (ZJ

Ризик неякісної поставки (Ζ38)

Ризик порушення терміну поставки (Z39)

Ризик зростання загальних логістичних витрат (Zw)

Дефіцит сировини, готової продукції (Z29)

Зниження потужності продуцента (Z30)

Зниження потужності логістичного посередника (Z31)

Псування продукції (Z32)

Поставка неякісних вихідних матеріалів (сировини, готової продукції) (Z11)

Збільшення часу виконання замовлення (Z33)

Збільшення часу доставки (Z34)

Збільшення логістичних витрат промислового підприємства (Z35)

Збільшення транзакційних витрат (Ζ22)

Збільшення логістичних витрат логістичних посередників (Z36)

Зрив поставки сировини, готової продукції (Z3)

Зниження продуктивності праці (Z5)

Зниження продуктивності вантажних відправок на одиницю вантажомісткості транспортних засобів (Z7)

Порушення технології виробництва

Збільшення технологічного часу виконання замовлення (Z n)

Неоптимальні транспортні маршрути (Z15)

Збільшення витрат на закупівлю (Z26)

Збільшення витрат на виробництво продукції (Z27)

Збільшення витрат на збут продукції (Z28)

Збільшення транспортних тарифів (Z25)

Невміле управління запасами (перевитрата сировини і матеріалів) (Z 2)

Зниження продуктивності виробничого обладнання (Z4)

Зниження продуктивності вантажних відправок на едініцускладскіх потужностей (Z6)

Порушення технології складування (Z9)

Збільшення часу простоїв (Z12)

Зменшення швидкості пробігу транспортних засобів (Z14)

Збільшення витрат на придбання сировини і матеріалів (Z17)

Збільшення витрат на приймання сировини і матеріалів (Z19)

Збільшення витрат на зберігання запасів готової продукції (Z 21)

Збільшення тарифу на послуги орендованого складу (Z24)

Помилки у визначенні потреби в сировині, матеріалах, готової продукції (Z1)

Порушення технології транспортування (Z8)

Збільшення витрат на зберігання виробничих запасів (¾

Збільшення витрат на зберігання продукції незавершеного виробництва (Z18)

Збільшення витрат на оформлення замовлення (упакування, маркування тощо.) (Z20)

Збільшення ставки логістичних посередників (Z23)

З рис. 8.3 видно, що ланцюг поставок обов'язково втратить надійність, якщо одночасно відбудуться такі події:

 • 1) поставка продукції в неповному обсязі через зниження потужності промислового підприємства або зниження потужності логістичних посередників;
 • 2) зниження якості продукції у зв'язку з псуванням продукції через порушення технології складування, або транспортування, або виробництва продукції з неякісної сировини;
 • 3) зрив термінів постачання через: а) збільшення часу виконання замовлення через збільшення технологічного часу виконання замовлення або збільшення часу простоїв обладнання; або б) збільшення часу доставки чинності неоптимальності транспортних маршрутів або зниження швидкості пробігу транспортних засобів;
 • 4) підвищення загальних логістичних витрат, пов'язаних із збільшенням транспортних тарифів або вартості логістичних або посередницьких послуг, або зростанням цін на сировину.

Джерелами ризику втрати надійності ланцюга поставок є 25 факторів 1-Ζ25).

Події Z1-Z25 є инициирующими, а події Z26-Z41 - похідними, вони виникають в ході реалізації ініціюючих подій (через помилки в оцінці відповідних ініціюючих подій).

Події Z1-Z25 для зручності обчислення та аналізу згруповані в події Z26-Z41, які розраховуються як похідні. Ці похідні події узагальнено враховують: Z26 - збільшення витрат на закупівлю; Z27 - збільшення витрат на виробництво; Z28 - збільшення витрат на збут, які вони ініціюють; Z35 - збільшення логістичних витрат промислового підприємства; Z 29 -дефіцит сировини і матеріалів; Z30 - зниження потужності промислового підприємства; Z31 - зниження потужності логістичного посередника; Z32 - поставку неякісних вихідних матеріалів; Z33 - збільшення часу виконання замовлення; Z34 - збільшення часу доставки; Z36 - збільшення витрат логістичних посередників. У свою чергу названі виробничі події згруповані в похідні події: Z37 - дотримання умов договору за обсягом продукції, що поставляється; Z38 - якість продукції, що поставляється; Z39 - виконання термінів поставки; Z40 - виконання умови оптимальності логістичних витрат. Нарешті ризик недопоставки, ризик поставки неякісної продукції, ризик зриву термінів постачання і ризик збільшення загальних логістичних витрат складають ризик втрати надійності логістичної системи - Ζ 41.

Управління надійністю ланцюга постачань. Зважуючи ініціюють події Ζi по одному, оцінимо їх роль у створенні небезпечного стану втрати надійності ланцюга постачань.

Імовірнісна трактування критерію "значимість" дозволяє визначити значимість елемента як умовну ймовірність безвідмовної роботи системи за умови працездатного стану даного елемента. Значимість елемента визначають за такою формулою [30]:

де - ймовірність відмови роботи системи; - ймовірність відмови роботи i -го елемента; - ймовірності аргументів (подій).

"Вклад" елемента в ризик втрати надійності системи є добуток імовірності відмови роботи i -го елемента на його значимість:

Вклади показників у сумарний ризик втрати надійності ланцюга поставок наведено в табл. 8.7.

Таблиця 8.7. Вклади показників у сумарний ризик втрати надійності

Показник

(Z)

Імовірність неуспіху (R)

Значимість

(ξ)

Вклад у)

Ранг показника залежно від його внеску

0,53

0,0880

0,0468

3

0,71

0,0155

0,0110

2

0,21

0,0044

0,0009

4

0,95

0,1190

0,1134

1

У логіко-ймовірнісної методикою рівень надійності ланцюга поставок отримує оцінку ризику як ймовірності неуспіху за показниками надійності і потім за величиною цієї ймовірності. Рівень надійності можна розгрупувати на наступний ряд інтервалів, кожен з яких відповідає певній мірі організаційно-економічної надійності:

 • • від 0,00 до 0,20 - катастрофічний рівень надійності;
 • • від 0,21 до 0,30 - неприпустимо низький рівень надійності;
 • • від 0,31 до 0,40 - нижня межа задовільного рівня надійності;
 • • від 0,41 до 0,53 - задовільний рівень надійності;
 • • від 0,54 до 0,80 - прийнятний рівень надійності;
 • • від 0,81 до 1,00 - високий рівень надійності.

Основою для класифікації типів стану надійності

ланцюга поставок є послідовність станів під час процесу погіршення надійності від відмови першого показника (показники обліковуються відповідно до їхнього внеску в забезпечення рівня надійності) до серйозної аварії (рис. 8.4). Номери станів надійності наступні:

№1 - висока надійність ланцюга поставок;

№2 - відмову, не веде до втрати надійності ланцюга поставок (прийнятний рівень надійності);

№3 - відмова, що веде до зниження рівня надійності (задовільна надійність);

№4 - відмова (інцидент), ведучий до зменшення надійності (нижня межа задовільного рівня надійності);

№5 - відмова з порушенням критерію надійності ланцюга поставок (неприпустимо низький рівень надійності);

№6 - втрата надійності ланцюга постачань.

Малюнок 8.4 розділений на три вертикальні частини, які включають в себе наступну інформацію:

 • • "негативні безпечні" стану логістичної системи (№2-6);
 • • типи станів "проміжної надійності" (у якій ланцюг поставок може перейти, коли з'являться відповідні негативні стани);
 • • досягаються мети (№2S-6S);
 • • шляхи досягнення цілей (методи управління ризиком).

Ключовими термінами є: "типи станів надійності ланцюга поставок" ("стану") і "динамічні бар'єри" ("бар'єри"). Термін "стан" означає мінімальну кількість інформації щодо відхилення стану від нормального або надійного функціонування з гарантією визначення або ідентифікації поточного стану надійності ланцюга поставок як одного з п'яти можливих станів.

Система динамічних бар'єрів для запобігання втрати надійності ланцюга поставок

Мал. 8.4. Система динамічних бар'єрів для запобігання втрати надійності ланцюга поставок

Термін "бар'єри" означає умовні межі між станами надійності ланцюга поставок, які запобігають перехідний процес від небажаного розвитку за допомогою цілеспрямованого перетворення негативних станів надійності у відповідні надійні.

Термін "бар'єр" представляє комплекс організаційно-економічних дій з оптимальним внеском у надійність бар'єру кожного з чотирьох показників надійності, а саме: кількість, якість, час і витрати.

Кожен бар'єр має номер (1 • -6), відповідний станом, яке слід перевести в надійне. Якщо будь-який негативний процес починається, то антиризикових заходів забезпечується відповідний необхідний бар'єр. Перетин будь-якого бар'єру представляє інцидент або значиму аварію в ланцюзі постачань, які вимагають як кроків виправлення, так і роз'яснення прямих і кореневих причин події. Якщо будь-який бар'єр пересічений (відмова компонента надійності), то повинні бути початі дослідження причин разом з дослідженням невикористаних (пропущених) можливостей компонентів надійності з метою створення більш сильних перетинаються бар'єрів.

Щоб гарантувати надійне функціонування ланцюга поставок, необхідно своєчасно ідентифікувати її стан і робити адекватні кроки, щоб перевести цей стан до одного з безпечних (надійних) (так зване управління станом).

Таким чином, представлена модель планування управління ланцюгом поставок за критерієм ризику являє собою доступний з погляду забезпеченості інформацією і однотипності розрахунку незалежно від поставлених завдань інструмент забезпечення економічної надійності, що дозволяє:

 • • проводити поточний (оперативний) аналіз діяльності з урахуванням впливу зовнішніх і внутрішніх факторів;
 • • охоплювати весь спектр чинників і можливих станів окремих елементів, що впливають на надійність ланцюга поставок;
 • • визначати ненадійні стану ланцюга;
 • • планувати рівень економічної надійності з урахуванням прийнятих управлінських рішень і здійснювати поточний контроль рівня економічної надійності в процесі логістичної діяльності;
 • • розробляти заходи по оперативному відновленню надійності діяльності ланцюга постачань.
 
<<   ЗМІСТ