Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Інтегроване планування ланцюгів поставок

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Комплектність поставки

Оскільки потік, що поставляється n -му логистическому посереднику i -го виду, разом із запасами цієї продукції повинен забезпечити відповідно до договором (контрактом) інтенсивну безперебійну роботу j -го споживача, повинно виконуватися така умова:

Для промислового підприємства

де - потреба k -го заводу в продукції i -го виду.

Тоді план виробництва підприємства-постачальника буде мати вигляд

де - план виробництва підприємства-постачальника.

Поставки η-го логістичного посередника не можуть перевищувати його пропускної здатності, тому

де - пропускна здатність (потужність) п- го логістичного посередника по i -му виду продукції по i-й логістичної операції (діяльності).

Поставки k -го заводу не можуть перевищувати його потужності, тому

де - потужність k- го промислового підприємства по i -му виду продукції.

Потреба j- го споживача в i -й продукції

Для досягнення мети функціонування ланцюга поставок споживачі повинні бути повністю забезпечені по кожному виду продукції:

Крім того, слід врахувати природні обмеження - всі компоненти масивів А, В, С, D, E, F невід'ємні, тобто А> О, В> О, С> О, D> О, Е> О, F> 0.

Таким чином, функцію обсягу продукції, що поставляється можна представити в наступному вигляді:

де - потреба k- го заводу в продукції i-го виду; - потреба j -го споживача в i-й продукції.

Якість продукції, що поставляється

Показник якості - це кількісна характеристика властивостей продукції, що входять до складу його якості, то розглядається відповідно до певних умов створення та експлуатації (або споживання) даної продукції.

Показники якості продукції досить різноманітні. Стосовно до кожного виду продукції може бути обрана відповідна номенклатура показників, які найбільш повно характеризують її якість.

Відомі такі показники якості продукції:

 • призначення - продуктивність, швидкість, економічність, потужність, маневреність, чутливість, вміст шкідливих домішок та ін .;
 • надійності - безвідмовність (ймовірність безвідмовної роботи, напрацювання на відмову), довговічність (ресурс, термін служби), ремонтопридатність (середня тривалість ремонту, трудомісткість технічного обслуговування), схоронність (середній термін зберігання) та ін .;
 • ергономічні - враховують пристосованість продукції під гігієнічні, антропологічні, фізіологічні та психологічні властивості людини;
 • естетичні показники стильової відповідності, відповідності моді, функціонально-конструктивної пристосованості, організованості, об'ємно-просторової структури, колірного колориту, ретельності обробки та ін .;
 • технологічності - трудомісткість виготовлення, собівартість виготовлення виробу, відносна трудомісткість підготовки виробу до функціонування, питома вартість ремонту та ін .;
 • транспортабельності - середня тривалість і трудомісткість підготовки продукції до транспортування, середня тривалість установки на транспортний засіб та ін .;
 • стандартизації та уніфікації - коефіцієнти повторюваності, застосованості, стандартизації та ін .;
 • патентно-правові - патентний захист, патентна чистота, територіальне поширення;
 • екологічні - вміст шкідливих домішок, що викидаються в навколишнє середовище; вірогідність забруднення навколишнього середовища шкідливими відходами (газ, випромінювання) при зберіганні, транспортуванні та експлуатації;
 • безпеки - ймовірність безвідмовної роботи, час спрацьовування захисних пристроїв, електрична міцність ізоляції струмоведучих частин та ін .;
 • економічні - ціна одиниці продукції, витрати на випуск продукції та ін.

Відомі такі методи оцінки якості, засновані на зіставленні показників оцінюваної продукції або послуги, забезпечуваних постачальником, і продукції або послуги, необхідних споживачу: диференційний і комплексний.

При диференціальному методі визначають відносні показники у кожній із груп за формулою

де - відповідно кількісна характеристика оцінюваної моделі та базового зразка за показниками кожної з груп.

При комплексному методі розраховують узагальнений (комплексний) показник технічного рівня і якості. Так, середній зважений арифметичний показник

де - комплексний показник j -й групи показників (призначення, надійності і т.д.); - коефіцієнт вагомості j-й групи; j = 1, ..., п - число груп показників.

Комплексний показник кожної групи обчислюють за формулою

де - i -й відносний показник j -й групи; - коефіцієнт вагомості г-го відносного показника j -й групи; i = 1, ..., h - число відносних показників j -й групи.

Коефіцієнти вагомості встановлюються експертним методом при дотриманні наступних умов:

Схема оцінки якості продукції наведена на рис. 6.2.

Схема розрахунку інтегрального показника якості продукції

Мал. 6.2. Схема розрахунку інтегрального показника якості продукції

Функцію якості продукції, що поставляється можна представити у вигляді залежності

де - прогнозовану якість i -го виду продукції; - технологія l -го виду логістичної операції.

 
<<   ЗМІСТ   >>