Повна версія

Головна arrow Медицина arrow Анатомія центральної нервової системи та органів чуття

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Передмова

Анатомія центральної нервової системи (ЦНС) - один з розділів дисципліни "Анатомія людини", присвячений вивченню будови головного і спинного мозку. Ці два органи, виходячи з їх функціонального призначення, являють в організмі одну з найважливіших систем - центральну нервову систему.

Центральна нервова система - це головна інтегративно-регуляторна система людського організму, що забезпечує регуляцію, координацію і функціональне взаємодія окремих органів і систем органів, а також формує цілісність організму. Завдяки наявності високоорганізованої центральної нервової системи людський організм є унікальною біологічною системою, здатної адаптуватися до змін зовнішнього і внутрішнього середовища, до саморегуляції і самовдосконалення.

Крім інтегративно-регуляторної діяльності ЦНС, здійснюваної по рефлекторному принципом, головний мозок відповідає в організмі людини за реалізацію психічних функцій, які включають в себе розумові процеси, пам'ять, поведінкові та емоційні реакції. Безсумнівно, в цих складних процесах першорядним повинно бути точне знання структур головного мозку, відповідальних за перелічені вище функції.

Необхідно відзначити, що завдяки накопичилася за багато століть морфологічним, фізіологічним і клінічним фактам сучасна анатомія володіє саме такими можливостями. Разом з тим знання про будову і функції центральної нервової системи постійно доповнюються і розвиваються.

Центральна нервова система - це лише частина загальної нервової системи людського організму, яка не здатна функціонувати без тісних морфофункціональних зв'язків зі структурами периферичної нервової системи, різноманітними за своєю будовою і призначенню.

Враховуючи дану обставину, в пропонованому підручнику представлена функціональна анатомія не тільки спинного і головного мозку, але й структур периферичної нервової і вегетативної нервової систем, а також органів чуття.

Даний підручник розрахований на фахівців-психологів, і насамперед клінічних психологів. Автори переконані, що пізнати психологію як науку без розуміння структурно-функціональних особливостей організації нервової системи та органів чуття неможливо. У зв'язку з цим спочатку необхідно вивчити загальні принципи структурної організації нервової системи, а потім докладно розглянути будову спинного та головного мозку на макро- і мікрорівнях.

Матеріал представлений з позицій функціональної анатомії. Такий принцип вивчення дозволяє зрозуміти не тільки будову, але і функціональне призначення кожного з відділів, а також кожної з важливих структур центральної нервової системи.

Дійсно, на сьогоднішній день ми знаємо багато "таємниці" структурної організації головного мозку, знаємо морфофункціональні характеристики окремих нервових центрів та їх зв'язки. Квінтесенціей вивчення функціональної анатомії головного і спинного мозку є гл. 4 "Провідні шляхи центральної нервової системи", яка дозволяє зрозуміти структурно-функціональні зв'язки окремих нервових центрів головного і спинного мозку, а також представити можливі функціональні порушення при ураженні певних нервових центрів або провідних шляхів.

Як уже зазначалося, для цілісного сприйняття багатопланової ролі нервової системи в частинах II і III підручника даються короткі відомості про будову периферичної нервової системи та органів чуття (органів зору, нюху, слуху і рівноваги, смаку і соматосенсорних органів). Таким чином, включені в підручник теми охоплюють практично весь діапазон знань про будову нервової системи.

Вивчивши матеріал підручника, студент повинен:

знати

 • • загальні закономірності розвитку і будови нервової системи;
 • • зовнішню і внутрішню будову головного і спинного мозку;
 • • локалізацію нервових центрів і їх функціональне призначення;
 • • сегментарний і інтеграційний апарати центральної нервової системи;
 • • ядра, склад волокон, місця виходу з мозку і з черепа, зони іннервації черепних нервів;
 • • формування і гілки спинномозкових нервів, а також зони їх іннервації;
 • • основні провідні шляхи центральної нервової системи;
 • • будова зорового, слухового, вестибулярного, смакового і нюхового аналізаторів;
 • • будова і похідні шкіри;

вміти

 • • відрізняти на препараті спинного мозку передні і задні корінці спинномозкових нервів, демонструвати чутливі вузли спинномозкових нервів;
 • • визначати межі відділів головного мозку і демонструвати відносяться до них структури;
 • • визначати основні борозни і звивини головного мозку;
 • • демонструвати місця виходу черепних нервів з мозку і черепа;
 • • схематично зображати рефлекторну дугу і основні провідні шляхи центральної нервової системи;

володіти

 • • навичками орієнтації анатомічних препаратів спинного та головного мозку;
 • • навичками читання магнітно-резонансних томограм спинного та головного мозку;
 • • навичками топічної діагностики уражень нервових центрів головного мозку;

бути компетентним

• в питаннях функціональної анатомії спинного і головного мозку, практично їх застосовувати в освітньому процесі при вивченні подальших дисциплін за спеціальністю "Психологія", а також при розробці спеціальних програм в реабілітаційній практиці при різних ураженнях центральної нервової системи.

Актуальність підручника. Завдяки широкому впровадженню високоінформативних методик дослідження в анатомії, фізіології та клінічній медицині накопичилися нові відомості про будову і функціональному призначення різних структур центральної нервової системи. Значні зміни відбулися за останні 20 років. Відповідно з цим виникла необхідність у підготовці підручника з анатомії ЦНС, в якому знайшли б відображення найсучасніші уявлення про будову спинного та головного мозку.

Новизна підручника полягає у викладі матеріалу з позицій функціональної анатомії, а також в багаторівневому підході до вивчення структурних особливостей кожного з відділів головного мозку (від макро- до мікрорівня), інтегрованості із суміжними дисциплінами (гістологією, неврологією та ін.).

Структура. Підручник складається з трьох частин, логічно взаємопов'язаних між собою - функціональна анатомія центральної нервової системи, функціональна анатомія периферичної нервової системи та функціональна анатомія органів чуття. Кожна частина в свою чергу складається з розділів і параграфів, що дозволяє чітко рубрикованих матеріал. Текст багато ілюстрований класичними і оригінальними малюнками та схемами.

Цільова аудиторія. Підручник призначений для студентів психологічних факультетів, які навчаються за спеціальністю "Психологія", і насамперед за спеціальністю "Клінічна психологія". Він буде корисний навчаються за даними спеціальностями при післядипломної підготовки, а також всім, хто цікавиться особливостями будови і функціонування однієї з найскладніших систем організму людини - нервової системи та органів чуття.

 
<<   ЗМІСТ   >>