Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік в бюджетних установах

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Ревізія розрахунків з персоналом з оплати праці

Розрахунки з персоналом - один з найбільш відповідальних ділянок обліку. У процесі ревізії перевіряються дотримання трудового законодавства, правильність нарахування заробітної плати, грошового забезпечення та утримань з них, документальне оформлення та відображення в обліку всіх видів розрахунків між установою та працівниками. При цьому виконуються такі процедури як:

 • - Оцінка системи внутрішнього контролю та бухгалтерського обліку розрахунків з персоналом з оплати праці;
 • - Підтвердження достовірності вироблених нарахувань і виплат працівникам по всіх підставах;
 • - Встановлення законності та повноти утримань із заробітної плати та інших виплат співробітникам на користь установи, бюджету, інших юридичних і фізичних осіб;
 • - Перевірка організації аналітичного обліку розрахунків з персоналом з оплати праці та взаємозв'язку аналітичного та синтетичного обліку;
 • - Контроль дотримання установою податкового законодавства по операціях, пов'язаних з розрахунками по оплаті праці.

Контроль правильності нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності та відпускних працівникам, як правило, здійснюється вибірковим способом з урахуванням перевірки наявності та правильності оформлення документів, які підтверджують нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності та відпускних (заяви, накази, листки непрацездатності); дотримання законності нарахування виплат відповідно до чинного законодавства та ТК РФ (стаж роботи, дотримання максимального розміру допомоги по тимчасовій непрацездатності, кількість днів відпустки); арифметичної перевірки розрахунків допомоги по тимчасовій непрацездатності та відпускних (перераховуються суми, зазначені бухгалтером).

Типові порушення, які виявляються в ході перевірок розрахунків установи з співробітниками з оплати праці:

 • - Перевищення граничної штатної чисельності працівників;
 • - Перевищення встановленого фонду оплати праці;
 • - Необгрунтоване нарахування стимулюючих виплат, матеріальної допомоги;
 • - Невірне числення ПДФО, неправильне застосування податкових відрахувань;
 • - Незастосування уніфікованих форм первинних документів з оплати праці або їх неправильне заповнення;
 • - Прийняття до обліку неправильно оформлених листків з тимчасової непрацездатності;
 • - Виплата фізичним особам, з якими укладено договори цивільно-правового характеру, допомоги по тимчасовій непрацездатності, відпускних, відрядних;
 • - Неправильний розрахунок середнього заробітку;
 • - Неправильне обчислення стажу роботи.

Перевіряються документи щодо витрачання грошових коштів на оплату праці:

 • - Штатний розклад, накази (розпорядження) про прийом на роботу, про переведення на іншу роботу, про надання відпустки, про припинення трудового договору (контракту), трудові договори;
 • - Головна книга (ф. 0504072);
 • - Касова книга (ф. 0504514);
 • - Журнал операцій за рахунком "Каса" (ф. 0504071);
 • - Журнал операцій розрахунків з оплати праці, грошового забезпечення та стипендіях (ф. 0504071);
 • - Картки-довідки (ф. 0504417);
 • - Табелі обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати (ф. 0504421);
 • - Книга аналітичного обліку депонованої заробітної плати, грошового забезпечення та стипендій (ф. 0504048);
 • - Розрахунково-платіжні відомості (ф. 0504401), розрахункові відомості (ф. 0301010), платіжні відомості (ф. 0504403), видаткові касові ордери (ф. 0310002);
 • - Відомості на видачу грошей з каси підзвітним особам (ф. 0504501);
 • - Записки-розрахунки про обчислення середнього заробітку при наданні відпустки, звільнення та в інших випадках (ф. 0504425).

Контроль штатного розкладу включає: перевірку оформлення структури, штатного складу, чисельності, переліку посад, посадових окладів, наявності надбавок, відомостей про місячному фонді заробітної плати.

При перевірці правильності нарахування заробітної плати в картках-довідках, розрахунково-платіжних, розрахункових відомостях дані звіряються з табелем обліку робочого часу. Крім підтвердження основного заробітку контролюється наявність виправдувальних документів, підтверджують інші виплати працівникам; довідок-розрахунків бухгалтерії на доплати при відхиленні від нормальних умов праці; наказів керівника про преміювання, про видачу матеріальної допомоги. У табл. 11.5 наведено локальний перелік типових помилок при веденні установою бухгалтерського обліку і норм правових документів, що регламентують правильність відображення фактів господарського життя.

Таблиця 11.5

Локальний перелік типових помилок при веденні бухгалтерського обліку

№ п / п

Порушення

підстава

Касові операції

1

Не встановлення ліміту залишку грошових коштів в касі

П. 2 Порядку ведення касових операцій

2

Перевищення ліміту залишку готівки в касі

П. 2 Порядку ведення касових операцій

3

Здійснення видачі коштів без дозвільної написи керівника на заяві одержувача

П. 6.3 Порядку ведення касових операцій

4

Недотримання розрахунків готівковими коштами між юридичними особами

Вказівка Банку Росії від 20.06.2007 № 1843 У "Про граничний розмір розрахунків готівкою та витрачання готівкових грошей, що надійшли до каси юридичної особи або касу індивідуального підприємця"

5

Чи не зброшуровані аркуші касової книги в хронологічній послідовності за календарний рік

Вказівки щодо застосування та заповнення форм первинної облікової документації з обліку касових операцій

6

У видаткових касових ордерах, відомостях на видачу готівкових грошових коштів відсутній підпис одержувача цих коштів

П. 6.2, 6.5 Порядку ведення касових операцій

7

У касовому звіті є необумовлені виправлення

П. 7 ст. 9 Закону про бухгалтерський облік;

п. 4.7 Порядку ведення касових операцій

8

Відсутність засвідчувального напису керівника та головного бухгалтера про кількість аркушів касової книги

Вказівки щодо застосування та заповнення форм первинної облікової документації з обліку касових операцій

9

Видача коштів стороннім особам без оформленої довіреності

П. 6.1 Порядку ведення касових операцій

10

Відсутність договору про повну матеріальну відповідальність з касиром установи

Додаток № 1 до Постанови Мінтрудсоцразвітія Росії від 31.12.2002 №85

І

Непроведення інвентаризації каси

Методичні рекомендації з інвентаризації майна і фінансових зобов'язань, затверджені наказом Мінфіну Росії від 13.06.1995 № 49

12

Здійснення розрахунків з населенням готівкою без застосування ККТ або квитанцій (бланків суворої звітності ф. 0504510)

П. 84 наказу Мінфіну Росії від 16.12.2010 № 174н "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Інструкції з його застосування"

Облік операцій з основними засобами і матеріальними запасами

13

Віднесення матеріальних цінностей до основних засобів чи до матеріальних запасах за критеріями [1]

П. 38 наказу Мінфіну Росії від 01.12.2010 № 157н "Про затвердження Єдиного плану рахунків бухгалтерського обліку для органів державної влади органів місцевого самоврядування, органами управління державними позабюджетними фондами, державних академій наук, державних (муніципальних) установ та Інструкції з його застосування" ( далі - наказ Мінфіну Росії від 01.12.2010 № 157н)

14

Відсутність, неправильне або неповне заповнення первинних облікових документів, регістрів бухгалтерського обліку, незастосування встановлених типових форм документів

Наказ Мінфіну Росії від 15.12.2010 № 173н;

п. 4 ст. 9 Закону про бухгалтерський облік

15

Порушення в порядку присвоєння (нанесення) інвентарних номерів об'єктам основних засобів

П. 46 наказу Мінфіну Росії від 01.12.2010 jNs 157н

16

Неправильне формування інвентарних об'єктів основних засобів

П. 45 наказу Мінфіну Росії від 01.12.2010.Na 157н

17

Невідповідність класифікації ОКОФ при віднесенні основних засобів на рахунки обліку

П. 53 наказу Мінфіну Росії від 01.12.2010 № 157н

18

Чи не здійснено інвентаризацію перед складанням річної звітності основних засобів на балансових рахунках обліку та позабалансових рахунках 01 "Майно, отримане в користування", 21 "Основні засоби вартістю до 3000 рублів

П. 3 ст. 11 Закону про бухгалтерський облік;

п. 9 наказу Мінфіну Росії от 25.03.2011 № 33н "Про затвердження Інструкції про порядок складання, подання річної, квартальної бухгалтерської звітності державних (муніципальних) бюджетних і автономних установ"

включно в експлуатацію ", 25" Майно, передане в оплатне користування (оренду) ", 26" Майно, передане в безоплатне користування "

19

Здійснення ремонту будівлі без вказівок несправностей і недоліків в актах інвентаризації

Методичні рекомендації з інвентаризації майна і фінансових зобов'язань, затверджені наказом Мінфіну Росії від 13.06.1995 № 49

20

Не виділення в окрему опис основних засобів, непридатних до подальшої експлуатації

Методичні рекомендації з інвентаризації майна і фінансових зобов'язань, затверджені наказом Мінфіну Росії від 13.06.1995 № 49

21

Помилки визначення вартості при постановці на облік основних засобів залежно від класифікації договору (дарування, безоплатного користування)

Наказ Мінфіну Росії від 01.12.2010 № 157н

21.1

При оформленні договору дарування

П. 25 наказу Мінфіну Росії від 01.12.2010 № 157н

21.2

При оформленні договору безоплатного користування

П. 32 наказу Мінфіну Росії від 01.12.2010 № 157н

22

Неправильна класифікація робіт але Косгеї 310 і 225 (модернізація й відновлення експлуатаційних характеристик будівлі)

Наказ Мінфіну Росії від 01.07.2013 № 65н "Про затвердження Вказівок про порядок застосування бюджетної класифікації Російської Федерації"

23

Відображення на рахунках матеріальних запасів предметів, термін використання яких перевищує 12 місяців

П. 99 наказу Мінфіну Росії від 01.12.2010 № 157н

24

За даними бухгалтерського обліку - наявність матеріальних запасів, що не використовувалися протягом року і більше

Ст. 34 ВК РФ

25

Фактична наявність матеріальних запасів не відповідає даним бухгалтерського обліку

Формальне проведення інвентаризації або порушення п. 112 наказу Мінфіну Росії від 01.12.2010 № 157н

26

Неправильна класифікація Косгеї при виготовленні бланків суворої звітності з матеріалів виконавця і не мають ступені захисту і як наслідок, не відображення в обліку надходження і вибуття матеріальних запасів

П. 118 наказу Мінфіну Росії від 01.12.2010 № 157н; наказ Мінфіну Росії від 01.07.2013 № 65н "Про затвердження Вказівок про порядок застосування бюджетної класифікації Російської Федерації"

Розрахунки з підзвітними особами

27

Відсутність наказу про працівників, які мають право на отримання під звіт коштів, і про суми і терміни, протягом яких підзвітна особа повинна відзвітувати за виданими на господарські потреби суми

П. 213 наказу Мінфіну Росії від 01.12.2010 № 157н

28

Видача грошових коштів під звіт без відповідної письмової заяви одержувача

29

Видача коштів йод звіт працівникам, які не відзвітували за раніше отриманого авансу

П. 214 наказу Мінфіну Росії від 01.12.2010 № 157н

30

Порушення підзвітною особою термінів повернення раніше виданих підзвітних сум

П. 6.3 Порядку ведення касових операцій

31

Порушення вимог до оформлення авансових звітів, відсутність виправдувальних документів, прийняття до обліку ксерокопій виправдувальних документів

П. 216 наказу Мінфіну Росії

від 01.12.2010 № 157н;

ст. 9 Закону про бухгалтерський облік

Розрахунки з дебіторами і кредиторами

32

Відсутність або неправильне заповнення первинних облікових документів

Наказ Мінфіну Росії від 15.12.2010 № 173н

33

Невідповідність даних аналітичного обліку показникам бухгалтерської звітності

Джерела даних дебіторської та кредиторської заборгованості: Баланс (ф. 0503730), Відомості про дебіторської та кредиторської заборгованості (ф. 0503769) у складі Пояснювальної записки (ф. 0503760), Головна книга (ф. 0504072), акти звірки розрахунків

34

Непроведення інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами

Методичні рекомендації з інвентаризації майна і фінансових зобов'язань, затверджені наказом Мінфіну Росії від 13.06.1995 № 49

35

Списання нереальною до стягнення дебіторської та простроченої кредиторської заборгованості без відповідного документального обґрунтування [2]

П. 110 наказу Мінфіну Росії від 01.12.2010 № 157н; Кримінально-процесуальний кодекс РФ; Закон від 02.10.2007 № 229-ФЗ "Про виконавче провадження"; ст. 298 ГК РФ

36

Незастосування заходів відповідальності до постачальників (підрядникам, виконавцям) за неналежне і несвоєчасне виконання контрактів (договорів)

Умови укладених договорів

 • [1] Лист Мінфіну Росії від 27.02.2012 № 02-07-10 / 534: "Віднесення матеріальних цінностей до відповідної групи нефінансових активів (основні засоби чи матеріальні запаси) відноситься до компетенції одержувача бюджетних коштів, що приймає рішення з зазначеного питання відповідно до положеннями Інструкції по бюджетному обліку, виходячи з призначення матеріальних цінностей та порядку їх використання ".
 • [2] Думка фахівця Мінфіну Росії викладено в листі Мінфіну Росії від 29.05.2012 № 02-06-10 / 1 902: "Наявність документа про призупинення (припинення) виконавчого провадження з підстав, передбачених Законом від 02.10.2007 № 229-ФЗ" Про виконавче провадження ", є достатньою підставою для прийняття рішення суб'єктом обліку про відповідної дебіторської заборгованості, визнаної нереальною до стягнення у зв'язку з відсутністю боржника, з балансового обліку".
 
<<   ЗМІСТ   >>