Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік в бюджетних установах

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Організація проведення ревізії фінансово-господарської діяльності установи

[1]

Ревізія - перевірка фінансово-господарської діяльності організацій, установ, службових дій посадових осіб, документів, записів уповноваженими на це органами на предмет контролю дотримання законів, правил, інструкцій, достовірності та об'єктивного відображення в документах справжнього стану, відсутності порушень, наявності документально зафіксованих товарно- матеріальних цінностей.

У табл. 11.4 наведено класифікацію форм фінансово-господарського контролю за ознаками і групам.

Таблиця 11.4

Класифікація форм фінансово-господарського контролю за ознаками і групам

Класифікаційна ознака

Класифікаційна група контролю

Характеристика

Ступінь охоплення

Повний

Охоплення всієї фінансово-господарської діяльності економічного суб'єкта, всіх видів господарських операцій

Частковий

Перевірка окремої області діяльності економічного суб'єкта або окремих видів господарських операцій

Метод перевірки

Суцільний

Перевіряються всі без винятку господарські операції на основі вивчення всіх документів, бухгалтерських записів за весь період, що перевірявся

Вибірковий

Перевіряються всі документи в окремі місяці в межах року, або частина документів за кожен місяць

Спосіб отримання доказів

Документальний

Встановлення достовірності та законності господарських операцій за даними первинних документів, облікових регістрів, звітності, письмових свідчень третіх осіб, планової, нормативної, проектно-конструкторської, технологічної та іншої документації

Фактичний

Обстеження, огляд, обміри, перерахунок, зважування, лабораторний аналіз і інші способи перевірки фактичної наявності товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, цінних паперів та ін.

Ступінь необхідності

Обов'язковий

Передбачений чинним законодавством

Ініціативний

За ініціативою зацікавлених господарюючих суб'єктів (ініціативний аудит), державних органів (кон-

троль за якістю та безпекою товарів, робіт, послуг, за застосуванням регульованих цін з ініціативи федерального антимонопольного органу, федерального органу по стандартизації, метрології та сертифікації (їх територіальними органами) у разі порушення прав споживачів), посадових чи інших зацікавлених осіб

Періодичність проведення

Систематичний

Безперервно, за короткі проміжки часу, наприклад, щодня, щодекадно, щомісячно

Періодичний

Перевірка з певною періодичністю (наприклад, регулярні (один раз на три роки) перевірки організацій інспекціями ФНС Росії)

Епізодичний

У зв'язку з певними подіями в діяльності економічного суб'єкта

Спосіб організації контрольних дій

Комплексна ревізія

Система контрольних дій, здійснюваних за дорученням керівника вищого органу управління ревізійної групою або ревізором за фінансово-господарською діяльністю підвідомчих організацій, філій або внутрішніх структурних підрозділів і спрямована на встановлення законності, достовірності та економічної доцільності здійснених господарських і фінансових операцій за допомогою спеціальних прийомів документального і фактичного контролю

Тематична перевірка (обстеження)

Проводиться з певного кола питань або по одному питанню (темі) шляхом ознайомлення на місці з окремими сторонами фінансово-господарської діяльності

Рахункова перевірка звітності

Система контрольних дій, здійснюваних для встановлення достовірності бухгалтерської (фінансової) звітності

Початком ревізії вважається лата пред'явлення керівником ревізійної групи посвідчення на проведення ревізії (далі - перевірки) керівників установ, а датою закінчення - день підписання акта ревізії (перевірки) керівником установи.

Після прибуття в проверяемую організацію керівник ревізійної групи зобов'язаний пред'явити керівнику організації посвідчення на проведення ревізії (перевірки); ознайомити його з програмою ревізії (перевірки), представити учасників ревізійної групи.

Термін проведення ревізії не може перевищувати 45 робочих днів. Однак трапляються ситуації, коли в ході перевірки змінюється склад ревізійної групи або порушуються терміни перевірки. Тоді необхідно наполягати на офіційному підтвердженні подібних змін. У разі відмови від виконання даних вимог керівник перевіряється установи має право не допустити до перевірці не зазначених у посвідченні посадових осіб. Разом з тим не можна не відзначити, що в окремих ситуаціях перевірка може бути продовжена офіційно, наприклад, при виявленні в процесі здійснення контрольних заходів додаткових питань, які вимагають розв'язання. При цьому термін продовження не може перевищувати 30 робочих днів.

Програма планової перевірки складається і затверджується керівником уповноваженого органу. Програма планової перевірки повинна містити: тему перевірки; найменування об'єкта фінансового контролю; терміни проведення, перелік основних питань, які підлягають вивченню в ході перевірки. В залежності від теми перевірки в програму перевірки рекомендується включати наступні питання:

 • 1) своєчасність, повнота і достовірність складання та подання бухгалтерської звітності установи (далі - об'єкта фінансового контролю);
 • 2) організація ведення бухгалтерського обліку об'єктом фінансового контролю, своєчасність, повнота і точність відображення операцій по рахунках бухгалтерського обліку та документального оформлення зазначених операцій;
 • 3) виконання об'єктом фінансового контролю планових (прогнозних) показників результатів діяльності, виявлення і аналіз причин відхилення фактичних показників результатів діяльності від планових (прогнозних);
 • 4) виконання доведених до об'єкта фінансового контролю державних завдань на надання державних послуг юридичним та фізичним особам;
 • 5) відповідність витрат, зроблених об'єктом фінансового контролю за передбаченою кошторисом доходів і видатків по приносить дохід діяльності;
 • 6) дотримання об'єктом фінансового контролю вимог, встановлених Законом № 44-ФЗ;
 • 7) аналіз стану дебіторської та кредиторської заборгованості об'єкта фінансового контролю;
 • 8) оформлення карток із зразками підписів уповноважених осіб, які мають право підписувати від імені об'єкта фінансового контролю платіжні та інші документи, перевірка відбитка печатки об'єкта фінансового контролю;
 • 9) дотримання касової дисципліни, включаючи дотримання ліміту готівкових грошових коштів у касі, строків проведення планових і раптових інвентаризацій коштів і ін .;
 • 10) організація та стан контролю за збереженням і рухом матеріальних цінностей, включаючи дотримання вимог до проведення інвентаризацій матеріальних цінностей;
 • 11) організація та стан контролю за рухом виданих довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей.

Результати перевірки підлягають оформленню письмово актом перевірки у двох примірниках.

Як приклад наведемо програму планової перевірки розрахунків з дебіторами і кредиторами за 20__р. в установі XXX.

Вивченню підлягають такі основні документи установи:

 • • Журнал операцій розрахунків з постачальниками та підрядниками, Журнал за безготівковими перерахуваннями;
 • • аналіз рахунків Головної книги 020600ххх "Розрахунки за виданими авансами", 030200ххх "Розрахунки за прийнятими зобов'язаннями";
 • • інвентаризаційний опис розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами;
 • • акти звірки розрахунків, договори на поставку товарів, надання послуг, виконання робіт, рахунки, рахунки-фактури;
 • • ф. 0503730 (Баланс), ф. 0503769 "Відомості по дебіторської та кредиторської заборгованості" у складі Пояснювальної записки (ф. 0503760).

У разі невідповідності даних Головної книги, Відомостей (ф. 0503769) і Балансу між собою, виявлених перевіряючими, це вказується в акті і може бути основою для порушення справи про адміністративне правопорушення за ст. 15.11 "Грубе порушення правил ведення бухгалтерського обліку та подання бухгалтерської звітності" КоАП РФ.

Під грубим порушенням правил ведення бухгалтерського обліку та подання бухгалтерської звітності розуміється:

 • • заниження сум нарахованих податків і зборів не менше ніж на 10% внаслідок спотворення даних бухгалтерського обліку;
 • • спотворення будь-якої статті (рядки) форми бухгалтерської звітності не менш ніж на 10%.

Ревізія розрахунків по доходах бюджетних установ. Мета ревізії полягає у встановленні правомірності та ефективності використання коштів відповідної субсидії при здійсненні розрахунків з покупцями і замовниками за товари, виконані роботи, надані послуги. Джерелами ревізії розрахунків з дебіторами за продукцію, виконані роботи, надані послуги є: первинна документація типової форми і регістри аналітичного і синтетичного обліку, затверджені наказом Мінфіну Росії № 173н, а також звітність установи.

До звітності, наприклад, відносяться: договори оренди (майнового найму), заяву про державну реєстрацію договору оренди нерухомого майна, договори купівлі-продажу, виконання робіт, надання послуг, табелі обліку відвідуваності дітьми дошкільних установ, списки дітей, що займаються в гуртках і секціях, картки обліку коштів і розрахунків, заяви платника та довідки органу управління казначейства, журнали операцій за розрахунками з дебіторами за доходами, інвентаризаційні описи розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами, бухгалтерська звітність та ін.

Ревізія розрахунків з дебіторами включає перевірку:

 • - Наявності та правильності оформлення необхідних договорів, розрахункових документів, актів звірки розрахунків, документів про проведення взаємозаліків і т.д .;
 • - Правильності відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку;
 • - Відповідності даних первинних документів обліковим даним, взаємної відповідності даних аналітичного і синтетичного обліку, синтетичного обліку та бухгалтерської звітності;
 • - Інвентаризації розрахунків відповідно до облікової політикою установи;
 • - Заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості;
 • - Своєчасності списання заборгованості та ін.

При проведенні ревізії розрахунків встановлюються причини розбіжностей даних бухгалтерського обліку з даними актів звірок; суми дебіторської заборгованості, заборгованості з терміном позовної давності, яка значиться в обліку; причини виникнення істотних сум заборгованості; аналізується структура дебіторської заборгованості в динаміці по звітних періодах поточного фінансового року або за кілька попередніх років; оцінюється стан розрахункової дисципліни, законність операцій, пов'язаних з утворенням дебіторської заборгованості, достовірність облікових даних і своєчасність стягнення заборгованості, порядок її списання з бухгалтерського обліку; визначається тотожність даних аналітичного обліку з даними за рахунками Головної книги, Балансу державного (муніципального) установи (ф. 0503730), а також Відомостей за дебіторської та кредиторської заборгованості установи (ф. 0503769).

У ході перевірки стану дебіторської заборгованості встановлюється правильність віднесення її за кожним аналітичним рахунком рахунку 020500000 "Розрахунки по доходах":

 • - 020520000 "Розрахунки з платниками доходів від власності";
 • - 020531 000 "Розрахунки з платниками доходів від надання платних робіт, послуг";
 • - 0 20541 000 - "Розрахунки за сумами примусового вилучення";
 • - 020570000 "Розрахунки по доходах від операцій з активами" та ін .;
 • - Характер, причини, терміни виникнення заборгованості, факти пропуску строків позовної давності та посадові особи, які допустили такі факти;
 • - Достовірність облікових даних про наявність дебіторської заборгованості, яка значиться тривалий час без руху, і виконання правил звірки взаємних розрахунків.

При перевірці розрахунків з дебіторами можуть бути виявлені наступні порушення: несвоєчасне списання заборгованості зі строком позовної давності; невідповідність ГК РФ договорів з дебіторами за доходами; відсутність інвентаризації (звірки) розрахунків; занедбаність аналітичного обліку заборгованості та ін.

 • [1] З 14 вересня 2012 згідно з вказівкою Банку Росії від 13.09.2012 № 2 873-У "Про розмір ставки рефінансування Банку Росії".
 
<<   ЗМІСТ   >>