Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік в бюджетних установах

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ МАЙНА І ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

[1]

Після вивчення матеріалів даної глави студент повинен:

знати

 • • завдання, які вирішуються при проведенні інвентаризації;
 • • об'єкти інвентаризації;
 • • випадки обов'язковості проведення інвентаризації;
 • • умови і порядок відшкодування роботодавцю заподіяної але вини працівника прямої дійсної шкоди;
 • • рахунки бухгалтерського обліку, які перевіряються на обгрунтованість значаться сум;

вміти

• викладати загальні принципи інвентаризації основних засобів, матеріальних запасів, розрахунків з кредиторами, дебіторами;

володіти

 • • послідовністю проведення інвентаризації та відображенням її результатів в обліку;
 • • загальними правилами відображення інвентаризації в бухгалтерській звітності.

Ключові терміни: інвентаризація, постійно діюча інвентаризаційна комісія, уніфіковані форми документів при проведенні інвентаризації, матеріальна відповідальність працівників.

Загальні положення з проведення інвентаризації

Інвентаризація являє собою періодичну перевірку наявності, стану та оцінки активів і зобов'язань економічного суб'єкта. При проведенні інвентаризації виявляється фактична наявність відповідних об'єктів, яке зіставляється з даними регістрів бухгалтерського обліку.

Завданнями інвентаризації є:

 • - Перевірка збереження майна шляхом зіставлення фактичних залишків товарно-матеріальних цінностей з обліковими даними;
 • - Перевірка стану ваговимірювального господарства;
 • - Перевірка правильності зберігання товарно-матеріальних цінностей;
 • - Перевірка повноти відображення в обліку зобов'язань (дебіторської та кредиторської заборгованості).

Об'єктами інвентаризації незалежно від місцезнаходження є активи і зобов'язання: основні засоби, нематеріальні активи, фінансові вкладення, матеріальні запаси, готова продукція, товари, грошові кошти та інші фінансові активи, а також фінансові зобов'язання (кредиторська заборгованість, позики і резерви).

Вимога про необхідність проведення інвентаризації закріплено в ст. 11 Закону про бухгалтерський облік. Випадки, строки та порядок проведення інвентаризації, а також перелік об'єктів, що підлягають інвентаризації, визначаються економічним суб'єктом, за винятком обов'язкового проведення інвентаризації. Обов'язкове проведення інвентаризації встановлюється законодавством Російської Федерації, федеральними та галузевими стандартами.

Інвентаризація обов'язково проводиться в наступних випадках:

 • - При передачі майна в оренду, викуп, продажу;
 • - Перед складанням річної бухгалтерської звітності;
 • - При зміні матеріально відповідальних осіб;
 • - При виявленні фактів розкрадань, зловживань або псування цінностей;
 • - У разі стихійних лих, пожежі, аварій чи інших надзвичайних ситуацій, викликаних екстремальними умовами;
 • - При реорганізації, ліквідації, перетворенні державного або муніципального установи.

У інвентаризації окремих видів основних засобів є особливості. Наприклад, згідно з розд. 7 Наказу Мінкультури Росії № 1077 встановлено, що перевірка наявності документів бібліотечного фонду проводиться в обов'язковому порядку комісією, до складу якої входить представник бухгалтерії:

 • - При виявленні фактів розкрадання, зловживання чи псування документів;
 • - У разі стихійного лиха, пожежі або інших надзвичайних ситуацій, викликаних екстремальними умовами;
 • - При реорганізації або ліквідації бібліотеки.

Встановлено такі строки планової інвентаризації:

 • - Документи, що мають в оформленні дорогоцінні метали і (або) дорогоцінні камені, - щорічно;
 • - Фонд рідкісних і цінних книг - один раз на 5 років;
 • - Фонди бібліотек до 50 тис. Облікових одиниць - один раз на 5 років;
 • - Фонди бібліотек від 50 тис. До 200 тис. Облікових одиниць - один раз на 7 років;
 • - Фонди бібліотек від 200 тис. До 1 млн облікових одиниць - один раз на 10 років;
 • - Фонди бібліотек від 1 млн до 10 млн облікових одиниць - один раз на 15 років;
 • - Фонди бібліотек від 10 млн до 20 млн облікових одиниць - один раз на 20 років;
 • - Фонди бібліотек понад 20 млн облікових одиниць - 1 млн екземплярів на рік.

Планова перевірка фонду бібліотеки може здійснюватися поетапно відповідно до графіка проведення перевірки всього фонду або його частини (у тому числі рідкісних і цінних книг) з визначенням термінів та кількості планованого обсягу роботи.

Перевірка електронних мережевих локальних документів здійснюється за кількісними показниками, а також по контрольних сумах, що дозволяє виявити зміни в документі.

При зміні керівника бібліотеки або керівника структурного підрозділу, що має бібліотечні фонди, інвентаризація бібліотечного фонду або його частини прирівнюється до настання строку чергової інвентаризації.

В цілому інвентаризація являє собою трудомісткий процес, при цьому її проведення має сенс, тільки якщо дотримані всі правові та організаційні умови. Так, в кожній установі має бути затверджене Положення про інвентаризаційної комісії, Положення про порядок проведення інвентаризації, графік проведення інвентаризації. Ці локальні акти зазвичай розробляє головний бухгалтер установи.

У Положенні про інвентаризаційної комісії зазначаються принципи формування постійно діючої інвентаризаційної комісії, її права та обов'язки, кількісний і якісний склад, порядок її установи, а також порядок затвердження персонального складу та його змін.

Інвентаризаційні комісії відповідають:

 • - За своєчасне проведення інвентаризації відповідно до наказу керівника бюджетної установи та дотримання її порядку;
 • - Повноту і точність внесення даних про фактичну наявність (залишках) майна в інвентаризаційні описи та порівняльні відомості;
 • - Правильне вказівку ознак нефінансових і фінансових активів (найменування, тип, марка та інші ознаки) в інвентаризаційних описах (слічітельних відомостях);
 • - Правильне і своєчасне оформлення результатів інвентаризації.

Крім перерахованих вище обов'язків керівник може позначити й інші обов'язки членів комісії. У ці обов'язки, наприклад, може входити оцінка стану основних засобів, нематеріальних та матеріальних запасів - як на стадії прийняття па облік, так і знаходяться в експлуатації; визначення строку корисного використання об'єкта нефінансових активів, якщо він не встановлений застосовуваними з метою бухгалтерського обліку нормативними документами; визначення ринкової вартості необлікованого майна, виявленого в ході проведення інвентаризації.

Інвентаризація майна проводиться постійно діючою інвентаризаційною комісією, склад якої також затверджується наказом керівника установи. Цей наказ може бути зареєстрований в Журналі контролю за виконанням наказів (постанов, розпоряджень) про проведення інвентаризацій (ф. 0317019), якщо в наказі установи про облікову політику буде зроблено запис про необхідність такої реєстрації.

Послідовність проведення інвентаризації та відображення се результатів в обліку представлена на рис. 9.1.

 • [1] За матеріалами: Бухгалтерський облік в казенних установах: Навчальний практ. посібник для магістрів / М. І. Попова, І. І. Жуклінец. 2-е изд., Перераб. і доп. М .: Юрайт, 2012. С. 279-299.
 
<<   ЗМІСТ   >>