Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік в бюджетних установах

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВЕДЕННЯ ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

Після вивчення матеріалів даної глави студент повинен:

знати

 • • призначення позабалансових рахунків;
 • • види матеріальних цінностей, які обліковуються за балансом;

вміти

• викладати загальні принципи ведення обліку на позабалансових рахунках;

володіти

 • • особливостями обліку окремих предметів, що значаться за балансом;
 • • загальними правилами обліку на позабалансових рахунках.

Ключові терміни: управлінський облік, позабалансові рахунки, умовна оцінка.

З метою здійснення управлінського обліку на позабалансових рахунках в установах обліковуються:

 • - Матеріальні цінності, що знаходяться в установи, але не закріплені за ним на праві оперативного управління;
 • - Матеріальні цінності, облік яких згідно з Інструкцією № 157н передбачений поза балансових рахунків;
 • - Додаткові аналітичні дані про інші об'єкти обліку та проведених з ними операції, необхідні для розкриття відомостей про діяльність установи в формованої ним звітності.

Облік на позабалансових рахунках ведеться за простою системою - кореспондуючі (подвійні) записи не використовуються. При віднесенні сум вартості того чи іншого майна дебетується відповідний позабалансовий рахунок, а при списанні майна цей же рахунок кредитується.

Всі матеріальні цінності, інші активи і зобов'язання, які обліковуються на позабалансових рахунках, інвентаризуються в порядку і в строки, встановлені для об'єктів, що враховуються на балансі.

Установам дозволяється вводити додаткові позабалансові рахунки для збору інформації з метою забезпечення управлінського обліку. Характеристика додаткових позабалансових рахунків повинна бути відображена в обліковій політиці установи.

Матеріальні цінності на позабалансових рахунках враховуються по своїй вартісній оцінці, за винятком бланків суворої звітності, які переходять нагород, призів, кубків, періодичних видань - вони враховуються в умовній оцінці 1 рубль за 1 одиницю (об'єкт). Для обліку цінностей на позабалансових рахунках застосовуються ті ж первинні документи та регістри бухгалтерського обліку, що і для обліку цінностей, що значаться на балансових рахунках.

Перелік позабалансових рахунків, що застосовуються бюджетною установою, види матеріальних цінностей і зобов'язань, а також особливості їх обліку наведено в табл. 8.1.

Облік запасних частин до транспортних засобів, виданих замість зношених

Аналітичний облік запасних частин ведеться незалежно від їх вартості за найменуваннями запасних частин, маркам, заводськими номерами, кількості, вартості і матеріально відповідальним особам у Картці колічественносуммового обліку.

Двигуни, акумулятори, автомобільні шини та покришки, видані зі складу замість зношених, бухгалтерією обліковуються на позабалансовому рахунку 09 "Запасні частини до транспортних засобів, видані замість зношених".

В даний час порядок обліку автомобільних шин не регулюється жодним нормативним документом. Тому установам в обліковій політиці необхідно передбачити правила їх обліку. У цих цілях на кожну шину, встановлену на автомобіль (нову, відновлену або з поглибленим малюнком протектора) при його комплектації або під час експлуатації, слід заводити картку обліку її роботи. Установа може самостійно розробити форму або використовувати ту, яка була затверджена Правилами № АЕ 001-04.

Спосіб відображення в обліку витрат з придбання автомобільних шин залежить від того, як вони надходять в установу. Якщо шини надходять разом з новим автомобілем, то їх враховують у вартості цього автомобіля як об'єкта основних засобів. Якщо надалі шини набувають окремо від автомобіля в цілях заміни зношених, тобто в якості запасних частин до транспортних засобів, то їх враховують у складі інших матеріальних запасів.

Куплені установою шини можуть бути використані для заміни:

 • 1) зношених всесезонних шин (сезонні шини не використовуються);
 • 2) зношених сезонних шин (наприклад, влітку (взимку) здійснюється заміна зношених літніх (зимових) шин на нові літні (зимові)).

Таблиця 8.1

Система позабалансових рахунків, що застосовуються установою

Найменування позабалансового рахунку

Види матеріальних цінностей і зобов'язань

Особливості обліку

01 "Майно, отримане в користування"

 • 1) Об'єкти рухомого і нерухомого майна, отримані установою в безоплатне користування;
 • 2) земельні ділянки, закріплені

за установою на праві постійного (безстрокового) користування, за їхніми кадастрової вартості на підставі документа (свідоцтва), що підтверджує право користування земельною ділянкою;

 • 3) об'єкти рухомого і нерухомого майна, отримані в оплатне користування (за договором оренди), крім фінансової оренди, якщо об'єкт майна перебуває на балансі лізингоодержувача;
 • 4) отримане нерухоме майно

протягом часу оформлення державної реєстрації прав на нього (до моменту прийняття до обліку нерухомого майна) на підставі акта прийому-передачі (іншого документа, що підтверджує отримання майна та (або) права його користування) за вартістю, зазначеною (визначеній) передавальною стороною (власником );

5) нематеріальні активи, отримані

в користування установою (ліцензіатом) за вартістю, встановленою у договорі

Орендовані основні засоби приймаються до обліку на рахунок 01 в оцінці, зазначеної в договорі, на підставі акта прийому-передачі, іншого документа, що засвідчує факт передачі основних засобів.

У період оренди орендар несе відповідальність за отримані основні засоби і у разі їх поломки, втрати, заподіяння шкоди відшкодовує їх вартість орендодавцю.

При поверненні орендованих основних засобів рахунок 01 зменшується

02 "Матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання"

 • 1) Товарно-матеріальні цінності, прийняті установою на відповідальне зберігання за договором зберігання, правовідносини сторін але якому регламентує гл. 47 "Зберігання" ГК РФ;
 • 2) матеріальні цінності, прийняті до обліку до моменту звернення їх у власність держави та передачі вказаного майна органу, що здійснює у відношенні його повноваження власника. До такого майна відноситься, зокрема, безхазяйне майно та майно, отримане як дарунок;
 • 3) матеріальні цінності, вилучені у відшкодування заподіяної шкоди (за винятком матеріальних цінностей, які є речовими доказами і враховуються окремо);
 • 4) сировину та матеріали, прийняті установою в переробку

Матеріальні цінності, отримані від постачальників, враховуються на рахунку 02 в цінах, передбачених у приймально-здавальних актах, рахунках, інших супровідних документах.

Установа зобов'язана забезпечити збереження зазначених матеріальних цінностей до з'ясування спірних питань та отримання всіх супровідних документів. Недостача майна, який обліковується на рахунку 02, виявлена в результаті проведеної інвентаризації або при прийманні майна власником, стягується з матеріально відповідальної особи у загальновстановленому порядку.

Аналітичний облік матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання, ведеться по організаціям-вла- ділкам, за видами, сортами та місцями зберігання за договірними цінами або цінами придбання.

На рахунку 02 враховуються також сировину і матеріали, прийняті в переробку (давальницька сировина), за цінами, передбаченими в договорах

03 "Бланки

суворої

звітності "

Знаходяться на зберіганні і видані у межах господарської діяльності установи бланки суворої звітності:

 • - Бланки трудових книжок,
 • - Вкладиші до бланків трудових книжок;
 • - Атестати;

Перелік документів, що є в установі бланками суворої звітності, порядок їх зберігання, видачі, інвентаризації встановлюється керівником установи і оформляється наказом.

Бланки звітності обліковуються в умовній оцінці 1 руб. за один бланк; можливо але ціною придбання,

03 "Бланки

суворої

звітності "

 • - Свідоцтва;
 • - Сертифікати;
 • - Квитанції;
 • - Інші бланки суворої звітності, наприклад, транспортна картка, призначена для проїзду пасажирів транспортом загального користування, оснащеним обладнанням автоматизованої системи контролю оплати проїзду (лист Мінфіну Росії від 12.10.2012 № 02-06-10 / 4 243)

якщо це зазначено в обліковій політиці установи.

Для виключення можливості використання неврахованих бланків, можливого підроблення та підроблення документів видача пронумерованих бланків проводиться із зазначенням початкового та кінцевого номера під розпис відповідальної особи.

Всі отримані бланки повинні бути використані, а зіпсовані або невикористані бланки повинні бути знищення у строки, встановлені наказом керівника.

Списання витрачених, а також зіпсованих бланків суворої звітності проводиться за Актом про списання бланків суворої звітності (ф. 0504816). Також за даною формою оформляють списання зіпсованих бланків трудових книжок і вкладишів до них на підставі відомості розбіжностей за результатами інвентаризації. В акті вказується склад комісії, дата, номер наказу, період, за який проводиться списання. Списуються документи перераховують із зазначенням їх номерів, серії та причин списання, після чого вони повинні бути знищені.

В акті вказують дату їх знищення. Акт підписують члени комісії і затверджує керівник

04 "Списана заборгованість неплатежі здатних дебіторів"

Заборгованість неплатоспроможних дебіторів протягом п'яти років з моменту її списання з балансу для спостереження за можливістю її стягнення у разі зміни майнового стану боржників

Запис за позабалансовим рахунком 04 проводиться одночасно з віднесенням на зменшення фінансового результату:

 • - Сум дебіторської заборгованості за доходами з відображенням за дебетом рахунку 040110173 "Надзвичайні доходи від операцій з активами" і кредиту рахунків 020500000 "Розрахунки по доходах", 020900000 "Розрахунки по збитку майну";
 • - Сум дебіторської заборгованості за видатками з відображенням за дебетом рахунку 040120273 "Надзвичайні витрати за операціями з активами" і кредиту рахунків 020600000 "Розрахунки за виданими авансами", 020800000 "Розрахунки з підзвітними особами".

При погашенні або прийняття рішення про списання сум заборгованості неплатоспроможних дебіторів проводиться їх списання з позабалансового обліку

05 "Матеріальні цінності, оплачені але централізованого постачання"

Матеріальні цінності, оплачені суб'єктом обліку, уповноваженим на централізоване висновок державного (муніципального) контракту (договору), і відвантажені установам (одержувачам) в рамках централізованої закупівлі

• На підставі первинних документів, що підтверджують відвантаження матеріальних цінностей на користь установи, в сумі виплат на їх придбання.

При отриманні вищестоящою установою - замовником підтвердження про отримання установою (вантажоодержувачем) матеріальних цінностей, відвантажених на їхню адресу, зазначені цінності підлягають списанню з позабалансового обліку за вартістю, за якою вони раніше приймалися на облік

06 "Заборгованість учнів

Заборгованість за учнями і студентами за неповернуте ними обмундирування, білизна, інструменти та інші цінності

Суми заборгованості списуються з позабалансового рахунку при відшкодуванні студентами та учнями сум завданого збитку.

і студентів за нсвоз- обертання матеріальні цінності "

У разі виникнення обставин, що перешкоджають відшкодування заборгованості, вона списується з позабалансового рахунку в порядку, встановленому для списання заборгованості, безнадійної до стягнення

07 "Перехідні нагороди, призи, кубки та цінні подарунки, сувеніри"

Перехідні призи, прапори, кубки, засновані різними організаціями і отримані від них для нагородження команд-переможців, у тому числі перехідні призи, прапори, кубки, а також цінні подарунки і сувеніри

Призи, прапори, кубки враховуються протягом усього періоду їх знаходження в даній установі.

Перехідні нагороди, призи, кубки враховуються в умовній оцінці 1 руб. за 1 предмет.

Цінні подарунки і сувеніри враховуються за вартістю придбання

08 "Путівки неоплачені"

Путівки, отримані безоплатно від виконавчого органу ФСС, громадських, профспілкових та інших організацій

Путівки повинні зберігатися в касі нарівні з грошовими документами

09 "Запасні частини до транспортних засобів, видані замість зношених"

Матеріальні цінності, видані на транспортні засоби замість зношених (двигуни, акумулятори, шини та покришки і т.п.)

Запасні частини списуються з рахунку з причини їх зносу чи непридатності до подальшого використання на підставі Акту про списання матеріальних запасів (ф. 0504230)

10 "Забезпечення виконання зобов'язань"

Майно (за винятком грошових коштів), отриманого установою в якості забезпечення зобов'язань - банківської гарантії

У сумі банківської гарантії

12 "Спеціальне обладнання для виконання науково-дослідних робіт

за договорами з замовниками "

Спеціальне обладнання, придбане для виконання науково-дослідних робіт але конкретною темою замовника після передачі його до наукового підрозділу

Після виконання робіт відповідно до умов договору спеціальне обладнання повертається замовнику або оприбутковується на баланс але ринковою вартістю на дату прийняття до обліку. При цьому робиться запис: дебет рахунку 010536340 "Збільшення вартості інших матеріальних запасів" - кредит рахунку 040110180 "Інші доходи"

13 "Експериментальні пристрої"

Основні засоби та матеріальні цінності, використані при виготовленні експериментальних пристроїв, необхідних при проведенні науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, до моменту проведення демонтажу цих пристроїв

Після проведення демонтажу можливі до використання основні засоби та матеріали списуються з позабалансового рахунку та відображаються на балансі за ринковою вартістю на дату прийняття до бюджетного обліку

17 "Надходження грошових

Рахунок призначений для обліку надходжень: - грошових коштів на банківські рахунки установ в розрізі кодів класифікації

По завершенні поточного фінансового року показники (залишки) рахунків на наступний фінансовий рік не переносяться

коштів на рахунки установи "

доходів бюджетів Російської Федерації, повернення зазначених надходжень;

- Коштів субсидій та коштів від інший приносить дохід діяльності на особові рахунки

18 "Вибуття грошових коштів з рахунків установи"

Рахунок призначений для обліку виплат грошових коштів з банківських рахунків установи, особового рахунку

20 "Заборгованість, незатребувана кредиторами"

Враховуються суми не пред'явлених кредиторами вимог, що випливають з умов договору, контракту, у тому числі сум кредиторської заборгованості, не підтверджених результатами інвентаризації кредитором протягом строку позовної давності з моменту списання заборгованості з балансового обліку

Відповідно до гл. 12 ГК РФ загальний строк позовної давності становить три роки. Строк позовної давності не може перевищувати 10 років з дня виникнення зобов'язання (ст. 200 ЦК України).

Списання заборгованості установи, що не затребуваною кредиторами, з позабалансового обліку здійснюється на підставі акта установи в рамках формування облікової політики (рішення комісії (інвентаризаційної комісії) установи).

У разі реєстрації установою грошового зобов'язання на вимогу, пред'явленим кредитором в порядку, встановленому законодавством РФ, заборгованість установи, що не затребувана кредитором, підлягає списанню з позабалансового обліку і віддзеркаленню на відповідних аналітичних балансових рахунках обліку зобов'язань

21 "Основні засоби вартістю до 3000 руб. Включно в експлуатації"

Знаходяться в експлуатації установи об'єкти основних засобів вартістю до 3000 руб. включно, за винятком об'єктів бібліотечного фонду та об'єктів нерухомого майна з метою забезпечення належного контролю за їх рухом

На підставі первинного документа, що підтверджує введення об'єкту в експлуатацію в умовній оцінці: один об'єкт - один рубль, у разі затвердження установою в рамках формування облікової політики іншого порядку - за балансовою вартістю введеного в експлуатацію об'єкта.

Внутрішнє переміщення об'єктів основних засобів в установі відображається на підставі виправдувальних первинних документів шляхом зміни матеріально відповідальної особи та (або) місця зберігання.

Передача введених в експлуатацію об'єктів основних засобів у оплатне або безоплатне користування відображається на підставі акту прийому-передачі за позабалансовим рахунком шляхом зміни матеріально відповідальної особи з одночасним відображенням переданого об'єкта на відповідному позабалансовому рахунку 25 "Майно, передане в оплатне користування (оренду)" або 26 "Майно, передане в безоплатне користування"

22 "Матеріальні цінності, отримані з централізованого постачання"

Отримані від постачальника матеріальні цінності до моменту отримання Сповіщення ((ф. 0504805) та копій документів постачальника на відправлені цінності

Використання майна до отримання документів допускається за наявності дозволу установи дня створеного ним відокремленого підрозділу

23 "Періодичні видання для користування"

Періодичні видання (газети, журнали і т.п.), які придбаваються установою для комплектації бібліотечного фонду

Періодичні видання враховуються в умовній оцінці 1 руб. за 1 об'єкт обліку - номер журналу, річний комплект газети

25 "Майно, передане в оплатне користування (оренду)"

Облік майна, переданого установою в оплатне користування за договором оренди

За вказаною в Акті прийому-передачі вартості в розрізі орендарів майна

26 "Майно, передане в безоплатне користування"

Облік майна, переданого установою у безоплатне користування

За вказаною в Акті прийому-передачі вартості в розрізі користувачів майна

При встановленні нових шин замість зношених в обліку вартість шин списується на "Витрати поточного фінансового року" економічного суб'єкта з одночасним відображенням на позабалансовому рахунку 09 "Запасні частини до транспортних засобів, видані замість зношених". Подальший облік шин буде здійснюватися на цьому рахунку і в картці обліку роботи шини.

Наприклад, купуючи транспортний засіб з шинами, використовуваними в літній період, установа повинна подбати про їх заміну на зимові в холодний період (сезонні шини). Якихось спеціальних положень, що стосуються порядку списання вартості сезонних шин, в нормативних документах, що регулюють порядок обліку матеріальних запасів, не міститься. Тому вартість сезонних шин підлягає списанню на рахунки витрат або в момент видачі в експлуатацію, або у зв'язку з непридатністю до подальшого їх використання. Обраний метод слід відобразити в обліковій політиці установи.

Приклад

Бюджетна установа за рахунок коштів субсидії на виконання державного завдання набуло літні шини (чотири штуки) для легкового автомобіля. Шини встановлені на автомобіль замість зношених. Вартість шин склала 8850 руб. (включаючи ПДВ). Витрати на придбання шин відображаються установою в складі накладних витрат.

зміст операції

Дебет

Кредит

Сума,

руб.

Первинний

документ

Придбання шин

410536340

430234730

8850

Відвантажувальні

документи

постачальника

Перерахування постачальнику коштів за отримані шини

430234830

4201 11610 18 позабалансовий рахунок

8850

Виписка з особового рахунку

Списання з обліку шин, встановлених на автомобіль

410970272

4 10536440

8850

Акт про списання

матеріальних

запасів

Ухвалення на позабалансовий облік шин, встановлених на автомобіль замість зношених

Позабалансовий рахунок 09

8850

Довідка

У табл. 8.2 наведено перелік первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку для ведення позабалансових рахунків.

Таблиця 8.2

Ведення аналітичного обліку по забалансових рахунках у регістрах бухгалтерського обліку

Найменування

регістра

Код

форми

Найменування і номер позабалансового рахунку

Ведення обліку

Картка кількісно-сумового обліку матеріальних цінностей

0504041

01 "Майно, отримане в користування"

У розрізі орендодавців або власників (балансоутримувачам) по кожному об'єкту нефінансових активів

02 "Матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання"

За замовниками, видами, сортами матеріалів і місцем їх знаходження

07 "Перехідні нагороди, призи, кубки"

По кожному предмету

08 "Путівки неоплачені"

За видами путівок, їх кількості і номінальної вартості

09 "Запасні частини до транспортних засобів, видані замість зношених"

Із зазначенням посади і прізвища получили, дати отримання, заводського номера

12 "Спеціальне обладнання для виконання науково-дослідних робіт за договорами з замовниками"

За найменувань предметів, кількості, вартості і матеріально відповідальних осіб

13 "Експериментальні пристрої"

23 "Періодичні видання для користування"

По об'єктах обліку

25 "Майно, передане в оплатне користування (оренду)"

У розрізі орендарів майна, місць знаходження, його кількості, вартості

26 "Майно, передане в безоплатне користування"

У розрізі користувачів майна, місць знаходження, його кількості, вартості

Книга обліку бланків суворої звітності

0504045

03 "Бланки суворої звітності"

По кожному виду бланків та місцями їх зберігання

Картка обліку коштів і розрахунків

0504051

04 "Списана заборгованість неплатоспроможних дебіторів"

Із зазначенням прізвища, імені та по батькові боржника, повного найменування юридичних осіб та їх реквізитів

06 "Заборгованість учнів і за неповернені матеріальні цінності"

По кожному учню і студенту

Книга обліку матеріальних цінностей, оплачених у централізованому порядку

0504055

05 "Матеріальні цінності, оплачені з централізованого постачання"

По кожній установі (вантажоодержувачу)

Многографной картка

0504054

10 "Забезпечення виконання зобов'язань"

За найменуваннями організацій із зазначенням номера та предмета контракту

17 "Надходження коштів на рахунки установи"

У розрізі Косгеї по доходах

18 "Вибуття грошових коштів з рахунків установи"

У розрізі Косгеї за видатками

Картка обліку коштів і розрахунків

0504051

20 "Заборгованість незатребувана кредиторами"

У розрізі Косгеї, із зазначенням ПІБ боржника, повного найменування юридичних осіб та їх реквізитів

22 "Матеріальні цінності, отримані з централізованого постачання"

За переліком матеріальних цінностей

 
<<   ЗМІСТ   >>