Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік в бюджетних установах

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОБЛІК ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ

Після вивчення матеріалів даної глави студент повинен:

знати

• порядок відображення фінансового результату поточної діяльності установи і фінансового результату минулих звітних періодів;

вміти

• розрізняти доходи і витрати поточного фінансового року і майбутніх періодів;

володіти

• методикою облікових записів при завершенні поточного фінансового року.

Ключові терміни: фінансовий результат, доходи і витрати поточного фінансового року, доходи та витрати майбутніх періодів, фінансовий результат минулих звітних періодів.

Під фінансовим результатом бюджетної установи розуміється результат всієї його фінансово-господарської діяльності, а не тільки від дозволеної йому діяльності, що приносить дохід.

Фінансовий результат визначається за методом нарахування наростаючим підсумком з початку року на пасивному рахунку 040100000 "Фінансовий результат економічного суб'єкта".

Суми нарахованих доходів установи на рахунку 040110000 "Доходи поточного фінансового року" зіставляються з сумами нарахованих витрат на рахунку 040120000 "Витрати поточного фінансового року". Операції, які призводять до збільшення чистої вартості активів сектору державного управління, класифікуються як доходи і відображаються за кредитом рахунка, а операції, які призводять до зменшення чистої вартості активів сектору державного управління, класифікуються як витрати (відрахування і платежі установи за своїми зобов'язаннями) - по дебетом рахунка.

Операції з нефінансовими активами, з фінансовими активами та операції із зобов'язаннями не роблять впливу на зміну чистої вартості активів сектору державного управління, так як придбання нефінансового активу не є витратою, оскільки воно не впливає на чисту вартість активів. Його результатом є зміна структури балансу активів і пасивів внаслідок обміну одного активу (фінансового активу - грошові кошти) на інший актив (нефінансового активу) або зобов'язання (платіж за актив).

Фінансовий результат поточної діяльності визначається як різниця між нарахованими доходами і нарахованими витратами установи за звітний період, при цьому кредитовий залишок по зазначених вище рахунках відображає позитивний результат, а дебетовий - негативний.

У табл. 6.1 наведені типові бухгалтерські записи, що використовуються для обліку фінансового результату (записи, пов'язані з реалізацією невикористовуваних активів, розрахунків щодо недостач, в яких використовується рахунок фінансового результату, наведені у відповідних параграфах цього підручника).

Таблиця 6.1

Відображення операцій але обліку фінансового результату

зміст операції

Бухгалтерський запис

дебет

кредит

Нарахування доходів:

від здачі майна в оренду

220520560

240110120

від реалізації товарів, робіт, послуг

220531560

2401 10130

за сумами примусового вилучення (пені, штрафи) за несвоєчасне і неналежне виконання контрактів контрагентами

220541560

2401 10140

від реалізації основних засобів в момент переходу права власності

220571560

2401 10172

від реалізації матеріальних запасів у момент переходу права власності

220574560

2401 10172

в сумі отриманої субсидії на виконання державного завдання

420581560

440110180

за наданими субсидіями на інші цілі в обсязі видатків, підтвердженого звітом установи

520581560

5401 10180

з приймання до обліку об'єктів нефінансових активів, виявлених при інвентаризації

Відповідні рахунки "Нефінансові активи" 010000000

0401 10180

Відображення витрат за методом нарахування по:

оплаті праці

040120211

030211730

інших виплат

040120212

030212730

нарахуваннях на оплату праці

040120213

030213730

послуг зв'язку

040120221

030221730

транспортним послуг

040120222

030222730

комунальним платежам

040120223

030223730

орендних платежах

040120224

030224730

послуг з утримання майна

040120225

030225730

інших послуг

040120226

030226730

амортизації основних засобів і нематеріальних активів

040120271

0104 хх 410 0104 х9420

витрачанню матеріальних запасів при утриманні майна

040120272

0105 хх 440

надзвичайних витрат за операціями з активами

040120273

+0101 Хх 410

інших витрат

040120290

+0302 Хх 730

0303 хх 730

Рахунок 040140000 "Доходи майбутніх періодів" призначений для обліку сум доходів, нарахованих (отриманих) у звітному періоді, але відносяться до майбутніх звітних періодів. Бухгалтерський облік доходів майбутніх періодів здійснюється наступним чином:

  • - За дебетом відображаються суми доходів, зарахованих на відповідні рахунки доходів поточного фінансового року, при настанні періоду, до якого ці доходи відносяться;
  • - За кредитом - суми доходів, що відносяться до майбутніх звітних періодів.

Витрати, зроблені установою у звітному періоді, але відносяться до наступних звітних періодів, відображаються за дебетом рахунку 040150000 "Витрати майбутніх періодів" і підлягають віднесенню на фінансовий результат поточного фінансового року за кредитом рахунка 040150000 в протягом періоду, до якого вони належать, в установленому установою порядку: рівномірно, пропорційно обсягу продукції (робіт, послуг) та ін.

Операції з доходами і витратами майбутніх періодів бюджетної установи представлені в табл. 6.2.

Таблиця 6.2

Бухгалтерські записи операцій по доходах і видатках майбутніх періодів

зміст операції

Дебет

Кредит

Нарахування доходів майбутніх періодів

Відображено доходи майбутніх періодів, які отримані від замовника за виконані і здані окремі етапи робіт, послуг, що не належать до доходів поточного звітного періоду

220531560

240140130

Зарахування в доход поточного звітного періоду

Отримано доходи від реалізації етапу готової продукції, робіт, послуг

2201 11510 17 позабалансовий рахунок

220531660

Відображено доходи але договірної вартості виконаних і зданих замовнику окремих етапів готової продукції, робіт (послуг)

240140130

2401 10130

Віднесено на фінансовий результат наприкінці року сума одержаних доходів

2401 10130

240130000

Відображено витрати майбутніх періодів

040150226

030226730

Віднесено витрати майбутніх періодів на фінансовий результат поточного фінансового року

040120211 (212, 225, 226, 262)

040150211 (212, 225, 226, 262)

Віднесення на фінансовий результат в кінці року суми здійснених витрат

040130000

040120211 (212, 225, 226, 262)

Приклад

Бюджетна установа в кінці поточного року уклало договір на передплату на періодичні видання (газети, журнали) на наступний фінансовий рік. За умовами договору здійснюється 100% -ва передоплата в сумі 310 200 руб. на черговий передплатний період за рахунок коштів субсидії на виконання державного завдання поточного фінансового року. У лютому наступного фінансового року отримані передплатні видання на суму 22340 руб.

В обліку установи будуть здійснені наступні бухгалтерські записи:

зміст операції

Дебет

Кредит

Сума, руб.

Поточний фінансовий рік

Перераховано плата за періодичні видання

420626560

4201 11610 18 позабалансовий рахунок

310200

Відображено витрати майбутніх періодів

440150226

430226730

310200

Здійснено залік авансового платежу на розрахунки при отриманні періодичного видання

430226830

420626660

310200

Лютий наступного фінансового року

Віднесено витрати майбутніх періодів на фінансовий результат поточного фінансового року щомісяця у міру отримання періодичних видань

040120226

040150226

22340

При завершенні операцій поточного звітного періоду відкривається рахунок 040130000 "Фінансовий результат минулих звітних періодів", для якого не передбачені групи, вид і аналітичний код операцій сектору державного управління.

Висновок рахунків бухгалтерського обліку здійснюється після закінчення року і оформляється наступній системою бухгалтерських записів (табл. 6.3).

Таблиця 6.3

Відображення операцій за висновком рахунків бухгалтерського обліку

зміст операції

Бухгалтерський запис

дебет

кредит

Списання сум отриманих бюджетною установою доходів від:

орендних платежів

0401 10120

040130000

ринкових продажів товарів, робіт, послуг

040110130

переоцінки активів

040110171

реалізації активів

040110172

надзвичайних доходів від операцій з активами

0401 10173

інших доходів

040110180

Списання витрат на фінансовий результат минулих звітних періодів

040130000

040120211- 040120290

Інформація про операції за висновком рахунків бухгалтерського обліку відображається у Довідці за висновком установою рахунків бухгалтерського обліку звітного фінансового року (ф. 0503710), яка формується у складі форм річної звітності в розрізі діяльності з цільовими коштами та діяльності з надання послуг (робіт).

 
<<   ЗМІСТ   >>