Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік в бюджетних установах

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОБЛІК ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ І ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

Після вивчення матеріалів даної глави студент повинен:

знати

 • • класифікацію фінансових активів та зобов'язань;
 • • порядок ведення касових операцій;
 • • правила забезпечення готівковими коштами з використанням корпоративних банківських карт;
 • • порядок і терміни видачі коштів під звіт;
 • • бухгалтерські записи з обліку фінансових активів та зобов'язань;
 • • характеристику робіт з поточного та капітального ремонту;
 • • первинні облікові документи при нарахуванні заробітної плати;
 • • поняття "ефективний контракт";

вміти

 • • розраховувати розмір ліміту каси;
 • • оформляти авансовий звіт;

володіти

 • • вартісною оцінкою заподіяної шкоди;
 • • угрупованням розрахунків по збитку майну по рахунках бухгалтерського обліку;
 • • нормами відшкодування роботодавцем шкоди працівникам при затримці належних їм виплат.

Ключові терміни: касові операції, корпоративна банківська карта, грошові документи, особові рахунки, авансовий звіт, доходи установи, авансові платежі, збиток майну, дебітори, зобов'язання, кредиторська заборгованість, система оплати праці, "ефективний контракт".

Облік фінансових активів

Розділ "Фінансові активи" включає в себе 11 груп синтетичних рахунків. Бюджетні установи застосовують такі рахунки:

 • - 020100000 "Грошові кошти установи";
 • - 020500000 "Розрахунки по доходах";
 • - 020600000 "Розрахунки за виданими авансами";
 • - 020800000 "Розрахунки з підзвітними особами";
 • - 020900000 "Розрахунки по збитку майну";
 • - 0210 00 000 "Інші розрахунки з дебіторами".

Для обліку операцій з коштами, які перебувають на рахунках установ, відкритих в кредитних організаціях або в органах Федерального казначейства (у фінансовому органі відповідного бюджету), а також операцій з готівковими коштами та грошовими документами призначений рахунок 020100000 "Грошові кошти установи".

Угруповання операцій але синтетичному рахунку здійснюється в розрізі способів розміщення коштів (табл. 5.1).

Таблиця 5.1

Угруповання операцій по синтетичному рахунку

Фінансові активи

18 розряд

код виду фінансового забезпечення

19-21

розряди

22-23

раз

ряди

Найменування

Грошові кошти установи

201

XX

Об'єкти обліку по групі розміщення коштів установи

2, 3, 4, 5, 6

201

10

Грошові кошти на особових рахунках установи в органі казначейства (у фінансовому органі відповідного бюджету)

2, 3, 4, 5, 6

201

11

Грошові кошти на особових рахунках в органі казначейства

2, 3

201

20

Грошові кошти на рахунках установи в кредитній організації

2, 3

201

21

Грошові кошти установи на рахунках

2, 4, 5

201

30

Грошові кошти в касі установи

2, 4, 5

201

34

Готівкові кошти у касі установи

2, 4, 5

201

35

Грошові документи

Розглянемо найбільш типові операції, властиві бюджетним установам при здійсненні фактів господарського життя.

Облік коштів

Облік коштів, що знаходяться у тимчасовому розпорядженні

Операції з коштами, що у тимчасовому розпорядженні, відображаються в обліку із застосуванням коду виду фінансового забезпечення 3 в 18-му розряді рахунків:

 • - 3201 11000 "Грошові кошти установи на особових рахунках в органі казначейства";
 • - 330401000 "Розрахунки за коштами, отриманими в тимчасове розпорядження".

Наприклад, на цих рахунках здійснюється облік фінансового забезпечення заявок на участь у торгах і застави щодо забезпечення контрактів. У разі відмови переможця торгів від підписання контракту, а також неналежного виконання умов контракту здійснюється утримання грошових коштів з подальшим перерахуванням коштів на особовий рахунок в органі казначейства.

Для відображення в бухгалтерському обліку фінансового забезпечення контрактів у формі банківської гарантії застосовується позабалансовий рахунок 10 "Забезпечення виконання зобов'язань".

Кошти, які знаходяться у тимчасовому розпорядженні, повинні бути або повернуті тій особі, від якого отримані (у кого вилучені), або перераховані в дохід бюджету.

Типові записи але відображенню в обліку операцій з коштами, що у тимчасовому розпорядженні наведено в табл. 5.2.

Таблиця 5.2

Типові бухгалтерські записи але обліку операцій з коштами, що у тимчасовому розпорядженні

Найменування

Бухгалтерський запис

дебет

кредит

Надходження грошових коштів на особовий рахунок, на рахунок в кредитній організації, в касу установи

 • 3201 11510
 • 320121510
 • 320134510

330401730

Повернення грошових коштів власнику або передача їх за призначенням у встановленому порядку

330401830

 • 3201 11610
 • 320121610
 • 320134610

Внесення готівкових коштів на особовий рахунок, відкритий в органі казначейства (у фінансовому органі) на підставі видаткового касового ордера і квитанції до оголошенню на внесок готівкою

321003560

320134610

Зарахування грошових коштів на підставі виписки особового рахунку з обліку коштів у тимчасовому розпорядженні

3201 11510

321003660

Подача заявки установи про зняття готівки з рахунку але обліку коштів у тимчасовому розпорядженні

321003560

320111610

Облік касових операцій. Для обліку готівкових грошових коштів у валюті РФ в касі установи та розрахунків готівкою грошовими коштами через касу установи застосовується рахунок 020134000 "Каса".

При оформленні та обліку касових операцій всі організації, в тому числі і бюджетні установи, керуються Порядком ведення касових операцій.

Порядок ведення касових операцій регламентує прийом, видачу готівки, оформлення касових документів, ведення касової книги, зберігання грошових коштів, здійснення ревізії каси, контроль за дотриманням касової дисципліни.

Зберігання в касі готівкових коштів та інших цінностей, що не належать установі, заборонено. Готівкові кошти, отримані через органи казначейства, витрачаються на цілі, зазначені в чеку.

Форми первинних документів з обліку касових операцій затверджені постановою Держкомстату Росії від 18.08.1998 № 88 "Про затвердження уніфікованих форм первинної облікової документації з обліку касових операцій і результатів інвентаризації" і приведені в наказі Мінфіну Росії № 173н (табл. 5.3).

Таблиця 5.3

Первинні документи з обліку касових операцій

№ форми

Код

форми

Найменування

КО-1

0310001

Прибутковий касовий ордер (ПКО)

КО-2

0310002

Видатковий касовий ордер (ВКО)

КО-3

0310003

Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів

-

0504501

Відомість на видачу грошей з каси підзвітним особам

Надходження готівкових коштів в касу установи оформляється ПКО в день їх отримання. У ПКО і квитанції до нього по рядку "Підстава" вказується зміст факту господарського життя, а по рядку "Додаток" перераховуються що докладалися первинні та інші документи із зазначенням їх номерів і дат складання.

Підписана і завірена печаткою (штампом) касира квитанція до ПКО видається касиром особі, яка внесла готівку грошові кошти, або прикладається до виписки з особового рахунку отримувача коштів (при вступі готівкових грошових коштів по чеку).

Видача готівкових грошових коштів з каси установи проводиться за РКО або іншим належним чином оформленим документам (платіжним, розрахунково-платіжними відомостями, даними видачу грошей з каси підзвітним особам та ін.). Видача готівкових грошових коштів за ВКО може проводитися тільки в день їх складання.

На підставі поданих документів (заяв, рахунків та ін.) Працівник бухгалтерії виписує в одному примірнику РКО, який підписується керівником установи та головним бухгалтером або особами, на це уповноваженими.

У тих випадках, коли на доданих до ВКО документах є дозвільний напис керівника установи, його підпис на ВКО не обов'язковий.

У ВКО по рядку "Підстава" вказується факт господарського життя, а по рядку "Додаток" перераховуються що докладалися первинні та інші документи із зазначенням їх номерів і дат складання.

При видачі коштів з РКО або замінює його документа окремій фізичній особі касир зобов'язаний вимагати пред'явити документ (паспорт або інший документ), що засвідчує особу одержувача, записати найменування і номер документа, ким і коли він виданий, і отримати розписку одержувача.

Якщо замінюючий РКО документ складений на видачу грошей кільком особам, то всі отримувачі також пред'являють документи, що засвідчують їх особу, і розписуються у відповідній графі платіжних документів. Запис про дані документа, що посвідчує особу, на грошовому документі, що його замінює РКО, в цьому випадку не проводиться.

Розписка в отриманні готівкових коштів може бути зроблена одержувачем тільки власноручно, чорнилом або кульковою ручкою із зазначенням одержаної суми: карбованців - прописом, копійок - цифрами.

При отриманні грошових коштів за платіжною (розрахунково-платіжної) відомості сума прописом не вказується.

Видача готівкових коштів під звіт на витрати, пов'язані зі службовими відрядженнями, проводиться у межах сум, передбачених на ці цілі.

При видачі грошей з каси під звіт кільком особам замість індивідуальних ВКО застосовується Відомість на видачу грошей з каси підзвітним особам (ф. 0504501). Видачі грошей з каси на господарські витрати, відрядження та інші цілі оформляються окремими відомостями. Кожна закінчена відомість оформляється як РКО.

Видачу грошей касир проводить тільки особі, зазначеній в РКО або його замінює.

Якщо видача грошей проводиться за дорученням, оформленим у встановленому порядку, в тексті ВКО після прізвища, імені та по батькові одержувача діне бухгалтерією вказуються прізвище, ім'я та по батькові особи, якій довірено отримання грошей.

Якщо видача грошей проводиться за відомістю, перед розпискою в одержанні грошей касир робить напис "За дорученням". Довіреність залишається - як додаток до РКО або відомості.

Оплата праці, виплата допомоги по соціальному страхуванню проводиться касиром за платіжними (розрахунково-платіжними) відомостями без складання ВКО на кожного одержувача. На загальну суму виданої заробітної плати складається один РКО, дата і номер якого проставляються на кожній платіжній (розрахунково-платіжній) відомості, після чого РКО реєструються. Разові видачі грошей на оплату праці окремим особам проводяться по РКО.

Після закінчення термінів, передбачених на оплату праці, виплату допомоги по соціальному страхуванню, касир повинен:

 • 1) у платіжній (розрахунково-платіжної) відомості проти прізвищ осіб, яким не зроблено зазначені виплати, поставити штамп або зробити відмітку від руки "Депоновано";
 • 2) скласти реєстр депонованих сум;
 • 3) наприкінці платіжної (розрахунково-платіжної) відомості зробити напис про фактично виплачених і підлягають депонуванню сумах, звірити їх із загальним підсумком за платіжною відомістю і скріпити напис своїм підписом. Якщо гроші видавалися не касиром, а іншою особою, то на відомості додатково робиться напис: "Гроші за відомістю видавав (підпис)";
 • 4) записати в касову книгу фактично виплачену суму і поставити на відомості штамп "Видатковий касовий ордер № ____";
 • 5) скласти реєстр депонованих сум;
 • 6) здати депоновані суми в орган казначейства для подальшого зарахування на особовий рахунок установи.

Бухгалтерія робить перевірку відміток, зроблених касиром в платіжних (розрахунково-платіжних) відомостях, і підрахунок виданих і депонованих за ними сум.

ПКО і квитанції до них, а також РКО і замінять їх документи заповнюються бухгалтерією чітко і ясно, підчищення, помарки або виправлення в цих документах не допускаються. У разі допущення помилки замість них складаються нові.

При здійсненні операцій з використанням готівкових грошових коштів в установі обов'язково повинна вестися один Касова книга (ф. 0504514), яка повинна бути пронумерована, прошнурована і опечатана печаткою на останній сторінці, де робиться запис "У цій книзі пронумеровано та прошнуровано ___ листів" і завіряється підписами керівника та головного бухгалтера установи.

По мірі надходження ПКО та ВКО з доданими документами інформація про вчинені касових операціях заноситься касиром у касовій книзі.

Записи в касовій книзі ведуться в двох примірниках і проводяться касиром відразу ж після одержання або видачі грошей по кожному ордеру або іншому замінює його документа. Другі екземпляри аркушів служать звітом касира, до якого прикріплюються всі касові документи.

Щодня в кінці робочого дня касир підбиває підсумки операцій за день, виводиться залишок грошей у касі на наступне число і передається в бухгалтерію звіт касира з ПКО та ВКО під розписку у вкладному аркуші касової книги. Вимоги до ведення Касової книги автоматизованим способом викладені в гл. 2 Положення про порядок ведення касових операцій.

Вкладні аркуші касової книги протягом року касир підшиває і зберігає окремо за кожний місяць. Після закінчення календарного року (або в міру необхідності) вкладні аркуші касової книги брошуруються в хронологічному порядку. Загальна кількість аркушів за рік засвідчується підписами керівника та головного бухгалтера установи, і Касова книга опечатується.

Щомісяця по здійснюваними операціями в касі формується Журнал операцій "Каса". Контроль за правильністю ведення Касової книги покладається на головного бухгалтера установи.

Типові записи з відображення в бухгалтерському обліку операцій надходження і вибуття готівкових грошових коштів в касу установи наведено в табл. 5.4.

Таблиця 5.4

Операції але надходженню в касу і вибуття з неї грошових коштів

Найменування

Бухгалтерський запис

дебет

кредит

Надходження коштів у рублях в касу з особового рахунку закладу, відкритого в органі казначейства

020134510

021003660

Надходження грошових коштів в іноземній валюті в касу з рахунку установи, відкритого в кредитній організації

020134510

020127610

Надходження доходів у порядку, встановленому законодавством

220134510

2 205 хх 660

Надходження пожертвувань

220134510

220581660

Надходження залишків підзвітних сум

020134510

+0208 Хх 660

Надходження готівкових коштів на відшкодування шкоди, заподіяної майну бюджетної установи

020134510

+0209 Хх 660

Надходження в касу установи грошових коштів зайво виплаченої заробітної плати

020134510

030211730

Надходження в касу установи коштів у порядку розрахунків між головною установою та відокремленими підрозділами (філіями)

020134510

030404730

Надходження в касу установи коштів у порядку розрахунків з іншими кредиторами

020134510

030406730

Вибуття грошових коштів у валюті РФ з каси для зарахування на особовий рахунок в органі казначейства

021003560

020134610

Повернення готівкових грошових коштів, які перебувають у тимчасовому розпорядженні установи

330401830

320134610

Повернення з каси установи зайво отриманих доходів

2 205 хх 560

220134 610

Оплата з каси попередніх платежів за договорами в межах дозволеного ліміту розрахунків між юридичними особами

0206 хх 560

020134610

Видача грошових коштів підзвітній особі за умови повного його звіту за раніше виданим йому авансу згідно із заявою

+0208 Хх 560

020134610

Видача з каси заробітної плати, інших виплат, стипендій, а також винагороди особам, які не перебувають у штаті установи за договорами цивільно-правового характеру

+0302 Хх 830

020134610

Видача з каси депонентської заборгованості, а також сум утриманих із заробітної плати виплат

 • 030402830
 • 030403830

020134610

Суми виявлених нестач, розкрадань, втрат грошових коштів

020981560

020134610

 
<<   ЗМІСТ   >>