Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік в бюджетних установах

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Облік товарів, придбаних установою для продажу

На рахунку 010538000 враховуються матеріальні цінності, придбані установою для продажу. Установа, торгуючи покупними товарами, у роздрібній вартості враховує свою торгову надбавку. Це відбивається наступній бухгалтерської записом: Дебет 2 10538340 - Кредит 2 10539440.

Облік товарів, переданих на реалізацію, ведеться в розрізі матеріально відповідальних осіб, місць реалізації в порядку, встановленому установою наказом про облікову політику.

Суми торговельної націнки по товарах реалізованим відображаються проводкою: Дебет 2401 10130 "Доходи від надання платних послуг" - Кредит 2 10539440 "Зміна за рахунок націнки вартості товарів - іншого рухомого майна установи".

Первинними документами для відображення операцій за рахунком 210539 340 "Націнка на товари - інше рухоме майно установи" в Журналі операцій з вибуття та переміщення нефінансових активів є Вимога-накладна (ф. 0504204) або Накладна на відпуск матеріалів на сторону (ф. 0315007).

Облік продукції тваринництва і рослинництва

Значна кількість бюджетних установ мають підсобне сільське господарство. Продукція тваринництва на різних стадіях виробничого циклу може відображатися у бухгалтерському обліку по-різному: як вкладення в нефінансові активи; як основні засоби (тварини основного стада); як матеріальні запаси (молодняк і тварини на відгодівлі, а також птиця, кролі, сім'ї бджіл); як готова продукція (м'ясо, шерсть, яйце, мед та ін.).

Розрізняють такі стадії виробництва тваринницької продукції:

 • 1) прийняття на облік молодняку тварин (як отриманого від приплоду, так і придбаного установою);
 • 2) переклад молодняку в категорію тварин на вирощуванні та відгодівлі (у тому числі птиці, кролів, сімей бджіл);
 • 3) переведення тварин на вирощуванні та відгодівлі в основне стадо (якщо це передбачено виробничим процесом, наприклад для виробництва молока, вовни, молодняку);
 • 4) оприбуткування, реалізація, а також використання для власних потреб установи продукції тваринництва - як тварин на вирощуванні та відгодівлі, так і тварин основного стада (у тому числі продукції, отриманої в процесі вибракування тварин основного стада);
 • 5) реалізація як тварин на вирощуванні та відгодівлі, так і тварин основного стада.

Така різноманітність господарських операцій, які становлять виробничий цикл тваринництва, обумовлює і ряд особливостей організації обліку даної діяльності.

Так, аналітичний облік молодняку тварин і тварин на відгодівлі в установах ведеться за видами та віковими групами (тварин на відгодівлі - тільки за видами) у Книзі обліку тварин (ф. 0504039). Аналітичний облік за рахунком 010631 000 "Вкладення в основні засоби - інше рухоме майно" ведеться в многографной картці (ф. 0504054). Для списання кормів застосовують Відомість на видачу кормів і фуражу (ф. 0504203). Кожна видача кормів і фуражу підтверджується підписом одержувача. Відомість затверджує керівник установи, вона служить підставою для списання виданих кормів і фуражу в витрата. Ця ж відомість є підставою для списання кормів і фуражу з матеріально відповідальної особи на собівартість. Синтетичний облік операцій по витраті матеріальних запасів, їх вибуття з експлуатації, переміщенню всередині установи ведеться в Журналі операцій з вибуття та переміщення нефінансових активів (ф. 0504071).

Оскільки в Інструкції про застосування Плану рахунків бюджетного обліку наведено неповний перелік форм первинних облікових документів, необхідно застосовувати уніфіковані форми, затверджені постановою Держкомстату Росії від 29.09.1997 № 68 "Про затвердження уніфікованих форм первинної облікової документації з обліку сільськогосподарської продукції та сировини". Зокрема, в якості первинних облікових документів можуть бути використані такі форми:

 • 1) тварини, придбані з боку у постачальників, а також у порядку безоплатної передачі, оприбутковуються на підставі товарно-транспортних накладних та рахунків-фактур, актів прийому-передачі, ветеринарних, племінних свідоцтв та інших документів;
 • 2) Акт на оприбуткування приплоду тварин (ф. № СП-39) - для оформлення отриманого приплоду тварин;
 • 3) Книга обліку руху тварин і птиці (ф. № 304-АПК);
 • 4) Звіт про рух худоби і птиці на фермі (ф. № СП-51);
 • 5) Відомість зважування тварин (ф. № СП-43), в якій відображаються результати зважування тварин на вирощуванні та відгодівлі, визначення їх фактичної живої маси;
 • 6) Книга обліку руху тварин і птиці (ф. № 304-АПК);
 • 7) Розрахунок визначення приросту живої маси (ф. № СП-44);
 • 8) Акт на переведення тварин (ф. № СП-47У) - при переведенні тварин із однієї облікової вікової групи в іншу (включаючи переклад в основне стадо).

Використання як первинних облікових документів перерахованих вище форм має бути регламентовано наказом про облікову політику установи.

Основне стадо враховують на рахунку 010138000 "Інші основні засоби - інше рухоме майно". Облік тварин на відгодівлі та молодняка, вибракувавши худоби з основного стада, поставленого на відгодівлю, птиці, кролів, хутрових звірів, сімей бджіл незалежно від їх вартості здійснюють на рахунку 010536000 "Інші матеріальні запаси". На цьому ж рахунку враховують корми і фураж (сіно, овес), насіння, добрива. Отримана в результаті тваринницького виробництва продукція, в залежності від напрямку її використання, враховується або як готова продукція (у разі її подальшої реалізації), або як інші матеріали (при використанні її для внутрішніх потреб установи).

Оцінку вартості отриманого приплоду тварин і птиці необхідно проводити відповідно до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) в сільськогосподарських організаціях, затвердженими наказом Мінсільгоспу Росії від 06.06.2003 № 792.

Бухгалтерський облік продукції рослинництва в цілому грунтується на тих же принципах, що і облік продукції тваринництва. Зокрема, у складі матеріальних запасів відображенню в обліку підлягають насіння, посадковий матеріал, однорічні рослини, а також зібрана при збиранні врожаю продукція. Залежно від того, на якій стадії виробництва здійснюється реалізація продукції рослинництва, зазначені матеріальні запаси переводяться в категорію готової продукції. Багаторічні плодові рослини враховуються як основні засоби. Відокремлено повинні враховуватися капітальні витрати з поліпшення земель.

По закінченні посівних робіт проводиться обмір засіяної площі і складається акт із зазначенням у ньому площі по культурах і кількості витраченого насіння і добрив. Акт підписується завідувачем підсобним господарством і особами, відповідальними за посів.

При збиранні врожаю на продукцію, що направляється на склад підсобного господарства, відповідальна за збір урожаю особа повинна вести оперативний облік, на підставі якого в кінці дня оформляється акт приймання-передачі, що підписується здавачем та матеріально відповідальною особою.

 
<<   ЗМІСТ   >>