Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік в бюджетних установах

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДЕРЖАВНОЇ (МУНІЦИПАЛЬНОЇ) БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ

Після вивчення матеріалів даної глави студент повинен:

знати

 • • нормативні та правові документи щодо регламентації діяльності бюджетної установи;
 • • способи реалізації державою надання державних та муніципальних послуг населенню;
 • • основні документи фінансово-господарської діяльності бюджетних установ;
 • • порядок формування засновником державного завдання;
 • • регламентацію надання відомостей про операції з цільовими субсидіями, наданими державному (муніципальному) установі;

вміти

 • • розраховувати розмір великої угоди;
 • • охарактеризувати основні розділи Плану фінансово-господарської діяльності;

володіти

 • • формою з ведення Переліку майна установи;
 • • порядком віднесення майна бюджетної установи до категорії особливо цінного рухомого майна;
 • • порівняльною характеристикою типів державних установ.

Ключові терміни: бюджетна установа, державне завдання, угода про надання субсидії на виконання завдання, угоду про надання субсидії на інші цілі, велика угода, майно бюджетної установи, гранично допустимі значення простроченої кредиторської заборгованості, План фінансово-господарської діяльності.

Загальні положення функціонування бюджетних установ

Фінансові відносини в галузях, що надають фізичним та юридичним особам послуги некомерційного характеру, обумовлені різноманіттям видів невиробничої діяльності, організаційно-правових форм суб'єктів господарювання, структур управління і схем підпорядкованості, а також методів та джерел фінансування.

Організаційно-правові форми некомерційних організацій різноманітні. Відповідно до Федеральним законом від 12.01.1996 № 7-ФЗ "Про некомерційні організації" в цю групу суб'єктів господарювання включаються громадські та релігійні організації, фонди, некомерційні партнерства, установи, автономні некомерційні організації, споживчі кооперативи, об'єднання юридичних осіб та ін. Отримання прибутку не є основною метою їх створення. У разі отримання прибутку вона не розподіляється між працівниками, а повинна використовуватися на реалізацію статутних цілей.

Серед загальної кількості некомерційних організацій значну частку займають державні та муніципальні установи. Відповідно до ГК РФ установою визнається некомерційна організація, створена власником для здійснення управлінських, соціально-культурних чи інших функцій некомерційного характеру.

Державними є всі установи, що знаходяться у федеральній або регіональної власності та фінансуються з федерального і регіональних бюджетів.

Муніципальними називаються установи, власником яких є муніципальне утворення. Вони фінансуються з коштів місцевих бюджетів.

Кожне державне або муніципальне установа повинна мати затверджений засновником і зареєстрований у встановленому порядку статут, бюджетну кошторис (казенне установа) або план фінансово-господарської діяльності (бюджетне та автономне установи), самостійний баланс, а також майно в оперативному управлінні (детально питання майна розглядаються в гл. 4 "Облік нефінансових активів").

Держава при реалізації основної функції надання державних і муніципальних послуг населенню і цілі відкріплення бюджетних коштів від установ і прив'язки їх до послуг, які вони надають, застосовує такі способи:

 • 1) виробництво послуг казенними установами. Виробництвом цей спосіб можна назвати у зв'язку з тим, що держава (муніципалітет) регулює кількість казенних установ, необхідних для надання послуг, і повністю управляє діяльністю, фінансуючи всі необхідні витрати створених казенних установ за кошторисом, а доходи установ від приносить доходи діяльності підлягають зарахуванню до бюджету;
 • 2) неринковий замовлення послуг у бюджетних або автономних установ шляхом надання державних (муніципальних) послуг (виконання робіт). Неринкові це замовлення вважається з тієї причини, що держава (муніципалітет) зобов'язана встановити державне (муніципальне) завдання для кожного створеного ним бюджетного та автономного установи без проведення конкурсних процедур;
 • 3) ринковий замовлення послуг - проведення конкурсного відбору виконавців, здатних запропонувати найкращі умови виконання замовлення на надання відповідних послуг;
 • 4) оплата за споживача наданих послуг (принцип "гроші йдуть за споживачем"). Даний спосіб організації надання державних (муніципальних) послуг передбачає, що споживач послуг сам вибирає їх виконавця, а держава (муніципалітет) оплачує виконавцю надані послуги. В даний час такий спосіб реалізується в рамках реформування системи обов'язкового медичного страхування в Російській Федерації: відповідно до законодавства право участі в цій системі поряд з державними (муніципальними) закладами охорони здоров'я отримали також недержавні (немуніціпальной) медичні організації.

Перші два способи - виробництво і неринковий замовлення послуг - визначили необхідність поділу мережі державних (муніципальних) установ на три типи: казенні, бюджетні та автономні. Для кожного типу установ відповідним законом, а також нормами цивільного, бюджетного та галузевого законодавства РФ визначено особливості організаційно правового статусу та правила функціонування, відповідно до яких формуються механізми та інструменти планування господарської діяльності установ, їх фінансового забезпечення і т.д.

Згідно ст. 9.2 Закону про некомерційні організації "бюджетною установою визнається некомерційна організація, створена Російською Федерацією, суб'єктом Російської Федерації чи муніципальній освітою для виконання робіт, надання послуг з метою забезпечення реалізації передбачених законодавством Російської Федерації повноважень відповідно органів державної влади (державних органів) або органів місцевого самоврядування в сферах науки, освіти, охорони здоров'я, культури, соціального захисту, зайнятості населення, фізичної культури і спорту, а також в інших сферах ".

Основними документами фінансово-господарської діяльності бюджетних (автономних) установ є:

 • - Державне (муніципальне) завдання;
 • - Угода про надання субсидії на виконання завдання;
 • - Угода про надання субсидії на інші цілі;
 • - План фінансово-господарської діяльності;
 • - Розраховані і затверджені нормативні витрати, пов'язані з наданням державних (муніципальних) послуг (виконанням робіт) і визначенням на їх основі розміру субсидії на виконання державного (муніципального) завдання.

Державне (муніципальне) завдання є основним документом, що визначає параметри поточної діяльності бюджетної установи з надання послуг у тій частині, в якій ця діяльність здійснюється за рахунок коштів відповідного бюджету. Завдання в обов'язковому порядку формується засновником для кожної бюджетної установи.

Формування державного (муніципального) завдання на надання державних (муніципальних) послуг фізичним та юридичним особам буде здійснюватися на основі єдиного переліку таких послуг і єдиних нормативів їх фінансового забезпечення.

У ст. 69.2 БК РФ введена норма про базові (галузевих) переліках державних і муніципальних послуг і робіт, які затверджуються федеральними органами виконавчої влади, що здійснюють функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у встановлених сферах діяльності, і містять вичерпний перелік послуг і робіт, надаваних або виконуваних державними і муніципальними установами з урахуванням встановленого обсягу повноважень відповідного публічно-правового утворення у конкретних сферах діяльності (освіта, охорона здоров'я, фізична культура і спорт, культура, соціальний захист, транспорт і т.д.).

На підставі затверджених федеральними органами виконавчої влади, що здійснюють функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у встановлених сферах діяльності, базових (галузевих) переліків державних і муніципальних послуг і робіт, формується Зведений перелік державних і муніципальних послуг і робіт.

До Зведеного переліку державних та муніципальних послуг і робіт інтегруються всі існуючі загальноросійські класифікатори, реєстри та довідники, призначені для систематизації та кодування інформації про види діяльності і державних (муніципальних) послугах: КОАТУУ (Класифікація видів економічної діяльності), ОКИН (Класифікація інформації про населенні), ОКІСЗН (Класифікація інформації про соціальний захист населення), ОКЕІ (Класифікація одиниць виміру), ЕГРЮЛ (Єдиний державний реєстр юридичних осіб).

Зведений перелік державних і муніципальних послуг і робіт порівняно з базовими переліками деталізований такими довідниками, як "Характеристика послуги / роботи", "Форма надання", "Категорія споживачів", "Одиниці виміру показника обсягу послуги або роботи".

З наявної у Зведеному переліку послуг і робіт інформації з усіх державних і муніципальних послуг і робіт, які можуть отримувати відповідно до законів громадяни, кожен орган-засновник повинен сформувати і затвердити відомчий перелік державних (муніципальних) послуг і робіт і вже на підставі цього переліку послуг - державне (муніципальне) завдання.

Відомчі переліки державних (муніципальних) послуг і робіт містять ті ж показники, що і Зведений перелік.

Уряд РФ постановою від 26.02.2014 № 151 затвердило уніфікований підхід щодо формування та ведення базових (галузевих) переліків державних і муніципальних послуг і робіт; відомчих переліків державних послуг та робіт, надаваних і виконуваних федеральними державними установами, а також загальним вимогам до формування, ведення та утвердження відомчих переліків державних (муніципальних) послуг та робіт, надаваних і виконуваних державними установами суб'єктів РФ (муніципальними установами).

Єдиний підхід застосовується при формуванні державних (муніципальних) завдань на надання державних (муніципальних) послуг і виконання робіт на 2016 та наступні роки, якщо нормативними правовими актами суб'єкта РФ, місцевої адміністрації муніципального освіти не буде встановлено більш ранній термін формування державних (муніципальних) завдань на надання державних (муніципальних) послуг і виконання робіт.

Бюджетна установа не має права відмовитися від виконання державного (муніципального) завдання, а зменшення обсягу субсидії на виконання завдання протягом строку його виконання може проводитися тільки при відповідному зміні завдання.

Залежно від того, на якій вил діяльності встановлюється завдання (на надання державних (муніципальних) послуг або на виконання робіт), перелік вимог до його складу різний. Згідно з ч. 1 ст. 69.2 БК РФ завдання на надання послуг (виконання робіт) повинно містити:

 • - Показники, що характеризують якість і (або) обсяг (зміст) надаваних державних (муніципальних) послуг (виконуваних робіт);
 • - Порядок контролю за виконанням державного (муніципального) завдання, в тому числі умови та порядок його дострокового припинення;
 • - Вимоги до звітності про виконання державного (муніципального) завдання;
 • - Визначення категорій фізичних і (або) юридичних осіб, які є споживачами відповідних послуг;
 • - Порядок надання відповідних послуг;
 • - Граничні ціни (тарифи) на оплату відповідних послуг фізичними або юридичними особами у випадках, якщо законодавством РФ передбачено їх надання на платній основі, або порядок встановлення зазначених цін (тарифів) у випадках, визначених законодавством.

Показники державного (муніципального) завдання використовуються при складанні проектів бюджетів для планування обсягу бюджетних асигнувань на надання державних (муніципальних) послуг (виконання робіт), для визначення обсягу субсидій на виконання державного (муніципального) завдання бюджетним або автономним установою.

Зазначені субсидії в російському бюджетному законодавстві (ст. 78.1 БК РФ) називаються субсидіями на фінансове забезпечення виконання державного (муніципального) завдання і розраховуються з урахуванням нормативних витрат на надання державних (муніципальних) послуг фізичним та (або) юридичним особам та нормативних витрат на утримання державного (муніципального) майна.

Крім того, БК РФ передбачена можливість надання бюджетним установам субсидій на інші цілі. За допомогою так званих "цільових" субсидій засновник забезпечує коштами необхідні витрати установ, що не відносяться до їх поточної діяльності з виконання завдання засновника і до змісту необхідного для цього майна. Для цього на відповідному рівні публічної влади (в кожному регіоні і муніципалітеті) повинен бути прийнятий порядок надання бюджетним та автономним установам субсидій па інші цілі із зазначенням напрямків (цілей) їх надання.

Виходячи з переліків безглуздих субсидій, щорічно надаються федеральними органами виконавчої влади, що здійснюють функції і повноваження засновника щодо установ, цільові субсидії, як правило, надаються на:

 • 1) здійснення виплат стимулюючого характеру за підсумками звітного періоду;
 • 2) проведення капітального ремонту та (або) реставрації об'єктів нерухомого майна, закріплених за установами на праві оперативного управління;
 • 3) управління реалізацією федеральних цільових програм, у тому числі їх інформаційне та аналітичне супроводження;
 • 4) виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт;
 • 5) придбання техніки, обладнання, транспортних засобів, приладів і пристроїв, інструменту для проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт, інших основних засобів, за винятком об'єктів нерухомості;
 • 6) стипендіальне забезпечення студентів, інтернів, ординаторів, аспірантів і докторантів, надання щорічної допомоги аспірантам на придбання наукової літератури;
 • 7) компенсацію витрат на оплату вартості проїзду і провезення багажу до місця використання відпустки і назад працівникам установ, розташованих у районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, а також членам їх сімей;
 • 8) витрати, що виникають внаслідок надзвичайних обставин господарської діяльності (стихійного лиха, пожежі, аварії);
 • 9) розробку проектно-кошторисної документації по об'єктах, що підлягають капітальному ремонту та реставрації;
 • 10) надання грантів в цілях державної підтримки наукових досліджень, а також в галузі культури, мистецтва і засобів масової інформації;
 • 11) виконання робіт (послуг) з утримання майна;
 • 12) здійснення бюджетними та автономними установами капітальних вкладень в об'єкти державної власності Російської Федерації.

Іншими можливими способами фінансового забезпечення бюджетних і автономних установ відповідно до законодавства РФ є:

 • - Надання субсидій на цілі здійснення капітальних вкладень в об'єкти державної (муніципальної) власності (ст. 79 БК РФ);
 • - Надання коштів обов'язкового медичного страхування (ст. 30 Закону № 83-Φ3).

Також бюджетні (і автономні) установи можуть у встановленому порядку наділятися повноваженнями по виконанню публічних зобов'язань перед фізичними особами в грошовій формі.

Наприклад, наказом Міносвіти Росії від 22.04.2013 № 297 федеральним бюджетним установам передані повноваження по:

 • - Соціальному забезпеченню дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, осіб з числа дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, що навчаються в державних освітніх установах початкового професійного, середнього професійної та вищої професійної освіти;
 • - Виплаті стипендій молодим вченим та аспірантам, що здійснює перспективні наукові дослідження і розробки за пріоритетними напрямами модернізації російської економіки.

Всі перераховані види фінансового забезпечення, крім субсидій на відшкодування нормативних витрат на надання послуг (виконання робіт), відповідно до державним (муніципальним) завданням мають цільовий характер. Витрати установ, джерелом фінансового забезпечення яких є кошти відповідного бюджету, здійснюються після процедури санкціонування витрат: перевірки територіальними органами Федерального казначейства або фінансовими органами суб'єктів РФ, муніципальних утворень відповідності змісту даних операцій кодами Косгеї і цілям надання відповідних коштів, зазначеним у розрахункових документах.

Відповідно до вимог бюджетного законодавства для виділення субсидії бюджетним та автономним установам на фінансове забезпечення виконання державного завдання, органи державної влади та місцевого самоврядування повинні розрахувати нормативні витрати, пов'язані з наданням державних (муніципальних) послуг (виконанням робіт), включаючи витрати на утримання майна, яке використовується при наданні відповідних послуг (виконанні робіт).

Органам виконавчої влади суб'єктів РФ, органам місцевого самоврядування в Комплексних методичних рекомендаціях щодо реалізації Закону № 83-Φ3 запропонований наступний підхід до розрахунку нормативних витрат: здійснюється розрахунок індивідуалізованих нормативів фінансування послуг по послугах конкретних установ, потім нормативні витрати групуються з використанням поправочних коефіцієнтів і здійснюється перехід до формульного нормативу.

Надання субсидій на виконання державного (муніципального) завдання бюджетним та автономним установам, оформляється угодою про порядок і умови надання відповідної субсидії. Така угода є обов'язковим тільки для федеральних бюджетних і автономних установ при наданні їм субсидій на виконання державного завдання. Проте Мінфін Росії рекомендує суб'єктам РФ і муніципалітетам також оформляти надання субсидій на виконання завдання бюджетним та автономним установам угодою про умови і порядок надання субсидій, підкреслюючи, що завдання та угода є основними документами, що регламентують взаємини між засновником та установою в процесі виконання установою завдання на надання послуг (виконання робіт).

Приблизна форма угоди про порядок і умови надання субсидії на фінансове забезпечення виконання державного завдання для федеральних державних бюджетних установ затверджена спільним наказом Мінфіну Росії № 138н, Мінекономрозвитку Росії від 29.10.2010 № 528 "Про затвердження примірної форми угоди про порядок і умови надання субсидії на фінансове забезпечення виконання державного завдання ".

 
<<   ЗМІСТ   >>