Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік в бюджетних установах

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Порядок формування Журналів операцій і Головної книги

Дані перевірених і прийнятих до обліку первинних облікових документів систематизуються по датах здійснення операцій (у хронологічному порядку) і відображаються накопичувальним способом в наступних регістрах бухгалтерського обліку.

Журнал операцій за рахунком "Каса" застосовується для обліку руху грошових коштів в касі установи. Записи в зазначеному регістрі здійснюються щодня на підставі звіту касира.

Журнал операцій з безготівковими коштами є регістром обліку руху коштів по особовому рахунку бюджетної установи.

У Журналі операцій розрахунків з підзвітними особами облік ведеться лінійним способом за кожному підзвітному особі в сумі виданого авансу, виробленого витрати, зданого до каси залишку невикористаного авансу. Записи в цьому регістрі виробляються виходячи авансових звітів.

Журнал операцій розрахунків з постачальниками та підрядниками формується за кожним договором з постачальниками та підрядниками і призначений для аналітичного обліку вироблених з ними розрахунків у поєднанні з синтетичним обліком. Регістр ведеться на підставі рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних на отримання матеріальних цінностей, рахунків на оплату виконаних робіт, наданих послуг, актів приймання-здачі виконаних робіт і наданих послуг по кожному постачальнику і підряднику.

Журнал операцій розрахунків з дебіторами за доходами застосовується для обліку операцій з нарахування доходів.

Журнал операцій розрахунків з оплати праці складається на підставі зведених розрахунково-платіжних відомостей з доданими до них первинними документами (табель обліку робочого часу, накази керівника та ін.).

Журнал операцій з вибуття та переміщення нефінансових активів використовується для списання з обліку та внутрішньогосподарського переміщення об'єктів основних засобів, нематеріальних активів, для обліку сум нарахованої за звітний період амортизації. Бухгалтерські записи в даному регістрі складаються на підставі відповідних актів про списання нефінансових активів та накопиченою на дату списання суми амортизації, відображеної в інвентарних картках.

У Журналі по санкционированию відображаються не тільки суми всіх укладених договорів установи, розміщених згідно з нормами Федерального закону від 05.04.2013 № 44-ФЗ "Про контрактну систему закупівель товарів, робіт, послуг для державних і муніципальних потреб" (далі - Закон № 44-ФЗ ) і укладених способом публічної закупівлі, але й дані Плану фінансово-господарської діяльності, кошторису доходів і витрат від інший приносить дохід діяльності.

У Журналі за іншими операціями враховуються фінансово-господарські операції, які не знайшли відображення в інших журналах.

Всі Журнали операцій мають однакову форму. Для того щоб у Головній книзі було видно, з якого Журналу операцій занесені показники, кожному з них присвоюється порядковий номер, що повинно знайти відображення в наказі установи "Про облікову політику". Журнали операцій повинні бути підписані головним бухгалтером установи, а також виконавцем, який склав даний Журнал операцій, із зазначенням посади.

Щомісяця обороти по рахунках з Журналів операцій записуються в Головну книгу в наступній послідовності:

 • 1) всі обороти з Журналу операцій з безготівковими коштами переносяться в Головну книгу;
 • 2) з Журналу операцій за рахунком "Каса" в Головну книгу переносять всі обороти. Виняток становлять отримання готівкових грошових коштів з особового рахунку в касу установи та внесення готівкових грошових коштів з каси установи на особовий рахунок;
 • 3) з Журналу операцій розрахунків з підзвітними особами в Головну книгу не переносяться обороти з видачі та повернення підзвітних сум, відображені в Журналі операцій за рахунком "Каса";
 • 4) з Журналу операцій розрахунків з постачальниками та підрядниками переносяться ті звороти, які не включають операції з оплати, відображені у відповідних Журналах операцій;
 • 5) з Журналу операцій розрахунків з дебіторами за доходами переносяться обороти, що включають операції з нарахування доходів адміністраторами надходжень до бюджету на підставі первинних документів по нарахуванню та надходженню доходів, розрахунками, що надаються органом, що здійснює касове обслуговування виконання бюджету;
 • 6) з Журналу операцій розрахунків з оплати праці переносяться всі обороти, за винятком операцій з безготівковими та готівковими грошовими коштами;
 • 7) з Журналу операцій з вибуття та переміщення нефінансових активів та Журналу за іншими операціями в Головну книгу переносяться обертів, що були перенесені в неї з попередніх Журналів операцій.

Правильність відображення у Головній книзі оборотів з Журналів операцій перевіряється наступним чином:

 • - Сума залишків на початок відповідного періоду за дебетом всіх рахунків має дорівнювати сумі залишків по кредиту всіх рахунків на початок цього періоду;
 • - Сума оборотів за дебетом усіх рахунків за відповідний період повинна дорівнювати сумі оборотів по кредиту всіх рахунків.

Зберігання документів

Загальні принципи зберігання документів відображені в ст. 29 Закону про бухгалтерський облік. Економічний суб'єкт повинен забезпечити безпечні умови зберігання документів бухгалтерського обліку та їх захист від змін протягом строків, що встановлюються згідно з правилами організації державного архівної справи, але не менше п'яти років після звітного року.

При зміні керівника економічного суб'єкта має забезпечуватися передача документів бухгалтерського обліку відповідно до встановленого самим установою порядком.

При організації зберігання документів про діяльність установи необхідно керуватися також положеннями НК РФ і наказом Мінкультури Росії від 25.08.2010 № 558 "Про затвердження Переліку типових управлінських архівних документів, що утворюються в процесі діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування та організацій, із зазначенням термінів зберігання" , де вказані терміни їх зберігання.

Наприклад, відповідно до вищезгаданому документу статути, положення організації (типові та індивідуальні) повинні зберігатися:

 • а) за місцем розробки і (або) затвердження - постійно;
 • б) в інших організаціях - три роки (після заміни новими).

До документів постійного зберігання (до моменту ліквідації

організації) відносяться: зведена річна звітність, аналітичні документи до неї; передавальні, розділювальні, ліквідаційні баланси; зведені річні звіти про виконання бюджетного кошторису; звіти по перерахуванню грошових сум у державні позабюджетні фонди; документи про переоцінку основних засобів і оцінці вартості майна; річні податкові декларації.

Особові рахунки працівників з розрахунку заробітної плати та документи, що підтверджують застосування пільг, підлягають зберіганню протягом 75 років.

 
<<   ЗМІСТ   >>