Повна версія

Головна arrow Політологія arrow Політичний менеджмент

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ ПОЛІТИЧНОЇ КАМПАНІЇ

Вивчивши матеріал глави, студент повинен:

знати

  • • основні принципи організації просування інформації в політичній кампанії;
  • • значення центральної теми політичної кампанії;
  • • принципи розробки концепції переконуючої комунікації;

вміти

  • • визначати значення змісту повідомлень у політичній кампанії;
  • • формулювати центральну тему політичної кампанії;
  • • складати набір сюжетних ліній, адекватних центральної теми політичної кампанії;

володіти

• навичками розробки концепції переконуючої комунікації в політичній кампанії.

Політична кампанія як комунікаційний процес

Розкриваючи в гол. 4 зміст політичної кампанії, ми вказували на величезне значення комунікаційних процесів, що зв'язують всіх її учасників. Без добре налагоджених інформаційних зв'язків суб'єкт політичного управління не зможе вплинути на тих людей, від яких залежить досягнення поставлених ним політичних цілей. Фактично політична кампанія розгортається в часі і просторі як цілеспрямовано вибудовуваний комунікаційний процес, де комунікатором стає суб'єкт управління, а реципієнтом, одержувачем інформації - об'єкт управлінського впливу.

У спрощеному вигляді політичну кампанію як комунікаційний процес можна представити в наступному вигляді (рис. 7.1).

Модель комунікативної взаємодії

Мал. 7.1. Модель комунікативної взаємодії

В якості відправника інформації, або комунікатора, виступає суб'єкт управління політичною кампанією. Саме він є актором, що створює різні види інформації з метою вплинути на мотивацію громадян, які є об'єктом впливу і перетворюються в рамках комунікаційного процесу в одержувачів інформації, або реципієнтів. На рис. 7.1 позначена послідовність основних операцій, які здійснюють відправник і одержувач інформації. Як відбувається обробка інформації, що надходить у свідомості людини, ми розглядали в гл. 5, тому в даному випадку обмежимося описом дій комунікатора. Для цього розглянемо логічну послідовність вживаються ним зусиль, виражених на нашій схемі відповідними етапами.

Усвідомлення, визначення, уточнення інформації, яку передбачається транслювати. Вибір повідомлень, меседжів у політичній кампанії не є довільним, він повністю підпорядковується завданням управління мотивацією. Якщо ставиться завдання формування позитивної установки до певного політичного актору, то зміст повідомлень має бути повністю підпорядковане вирішення цього завдання. Нижче ми будемо говорити докладніше про технології вибору таких повідомлень. В даному випадку звернемо увагу на принципово важливе місце в комунікаційному процесі визначення основних тем інформаційної кампанії. Будь-які помилки і прорахунки па цьому етапі можуть призвести до марної витрати ресурсів і зусиль по створенню конкретних інформаційних продуктів.

Кодування інформації, тобто вираз її в певних знаках, словах. Розрізняють два види кодування: вербальне, коли інформація виражається в словах, і невербальне, коли використовуються різні сигнали, символи.

Вербальні комунікації природні для людської спільноти, саме мислення людини є не що інше, як вираження своїх відчуттів, бажань в словах. Тому вербальне кодування інформації часто відбувається в міру осмислення основної теми інформаційної кампанії. Однак в інформаційний простір основні ідеї кампанії повинні вноситися у формах, зрозумілих різним соціальним верствам, привабливих для їх сприйняття. Ось чому кодування інформації у політичних кампаніях перетворюється на пошук способів донесення інформації до публіки з урахуванням її ціннісних переваг, особливостей сприйняття, навичок роботи з текстами, словникового запасу і т.д.

У політичній комунікації активно застосовується і невербальне кодування, коли замість слів використовуються символи, іконічні знаки. Сучасні технічні засоби дозволяють користуватися різними фото- і кіноматеріали, які володіють дуже високою інформативністю і більшою доступністю для розуміння. Разом з тим вибір символів - надзвичайно тонка справа, так як представниками різних культур і субкультур одні й ті ж символи можуть сприйматися досить неоднозначно.

Вибір каналу, тобто способу передачі інформації. У політичних кампаніях використовуються різні канали трансляції інформації, починаючи зі засобів масової інформації і закінчуючи чутками, передачею інформації з вуст у вуста. У наступних розділах будуть розглянуті основні способи комунікації. Тут же відзначимо, що кожен канал має свої переваги і недоліки. Спілкування "обличчям до обличчя" допомагає політику краще зрозуміти аудиторію, відчути її реакцію. Коли політику потрібно розширити поле свого впливу, він прагне до використання засобів масової інформації. Радіо і телебачення дають прекрасні технічні можливості не тільки для впливу на масову аудиторію, але й для коригування зовнішнього вигляду виступаючого, редагування виступу. Письмове послання дає можливість зважити кожне слово, вивірити формулювання. Чутки дозволяють "вкидати" анонімну інформацію, виявляти реакцію людей на непопулярні рішення.

Вибір каналу нерідко передує кодуванню інформації. Це пов'язано з тим, що кожен канал використовується комунікатором для спілкування з різними видами аудиторій, тому кодування однієї і тієї ж інформації, поширюваної, наприклад, по телебаченню або в пресі, матиме свої особливості. При підготовці до виступу на телебаченні більш важливим є створення візуального образу, при підготовці до інтерв'ю в газеті необхідні чіткість формулювань, логічність викладу. Іншими словами, вибір каналу визначає техніки кодування інформації.

Для організаторів політичної кампанії кожний із зазначених блоків комунікаційного процесу являє собою проблемний вузол, що вимагає від комунікатора докладання певних зусиль, щоб уникнути втрати або спотворення інформації при її передачі реципієнту. У теорії інформації є ще один термін, використовуваний для позначення причин, що ведуть до втрати інформації, - "шуми". Цим терміном позначають всі перешкоди, що виникають в комунікаційному процесі, у тому числі і зовнішні.

Слід мати на увазі, що будь-яка політична кампанія проводиться в просторі з високим рівнем шумів. У сучасному суспільстві існує безліч джерел, що генерують політичну інформацію, тому розраховувати на те, що реципієнт буде отримувати тільки ту інформацію, над створенням якої працювали організатори політичної кампанії, було б принаймні наївно.

Сильні перешкоди комунікаційним процесам у політичних кампаніях створюють політичні конкуренти, суперники. Вони можуть організувати розповсюдження альтернативної інформації, компромату, фальсифікованих відомостей і т.п. Володіють значними ресурсами політичні супротивники можуть організувати інформаційну блокаду, перекрити доступ до засобів масової інформації.

Слід також враховувати і те, що всередині об'єкта управлінського впливу складаються і розвиваються власні комунікаційні процеси. Люди спілкуються між собою, діляться новинами, розповідають про свої політичні симпатії і антипатії, по-своєму інтерпретують телевізійні передачі та газетні статті, передають чутки. Ці комунікаційні процеси непідконтрольні політичним менеджерам, і навіть добре налагоджений зворотній зв'язок не дозволяє вловити всіх їх особливостей і нюансів. Вони створюють особливу шумове поле, нерідко химерним чином спотворює поширювану суб'єктом управління інформацію.

 
<<   ЗМІСТ   >>