Повна версія

Головна arrow Політологія arrow Політичний менеджмент

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Політичний менеджмент і політичне управління

Поняття "політичне управління" і "політичний менеджмент" нерідко вживають як взаємозамінні. Однак у кожного з них є своя історія виникнення і свої смислові відтінки, тому не слід сприймати політичне управління як русифікований варіант політичного менеджменту.

Політичне управління, по-перше, розуміється як макрокерування, як интегрирующее вплив на всі сфери суспільства з метою підтримки його цілісності та сталого розвитку. А. І. Соловйов зазначає, що "відмінні риси політичного управління демонструють орієнтацію держави на вирішення життєво важливих для суспільства завдань, що виконуються в рамках збереження територіальної цілісності, суверенітету, безпеки, стабільності та ін." [1].[1]

По-друге, політичне управління за своїм призначенням визначається як спосіб встановлення ціннісних орієнтирів соціального розвитку. Його головною функцією, як пише Т. Є. Дубатова, є "визначення стратегічних і тактичних цілей розвитку суспільства" [2].[2]

Таким чином, поняття "політичне управління" використовується для позначення тих видів управлінських відносин, які виникають з приводу визначення перспектив розвитку суспільства в цілому. Фактично йдеться про керуючого дії політики на суспільство, насамперед в особі держави, здатної виробляти з урахуванням інтересів різних соціальних груп стратегії економічного, соціального і культурного розвитку країни.

Близькими за значенням до такого розуміння політичного управління є категорії "державна політика" і "публічна політика". Під державною політикою розуміють "форму комплексної, спільної діяльності органів влади та управління з висунення і реалізації довгострокових цілей як у суспільстві в цілому, так і в його окремих сферах у напрямку оптимізації відносин держави і соціуму, підтримки соціальної стабільності і якнайповнішої реалізації общеколлектівних інтересів" [3]. Публічна політика (public policy) інтерпретується як процес участі громадян у прийнятті державних рішень, що мають життєво важливе значення для суспільства.[3]

Предметне поле політичного менеджменту обмежена управлінськими відносинами, що виникають у політичній сфері. Завдання, які вирішуються за допомогою політичного менеджменту, орієнтовані виключно на збереження (зміна) політичного інституційного порядку і на отримання політичними акторами можливості займати вигідні позиції в просторі політичних відносин. Предметом політичного менеджменту не є питання соціального і економічного розвитку суспільства, зростання добробуту громадян, процеси міграції і т.п. Ці та багато інших питань суспільного розвитку вирішуються в рамках державної та публічної політики, а також державного управління. Політичний менеджмент є для учасників політичних взаємодій способом регулювання політичних процесів та організації політичних кампаній з метою розширення політичного впливу.

Види політичного менеджменту

Управлінські відносини в політиці різноманітні, вони розрізняються по цілям і завданням, які ставлять політичні актори, але способам досягнення результатів, методам організації управлінського процесу і т.д. Будь-яке різноманіття потребує класифікації, у виділенні деяких загальних рис і властивостей, що дозволяють виявляти деякі класи явищ, що володіють загальними наборами ознак. Причому чим складніше досліджуваний феномен, тим більше виникає підстав для його внутрішньої диференціації. Необхідність виділення видів політичного менеджменту викликана нс тільки дослідним інтересом, але й практичними завданнями, зокрема пошуком оптимальних способів організації управлінських впливів, визначенням ефективних технологій політичного впливу.

Першим, базовим підставою класифікації політичного менеджменту є предмет управління, або тип розв'язуваної задачі. На цій підставі можна виділити три види управління в політиці: державне регулювання політичних процесів, управління політичними кампаніями, управління в політичних організаціях (рис. 1.1).

Види політичного менеджменту

Мал. 1.1. Види політичного менеджменту

Перший вид політичного менеджменту являє собою цілеспрямований вплив держави на політичні процеси з метою надання їм певних властивостей і якостей. Політичні процеси як взаємопов'язані дії людей забезпечують функціонування і розвиток політичної системи суспільства. На політичні процеси намагаються впливати різні актори, але тільки держава володіє винятковими можливостями регулювання цього виду відносин у суспільстві. Воно може приймати загальнообов'язкові норми, закони, що визначають порядок взаємодії громадян в тому чи іншому сегменті політичної сфери. Воно також наділене правом легітимного примусу до виконання цих норм. Про цей вид політичного менеджменту ми будемо говорити в гл. 3.

Другий вид політичного менеджменту - управління політичними кампаніями - являє собою управлінську діяльність, ініційовану для досягнення конкретних політичних цілей. До таких цілей можуть належати: перемога на виборах, створення політичної партії, формування позитивного іміджу політичного актора, лобіювання конкретного законопроекту, зниження протестної активності у зв'язку з прийняттям непопулярного державного рішення і т.д. Специфіка цього виду управління полягає в тому, що для реалізації цілей політичної кампанії суб'єкт управління не може спертися на статусні ресурси влади, не може змінити нормативний порядок шляхом видання указу або прийняття закону, не може вдатися до примусу. У цьому виді політичного менеджменту особливе значення знаходять управлінські технології, що дозволяють впливати на громадян, формально нс підкоряються суб'єкту управління. Цьому виду політичного менеджменту присвячена більша частина навчального посібника.

Третій вид політичного менеджменту - управління в політичних організаціях - являє собою активність керівництва цих організацій, орієнтовану на забезпечення їх політичної результативності, на виконання ними своїх функцій та прийнятих на себе зобов'язань. Прикладом такого управління може бути діяльність керівництва політичної партії або громадсько-політичної організації щодо забезпечення працездатності відповідної структури, по мобілізації членів даної організації на досягнення програмних цілей, на вирішення поставлених залам. Оскільки держава є політичним інститутом, то і управлінські відносини в кожному державному відомстві, організації також можна зарахувати до даного виду управління.

Особливістю третього виду управління є те, що управлінські відносини обмежені рамками окремих організацій, що функціонують у політичній сфері, що надає цьому виду управління багато спільних рис з менеджментом організацій, створених в інших сферах суспільства, насамперед в економіці. Управління політичними організаціями засноване як па вмілому впливі на мотивацію членів даних організацій, так і на можливостях суб'єкта управління (керівництва політичної партії, державного відомства, іншої політичної організації) спертися на статусні ресурси влади, на право створювати загальнообов'язкові для членів даної організації норми і застосовувати санкції щодо тих, хто порушує ці норми.

У сучасній науці склалася ситуація, коли перший і третій з названих видів управління в політиці опинилися у фокусі інших дисциплін. Так, державне управління політичними процесами розглядається як частина державного регулювання та управління, нехай і має свої специфічні риси. Оскільки до теперішнього часу завершується інституційне оформлення такої галузі наукового знання як державне управління, то всі питання, пов'язані з управлінською активністю держави, неминуче потрапляють в орбіту даної науки.

Управління у політичних, у тому числі в державних організаціях спирається, як зазначалося вище, на загальні принципи менеджменту, теорії, розробленої для оптимізації управління організаціями, що діють у ринковому середовищі. І лише управління політичними кампаніями загальновизнано є особливим політичним видом управління, на вивчення предметного поля якого не претендують представники інших управлінських дисциплін.

Наслідком ситуації, коли окремі види управління в політиці опинилися у фокусі вивчення суміжних наукових дисциплін, стало широке і вузьке тлумачення політичного менеджменту. У широкому сенсі цим поняттям позначаються всі види управління в політичній сфері. Таке розуміння політичного менеджменту дозволяє об'єднати все різноманіття управлінських відносин у політиці в рамках одного концепту.

Разом з тим предметом особливого інтересу дослідників і політиків-практиків було управління політичними кампаніями. Саме за цим видом управління закріпилося вузьке розуміння політичного менеджменту. Згідно з таким підходом політичний менеджмент визначається як управління, відмітними рисами якого є:

  • • постановка цілей, досягнення яких дозволяє політичному актору зміцнити свої політичні позиції, розширити свій вплив, отримати доступ до статусних ресурсам політичної влади;
  • • відсутність у суб'єкта управління статусних ресурсів влади і права створювати загальнообов'язкові норми при досягненні цих цілей;
  • • неможливість спертися на примус і на право "легітимного насильства" в процесі управлінського впливу;
  • • використання особливих технологій, що передбачають вплив на мотивацію тих осіб, від кого залежить досягнення поставлених цілей.

Перерахованими якостями володіють види політичного менеджменту, показані на рис. 1.2.

Види політичного менеджменту

Мал. 1.2. Види політичного менеджменту

У категоріальному апараті сучасного наукового знання існують і інші поняття, що позначають специфічні види управлінських дій у політичній сфері, наприклад "політичний маркетинг" і "політичний PR". У цьому зв'язку важливим є зіставлення значень цих понять з поняттям "політичний менеджмент".

  • [1] Державна політика / під ред. А. І. Соловйова. М .: Изд-во МГУ, 2012. С. 54.
  • [2] Дубатова Т. Є. Роль прогнозування в політичному управлінні // Політичне управління. М .: Изд-во РАГС, 1998. С. 15.
  • [3] Соловйов А. І. Державна політика // Політологія: Лексикон / під ред. А. І. Соловйова. С. 70.
 
<<   ЗМІСТ   >>