Повна версія

Головна arrow Політологія arrow Політичний менеджмент

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПОЛІТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКИХ ВІДНОСИН СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

Вивчивши матеріал глави, студент повинен:

знати

  • • основні підходи до визначення змісту політичного менеджменту;
  • • види політичного менеджменту;
  • • фактори зростання ролі політичного менеджменту в сучасних умовах;

вміти

  • • розрізняти владні й управлінські відносини в суспільстві;
  • • визначати властивості політичного менеджменту;
  • • аналізувати коло завдань, що вирішуються за допомогою політичного менеджменту;

володіти

• навичками ідентифікації політичного менеджменту.

Управління в сучасному суспільстві

Управління є іманентною властивістю сучасного суспільства. Завдяки управлінню стає можливим вирішувати такі масштабні завдання, як забезпечення розвитку суспільства, підтримання його цілісності, координація політичних, економічних і соціальних процесів. За допомогою управління вирішуються також приватні задачі, пов'язані з досягненням конкретних цілей в інтересах окремих груп.

У науці склалися два основних підходи до визначення змісту управління в суспільстві. Перший підхід виник під впливом кібернетики - науки, що вивчає процеси управління в складних системах. В рамках кібернетичного підходу управління розглядається як здатність системи до гомеостазису, тобто до самовідтворення і розвитку в умовах взаємодії з навколишнім середовищем. У політичній науці такий підхід ми можемо побачити в створених Д. Истоном, Г. Алмонд і іншими вченими моделях політичних систем, функціонування яких описується як процес взаємного впливу системи і навколишнього середовища. Гомеостазіс системи підтримується механізмами, що забезпечують її здатність, з одного боку, сприймати імпульси, що йдуть із зовнішнього оточення, а з іншого - перетворювати ці імпульси в рішення, що позитивно впливають на її взаємовідношення з навколишнім середовищем. У силу того що кібернетичний підхід орієнтує дослідника на вивчення загальних механізмів відтворення і розвитку соціальних і політичних систем, його методологія використовується, головним чином, в теоретичному моделюванні соціальних і політичних процесів.

Другий підхід до управління можна умовно назвати реляционистскими (від франц. Relation - відношення). У рамках цього підходу управління описується як суб'єктно-об'єктне відношення, в якому чітко видно два його учасники: з одного боку той, хто приймає рішення і докладає зусиль для їх реалізації, тобто управляє, а з іншого - той, хто є об'єктом управлінського впливу, чия поведінка потрібно змінити відповідно до прийнятих рішень. Наявність цього типу управління відрізняє соціальні системи від будь-яких інших, фізичних, технічних, біологічних, які можна вивчати, спираючись на методологію кібернетичного підходу. Тільки в суспільстві управління може існувати у вигляді усвідомленої, спрямованої діяльності людей, які переслідують свої цілі, здатних раціонально оцінювати свої ресурси і можливості, використовувати різні технології впливу на певні групи. Таким чином, в рамках даного підходу управління розглядається як суб'єктно-об'єктне відношення, де суб'єкт, прагнучи до досягнення певної мети, усвідомлено і раціонально вибудовує свою діяльність з надання впливу на об'єкт, спираючись на певні ресурси і технології.

Управлінські відносини в суспільстві дозволяють людині не тільки відтворювати раніше сформовані зв'язки в системі, але і змінювати їх, удосконалювати, ініціювати нововведення, прискорювати розвиток. За допомогою управління можна вносити зміни в інституційний порядок, створювати нові організації, упорядковувати досягнення поставлених цілей. Але є у управління як суб'ектнооб'ектного відносини й зворотний бік. Людині, що прагне до досягнення певних цілей, властиво помилятися, знаходиться в полоні своїх ціннісних уподобань та інтересів. Він може ставити утопічні завдання і при цьому проявляти вражаючу завзятість, втілюючи в життя помилкові управлінські рішення.

У суспільстві управлінські відносини різноманітні. Вони виникають як на рівні малих груп, окремих організацій, так і на социетальном рівні, коли держава бере на себе функцію управління суспільними справами. Управлінські відносини розрізняються за сферами їх функціонування, масштабом вирішуваних завдань, цілям, обсягом залучених ресурсів і т.д. В основі зростаючого різноманіття управлінських відносин лежить ряд об'єктивних чинників, пов'язаних зі змінами в самих суспільствах: поглиблення процесу соціальної диференціації, розвиток громадянського суспільства, модифікація соціальних зв'язків під впливом інформатизації та глобалізації, рухливість ціннісних переваг та ін.

Поряд з диференціацією, відбувається постійне вдосконалення самих управлінських відносин, йде пошук нових форм і методів управлінського впливу, нових технологій ефективного вирішення поставлених завдань. Підсумком наукового осмислення процесу ускладнення управлінських відносин у суспільстві стає поява нових термінів і наукових концептів. Одним з таких, що з'явилися порівняно недавно, є поняття "політичний менеджмент".

 
<<   ЗМІСТ   >>