Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємств агропромислового комплексу

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>
Економіка підприємств агропромислового комплексу - Ахметов Р.Г.

У підручнику розглянуто основні економічні категорії і розкриті теоретичні основи функціонування підприємств та організацій. Використані матеріали наукових досліджень авторів, а також російський і зарубіжний досвід.

Підручник відповідає вимогам державного освітнього стандарту вищої освіти четвертого покоління.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за економічними напрямами та спеціальностями.


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


ВступРозділ І. Загальна характеристика підприємств Підприємство як основний суб'єкт підприємницької діяльності Введення в курс "Економіка підприємств АПК" Сутність сучасного підприємництва Класифікація підприємств Організаційно-правові форми комерційних організацій Створення, функціонування, реорганізація та ліквідація підприємства Наукові основи створення підприємстваВибір місця розташування підприємстваКонцентрація виробництва і розміри підприємств Спеціалізація виробництваКооперація та інтеграція підприємств Способи створення та порядок реєстрації підприємства Реорганізація і ліквідація підприємства Функціонування підприємств в ринковому середовищі Характеристика повної моделі підприємства ринкового типу Основні фактори зовнішнього середовища Основні фактори внутрішнього середовища - функціональні сфери діяльності підприємствПостачанняВиробництво і науково-технічний розвиток Збут Фінансове господарство та облік Управління персоналом Економічна стійкість підприємства Організаційна структура підприємства та принципи управління Сутність і порядок формування організаційних структур Типи організаційних структур підприємств Принципи і методи організації управління підприємствомРозділ II. Ресурси підприємства Трудові ресурси і персонал підприємств Праця як економічний ресурс Персонал підприємства і його характеристики Сезонність використання персоналу в підприємствах Баланс трудових ресурсів підприємства Земельні ресурси підприємства Земля - головний засіб виробництва в сільськогосподарських підприємствах Земельний фонд підприємства, його склад і структура Державний земельний кадастр і моніторинг земель Ринкові відносини в землекористуванні Основні засоби та нематеріальні активи підприємства Склад і класифікація елементів основного капіталу підприємства Оцінка основних засобів Знос, амортизація, стан і рух основних засобів підприємства Нематеріальні активи підприємстваАвторське право Патентне правоПраво на секрет виробництва (ноу-хау)Права на засоби індивідуалізації Оборотні кошти підприємства Поняття і склад оборотних коштів Оцінка матеріальних ресурсів та їх списання в процесі виробництва Визначення забезпеченості в оборотних коштах, їх використання і потреби. Управління запасами підприємства Фінансові ресурси підприємства та фінансування бізнесу Сутність фінансів і фінансових ресурсів Взаємозв'язки фінансових ресурсів і активів підприємства Форми залучення фінансових ресурсів Розрахунок потреби підприємства у фінансових ресурсахРозділ III. Економічна діяльність підприємства Витрати і доходи підприємства Витрати і витрати підприємства Групування та класифікація витрат Собівартість продукції та методи її калькулювання Поняття і структура доходів підприємства Формування, розподіл і використання прибутку Прибутковість бізнесу та напрями її підвищення Економічна ефективність діяльності підприємства Економічна ефективність діяльності підприємства Показники економічної ефективності діяльності підприємства і методика їх визначення Ефективність використання окремих ресурсів підприємстваЕфективність використання персоналу Ефективність використання земельних ресурсів Ефективність використання основних засобівЕфективність використання оборотних коштів Ефективність інвестицій Управління економічною ефективністю виробництва Фінансовий стан підприємства Платоспроможність і ліквідність підприємства Фінансова стійкість підприємства Аналіз оборотності активів Оцінка стану дебіторської заборгованості Аналіз прибутковості підприємства Оцінка вартості підприємства Поняття і сутність оціночної діяльності Особливості оцінки бізнесу в аграрній сфері Підходи і методи оцінки бізнесу Підготовка інформації в процесі оцінки Система інформації (зовнішня, внутрішня інформація) Підготовка фінансової документації Оцінка нематеріальних активів Ціноутворення та цінова політика підприємства (організації) Ціна, завдання і моделі ціноутворення Структура ціни і система цін Цінова політика і стратегія підприємства. Взаємозв'язки цін і витрат підприємства Алгоритм формування цін і методи ціноутворенняМетод встановлення ціни на рівні поточних цінМетод вартості виготовленняМетод маржинальних витратМетод забезпечення цільового прибуткуМетод визначення ціни з урахуванням франкування і страхування Метод встановлення ціни, з відчутною цінності товару, тобто купівельного сприйняттяМетод ціноутворення на продукцію виробничо-технічного призначення на основі конкурентних торгів Оподаткування підприємства (організації) Режими оподаткування підприємств (організацій) Податки на загальному режимі оподаткуванняПодаток на додану вартістьПодаток на прибуток організацій Податок на майно організацій Спеціальні режими оподаткуванняЄдиний сільськогосподарський податок (ЕСХН) Спрощена система оподаткування (ССО) Податки, сплачувані незалежно від режиму оподаткуванняВодний податок Транспортний податок Земельний податок Страхові внески на соціальне страхування Податкове навантаження господарюючого суб'єкта та необхідність її плануванняВиди податкового планування Розділ IV. Управління розвитком підприємства (організації) Інвестиційна діяльність підприємств (організацій) Інвестиції та інвестиційна діяльність Інвестиційна політика підприємства Особливості економічної оцінки інвестиційної діяльності Оцінка ефективності інвестиційного проектуГрошові потоки від виробничо-збутової діяльності "з проектом" і "без проекту" Грошові потоки від інвестиційної діяльності Оцінка проекту "до фінансування" Грошові потоки від фінансової діяльності Оцінка проекту "після фінансування" Особливості формування грошових потоків інвестиційних проектів на основі лізингу Облік правил оподаткування Облік впливу заходів державної підтримки інвестиційної діяльності Бізнес-план інвестиційної діяльностіВимоги "Россельхозбанка" до складу та змісту проектної документації Вимоги "Россельхозбанка" з визначення параметрів розрахунків (Rate, інфляція, застава) Управління інвестиційними проектами Інноваційний розвиток підприємств (організацій) Поняття і різновиди інновацій в АПК Стан і оцінка інноваційного потенціалу підприємств АПК Напрямки, фактори і шляхи інноваційного розвитку підприємств Механізми інноваційного розвитку АПК Планування в діяльності підприємства (організації) Сутність виробничого планування Принципи планування та забезпечення надійності плану. Класифікація планів на підприємстві Основні методи планування Організація системи планування на підприємствіТипове зміст плану виробничо-фінансової діяльності сільськогосподарського підприємства Бізнес-план підприємства Мотивація і стимулювання праці в підприємстві (організації) Система мотивації праці Нормування і оплата праці Форми і системи оплати праці Розвиток творчого потенціалу підприємстваГлосарій
 
>>