Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Безпека банківської діяльності

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Цивільне законодавство

Цивільний кодекс Російської Федерації:

• встановлює систему умов, дотримання яких є обов'язковим для здійснення захисту банківської діяльності способами, передбаченими ГК РФ і іншими

законами, перераховує об'єкти цивільних вдачу банку, що підлягають захисту, дає визначення цих об'єктів [1];[1]

 • • регламентує підстави виникнення цивільних прав (ст. 8) юридичних осіб та способи їх правового захисту (ст. 12);
 • • встановлює поняття юридичної особи, яким є банк (ст. 48);
 • • визначає момент виникнення правоздатності юридичної особи (банку) і його права здійснювати банківські операції, на заняття якими необхідно отримання ліцензії (ст. 49, 51);
 • • дає вичерпний перелік об'єктів цивільних прав, які підлягають захисту, в числі яких поряд з речами і майновими правами знаходяться нематеріальні блага (ст. 128); встановлює обов'язкові ознаки, якими повинні володіти ці об'єкти (гл. 6-8);
 • • визначає види і форму угод (ст. 153-165);
 • • встановлює порядок регулювання окремих питань банківської діяльності, дотримання якого є обов'язковою умовою правової охорони здійснених операцій (угод), і придбаних банком об'єктів цивільних прав: банківська гарантія (ст. 368-379), позика і кредит, фінансування під відступлення грошової вимоги, банківський вклад (ст. 834-844), банківський рахунок, розрахунки (ст. 845-860);
 • • зобов'язує банк зберігати банківську таємницю (ст. 857);
 • • встановлює обов'язок банку дотримуватися вищевказані приписи, що регламентують порядок встановлення та зміни цивільно-правових відносин в якості обов'язкової умови захисту належних йому об'єктів цивільного права засобами цивільного, кримінального та інших видів законодавства.

Законодавство про працю та зайнятості населення

 • 1. Трудовий кодекс Російської Федерації:
  • • регулює трудові та інші безпосередньо пов'язані з ними відносини (у тому числі у сфері забезпечення безпеки банку);
  • • регламентує питання забезпечення безпеки банків, що виникають у процесі встановлення, реалізації

та припинення трудових відносин між працівниками банку та роботодавцем;

 • • служить законодавчою основою для інших федеральних законів, законодавчих та нормативних актів, у тому числі локальних нормативних актів банку, містять норми трудового права (ст. 5);
 • • регламентує захист кадрового складу банку від проникнення осіб, які не відповідають вимогам безпеки, на стадії відбору кандидатів на роботу шляхом відмови від укладення з ними трудового договору;
 • • передбачає прийняття спеціальних стандартів поведінки, спрямованих на захист інтересів банку, і додаткових зобов'язань щодо їх дотримання;
 • • встановлює підстави та порядок припинення трудових відносин з особами, які заподіяли (можуть заподіяти) шкоди інтересам банку, шляхом розірвання трудового договору (звільнення).
 • 2. Норми ТК РФ, інших федеральних законів, нормативних правових актів, що встановлюють підстави для відмови від укладення трудового договору з особою, що не відповідає вимогам безпеки:
  • • представлення працівником роботодавцю підроблених документів або свідомо неправдивих відомостей при укладанні трудового договору (п. 11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) [2];[2]
  • • відсутність згоди на укладення трудового договору з кандидатом на посаду керівника і (або) головного бухгалтера банку з боку органу, що не є працедавцем за цим договором, в даному випадку - Банку Росії (ч. 3 ст. 67 ТК РФ, ст. 16 Федерального закону "Про банки і банківську діяльність"), щодо особи:
   • а) яка має судимість за вчинення злочину проти власності, господарського та посадового злочину;
   • б) вчинила протягом року адміністративне правопорушення в галузі торгівлі та фінансів, встановлене набрав законної сили постановою органу, уповноваженого розглядати справи про адміністративні правопорушення;
   • в) з яким протягом останніх двох років з ініціативи адміністрації розірвано трудовий договір з підстав, передбачених п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (вчинення винних дій працівником, безпосередньо обслуговуючим грошові або товарні цінності, якщо ці дії дають підставу для втрати довіри до нього з боку роботодавця);
   • г) яка позбавлена права обіймати певні посади чи займатися певною професійною діяльністю в банківській сфері у зв'язку з призначенням покарання, передбаченого ст. 47 і відповідною статтею Особливої частини КК РФ;
   • д) яка позбавлена права обіймати керівну посаду у виконавчому органі або у раді директорів (спостережній раді) банку у зв'язку з дискваліфікацією, передбаченої ст. 3.11 і відповідною статтею Особливої частини КоАП РФ;
   • е) яке не відповідає кваліфікаційним вимогам кандидата на посаду керівника банку, її виконавчих органів і (або) головного бухгалтера (п. 6.20 Інструкції ЦБ РФ від 02.04.2010 № 135-І "Про порядок прийняття байк Росії рішення про державну реєстрацію кредитних організацій та видачу ліцензій на здійснення банківських операцій ").
 • 3. Нормативні акти Банку Росії, розпорядчі створення системи захисту персоналу банку від осіб, які не відповідають вимогам безпеки.

Положення про організацію внутрішнього контролю в кредитних організаціях і банківських групах, затверджене ЦБ РФ 16.12.2003 № 242-П, встановлює обов'язок банку:

 • а) розробити систему контролю за підбором і розстановкою кадрів з метою захисту фінансового стану банку, огорожі персоналу від осіб із сумнівною ділового і громадського репутацією;
 • б) мати чіткі критерії кваліфікаційних (освіта, стаж) і особистісних характеристик співробітника стосовно змісту роботи та обсягом відповідальності (п. 4.9) [3].[3]
 • 4. Норми ТК РФ, інші законодавчі та нормативні вимоги, розпорядчі прийняття працівником стандартів поведінки, спрямованих на захист інтересів банку, і зобов'язань щодо їх дотримання.
 • 1) ТК РФ наказує працівникам обов'язок:
  • • дотримуватися дисципліни праці - обов'язкове для всіх працівників підпорядкування правилам поведінки, визначеним згідно з ТК РФ, іншими законами, трудовим договором, локальними нормативними актами організації (ст. 189). Грубі порушення дисципліни праці, пов'язані з невиконанням встановлених у банку правил безпечної поведінки, правил захисту об'єктів цивільних прав банку та порядку його функціонування, можуть створювати умови для вчинення злочинних посягань на інтереси банку, представляти безпосередню підготовку до вчинення таких посягань або свідчити про певну деформації морально -психологічних якостей особистості працівника і про ймовірність вчинення ним більш тяжких правопорушень у майбутньому;
  • • дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку (локальні нормативні акти), у тому числі спрямовані на забезпечення безпеки банку (ст. 189);
  • • надати роботодавцю свої персональні дані в обсязі, передбаченому ТК РФ й іншими федеральними законами (п. 1 і 2 ст. 86);
  • • негайно повідомити роботодавця або безпосередньому керівнику про виникнення ситуації, становить загрозу життю і здоров'ю людей, цілості майна роботодавця (ч. 2 ст. 21);
  • • не розголошувати відомості, що становлять комерційну (банківську) і податкову таємницю, стали відомими у зв'язку з виконанням трудових обов'язків (подп. "В" п. 6 ч. 1 ст. 81);
  • • нести в особливо обумовлених випадках повну матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну банку (ст. 242, 243);
 • 2) Федеральний закон "Про банки і банківську діяльність":
  • • зобов'язує всіх службовців кредитної організації зберігати таємницю про операції, рахунки і вклади її клієнтів і кореспондентів (банківську таємницю), а також про інші відомості, вільний доступ до яких закритий кредитною організацією (ст. 26);
 • 3) Положення ЦБ РФ від 16.12.2003 № 242-П "Про організацію внутрішнього контролю в кредитних організаціях і банківських групах" встановлює для працівників кредитної організації обов'язки:
  • • доводити до відома органів управління та керівників структурних підрозділів кредитної організації (філії) інформацію про всі порушення законодавства РФ, установчих та внутрішніх документів, випадки зловживань, недотримання норм професійної етики (п. 3 додатка 1 до Положення);
  • • дотримуватися вимог законодавства про фінансові ринки, стандартів професійної діяльності на фінансових ринках, в кредитних організаціях з метою забезпечення належного рівня надійності та мінімізації ризиків банківської діяльності;
 • 4) Положення ЦБ РФ від 12.10.2011 № 373-П "Про порядок ведення касових операцій з банкнотами і монетою Банку Росії на території Російської Федерації" зобов'язує працівників, які здійснюють касові операції:
  • • суворо дотримуватися правил здійснення операцій з цінностями і їх зберігання;
  • • своєчасно повідомляти керівництву банку про всі обставини, що загрожують забезпеченню збереження ввірених їм цінностей;
  • • відшкодовувати суми допущених з їх вини недостач і не виявлених ними неплатіжних і підроблених грошових знаків;
  • • нс розголошувати відомості про операції зі зберігання цінностей, їх відправки, перевезення, охорони, сигналізації, а також про службові дорученнях по касі;
 • 5) внутрішні (локальні) нормативні акти банку, розпорядчі прийняття працівником стандартів поведінки, спрямованих на захист інтересів банку, і зобов'язань щодо їх дотримання.

Банк повинен розробити для певних категорій працівників внутрішні (локальні) нормативні акти, що встановлюють спеціальні правила і стандарти поведінки, пов'язані із забезпеченням безпеки банку. Правила і стандарти розробляються в суворій відповідності з положеннями законодавства, з урахуванням особливостей організації діяльності конкретного банку.

Загальні правила поведінки працівників банку встановлюються правилами внутрішнього трудового розпорядку. Спеціальні зобов'язання працівника конкретизуються (з урахуванням специфіки виконуваних ним трудових обов'язків) в інструкції за конфіденційним діловодства, правила поводження з матеріальними цінностями, стандартах професійної діяльності в кредитних організаціях і деяких інших, з якими працівник знайомиться під розпис.

Допускається перераховувати обов'язки працівника, пов'язані із забезпеченням збереження довірених йому інформації і цінностей, безпосередньо у трудовому договорі, який також укладається в письмовій формі. Ухвалення працівником спеціальних зобов'язань передбачає його згоду дотримуватися ряду додаткових умов, встановлених локальними документами банку.

Працівник, який отримує допуск до відомостей, що становлять службову або комерційну (банківську) таємницю, крім обов'язків, безпосередньо пов'язаних із забезпеченням збереження інформації, являє кадровому апарату відомості про виникнення підстав для відмови до допуску (судимість за вчинення злочинів проти власності, господарських та посадових злочинів, вчинення адміністративного правопорушення в галузі фінансів і т.п.).

Оскільки виконання окремих правил і стандартів тимчасово обмежує громадянські права працівників, факт їх прийняття спеціально обмовляється в трудовому договорі. Ухвалення спеціальних зобов'язань є обов'язковою умовою укладення договору, і, навпаки, відмова від них служить підставою для припинення трудового договору.

 • 5. Підстави для розірвання трудового договору з особами, не відповідають вимогам безпеки, встановлені нормами ТК РФ та інших федеральних законів:
 • 1) ТК РФ встановлює можливість розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з метою забезпечення безпеки банку з таких підстав, пов'язаним з наявністю винних дій (бездіяльності) працівника, перерахованих у ч. 1 ст. 81. Такими діями є:
  • • розголошення охоронюваної законом таємниці, що стала йому відомою у зв'язку з виконанням ним трудових обов'язків (подп. "В" п. 6);
  • • вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) чужого майна, розтрати, навмисного його знищення чи пошкодження, встановлених набрав законної сили вироком суду або постановою судді, органу, посадової особи, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення (подп. "Г "п. 6) [4];[4]
  • • вчинення винних дій працівником, безпосередньо обслуговуючим грошові або товарні цінності, якщо ці дії дають підставу для втрати довіри до нього з боку роботодавця (п. 7);
  • • прийняття необгрунтованого рішення керівником організації (філії, представництва), його заступниками і головним бухгалтером, що спричинило порушення збереження майна, неправомірне його використання або інший збиток майну організації (п. 9);
  • • одноразове грубе порушення керівником організації (філії, представництва), його заступниками своїх трудових обов'язків (п. 10);
  • • представлення роботодавцю підроблених документів при укладенні трудового договору (п. 11);
  • • вчинення винних дій, передбачених трудовим договором з керівником організації, членами колегіального виконавчого органу організації (п. 13);
  • • інші випадки, встановлені ТК РФ й іншими федеральними законами (п. 14).

До числа інших випадків відносяться:

 • • припинення допуску до державної таємниці, якщо виконувана робота вимагає допуску до неї (п. 10 ч. 1 ст. 83 ТК РФ);
 • • засудження працівника за вчинення злочину, не пов'язаного з роботою в банку, до позбавлення волі, виправних робіт не за місцем роботи або до іншого покарання, яке виключає можливість продовження даної роботи (зокрема, до позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю - ст . 47 КК РФ);
 • • дискваліфікація (позбавлення фізичної особи права займати керівні посади у виконавчому органі управління юридичної особи), призначена відповідно до ст. 3.11 КоАП РФ на підставі відповідної статті Особливої частини КоАП РФ).

Законодавство з питань інформації та інформатизації

Федеральний закон від '27 .07.2006 № 149-ФЗ "Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації":

 • • регулює відносини, що виникають при здійсненні права на пошук, отримання, передачу, виробництво і поширення інформації; застосуванні інформаційних технологій; забезпеченні захисту інформації (ст. 1);
 • • вводить поняття конфіденційності інформації обмеженого доступу (різновидом якої є банківська таємниця) і встановлює підстави для правомірного обмеження доступу до неї сторонніх (ст. 2);
 • • зобов'язує власника інформаційних ресурсів (у тому числі банк) здійснювати контроль за виконанням вимог щодо захисту інформації та забезпечувати рівень її захисту відповідно до законодавства (ст. 16).

Законодавство про безпечність

 • 1. Федеральний закон від 28.12.2010 № 390-Φ3 "Про безпеку" '.
 • • визначає основні принципи та зміст діяльності щодо забезпечення безпеки держави, особи і інших видів безпеки (ст. 1);
 • • встановлює провідну роль держави у забезпеченні безпеки, що здійснює названі функції через органи законодавчої, виконавчої та судової влади (ст. 3);
 • • розмежовує повноваження органів влади в системі безпеки (ст. 8-11).
 • 2. Стратегія національної безпеки Російської Федерації до 2020 року, затверджена Указом Президента РФ від 12.05.2009 № 537, включає стійкість фінансовобанковской системи в число основних факторів забезпечення національної безпеки у сфері підвищення якості життя російських громадян (п. 48).

 • [1] ГК РФ займає провідне положення по відношенню до інших актів законодавства, що містить норми цивільного права (п. 2 ст. 3 ГК РФ). Тому спеціальні акти банківського законодавства (закони, укази Президента РФ, постанови Уряду РФ, відомчі акти), що містять ці норми, приймаються в строгій відповідності з ГК РФ.
 • [2] ТК РФ не містить прямої заборони на укладення трудового договору з особами, що представили підроблені документи або завідомо неправдиві відомості, однак відповідно до п. 11 ч. 1 ст. 81, будучи ув'язненим, він підлягає припиненню.
 • [3] Вимоги до дотримання перевірочних стандартів при прийомі службовців на роботу, а також контролю за підбором і розстановкою кадрів, критерії кваліфікаційних та особистісних характеристик службовців деталізовані в листі Банку Росії від 30.06.2005 № 92-Т "Про організацію управління правовим ризиком і ризиком втрати ділової репутації в кредитних організаціях і банківських групах ".
 • [4] До набрання законної сили вироком суду працівник може бути тимчасово відсторонений від займаної посади на вимогу органу і посадових осіб, уповноважених федеральними законами та іншими нормативними правовими актами (ст. 76 ТК РФ, ст. 29, 114 КПК України).
 
<<   ЗМІСТ   >>