Повна версія

Головна arrow Право arrow Авторське право

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Субліцензійний договір

При письмовій згоді ліцензіара ліцензіат може за договором надати право використання результату інтелектуальної діяльності або засоби індивідуалізації іншій особі (субліцензійний договір).

За субліцензійного договору субліцензіату можуть бути надані права використання результату інтелектуальної діяльності або засоби індивідуалізації тільки в межах тих прав і тих способів використання, які передбачені ліцензійним договором для ліцензіата.

Субліцензійний договір, укладений на термін, що перевищує термін дії ліцензійного договору, вважається укладеним на строк дії ліцензійного договору.

Відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо ліцензійним договором не передбачено інше.

До субліцензійного договору застосовуються правила про ліцензійному договорі.

Особливі умови видавничого ліцензійного договору

Відповідно до п. 1 ст. 1287 ЦК України передбачено, що за договором про надання права використання твору, укладеним автором або іншим правовласником з видавцем, тобто з особою, на яку відповідно до договору покладається обов'язок видати твір (видавничий ліцензійний договір), ліцензіат зобов'язаний почати використання твору не пізніше терміну, встановленого в договорі.

Предметом такого договору є видання твору.

Сторонами є автор твору (фізична особа), інший правовласник (фізична або юридична особа) з одного боку і видавець (будь-який суб'єкт, що займається видавничою діяльністю) - з іншого.

При невиконанні цього обов'язку ліцензіар вправі відмовитися від договору без відшкодування ліцензіату завданих такою відмовою збитків.

Певна особливість проглядається в обов'язки ліцензіата по початку використання твору в строк, встановлений договором.

У разі відсутності в договорі конкретного терміну початку використання твору таке використання має бути розпочато в строк, звичайний для даного виду творів та способу їх використання.

У разі розірвання видавничого ліцензійного договору ліцензіар вправі вимагати виплати йому винагороди, передбаченого даним договором, у повному розмірі. Така позиція законодавця обгрунтовується тим, що на видавництво покладається функція широкого розповсюдження твору.

Виконання ліцензійного договору

Ліцензіат зобов'язаний представляти ліцензіару звіти про використання результату інтелектуальної діяльності або засоби індивідуалізації, якщо ліцензійним договором не передбачено інше. Якщо в ліцензійному договорі, що передбачає подання звітів про використання результату інтелектуальної діяльності або засоби індивідуалізації, відсутні умови про строк і порядок їх подання, ліцензіат зобов'язаний представляти такі звіти ліцензіару на його вимогу.

Протягом терміну дії ліцензійного договору ліцензіар зобов'язаний утримуватися від будь-яких дій, здатних ускладнити здійснення ліцензіатом наданого йому права використання результату інтелектуальної діяльності або засоби індивідуалізації у встановлених договором межах.

Використання результату інтелектуальної діяльності способом, не передбаченим ліцензійним договором, або за припинення дії такого договору, або іншим чином за межами прав, наданих ліцензіату за договором, тягне відповідальність за порушення виключного вдачі на результат інтелектуальної діяльності, встановлену ГК РФ, іншими законами або договором.

При порушення ліцензіатом обов'язку сплатити ліцензіару у встановлений ліцензійним договором термін винагороду за надання права використання твору науки, літератури чи мистецтва (гл. 70 ГК РФ) або об'єктів суміжних прав (гл. 71 ГК РФ) ліцензіар може в односторонньому порядку відмовитися від ліцензійного договору і вимагати відшкодування збитків, завданих розірванням такого договору.

Використання результату інтелектуальної діяльності у складі складного об'єкта (ст. 1240 ЦК РФ)

Особа, яка організувала створення складного об'єкта, що включає кілька охоронюваних результатів інтелектуальної діяльності (кінофільму, іншого аудіовізуального твору, театрально-видовищного уявлення, мультимедійного продукту, єдиної технології), набуває право використання зазначених результатів на підставі договорів про відчуження виключного права або ліцензійних договорів, що укладаються таким особою з володарями виняткових прав на відповідні результати інтелектуальної діяльності.

У випадку, коли особа, яка організувала створення складного об'єкта, набуває право використання результату інтелектуальної діяльності, спеціально створеного або створюваного для включення в такий складний об'єкт, відповідний договір вважається договором про відчуження виключного права, якщо інше не передбачено угодою сторін.

Ліцензійний договір, що передбачає використання результату інтелектуальної діяльності у складі складного об'єкта, укладається на весь термін і щодо всієї території дії відповідного виключного права, якщо договором не передбачено інше.

Умови ліцензійного договору, що обмежують використання результату інтелектуальної діяльності у складі складного об'єкта, недійсні.

При використанні результату інтелектуальної діяльності у складі складного об'єкта за автором такого результату зберігаються право авторства та інші особисті немайнові права на такий результат.

При використанні результату інтелектуальної діяльності у складі складного об'єкта особа, яка організувала створення цього об'єкта, вправі вказувати своє ім'я або найменування або вимагати такого зазначення.

Правила ст. 1240 ЦК РФ застосовуються до права використання результатів інтелектуальної діяльності в складі єдиної технології, створеної за рахунок або із залученням коштів федерального бюджету, оскільки інше не встановлено правилами гл. 77 ГК РФ.

 
<<   ЗМІСТ   >>