Повна версія

Головна arrow Право arrow Авторське право

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Захищені об'єкти авторського права

Поняття, види, загальна характеристика захищених об'єктів авторського права

Об'єктами авторських прав є твори науки, літератури і мистецтва незалежно від достоїнств і призначення твору, а також від способу його вираження.

Існує перелік об'єктів, що є об'єктами авторського права (рис. 2.1).

Перелік об'єктів авторського права

Рис. 2.1. Перелік об'єктів авторського права

Авторські права поширюються як на оприлюднені, так і на оприлюднені твори, виражені в будь-якій об'єктивній формі, в тому числі в письмовій, усній формі (у вигляді публічного виголошення, публічного виконання та іншої подібної формі), п формі зображення, і формі звуко - або відеозапису, в об'ємно-просторової формі.

Для виникнення, здійснення і захисту авторських прав не вимагається реєстрація твору чи дотримання будь-яких інших формальностей. Виняток з цього правила встановлено щодо програм для ЕОМ і баз даних. Для них можлива реєстрація, здійснювана за бажанням правовласника.

Авторські права поширюються на частину твору, на його назву, на персонаж твору, якщо за своїм характером вони можуть бути визнані самостійним результатом творчої праці автора.

Ознаками об'єкта авторського права є: результат творчої праці, оригінальність, неповторність, нематеріальність, об'єктивна форма вираження.

На наш погляд, заслуговує увагу і підхід, що сформувався у судовій практиці з приводу ознак авторського права.

Судова практика

Так, ВАТ "В-Б-Д" звернулося до суду з позовними вимогами до ТОВ "Д.І" зобов'язати припинити виробництво і реалізацію кисломолочного продукту з розміщеним похідним твором; стягнути компенсацію і вилучити з цивільного обороту товар з розміщеним похідним твором. Позовні вимоги були мотивовані тим, що ВАТ є власником виключного права па службовий твір у вигляді рекламного слогана "У подарунок вашому імунітету" на підставі договору з працівником позивача. Відповідач використовував в рекламі слоган "Подарунок вашому імунітету", на що дозволу не отримував, договір з ВАТ укладений не був. Рішенням суду першої інстанції в позові відмовлено, оскільки позивач не довів, що рекламний слоган "У подарунок вашому} 'імунітету" є самостійним, оригінальним і неповторним об'єктом авторського вдачі, створеним в порядку службового завдання. Аналогічна позиція була у судів апеляційної, касаційної і наглядової інстанцій [1].[1]

Викладене рішення суду продемонструвало, що для визнання слогана об'єктом авторського права необхідна наявність таких ознак, як самостійність, оригінальність і неповторність.

Варто також відзначити, що для цілей авторського права важливий не стільки сам по собі творчий характер діяльності, скільки відповідна характеристика її результату, хоча, очевидно, слід виходити з того, що тільки творча діяльність може призвести до творчого результату [2][2].

М. Я. Кирилова визначає творчу діяльність як інтелектуальну діяльність, підсумком якої стало формування певного рішення з тією чи іншою мірою новизни [3].[3]

Оригінальність твору. Оригінальність слід відрізняти від новизни. Так, Н. І. Рязанова справедливо підкреслює, що оригінальність твору не залежить від його новизни або художньої цінності. Вона проявляється в тому, що твір відбиває щось властиве саме даному автору, містить відтінок його особистості: навіть за наявності мінімальної частки своєрідності вимога оригінальності вважається дотриманим. Втілені автором ідеї можуть бути старі як світ, по це не заважає автору бути оригінальним, оскільки авторське право допускає інтелектуальну творчість на базі вже існуючих елементів [4].[4]

За законодавством США ознака оригінальності є обов'язковою ознакою. Такий висновок випливає з п. "А" ст. 102 Закону про авторське право США (1976), яка передбачає, що правовий захист надається тільки "оригінальним авторським роботам" [5]. Законодавець у Законі США не відніс до об'єктів захисту також: роботи, які не були представлені у відчутній формі висловлювання (наприклад, хореографічні роботи, які не були зафіксовані або записані, або імпровізовані мови або уявлення, що не були письмово зафіксовані або записані); заголовки, імена, короткі фрази і гасла; популярні символи або зразки (дизайн); прості варіації типографських візерунків, написи або забарвлення; прості списки інгредієнтів або содержімого5.[5]

У відповідності з російським законодавством авторські права не поширюються на ідеї, концепції, принципи, методи, процеси, системи, способи, вирішення технічних, організаційних чи інших завдань, відкриття, факти, мови програмування.

Об'єктами авторських прав не є:

 • 1) офіційні документи державних органів та органів місцевого самоврядування муніципальних утворень, у тому числі закони, інші нормативні акти, судові рішення, інші матеріали законодавчого, адміністративного і судового характеру, офіційні документи міжнародних організацій, а також їх офіційні переклади;
 • 2) державні символи і знаки (прапори, герби, ордени, грошові знаки тощо), а також символи і знаки муніципальних утворень;
 • 3) твори народної творчості (фольклор), не мають конкретних авторів;
 • 4) повідомлення про події та факти, які мають виключно інформаційний характер (повідомлення про новини дня, програми телепередач, розклади руху транспортних засобів тощо).

 • [1] Слободян С. Про авторське право у сфері реклами // Господарство право. 2013. № 8. С. 27-28.
 • [2] Рязанова Н. І. Критерії правової охорони службових об'єктів інтелектуальної власності // Право інтелектуальної власності. 2013. № 1 (27). С. 18.
 • [3] Кирилова М. Я. Удосконалення норм авторського права, що охороняють немайнові та майнові права автора // Актуальні проблеми цивільного права: межвуз. збірник наук. праць / відп. ред. В. Ф. Яковлєв. Свердловськ, 1986. С. 55.
 • [4] Рязанова Н. І. Критерії правової охорони службових об'єктів інтелектуальної власності. С. 19.
 • [5] URL: copyright.gov/Copyright Law of the United States of America. ТерентьеваЛ. В. Колізійне регулювання авторських відносин в умовах розвитку Інтернету (на прикладі Росії. США і Японії) // Право. Журнал Вищої школи економіки. 2013. № 3. С. 157.
 
<<   ЗМІСТ   >>