Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow Антикризове управління

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОСОБЛИВОСТІ неспроможності (банкрутства) ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Вивчивши матеріал глави, студент повинен:

знати

 • • ознаки та особливості неспроможності (банкрутства) кредитних організацій;
 • • порядок введення та зміст фінансового оздоровлення кредитних організацій;
 • • ознаки неспроможності і особливості банкрутства страхових організацій;
 • • особливості регулювання неспроможності професійних учасників ринку цінних паперів;

вміти

 • • розробляти заходи щодо фінансового оздоровлення кредитної організації з урахуванням якості її активів і пасивів;
 • • розробляти план фінансового оздоровлення фінансових організацій;

володіти

 • • методами оцінки та управління ризиками фінансових організацій;
 • • методами попередження банкрутства фінансових організацій.

Фінансове оздоровлення кредитних організацій

Федеральний закон від 25 лютого 1999 № 40-ФЗ "Про неспроможність (банкрутство) кредитних організацій" встановлює порядок і умови здійснення заходів з попередження неспроможності (банкрутства) кредитних організацій, а також підстави і процедури визнання кредитних організацій неспроможними (банкрутами) та їх ліквідації.

Процедури банкрутства, передбачені ст. 27 Федерального закону від 25 лютого 1999 № 40-ФЗ, не тільки ставлять мету збереження діяльності юридичної особи, а й спрямовані на вирівнювання діяльності кредитної організації, що забезпечує нормальне функціонування всієї банківської системи в цілому.

Реабілітаційний характер процедур банкрутства виражений в цілях їх введення, відновлення платоспроможності, запобігання банкрутству.

Такими заходами є:

 • 1) фінансове оздоровлення кредитної організації;
 • 2) призначення тимчасової адміністрації по управлінню кредитною організацією;
 • 3) реорганізація кредитної організації.

Заходи щодо попередження банкрутства вводяться у випадках, якщо кредитна організація:

 • 1) не задовольняє неодноразово впродовж останніх шести місяців вимоги кредиторів (кредитора) за грошовими зобов'язаннями (зобов'язанням) і (або) не виконує обов'язок по сплаті обов'язкових платежів у термін до трьох днів з дня настання дати їх виконання у зв'язку з відсутністю або недостатністю грошових коштів на її кореспондентських рахунках;
 • 2) не задовольняє вимоги кредиторів (кредитора) за грошовими зобов'язаннями (зобов'язанням) і (або) не виконує обов'язок по сплаті обов'язкових платежів у терміни, що перевищують три дні з моменту настання дати їх задоволення і (або) дати їх виконання, у зв'язку з відсутністю або недостатністю коштів на її кореспондентських рахунках;
 • 3) допускає абсолютне зниження величини власного капіталу порівняно з його максимальною величиною, досягнутої за останні 12 міс., Більш ніж на 20% при одночасному порушенні одного з обов'язкових нормативів, встановлених Банком Росії;
 • 4) порушує норматив достатності власних коштів (капіталу), встановлений Банком Росії;
 • 5) порушує норматив поточної ліквідності кредитної організації, встановлений Банком Росії, протягом останнього місяця більш ніж на 10%;
 • 6) допускає зменшення величини власних коштів (капіталу) за підсумками звітного місяця нижче розміру статутного капіталу. У разі виникнення зазначеного підстави протягом перших двох років з дня видачі ліцензії на здійснення банківських операцій до кредитної організації не застосовуються заходи щодо попередження банкрутства.

З метою фінансового оздоровлення кредитної організації можуть здійснюватися такі заходи (табл. 10.1).

Таблиця 10.1

Заходи, що застосовуються з метою фінансового оздоровлення кредитних організацій

Заходи

Зміст

1

Надання фінансової допомоги кредитної організації її засновниками (учасниками) та іншими особами

Форми фінансової допомоги банку:

 • - Розміщення грошових коштів на депозиті в банку на строк не менше шести місяців і під помірні відсотки (за ставкою, що не перевищує відсоткової ставки рефінансування Банку Росії);
 • - Надання банку поручительств (гарантій) за отриманими кредитами;
 • - Надання банку відстрочки та (або) розстрочки платежу;
 • - Переведення боргу банку (за згодою її кредиторів);
 • - Відмова від розподілу прибутку як дивіденди і напрямок її на фінансове оздоровлення банку;
 • - Додатковий внесок до статутного капіталу банку;
 • - Списання банку його боргів;
 • - Інші форми, що сприяють усуненню причин, що викликали необхідність фінансового оздоровлення банку

2

Зміна структури активів кредитної організації

Поліпшення якості його кредитного портфеля, включаючи заміну неліквідних активів ліквідними.

Приведення структури активів по терміновості у відповідність з термінами зобов'язань, що забезпечує їх виконання.

Скорочення витрат, у тому числі на обслуговування боргу банку, і витрат на його управління.

Продаж активів, не приносять доходу, а також активів, продаж яких не буде перешкоджати виконанню банківських операцій.

Інші заходи, спрямовані на зміну структури активів

3

Зміна структури пасивів кредитної організації

Збільшення власного капіталу.

Зниження розміру і (або) питомої ваги поточних і короткострокових зобов'язань у загальній структурі пасивів.

Збільшення питомої ваги середньо- і довгострокових зобов'язань у загальній структурі пасивів та інших заходів

4

Приведення у відповідність розміру статутного капіталу банку і величини власних коштів (капіталу)

Банк зобов'язаний зменшити свій статутний капітал до розміру власного капіталу, якщо останній виявився менше статутного капіталу

5

Зміна організаційної структури кредитної організації

Зміна складу і чисельності співробітників. Зміна структури, скорочення та ліквідацію відокремлених та інших структурних підрозділів. Інші способи

6

Інші заходи, що здійснюються відповідно до федеральних законів

Для здійснення фінансового оздоровлення кредитної організації Агентство по страхуванню внесків (АСВ) розробляє план заходів з фінансового оздоровлення, який повинен в обов'язковому порядку містити три частини (табл. 10.2).

Таблиця 10.2

Зміст плану фінансового оздоровлення кредитної організації

Найменування частини

Зміст

1

Оцінка ситуації в банку

1. Загальні відомості про банк.

 • 2. Загальні відомості про статус банку, його учасників та капіталі;
 • - Організаційно-правова форма банку;
 • - організаційна структура;
 • - Філії, представництва, дочірні та залежні організації;
 • - Перелік учасників, які володіють більше 5% статутного капіталу банку;
 • - Кількість учасників і частка кожної з груп в статутному капіталі;
 • - Участь банку в статутних капіталах дочірніх і залежних організацій, інших організацій, в холдингах

і фінансово-промислових групах (суми і відсотки участі)

3. Опис структури органів управління і характеристики членів виконавчих органів банку

4. Характеристики кадрів банку

5. Загальні відомості про аудитора банку

6. Аналіз ролі і значення банку в економіці регіону (РФ), ситуація на ринку банківських послуг в регіоні діяльності банку; коло його клієнтури, проведені ним операції; можливі наслідки банкрутства банку для банківської системи регіону

7. Виклад причин виникнення в банку фінансових труднощів і показ динаміки його розвитку (проведення ризикованої кредитної політики; незадовільна процентна політика, тобто залучення ресурсів під більш високу процентну ставку, ніж їхнє розміщення; незадовільний фінансовий стан боржників банку; відволікання коштів в нерухомість та інші активи, що не приносять доходу; низька якість управління та ін.)

8. Розгорнута інформація про фінансовий стан банку

2

Заходи, спрямовані на оздоровлення банку

1. Способи, міра та умови участі акціонерів і третіх осіб у фінансовому оздоровленні банку

2. Скорочення витрат, у тому числі за рахунок скорочення чисельності персоналу; зменшення господарських витрат; відмови від нерентабельних напрямків бізнесу; закриття, продажу збиткових філій та представництв; зменшення процентних витрат

3. Джерела отримання додаткових доходів

4. Можливості та способи реалізації майна та інших активів

 • 5. Інші заходи, серед яких можуть бути, наприклад:
  • - Зміна внутрішньої структури банку, у тому числі структур управління;
  • - Підвищення надійності внутрішнього контролю;
 • - Використання спеціальних механізмів забезпечення повернення коштів (проведення взаємозаліків, переуступка прав вимог, ініціювання банкрутства дебіторів і т.д.);
 • - Залучення до управління активами і пасивами банку сторонніх організацій, що мають відповідні дозволи (ліцензії)

3

Результати фінансового оздоровлення

Під результатами фінансового оздоровлення банку розуміються орієнтовні показники, що відображають:

 • - Динаміку виконання банком обов'язкових економічних нормативів;
 • - Зміна обсягу власного капіталу банку;
 • - Зміна величини сум, не сплачених банком у строк через відсутність коштів на його кореспондентських рахунках

План фінансового оздоровлення повинен бути орієнтований на усунення причин, які призвели до погіршення фінансового стану кредитної організації.

Участь АСВ в попередженні банкрутства банків будується на наступних трьох базових принципах:

 • 1) ринкової спрямованості, яка виявляється в тому, що допомога виявляється не банкірам, а банкам як економічним суб'єктам, які надають банківські послуги реальному сектору економіки та населенню;
 • 2) принципі виборчого впливу, сутність якого полягає в тому, що фінансове оздоровлення всіх проблемних банків за рахунок держави неможливо. Допомога надається виключно тим банкам, які володіють соціальної та економічної значимістю для економіки Росії в цілому або для конкретного регіону, тобто вплив виявляється на ключові проблемні точки, що впливають на стабільність банківської системи;
 • 3) економічної доцільності втручання, згідно з яким активні дії держави можливі тільки в тих випадках, коли швидке банкрутство банку обійдеться суспільству дорожче, ніж спроба його відновлення.

Основними цілями заходів щодо фінансового оздоровлення кредитної організації є відновлення власного капіталу кредитної організації до величини, при якій будуть виконуватися обов'язкові економічні нормативи, і повернення кредитної організації до нормальної і стійкій роботі.

 
<<   ЗМІСТ   >>