Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow Антикризове управління

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Інвестиційна політика в антикризовому управлінні

Інвестиційна політика - складова частина фінансової політики підприємства. Вона являє собою сукупність заходів щодо здійснення інвестиційної діяльності. Інвестиційна політика підприємства визначає вибір і способи реалізації найбільш перспективних шляхів оновлення та розширення його виробничого та науково-технічного потенціалу.

Інвестиційна діяльність обумовлена необхідністю розвитку економічного потенціалу підприємства. Ефективна інвестиційна діяльність дозволяє забезпечити не лише зростання доходів, а й підвищення стійкості і стабільності підприємства в його функціонуванні на ринку. Однак ризиковані інвестиції можуть дестабілізувати діяльність підприємства і привести його на межу банкрутства.

Незважаючи на різноманіття форм і цілей діяльності, можна виділити ряд загальних рис, характерних для всіх проявів інвестиційної політики [1].[1]

 • 1. Інвестиції, як правило, носять довгостроковий характер. Тому при оцінці та обгрунтуванні інвестиційних рішень необхідно зіставляти інвестиційні витрати, які несе інвестор в поточний момент часу, з майбутніми доходами і витратами, пов'язаними з реалізацією інвестиційного проекту і експлуатацією інвестиційного об'єкта.
 • 2. Приймаючи рішення про реалізації якого-небудь конкретного інвестиційного проекту в умовах обмеженості інвестиційних ресурсів, інвестор тим самим відмовляється від здійснення інших проектів. Тому оцінка ефективності інвестиційної діяльності пов'язана з оцінкою можливостей альтернативного використання капіталу.
 • 3. Інвестиційна діяльність і прийняті інвестиційні рішення надають комплексний вплив на всі сторони підприємницької діяльності інвестора - на обсяги виробництва і збуту, якість своєї продукції, технічний і технологічний рівень виробництва, рівень конкурентоспроможності підприємства та ін.
 • 4. На макрорівні реалізація великих інвестиційних проектів впливає на соціально-економічну ситуацію в регіоні - зайнятість населення, екологічну обстановку, якість життя і т.п.

Процес управління інвестиційною діяльністю підприємства включає:

 • 1) розробку і реалізацію довгострокової інвестиційної стратегії;
 • 2) середньострокове тактичне управління інвестиційною діяльністю в рамках стратегічних рішень, поточних фінансових можливостей і потреб підприємства, яке полягає у формуванні, моніторингу та коригуванні інвестиційного портфеля;
 • 3) оперативне управління інвестиційною діяльністю в рамках інвестиційного портфеля підприємства, що включає:
  • - Управління реалізацією конкретних інвестиційних програм і проектів;
  • - Підготовку рішень щодо виходу з збиткових або ризикованих програм і проектів.

Під інвестиційною стратегією організації слід розуміти процес формування системи довгострокових цілей інвестиційної діяльності та вибір найбільш ефективних шляхів їх досягнення на базі прогнозування умов цієї діяльності (інвестиційного клімату), кон'юнктури інвестиційного ринку в цілому і на окремих його сегментах. Класифікацію інвестиційних стратегій можна здійснити за різними ознаками.

 • 1. Залежно від мотивів інвестиційної діяльності виділяють чисті (якщо мотив єдиний) і змішані (якщо зазначено більше одного мотиву) інвестиційні стратегії. Серед чистих інвестиційних стратегій можна виділити наступні їх типові різновиди [2]:[2]
 • 1) простого відтворення основних фондів;
 • 2) розширеного відтворення основних фондів (інвестиційна стратегія технологічного переозброєння, інтенсифікації та модернізації виробництва);
 • 3) розширення існуючого виробництва;
 • 4) випуску нової продукції.

Серед змішаних інвестиційних стратегій можна виділити наступні їх типові різновиди [3]:[3]

 • 1) підтримання потужностей з інтенсифікацією і модернізацією виробництва;
 • 2) розширення виробництва з оновленням продукції;
 • 3) розширення виробництва з його інтенсифікацією і модернізацією;
 • 4) підтримання потужностей з оновленням продукції.
 • 2. Залежно від ступеня інноваційності (прогресивності) можна виділити наступні типи інвестиційних стратегій [4] (табл. 7.3).

Таблиця 7.3

Типи інвестиційних стратегій

Тип інвестиційної стратегії

Мотив

1

Консервативна

Підтримання потужностей

2

Екстенсивна

Розширення існуючого виробництва

3

Інтенсивна

Інтенсифікація і модернізація виробництва

4

Прогресивна

Випуск нової продукції

5

Консервативно-інтенсивна

Підтримання потужностей з інтенсифікацією і модернізацією виробництва

6

Екстенсивно-прогресивна

Розширення існуючого виробництва з оновленням продукції

7

Екстенсивно-інтенсивна

Розширення існуючого виробництва з його інтенсифікацією і модернізацією

8

Консервативно-прогресивна

Підтримання потужностей з оновленням продукції

Для кожного типу стратегій характерні свої специфічні риси. Наприклад, консервативна стратегія пов'язана з підвищеним нестачею обігових коштів, екстенсивна визначається більшою мірою дефіцитом кваліфікованого персоналу, інтенсивна обумовлена підвищеним рівнем конкуренції з імпортною продукцією, прогресивна - недоліком попиту [5].[5]

Швидко мінливі ринкові умови, недосконалість і мінливість законодавчої бази, інфляційні процеси, криза неплатежів вимагають гнучкого підходу до розробки та реалізації інвестиційної стратегії.

Особливістю розробки інвестиційної стратегії на підприємствах в умовах кризи є необхідність врахування жорстких обмежень фінансових ресурсів.

Ця стратегія як складова частина антикризової стратегії спрямована на подолання інвестиційного спаду в період кризи і депресії, структурну перебудову виробництва і створення умов для фінансової стійкості підприємств в довгостроковому періоді.

У процесі прийняття інвестиційних рішень можна виділити наступні етапи:

 • 1) оцінки фінансового стану підприємства та можливості його участі в інвестиційній діяльності;
 • 2) обґрунтування розміру інвестицій і вибору джерел фінансування;
 • 3) визначення допустимого рівня ризику;
 • 4) визначення ефективності інвестицій.

Ключовим моментом у розробці інвестиційної стратегії є визначення допустимого рівня ризику. В якості допустимого ризику можна прийняти загрозу повної втрати прибутку від того чи іншого проекту або від діяльності організації в цілому. Критичний ризик в умовах кризи пов'язаний не тільки з втратою чистого прибутку, але і з втратою тієї частини передбачуваної виручки, яка відшкодовує витрати. Отже, критичний ризик неприйнятна для організації, оскільки це ризик втрати власного капіталу, банкрутства підприємства.

Окремі напрямки інвестиційної діяльності підприємства і пов'язані з ними ризики представлені в табл. 7.4.

Таблиця 7.4

Характеристика окремих напрямів інвестиційної діяльності підприємства

Напрямок

Характеристика

інвестицій

Рівень

ризику

Причина ризику

Заміщення матеріально-технічної бази

Визначається номенклатурою, обсягом і параметрами

Невеликий

Пов'язаний з якістю інвестицій

Оновлення і розвиток матеріально-технічної бази

Потребує аналізу ринкової кон'юнктури, прогнозу діяльності підприємства і номенклатури продукції

Середній

Пов'язаний з кон'юнктурою ринку продукції

Розширення обсягів виробничої діяльності

Вимагає багатоаспектного аналізу конкурентоспроможності продукції на ринку, положення підприємства в галузі, регіоні

Істотний

Пов'язаний з ризиком затоварення продукцією, змінами кон'юнктури

Участь у комплексних інвестиційних проектах

Вимагає аналізу якості як самого проекту, так і складу учасників його реалізації

Великий

Пов'язаний з довговічністю інвестицій і відкладеним отриманням прибутку

Джерелами фінансування інвестицій в умовах обмежених фінансових ресурсів є [6]:[6]

 • 1) власні фінансові ресурси (прибуток, амортизація, суми відшкодовується збитку, одержувані від страхових компаній);
 • 2) виручка від реалізації основних засобів, земельних ділянок та інших активів;
 • 3) залучені кошти від продажу акцій;
 • 4) кошти, що надаються материнською компанією;
 • 5) асигнування з федерального бюджету і бюджетів суб'єктів Федерації, місцевих бюджетів;
 • 6) іноземні інвестиції, надані у формі пайової участі в статутному капіталі спільних підприємств, а також у формі прямих вкладень (у грошовій формі) міжнародних організацій і фінансових інститутів, держав, підприємств різних форм власності та приватних осіб;
 • 7) різні форми позикових коштів, у тому числі кредити, надані державою на зворотній основі, кредити іноземних інвесторів, облігаційні позики, векселі, кредити банків та інших інституціональних інвесторів.

Під джерелом фінансування інвестиційної діяльності розуміються кошти, мобілізовані підприємством у внутрішній і (або) зовнішньому середовищі функціонування на основі права власності та (або) на умовах запозичення, і спрямовані на фінансування витрат у рамках здійснюваної інвестиційної діяльності [7].[7]

Відповідь на питання про роль різних джерел фінансування інвестиційної діяльності може бути отриманий при розгляді табл. 7.5.

Дані цієї таблиці свідчать про переважаючою ролі залучених коштів при фінансуванні інвестиційних проектів, при цьому частка банківських кредитів складає в різні періоди всього 8-10%.

Таблиця 7.5

Структура інвестицій в основний капітал за джерелами фінансування,% до підсумку [8]

Показник

Значення показників,%

2000

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Інвестиції в основний капітал, всього

100

100

100

100

100

100

100

100

У тому числі за джерелами фінансування:

- власні кошти

47,5

44,5

40,4

39,5

37,1

41,0

41,9

45,4

- Залучені кошти

52,5

55,5

59,6

60,5

62,9

59,0

58,1

54,6

з них:

- Кредити банків

2,9

8,1

10,4

11,8

10,3

9,0

8,6

7,9

В тому числі:

- Кредити іноземних банків

0,6

1,0

1,7

3,0

3,2

2,3

1,8

1,2

- Позикові кошти інших організацій

7,2

5,9

7,1

6,2

7,4

6,1

5,8

5,4

- Бюджетні кошти

22,0

20,4

21,5

20,9

21,9

19,5

19,2

17,9

В тому числі:

- З федерального бюджету

6,0

7,0

8,3

8,0

11,5

10,0

10,1

9,6

- З бюджетів суб'єктів РФ

14,3

12,3

11,7

11,3

9,2

8,2

7,9

7,1

- Кошти позабюджетних фондів

4,8

0,5

0,5

0,4

0,3

0,3

0,2

0,3

- Інші

15,6

20,6

20,1

21,2

23,0

24,1

24,3

23,1

Примітка. Без суб'єктів малого підприємництва та обсягу інвестицій, що не спостережуваних прямими статистичними методами.

Частка бюджетних коштів у загальній сумі джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємств поступово знижується. Якщо в 2000 р вона становила 22%, то на кінець 2012 р вона досягла 17,9%. Слід зазначити, що при використанні бюджетних коштів в якості джерела фінансування інвестиційних проектів діють наступні обмеження [9]:[9]

 • 1) термін окупності інвестиційних проектів, яким держава надає підтримку на конкурсній основі, як правило, не повинен перевищувати двох років;
 • 2) за сумою коштів, що залучаються за рахунок даного джерела:
  • а) право на участь у конкурсі на отримання бюджетних коштів мають інвестиційні проекти, за якими інвестор вкладає не менше 20% власних коштів, необхідних для реалізації інвестиційного проекту;
  • б) подаються на конкурс проекти класифікуються за наступними критеріями:
   • - Категорія А - проекти, що забезпечують виробництво продукції, яка не має зарубіжних аналогів, за умови захищеності її відповідними вітчизняними патентами чи аналогічними зарубіжними документами;
   • - Категорія Б - проекти, що забезпечують виробництво експортних товарів несировинних галузей, що мають попит на зовнішньому ринку, на рівні кращих світових зразків;
   • - Категорія В - проекти, що забезпечують виробництво імпортозамінної продукції з більш низьким рівнем цін на неї в порівнянні з імпортованої;
   • - Категорія Г - проекти, що забезпечують виробництво продукції, що користується попитом на світовому ринку;
  • в) розмір державної підтримки залежно від категорії проекту не може перевищувати (у відсотках від вартості проекту) для проектів категорії А - 50%, Б - 40%, В - 30%, Г - 20%;
  • г) розмір державної підтримки у вигляді державних гарантій встановлюється залежно від категорії проекту і не може перевищувати 60% позикових коштів, необхідних для його здійснення;
 • 3) ефективність інвестиційних вкладень оцінюється показником NPV, який повинен бути більше нуля.

Надання інвесторам грошових коштів і гарантій за рахунок коштів бюджету розвитку здійснюється при дотриманні наступних умов:

 • 1) забезпечення більш високого щодо інших інвестиційних проектів рівня віддачі у федеральний бюджет на кожен рубль надаваних коштів;
 • 2) наявності у позичальника не менше 20% повного обсягу фінансування інвестиційного проекту, а по великим інвестиційним проектам (не менше 50 млн дол. США) - не менше 10% зазначеного обсягу;
 • 3) диверсифікація ризику держави з приватним капіталом (наявність приватних співінвесторів і кредиторів, готових надати кошти на фінансування інвестиційного проекту спільно з державою, в тому числі наявність у інвестора власних коштів, не покритих державною гарантією).

Виділення грошових коштів за рахунок бюджету розвитку здійснюється [10]:[10]

 • • шляхом кредитування відібраних на конкурсах проектів;
 • • за допомогою прямих інвестицій в майновий комплекс організації, що здійснює інвестиційний проект при відповідному збільшенні частки держави в статутному капіталі організації.

Кредитування інвестиційних проектів здійснюється виключно шляхом оплати рахунків за товари, послуги, необхідні для реалізації зазначених проектів в обсягах та за графіками, погодженими з уповноваженими на те Урядом РФ федеральними органами виконавчої влади.

Кредитування і гарантійне забезпечення інвестиційних проектів за рахунок державних коштів здійснюється поетапно з урахуванням лімітів грошових коштів, встановлених для кожного етапу.

Обсяг іноземних інвестицій в основний капітал за видами економічної діяльності представлений в табл. 7.6.

Таблиця 7.6

Надходження іноземних інвестицій в основний капітал за видами економічної діяльності [11]

Показник

2003

2005

2011

2012

МЛН дол. США

% До підсумку

млн дол. США

% До підсумку

МЛН дол. США

% До підсумку

млн дол. США

% До підсумку

Іноземні інвестиції, всього

29699

100

53651

100

190643

100

154570

100

Темп зростання

-

-

180,6

-

355,3

-

81,1

-

У тому числі за видами економічної діяльності:

- Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

154

0,5

156

0,2

638

0,3

624

0,4

- Рибальство, рибництво

38

0,1

22

0,0

25

0,0

65

0,0

- видобуток корисних копалин

+5737

19,3

+6003

11,2

18634

9,8

18150

11,7

- Обробні виробництва

6522

22,0

17987

33,5

41086

21,6

49230

31,9

з них:

- Виробництво харчових продуктів, включаючи напої, і тютюну

1 012

3,4

1 210

2,2

3099

1,6

2894

1,9

- Текстильне і швейне виробництво

21

0,1

20

0,0

53

0,0

67

0,0

- Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

6

0,0

13

0,0

20

0,0

4

0,0

- Оброблення деревини та виробництво виробів з дерева

320

1,1

512

1,0

854

0,4

889

0,6

- Целюлозно-паперове виробництво; видавнича та поліграфічна діяльність

234

0,8

269

0,5

853

0,4

965

0,6

- Виробництво коксу та нафтопродуктів

175

0,6

+8113

15,1

15820

8,3

19365

12,5

- Хімічне виробництво

369

1,2

1 440

2,7

4367

2,3

2978

1,9

- Виробництво гумових та пластмасових виробів

316

1,1

264

0,5

749

0,4

839

0,5

- Виробництво інших неметалевих мінеральних продуктів

215

0,7

640

Тисяча тридцять два

0,5

1 156

0,7

- Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

+3071

10,3

3420

6,4

9235

4,8

13129

8,5

- Виробництво машин та устаткування

83

0,3

637

1,2

1135

0,6

1444

0,9

- Виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування

131

0,4

162

0,3

887

0,5

901

0,6

- Виробництво транспортних засобів та устаткування

192

0,7

948

1,8

+2800

1,5

4445

2,9

- Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

35

0,1

328

0,6

1 425

0,7

1821

1,2

- Будівництво

101

0,3

228

0,4

1 958

1,0

850

0,6

- Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів, мотоциклів, побутових виробів та предметів особистого користування

10527

35,5

20461

38,2

24456

12,8

25379

16,4

- Готелі та ресторани

23

0,1

52

0,1

99

0,1

76

0,0

- Транспорт і зв'язок

1114

3,8

+3840

7,2

5943

3,1

4622

3,0

- фінансова діяльність

781

2,6

1 813

3,4

86885

45,6

43395

28,1

- Операції з нерухомим майном, оренда та надання послуг

4583

15,4

2602

4,9

9237

4,9

10035

6,5

- Державне управління та забезпечення військової безпеки; соціальне страхування

4

0,0

0,0

0,0

25

0,0

-

-

- освіта

0,1

0,0

0,1

0,0

2

0,0

2

0,0

- Охорона здоров'я та надання соціальних послуг

7

0,0

15

0,0

42

0,0

177

0,1

- Надання інших комунальних, соціальних і персональних послуг

73

0,3

144

0,3

188

0,1

144

0,1

Дані табл. 7.6 свідчать про зростання обсягів іноземних інвестицій в економіку Росії на всьому протязі до 2012 р, коли їх надходження знизилося на 18,9%. На кінець 2012 р накопичений іноземний капітал в економіці РФ склав 362 400 000 000 дол. США, що на 4,4% більше показника 2011 р [12] При цьому обсяг інвестицій з Росії, накопичених за кордоном, на кінець 2012 р дорівнював 117800000000 дол. США; в 2012 р з Росії за рубіж направлено 149900000000 дол. США інвестицій, що на 1,2% менше, ніж у 2011 р [13]

Найбільш привабливими для іноземних інвесторів є промисловість, фінансова діяльність, оптова та роздрібна торгівля. Лідером по залученню іноземних інвестицій в Росію є обробне виробництво (49,2 млрд дол. США в 2012 р), на другому місці - фінансова діяльність (43400000000 дол. США в 2012 р). Однак частка іноземних інвестицій, спрямованих на виробництво машин і устаткування, за станом на кінець 2012 р складає всього 0,9% від усього їх обсягу.

Аналіз динаміки і структури інвестицій в основний капітал (табл. 7.7) показує, що основна їх частка (близько 60%) спрямовується на нове будівництво, близько 20% - на модернізацію і реконструкцію діючих виробництв, інша частина - на придбання нових основних засобів.

Таблиця 7.7

Напрями інвестицій в основний капітал (у фактично діючих цінах) [14]

Структура інвестицій

Значення показників

2005

2010

2011

2012

Млрд руб.

Інвестиції в основний капітал, всього

2893,2

6625,0

8445,2

9567,9

Темпи зростання,%

-

229,0

127,5

113,3

В тому числі:

- Будівництво

1577,3

4047,7

4908,0

5592,4

Темпи зростання,%

246,6

121,2

113,9

- Модернізація та реконструкція

626,6

1244,8

1633,5

1863,4

Темпи зростання, %

-

198,7

131,2

140,7

- Придбання нових основних засобів

689,3

1332,5

1903,7

2112,1

Темпи зростання,%

-

193,3

142,9

110,9

У відсотках до підсумку

Інвестиції в основний капітал, всього

100

100

100

100

В тому числі:

- Будівництво

54,5

61,1

58,1

58,4

- Модернізація та реконструкція

21,7

18,8

19,3

19,5

- Придбання нових основних засобів

23,8

20,1

22,6

22,1

Примітка. Без суб'єктів малого підприємництва та обсягу інвестицій, що не спостережуваних прямими статистичними методами.

Представляє особливий інтерес аналіз структури інвестицій у нефінансові активи (табл. 7.8). За методологією Росстату Росії, інвестиції в нефінансові активи включають в себе наступні елементи [15]:[15]

 • • інвестиції в основний капітал;
 • • інвестиції в об'єкти інтелектуальної власності;
 • • витрати на науково-дослідні, дослідно-конструкторські та технологічні роботи;
 • • інвестиції в інші нефінансові необоротні активи.

Таблиця 7.8

Структура інвестицій в нефінансові активи (у% до підсумку) [16]

Показник

Значення показників,%

2000

2005

2010

2011

2012

інвестиції в основний капітал

98,4

98,2

98,7

98,4

98,2

Інвестиції в об'єкти інтелектуальної власності

1,5

0,8

0,4

0,5

0,5

Інвестиції в інші нефінансові активи

0,1

0,7

0,5

0,7

0,7

Витрати на науково-дослідні, дослідно-конструкторські та технологічні роботи

0,3

0,4

0,4

0,6

Примітка. Без суб'єктів малого підприємництва та обсягу інвестицій, що не спостережуваних прямими статистичними методами.

Інвестиції в об'єкти інтелектуальної власності - це витрати на створення та придбання творів науки, літератури і мистецтва, програмного забезпечення та баз даних; винаходів; корисних моделей; селекційних досягнень; ноу-хау; товарних знаків і знаків обслуговування; ділова репутація, що виникла у зв'язку з придбанням підприємства як майнового комплексу в цілому або його частини [17].[17]

Інвестиції в інші нефінансові необоротні активи - це витрати на придбання у власність земельних ділянок, об'єктів природокористування та інших нефінансових активів. Витрати на придбання земельних ділянок і об'єктів природокористування відображаються на основі документів, виданих державними органами із земельних ресурсів та землеустрою згідно оплаченим або прийнятим до оплати рахунків.

Витрати на науково-дослідні, дослідно-конструкторські та технологічні роботи - це витрати, пов'язані з виконанням робіт, що відображаються у бухгалтерському обліку як вкладень у необоротні активи, по яких отримані результати, що підлягають правовій охороні, але не оформлені у встановленому порядку, або по якими отримані результати, що не підлягають правовій охороні відповідно до норм чинного законодавства.

Витрати на науково-дослідні, дослідно-конструкторські та технологічні роботи враховуються Росстатом Росії у складі інвестицій у нефінансові активи починаючи з 2005 р

Аналіз даних табл. 7.8 свідчить про дуже низької частки інвестицій, що спрямовуються на фінансування інтелектуальної власності та НДДКР, які складають 0,5 і 0,6% відповідно.

Інвестиційна стратегія визначає основні напрями інвестиційних вкладень, узгоджені із загальною стратегією розвитку підприємства, і являє собою послідовність інвестиційних проектів.

Інвестиційний проект - це документ, який являє собою обгрунтування економічної доцільності, обсягу і термінів здійснення капітальних вкладень.

В даний час існує ряд методів оцінки інвестиційних проектів, які засновані на порівнянні планованого обсягу інвестицій і очікуваних у майбутньому надходжень грошових коштів (або фактичних інвестицій і доходів).

Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів можна розділити на групи (табл. 7.9).

Таблиця 7.9

Класифікація методів оцінки ефективності інвестицій

Критерій класифікації

Методи

1

По виду узагальнюючого показника

Абсолютні методи. Відносні методи. Тимчасові методи

2

У порівнянні різночасових грошових витрат і результатів

Статичні методи (РР, APR). Динамічні методи (NVP, PI, MIRR, DPP)

Прості, або статичні, методи базуються на допущенні рівної значимості доходів і витрат в інвестиційній діяльності та нс враховують тимчасову вартість грошей.

До простих методів відносять:

 • а) розрахунок терміну окупності;
 • б) розрахунок норми прибутку.

Норма прибутку показує, яка частина інвестиційних витрат відшкодовується у вигляді прибутку, і розраховується як відношення чистого прибутку до інвестиційних витрат:

(7.1)

Динамічні методи оцінки ефективності інвестиційного проекту характеризуються тим, що враховують тимчасову вартість грошей.

Основні показники ефективності проекту засновані обліку вартості фінансових ресурсів у часі, яка визначається за допомогою дисконтування.

Дисконтуванням грошових потоків називається приведення їх різночасових (відносяться до різних часових періодів) значень до вартості на певний момент часу, який називається моментом приведення і позначається t o.

В якості основних динамічних показників, що застосовуються для розрахунків ефективності інвестиційного проекту, використовуються широко відомі у світовій практиці показники:

 • 1) приведена вартість (РV);
 • 2) чиста приведена вартість (NPV);
 • 3) термін окупності (РВР);
 • 4) внутрішня норма прибутковості (IRR);
 • 5) індекс рентабельності (прибутковості) (PI).

Наведена вартість (PV) визначається але формулою

(7.2)

де CF t - грошовий потік від інвестицій в періоді t, r - ставка дисконтування (визначає прибутковість найкращого альтернативного активу з таким же періодом і аналогічним рівнем ризику).

Наведена вартість такого активу, генеруючого величину річного грошового потоку у розмірі CF, при заданій і незмінній ставці дисконтування r становить величину:

(7.3)

Чиста приведена вартість NPV визначається як різниця між теперішньою вартістю PV і сумою інвестицій I 0:

(7.4)

Якщо проект припускає не тільки одноразова вкладення інвестицій, а їх послідовне здійснення протягом т періодів, то чиста приведена вартість розраховується за формулою

(7.5)

Для визнання проекту ефективним з точки зору інвестора необхідно, щоб NPV проекту був позитивним; при порівнянні альтернативних проектів перевага повинна віддаватися проекту з великим значенням NPV (при виконанні умови його позитивного значення).

Термін окупності (РВР) - це період, протягом якого відбувається відшкодування початкових інвестиційних витрат (кількість періодів, протягом яких акумульована сума передбачуваних майбутніх грошових потоків дорівнюватиме сумі інвестицій). Як правило, підприємство самостійно встановлює прийнятний термін закінчення інвестиційного проекту, який визначається на основі стратегічних і тактичних планів (наприклад, керівництво компанії відкидає будь-які проекти тривалістю понад три ліг, оскільки через три роки планується перепрофілювання виробництва на випуск нової продукції).

Коли прийнятний термін окупності інвестиційного проекту РВР норм визначений, то умовою ефективності (прийняття до реалізації) конкретного проекту є:

(7.6)

Внутрішня норма прибутковості (IRR) являє собою розрахункову ставку дисконтування, при якій NPV проекту дорівнює нулю. Внутрішня норма прибутковості знаходиться шляхом рішення наступного рівняння:

(7.7)

За критерієм IRR інвестиційний проект вважається ефективним, якщо:

(7.8)

де WACC - середньозважена ціна капіталу компанії.

Під індексом рентабельності (РІ) розуміють величину, рівну відношенню приведеної вартості очікуваних грошових потоків від реалізації проекту до вартості інвестицій:

(7.9)

За критерієм PI інвестиційний проект вважається ефективним, якщо:

(7.10)

При оцінці двох або декількох проектів, що мають позитивний індекс рентабельності, пріоритет слід віддавати проектах, що мають більш високий індекс рентабельності.

Індекс рентабельності показує, скільки грошових коштів отримує інвестор на вкладений рубль інвестиційних витрат.

 • [1] Інвестиційний менеджмент: підручник / А. Е. Карлик [и др.]. СПб .: Юридичний центр Прес, 2011. С. 21.
 • [2] Короткий Г. А., Турківська Н. В. Інвестиційні стратегії розвитку промислових підприємств і методи їх фінансування. СПб .: Изд-во СПбГІЕУ, 2007. С. 59.
 • [3] Краюхин Г. А., Турківська Н. В. Інвестиційні стратегії розвитку промислових підприємств і методи їх фінансування. С. 60-61.
 • [4] Там же. С. 61.
 • [5] Там же. С. 62.
 • [6] Антикризове управління: підручник / за ред. Е. М. Короткова. С. 264.
 • [7] Краюхин Г. А., Турківська Н. В. Інвестиційні стратегії розвитку промислових підприємств і методи їх фінансування. С. 33.
 • [8] Упоряд. по: Росія цифрах - 2013 р [Електронний ресурс]. URL: gks.ru/bgd/regl/b13_11/IssWWW.exe/Stg/d2/24-04.htm (дата звернення: 05.12.2014).
 • [9] Інвестиційний менеджмент: підручник / А. Е. Карлик [и др.]. С. 159-160.
 • [10] Інвестиційний менеджмент: підручник / А. Е. Карлик [и др.]. С. 161.
 • [11] Упоряд. по: Росія цифрах - 2013 р
 • [12] Див .: Приплив іноземних інвестицій в Росію в 2012 р
 • [13] Див .: Там же.
 • [14] Упоряд. по: Інвестиції в Росії. 2013 [Електронний ресурс]. URL: gks. ru / bgd / regl / bl3_56 / IssWWW.exe / Stg //% 3Cextid% 3E /% 3Cstoragepath% 3E ::% 7C02-04.doc (дата звернення: 05.12.2014).
 • [15] Інвестиції в Росії. 2013. [Електронний ресурс]. URL: vvww.gks.ru/bgd/regl/ bl3_56 / Main.hlm (дата звернення: 05.12.2014).
 • [16] Упоряд. по: Інвестиції в Росії. 2013 [Електронний ресурс]. URL: gks.ru/bgd/regl/bl3_ll/IssWWW.exe/Stg/d2/24-04.htm (дата звернення: 05.12.2014).
 • [17] Інвестиції в Росії. 2013 [Електронний ресурс]. URL: wvw.gks.ni/bgd/regl/bl3_56/IssWWW.exe/Stg//%3Cextid%3E/%3Cstoragepath%3E::%7C02-04.doc (дата звернення: 05.12.2014).
 
<<   ЗМІСТ   >>