Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow Антикризове управління

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Фінансова стабілізація підприємств на основі злиттів і поглинань

Фінансовий розвиток і фінансова стабілізація організації є основою її стійкості на ринку. При розгляді напрямки фінансової стабілізації та сталого розвитку організації необхідно проаналізувати ефективність використання різних варіантів антикризового управління, за допомогою яких можна вивести організацію з нестійкого стану. Аналіз механізмів слід оцінювати не тільки з позиції їх короткострокового ефекту, але і можливості створення потенційних можливостей для подальшого стійкого розвитку підприємства на ринку. Підприємство має два варіанти стратегії зростання - власне органічний розвиток або придбання зовнішньої структури. На основі наявної стратегії менеджмент компанії визначає, що є в даний момент найбільш вигідним: направлення ресурсів на придбання нового бізнесу або їх перерозподіл в рамках вже наявних напрямків діяльності. Метою придбання нового бізнесу на основі злиттів і поглинань є створення у компанії стратегічного переваги за рахунок приєднання та інтегрування елементів бізнесу, що може бути більш ефективним в порівнянні з їх внутрішнім розвитком в даній компанії.

Злиття (М & А - Mergers and Acquisitions) - его виникнення нової юридичної особи шляхом передачі йому всіх прав і обов'язків двох або декількох юридичних осіб з припиненням діяльності останніх.

Федеральна антимонопольна служба Російської Федерації (ФАС РФ) контролює злиття і приєднання комерційних організацій. Так, відповідно до ст. 27 Федерального закону від 26 липня 2006 № 135-ΦЗ "Про захист конкуренції" злиття і приєднання комерційних організацій (за винятком фінансових організацій), здійснюється за згодою ФАС РФ, якщо:

 • 1) сумарна вартість їх активів але бухгалтерським балансам за станом на останню звітну дату перевищує 7 млрд руб .;
 • 2) або сумарна виручка таких організацій від реалізації товарів за календарний рік, що передує року злиття, перевищує 10 млрд руб .;
 • 3) або якщо одна з таких організацій включена до реєстру суб'єктів господарювання, що займають домінуюче становище на відповідному товарному ринку.

За характером інтеграції розрізняють наступні види злиттів:

 • 1) горизонтальні - об'єднання компаній однієї галузі, що виробляють одну і ту ж продукцію або здійснюють одні й ті ж стадії виробництва;
 • 2) вертикальні - об'єднання компаній різних галузей, пов'язаних з технологічним процесом виробництва готового продукту, тобто розширення компанією-покупцем своєї діяльності або на попередні виробничі стадії, аж до джерел сировини, або на наступні - до кінцевого споживача (наприклад, злиття гірничодобувних, металургійних і машинобудівних компаній);
 • 3) родові - об'єднання компаній, що випускають взаємопов'язані товари;
 • 4) конгломератні - об'єднання компаній різних галузей без наявності виробничої спільності. В рамках конгломерату об'єднуються компанії не мають ні технологічного, ні цільового єдності з основною сферою діяльності фірми-інтегратора (поняття профілюючого виробництва в такого виду об'єднаннях відсутня).

Різновидами конгломератних злиттів є [1]:[1]

 • 1) злиття з розширенням продуктової лінії (product line extension mergers) - з'єднання неконкурирующих продуктів, канали реалізації та процес виробництва яких схожі (наприклад, придбання компанією Procter & Gamble, провідним виробником миючих засобів, фірми Clorox - виробника відбілюючих речовин для білизни);
 • 2) злиття з розширенням ринку (market extension mergers) - придбання додаткових каналів реалізації продукції (наприклад, супермаркетів в географічних районах, які раніше не обслуговувалися);
 • 3) чисті конгломератні злиття, що не припускають ніякої спільності.

Залежно від національної приналежності розрізняють наступні види злиттів [2]:[2]

 • 1) національні - об'єднання компаній, що знаходяться в рамках однієї держави;
 • 2) транснаціональні - злиття компаній, що знаходяться в різних країнах (transnational merger), придбання компаній в інших країнах (cross-border acquisition).

Залежно від ставлення управлінського персоналу компаній до угоди розрізняють [3]:[3]

 • 1) дружні злиття - злиття, при яких керівний склад і акціонери набуває і купується (цільовий, обраної для покупки) компаній підтримують дану угоду;
 • 2) ворожі злиття - злиття і поглинання, при яких керівний склад цільової компанії (компанії-мішені) не згоден з підготовлюваною операцією та здійснює ряд протівозахватних заходів. У цьому випадку набуває компанії доводиться вести на ринку цінних паперів дії проти цільової компанії з метою її поглинання.

Залежно від виду об'єднаного потенціалу розрізняють:

 • 1) виробничі злиття, при яких об'єднуються виробничі потужності двох або кількох компаній з метою отримання синергетичного ефекту;
 • 2) чисто фінансові злиття, при яких об'єдналися компанії не діють як єдине ціле, при цьому не очікується істотної виробничої економії, але має місце централізація фінансової політики, що сприяє посиленню позицій на ринку цінних паперів, у фінансуванні інноваційних проектів.

У зарубіжній практиці виділяють також наступні види злиттів компаній [3]:[3]

 • 1) злиття компаній, функціонально пов'язаних по лінії виробництва або збуту продукції (product extension merger);
 • 2) злиття, в результаті якого виникає нова юридична особа (statutory merger);
 • 3) поглинання (full acquisition) або часткове поглинання (partial acquisition);
 • 4) пряме злиття (outright merger);
 • 5) злиття компаній, що супроводжується обміном акцій між учасниками (stock-swap merger);
 • 6) поглинання компанії з приєднанням активів за повною вартістю (purchase acquisition) і т.п.

Відзначимо особливості злиттів і поглинань у різних країнах:

 • • в США зазвичай відбуваються, насамперед, злиття або поглинання великих компаній;
 • • Європі йде поглинання дрібних і середніх компаній, сімейних фірм, невеликих акціонерних товариств суміжних галузей;
 • • Росії на 3/4 - ворожі злиття і поглинання.

Мотиви, які спонукають компанії до злиттів і придбань (поглинанням), можна поділити на дві групи:

 • 1) оборонні, коли намір може полягати в тому, щоб захистити становище компанії від несприятливих ринкових умов;
 • 2) наступальні, коли намір полягає в тому, щоб скористатися перевагами від виявлених слабостей інших компаній.

У більшості випадків мотиви злиттів і поглинань спрямовані на отримання синергетичного ефекту.

На рис. 6.4 наведена найбільш відома в економічній літературі угруповання мотивів злиттів і поглинань, в основу якої покладено ознака "можливі напрямки досягнення синергії".

Основні напрямки досягнення синергії при злиттях (поглинаннях)

Рис. 6.4. Основні напрямки досягнення синергії при злиттях (поглинаннях) [5]

Фінансове управління угодою М & А включає кілька етапів:

 • 1) формулювання фінансових цілей і завдань злиття (приєднання);
 • 2) фінансова діагностика підприємства-партнера;
 • 3) розробка фінансового механізму забезпечення угоди;
 • 4) вибір схеми фінансування угоди;
 • 5) перспективна оцінка ефективності угоди;
 • 6) підготовка фінансового розділу програми угоди;
 • 7) реалізація заходів щодо М & А;
 • 8) ретроспективна оцінка ефективності угоди;
 • 9) контроль реалізації запланованих заходів. Корпоративне законодавство передбачає наступні схеми фінансування угод злиттів (поглинань):
  • • грошова форма;
  • • обмін акціями між учасниками угоди;
  • • оплата цінними паперами, випущеними компанією-покупцем;
  • • покупка контрольного пакету акцій компанії-мети;
  • • обмін акцій учасників угоди на акції об'єднаної компанії. Оцінка ефективності злиттів (поглинань) (див. Табл. 6.5) може

бути:

 • 1) перспективною - використовується при підготовці рішення про проведення угоди М & А і базується на методах перспективного аналізу;
 • 2) ретроспективної - проводиться після здійснення угоди М & А і базується на методах ретроспективного аналізу.

Зазначені в табл. 6.5 методи оцінки ефективності угод зі злиттів (поглинань) не є взаємовиключними. Для підвищення об'єктивності та точності результату використовують різні їх поєднання, найбільш підходящі до тієї чи іншої практичної ситуації.

Характеристика ринку злиттів і поглинань в Російській Федерації за 2008-2011 рр. дана в табл. 6.6.

Таблиця 6.6

Показники ринку злиттів і поглинань в Російській Федерації за 2008-2012 рр.

Показник

2008

2009

2010

2011

2012

Сума угод М & А, млрд дол. США

98,0

41,91

62,175

76,184

49,69

Число угод, од.

775

731

524

614

519

Середня кількість угод за місяць

н / д

н / д

44

51

н / д

Середня вартість операції, млн дол. США

116,0

н / д

116,9

124,1

н / д

Підсумки російського ринку злиттів і поглинань в 2011 р, розраховані за методикою Інформаційного агентства А & М, виявляються досить значними і складають суму 76183500000 дол. США, що на 22,5% більше, ніж у 2010 р

 • [1] Див .: Владимирова І. Г. Злиття та поглинання // Менеджмент у Росії і за кордоном. 1999. № 1.
 • [2] Див .: Владимирова І. Г. Злиття та поглинання.
 • [3] Див .: Там же.
 • [4] Див .: Там же.
 • [5] Корпоративні фінанси: підручник для вузів / під ред. М. В. Романовського, А. І. Вострокнутовой. С. 481.
 
<<   ЗМІСТ   >>