Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow Антикризове управління

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Експрес-аналіз фінансового стану підприємства

У процесі експрес-аналізу розраховуються і оцінюються такі показники платоспроможності, як структура балансу і її динаміка.

Основна мета експрес-аналізу - визначення "больових" точок фінансового стану підприємства, з тим щоб визначитися з напрямками поглибленого аналізу. У даному аспекті експрес-аналіз може проводитися з мінімально необхідними розрахунками і використанням різних прийомів і технологій, які для кожного конкретного випадку можуть бути індивідуальними.

Для експрес-аналізу можуть бути рекомендовані основні відносні показники, що характеризують фінансовий стан підприємства (табл. 5.6).

Таблиця 5.6

Відносні показники фінансового стану підприємства

Розділ аналізу

Показники

1

Оцінка майнового стану

 • 1. Частка основних засобів у загальній сумі активів.
 • 2. Коефіцієнт зносу основних засобів

2

Оцінка ліквідності

 • 1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності.
 • 2. Коефіцієнт проміжної ліквідності.
 • 3. Коефіцієнт поточної ліквідності

3

Оцінка фінансової стійкості

 • 1. Коефіцієнт автономії.
 • 2. Коефіцієнт фінансової залежності.
 • 3. Коефіцієнт фінансової стійкості.
 • 4. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами.
 • 5. Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів.
 • 6. Коефіцієнт маневреності власних коштів

4

Оцінка ділової активності

 • 1. Коефіцієнт загальної оборотності.
 • 2. Коефіцієнт оборотності основних фондів.
 • 3. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів.
 • 4. Коефіцієнт оборотності запасів.
 • 5. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості.
 • 6. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

5

Оцінка рентабельності

 • 1. Рентабельність активів.
 • 2. Рентабельність продажів.
 • 3. Рентабельність продукції.
 • 4. Рентабельність власного капіталу

6

Оцінка положення підприємства на ринку цінних паперів

 • 1. Прибуток на акцію.
 • 2. Коефіцієнт "ціна / прибуток".
 • 3. Коефіцієнт "ціна / виторг".
 • 4. Коефіцієнт котирування акцій

Платоспроможність організації - це її здатність своєчасно і повністю розраховуватися за всіма своїми зобов'язаннями. Платоспроможність означає наявність у організації грошових коштів та їх еквівалентів, достатніх для розрахунків по заборгованості, що вимагає негайного погашення.

Ліквідність організації передбачає наявність у неї оборотних коштів у розмірі, теоретично достатньому для погашення короткострокових зобов'язань (хоча б і з порушенням строків погашення). Основною ознакою ліквідності служить формальне перевищення (у вартісній оцінці) оборотних активів над короткостроковими пасивами.

У даному аспекті платоспроможність організації може прирівнюватися до її короткострокової ліквідності.

Ліквідність балансу означає ступінь покриття зобов'язань його активами, термін перетворення яких у грошову форму відповідає терміну погашення зобов'язань.

Одним з головних інструментів фінансового аналізу є аналіз фінансових коефіцієнтів, який дозволяє на їх основі порівнювати різні компанії, що працюють в одній галузі і мають подібний розмір. Найбільш часто використовувані фінансові коефіцієнти поділяються на такі категорії:

 • • ліквідності;
 • • фінансової стійкості;
 • • ділової активності;
 • • рентабельності.

Коефіцієнти ліквідності вимірюють здатність компанії погашати поточні зобов'язання в міру настання терміну їх виконання. Основними коефіцієнтами ліквідності є коефіцієнти поточної, термінової та абсолютної ліквідності (табл. 5.7).

Таблиця 5.7

Відносні показники ліквідності балансу підприємства

найменування показника

Спосіб розрахунку

Економічний зміст

1

Коефіцієнт абсолютної ліквідності k а6л

Показує, яка частина поточних зобов'язань може бути погашена за рахунок найбільш ліквідних активів (грошових коштів і короткострокових фінансових вкладень)

2

Коефіцієнт термінової (проміжної) ліквідності k прл

Показує, яка частина поточних зобов'язань може бути погашена за рахунок грошових коштів, короткострокових фінансових вкладень і короткострокової дебіторської заборгованості

3

Коефіцієнт поточної ліквідності

k тл

Показує, яка частина поточних зобов'язань може бути погашена за рахунок мобілізації всіх оборотних активів (за винятком довгострокової дебіторської заборгованості)

Примітка. ДС - грошові кошти; КФВ - короткострокові фінансові вкладення; КО - короткострокові зобов'язання; ДЗК - дебіторська заборгованість з терміном погашення менше 12 міс .; ДЗД - дебіторська заборгованість з терміном погашення більше 12 міс .; ОА - оборотні активи.

Тут і далі в табл. 5.8 позначення показників з форми № 1 (бухгалтерського балансу) (див. Додаток 1).

Загальну оцінку платоспроможності дає коефіцієнт поточної (k тл) ліквідності (коефіцієнт покриття, загальної ліквідності).

Коефіцієнт проміжної (k прл) ліквідності (критичної ліквідності, суворої ліквідності) дозволяє оцінити можливість погашення підприємством короткострокових зобов'язань у випадку його критичного становища, коли не буде можливості продати запаси. Цей показник рекомендується дотримуватися в межах 0,8-1,0; у роздрібній торгівлі допустимо сто зниження до 0,4-0,5.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (k АБЛ) є найбільш жорстким критерієм платоспроможності; його величина повинна бути не нижче 0,2.

При здійсненні фінансового аналізу підприємства велике значення мають коефіцієнти фінансової стійкості.

Фінансова стійкість підприємства - це такий стан його фінансових ресурсів, їх розподіл і використання, яке забезпечує розвиток підприємства на основі зростання прибутку і капіталу при збереженні платоспроможності і кредитоспроможності в умовах припустимого рівня ризику. Зовнішня ознака фінансової стійкості - платоспроможність.

При розгляді фінансової стійкості досліджуваного підприємства розраховують зазвичай коефіцієнти, представлені в табл. 5.8.

Таблиця 5.8

Відносні показники фінансової стійкості підприємства

Найменування

показника

Спосіб розрахунку

Економічний зміст

1

Коефіцієнт автономії (k авт)

Показує, в якій мірі активи сформовані за рахунок власних коштів (або частку власного капіталу в загальній сумі джерел фінансування)

2

Коефіцієнт фінансової залежності

(K фз)

Показує, в якій мірі активи сформовані за рахунок позикових коштів (або частку позикових коштів у загальній сумі джерел фінансування)

3

Коефіцієнт фінансової стійкості (k фу)

Показує, яка частина активів фінансується за рахунок стійких джерел (власного і довгострокового позикового капіталу)

4

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами (k Осос)

Показує, яка частина оборотних активів фінансується за рахунок власних джерел фінансування

5

Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів (k сас)

Показує, скільки позикових коштів припадає на 1 руб. власних коштів (або співвідношення позикових і власних коштів)

6

Коефіцієнт маневреності власних коштів (k МСС)

Показує частку власних оборотних коштів у загальній сумі власних коштів підприємства

Примітка. СК - власний капітал; ВБ - валюта балансу; ЗК - позиковий капітал; ДО - довгострокові зобов'язання; ВА - необоротні активи; ОА - оборотні активи.

Коефіцієнт автономії характеризує ступінь фінансової незалежності підприємства від кредиторів. Відносно акціонерних товариств застосовується різновид цього показника - коефіцієнт концентрації акціонерного капіталу.

Багато фахівців вважають, що коефіцієнт автономії не повинен знижуватися нижче 0,5-0,6. Вважається, що при малих значеннях цього коефіцієнта не можна розраховувати на довіру банків та інших інвесторів.

Похідними від коефіцієнта автономії є такі показники, як коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів і коефіцієнт фінансової залежності. Відповідно при допустимому значенні коефіцієнта автономії 0,5 коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів не повинен перевищувати 1.

Коефіцієнт фінансової залежності розраховується або як величина, зворотна коефіцієнту автономії, або як різниця між одиницею та коефіцієнтом автономії, тобто як частка позикових коштів в активах.

Коефіцієнт маневреності власних коштів показує, яка частина власних коштів знаходиться в мобільній формі, що дозволяє відносно вільно маневрувати цими засобами. Вважається, що оптимальне значення цього показника - близько 0,5.

Наступна група показників, використовувана при експрес-аналізі - коефіцієнти ділової активності (табл. 5.9).

Таблиця 5.9

Показники ділової активності підприємства

Найменування

показника

Спосіб розрахунку

Економічний зміст

1

Коефіцієнт загальної оборотності (ресурсоотдачи) (d 1)

Показує ефективність використання майна.

Відображає кількість оборотів всього капіталу за період.

Визначається як відношення виручки від реалізації до середньої за період суми всіх активів

2

Фондовіддача

(D 2)

Показує ефективність використання основних виробничих фондів.

Визначається як відношення виручки від реалізації до середньої за період суми основних виробничих фондів і нематеріальних активів

3

Коефіцієнт оборотності оборотних активів (d 3)

Показує кількість оборотів всіх оборотних активів за період. Визначається як відношення виручки від реалізації до середньої за період суми оборотних активів

4

Коефіцієнт оборотності запасів (d 4)

Показує кількість оборотів виробничих запасів.

Визначається як відношення собівартості реалізованої продукції до середньої за період вартості виробничих запасів

5

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (d 5)

Показує кількість оборотів дебіторської заборгованості. Визначається як відношення виручки від реалізації до середньої за період сумі дебіторської заборгованості

6

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (d 6)

Показує кількість оборотів кредиторської заборгованості. Визначається як відношення виручки від реалізації до середньорічної суми кредиторської заборгованості

7

Термін оборотності коштів у розрахунках (дебіторської заборгованості) (cd)

Показує середній термін погашення дебіторської заборгованості

8

Термін оборотності кредиторської заборгованості k)

Показує середній термін погашення кредиторської заборгованості

Примітка. BP - виручка від реалізації за період; - середня за період вартість активів; - середня за період сума основних виробничих фондів і нематеріальних активів; - середня за період величина оборотних активів; Срп - собівартість реалізованої продукції за період; - середня за період вартість виробничих запасів; - середня за період сума дебіторської заборгованості; - середня за період сума кредиторської заборгованості.

Оборотність коштів, авансованих у майно організації, може оцінюватися:

 • 1) швидкістю обороту (кількість оборотів, яке роблять за аналізований період капітал організації і його складові елементи);
 • 2) періодом обороту (середній термін, за який повертаються організації грошові кошти, вкладені у фінансово-господарську діяльність).

При оцінці віддачі активів (d 1) необхідно враховувати галузеву спеціалізацію, і насамперед фондомісткість виробництва. Наприклад, фондоємне виробництво автомобілів, що вимагає дорогого складного обладнання, визначає невисоку віддачу активів підприємств автомобілебудівної галузі в порівнянні з підприємствами, що виробляють технологічно нескладні товари народного споживання.

Віддача основних фондів (d 2), або фондовіддача, є широко використовуваним у вітчизняній практиці показником, що характеризує ступінь використання основних виробничих фондів. Слабка завантаження основних фондів, особливо в ФОНДОЕМКОСТИ виробництві, значно підвищує собівартість і знижує рентабельність продукції. Однак зниження фондовіддачі може бути пов'язано з введенням нових потужностей або технічним переозброєнням виробництва, що з часом дасть позитивний результат.

Фінансові результати підприємства багато в чому залежать від раціонального використання та рівня забезпеченості оборотними коштами. Ступінь їх використання характеризують показники оборотності:

 • • оборотних коштів (d 3);
 • • запасів (d 4);
 • • дебіторської заборгованості (d 5).

Якщо зростання дебіторської заборгованості випереджає зростання виручки від реалізації продукції, то показник оборотності знижується.

Для подальшого внутрішнього аналізу корисними є розрахунки середніх періодів обороту по елементах оборотних коштів. Так, поділивши 360 (365) днів на показник оборотності запасів, знаходять середній період оборотності запасів. Аналогічно розраховуються середні періоди погашення дебіторської та кредиторської заборгованості.

Фінансовий стан підприємство в кінцевому підсумку визначає, наскільки прибутково воно працює протягом тривалого періоду часу. Тому дуже важливо проаналізувати показники рентабельності, безпосередньо залежні від величини отримуваного прибутку. Існує багато показників рентабельності. Всі вони побудовані за єдиною схемою: у чисельнику використовуються показники прибутку (балансової, чистої або прибутку від продажів), а в знаменнику - активи (капітал), витрати або доходи (табл. 5.10).

Зростання рентабельності є позитивною тенденцією у фінансово-господарській діяльності підприємства. Однак показники рентабельності нс завжди враховують особливості діяльності організації:

 • • довгострокові інвестиції можуть знижувати показники рентабельності;
 • • підприємство може мати дуже високі показники рентабельності за рахунок здійснення ризикованих проектів, що в підсумку може призвести до втрати фінансової стійкості.

Таблиця 5.10

Показники рентабельності

Найменування

показника

Спосіб розрахунку

Економічний зміст

1

Рентабельність продажів (R 1)

Показує, скільки прибутку припадає на одиницю реалізованої продукції

2

Рентабельність власного капіталу (R 2)

Показує ефективність використання власного капіталу

3

Економічна

рентабельність (R 3)

Показує ефективність використання всього майна організації

4

Рентабельність продукції (R 4)

Показує, скільки прибутку від реалізації припадає на 1 руб. витрат

5

Рентабельність перманентного капіталу (R 5)

Показує ефективність використання капіталу, вкладеного в діяльність організації на тривалий термін

Примітка. ПР - прибуток від реалізації; ВР - виручка від реалізації; СК - власний капітал; Срп - собівартість реалізованої продукції; СК + ДО - середня за період сума власного і довгострокового позикового капіталу.

При експрес-аналізі відкритих акціонерних товариств використовують, крім документів бухгалтерської звітності, також зовнішню інформацію про стан підприємства на ринку цінних паперів.

 
<<   ЗМІСТ   >>