Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow Антикризове управління

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ФІНАНСОВІ КРИЗИ І ЇХ РОЛЬ У розвитку національної економіки

Вивчивши матеріал глави, студент повинен:

знати

 • • економічну природу фінансових криз, ознаки їх настання і форми прояву;
 • • історичні аспекти фінансових криз;
 • • причини світової фінансової кризи 2007 року і її вплив на фінансову систему Росії;
 • • роль фінансових ринків та фінансових інструментів в умовах глобалізації національних економічних систем;

вміти

 • • розпізнавати фінансові кризи, визначати їх причини і характер протікання;
 • • прогнозувати наслідки фінансових операцій, що проводяться на фінансових ринках, для національних економік в умовах глобалізації;

володіти

 • • методологією дослідження системних ризиків в економіці та фінансовій сфері;
 • • методами та інструментами управління фінансовими ризиками на макрорівні з урахуванням пріоритетів бюджетної, податкової та грошово-кредитної політики.

Економічна сутність фінансових криз

Розвиток світових валютно-кредитних відносин супроводжується спалахами фінансових криз. До утворення світового господарства фінансові потрясіння охоплювали національні системи окремих країн. У минулому сторіччі в 30-90-і рр. вони стали набувати яскраво виражений міжнародний характер, що є відображенням відбуваються структурних змін у світовій господарській системі.

Під міжнародною фінансовою кризою розуміється глибокий розлад кредитно-фінансових систем в цілому ряді країн, що приводить до різких диспропорцій у міжнародних валютно-кредитних системах і переривчастості їх функціонування.

Фінансова криза зазвичай в тій чи іншій мірі одночасно охоплює різні сфери світової фінансової системи. Центром фінансових криз є грошовий капітал, а безпосередньою сферою прояви - кредитні установи та державні фінанси.

Фінансовими кризами найчастіше вважають події, в результаті яких фінансові активи (акції або облігації) істотно втрачають свою ринкову вартість. В якості прикладів фінансових криз призводять банківські та валютні кризи, "спекулятивні пузирі" та ін. Крім того, якщо в літературі XIX - початку XX ст. фінансова криза асоціювався переважно з банківською кризою, то пізніше його розуміння було розширено з урахуванням ситуації на фондовому ринку.

В даний час у економістів немає єдиної точки зору з приводу сутності фінансових криз. Ряд авторів вважають, що фінансова криза - це в першу чергу різко зрослий дефіцит обігових фінансових ресурсів або ліквідності.

Окремі аспекти та напрямки фінансових криз розглядалися в працях як зарубіжних, так і вітчизняних економістів:

 • • проблеми ліквідності, фінансового ризику та фінансової стабільності, а також участі транснаціональних банків у перерозподілі кризових процесів (М. Коулі, Т. Сендлер, О. Вільямсон) [1];[1]
 • • питання моделювання фінансових криз (М. Брукшір, Р. Каміннгз, Дж. Кейджел, Ф. Найт, Е. Рот, В. Шульц, Й. Шумпетер);
 • • місце і роль фінансових криз у підриві економічної стабільності та загальноекономічних кризах (Б. Бернанке, А. Грінспен, Р. Каган, Ф. Мишкін, Ч. Морріс, Ф. Найт, Д. Розенберг, Г. Шіназі);
 • • загальні проблеми розвитку теоретичних і практичних аспектів фінансових та економічних криз (З. В. Атлас, А. А. Варга, В. В. Геращенко, Є. Ф. Жуков, Л. Н. Красавіна, О. І. Лаврушин, Η . П. Радковська, Ю. А. Соколов, В. М. Фетисов, А. С. Цаголов, А. М. Тавас, Μ. М. Ямпольський та інші).

Фінансові та економічні кризи взаємопов'язані і взаємозумовлені. Проте в даний час відсутні узагальнюючі моделі окремих фінансових криз, що включають їх структуру, країнові особливості, місце і роль у виникненні економічних криз.

Аналіз найбільш значних криз, на думку багатьох фахівців, дозволяє говорити про первинність саме фінансової їх складової.

Ознаками фінансової кризи є [2]

 • 1) нестійкість курсів цінних паперів;
 • 2) нестабільність і падіння курсу національної валюти;
 • 3) інфляція;
 • 4) зростання дефіциту бюджетів;
 • 5) взаємнінеплатежі економічних суб'єктів;
 • 6) невідповідність грошової маси в обігу потребам грошового обігу.

У результаті проблеми фінансового сектора економіки відгукуються в інших секторах, криза набуває загальний характер, знаходячи нові риси:

 • • наростаючий спад виробництва;
 • • зростання обсягу нереалізованих товарів на ринку;
 • • сильне падіння цін;
 • • крах системи взаємних розрахунків;
 • • банкрутство банків;
 • • розорення промислових і торговельних організацій;
 • • зростання безробіття.

У сучасній літературі виділяють наступні основні залежності у фінансовій сфері, що впливають на стан економіки в цілому [3]:[3]

 • 1) між попитом і пропозицією фінансових ресурсів (як фактор, що відповідає за стабільність ринків);
 • 2) розмірами транснаціональних інститутів і їх участю у перерозподілі кризових економічних процесів;
 • 3) новими фінансовими продуктами і ослабленням уваги до інвестиційних ризиків;
 • 4) державними і ринковими началами розвитку фінансової та економічної сфер;
 • 5) національними та міжнародними складовими в фінансово-економічних кризах;
 • 6) фінансовою стійкістю і дестабілізуючими тенденціями в економіці.

Багато дослідників фінансових криз єдині в думці, що природою фінансових криз останніх десятиліть є відділення фінансової (фіктивного) капіталу від реального. Пріоритетний розвиток сфери фінансової посередницької діяльності і все більш значні вкладення в цю сферу породили цей відрив. Якщо в 1980 р світові фінансові активи (акції, корпоративні та державні облігації, банківські вклади) були приблизно рівні світового ВВП, то в 2007 р перше вже перевищували другі в 3,5 рази.

У XXI ст. фінансовий капітал став панівним видом капіталу, а його основною формою - фіктивний капітал як наслідок акціонерного капіталу, ціноутворення на який відбувається йод впливом особливих специфічних факторів, відмінних від факторів ціноутворення реального капіталу. До таких специфічних факторів можуть бути віднесені:

 • • очікувані дивіденди, величина яких лише побічно залежить від ефективності діяльності компанії;
 • • ставка відсотка;
 • • кон'юнктура фінансового ринку;
 • • інсайдерська інформація;
 • • результати неринкового впливу великих корпорацій;
 • • інтереси великих "гравців" (наприклад, Фінансова система США, Міжнародний валютний фонд (МВФ)), які здатні робити істотний вплив на фінансові і, отже, економічні процеси.

Крім того, динаміка цін фінансових активів перебуває під тиском надлишкової ліквідності світової економіки, яка також створюється цілком "рукотворно".

Слід додати, що глобальна комп'ютеризація та розвиток телекомунікаційних мереж створюють основу для створення різних фінансових інновацій - похідних фінансових інструментів (деривативів), поява яких ще більше збільшує обсяг глобальних потоків фінансового капіталу.

Формами прояву фінансових криз є такі явища:

 • • обвальне падіння валютних курсів;
 • • різке підвищення процентних ставок;
 • • вилучення банками в масовому порядку своїх депозитів в інших кредитних установах, обмеження і припинення видач готівки з рахунків (банківська криза);
 • • руйнування нормальної системи розрахунків між компаніями допомогою фінансових інструментів (розрахунковий криза);
 • • криза грошового обігу;
 • • боргову кризу.

 • [1] Фінансова криза 1998 року в Росії: причини і наслідки // Портал аналітичного агентства "Економічна криза, ru" [Електронний ресурс]. URL: economic-crisis.ru/economicheskie-crizisy/krizis-rossii (дата звернення: 02.12.2014).
 • [2] Там же.
 • [3] Фінансова криза 1998 року в Росії: причини і наслідки.
 
<<   ЗМІСТ   >>