Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow Антикризове управління

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Теорії економічних криз

У науковій літературі існує багато теорій і трактувань причин криз.

Ідея економічних циклів сформувалась вперше у французького вченого Клемента Жюгляра ще в середині XIX ст. До цього увагу вчених-економістів приділялося циклам, а тільки кризам, які розглядались не як складові циклічного розвитку господарства, а як ознака соціально-економічного катаклізму [1].[1]

Циклічність розвитку економіки - аксіома, яка схематично представлена діаграмою (рис. 1.3).

Циклічність розвитку економіки

Рис. 1.3. Циклічність розвитку економіки

Можна виділити дві групи теорій циклічного розвитку економіки.

Перша група теорій пояснює циклічний характер розвитку економіки, виходячи з економічних явищ, але з різних позицій. В рамках даної групи можна виділити кілька підгруп:

 • 1) теорії, які головну причину криз пов'язують з порушенням рівноваги між виробництвом і споживанням; обумовлені недоспоживанням. До таких теорій відносяться ті, які пояснюють кризу перенакопиченням капіталу або порушенням пропорцій між заощадженнями та інвестиціями. Такі теорії висували представники школи класичної політичної економіки (Т. Мальтус, Ш. Сісмонді, Дж. А. Гобсон) [2];[2]
 • 2) теорії, які пояснюють кризу швидким зростанням промислового виробництва, що викликає скорочення цін на споживчі товари, що в свою чергу викликає скорочення попиту на засоби виробництва (тобто призупинення зростання промисловості та обсягів виробництва) [3];[3]
 • 3) теорії, які бачать причини криз у перевищенні виробництва засобів виробництва над виробництвом споживчих товарів. Послідовники цієї теорії - М. І. Туган-Барановський (1865-1919), Артур Шпітгоф (1873-1938), Густав Кассель (1866-1945);
 • 4) теорії, які пояснюють причини криз порушенням грошового обігу. Представниками даної теорії на ранніх стадіях її становлення є французький економіст Клемент Жугляр, німецький економіст Альберт Ганн, а також Джон Мейнард Кейнс, який бачив причини криз в схильності людей до заощаджень. З економістів більш молодого покоління можна назвати американського вченого, професора Гарвардського університету Елвіна Хансена, зв'язує причини криз з обмеженням банківського кредиту і рухом облікової ставки.

Друга група теорій пояснює циклічний характер розвитку економіки позаекономічними причинами. Цю групу можна розділити на дві підгрупи:

 • 1) теорії, які головну причину криз бачать в природних явищах (натуралістичні теорії). Представниками цього напрямку є англійські економісти (батько і син) Стенлі і Ерберт Джевонс, пояснюють кризи впливом плям на Сонці, що мають 11-річний цикл. Деякі економісти пояснювали цикли впливом інших атмосферних факторів на врожай чи діяльність людей;
 • 2) психологічні теорії, які пояснюють походження криз причинними, укладеними в натурі чи психології людини.

Причини економічних криз з точки зору представників різних економічних шкіл представлені в табл. 1.2.

Таблиця 1.2

Пояснення причин економічних криз економістами різних шкіл [4]

Автор

Причини економічних криз

Карл Маркс

Основне протиріччя капіталістичного способу виробництва, що полягає в громадському характері виробництва і приватновласницьких характері привласнення його результатів. Накопичення такого протиріччя призводить до гострих диспропорцій у відтворенні - поляризації доходів, безробіття, зниження купівельної спроможності, скорочення попиту

Джоан Вайолет Робінсон

Недоспоживання населення, що викликає надвиробництво

Джон М. Кейнс

Падіння граничної ефективності капіталу

Фрідріх Август Хайек, Мізес

Надмірне інвестування, надлишкове фінансування з боку держави (пільгові кредити, занадто вигідні держзамовлення, податкові пільги) корпораціям, що призводить до надмірно високої прибутковості і незбалансованого розширенню виробництва, попит на продукцію якого в перспективі різко падає

Й. Шумпетер

Для кожної фази відтворювального циклу характерна своя психологічна картина, що формує відповідне ставлення до інвестицій. Породжена кризою паніка знижує інвестиційну активність, і навпаки - підйом стимулює гарячку в інвестиціях, що в подальшому призводить до їх надлишку і різкого скорочення попиту

У. С. Джевонс, Мур

Природні чинники (сонячна активність - погода - неврожай), які визначають попит сільгоспвиробників, що впливає на функціонування обслуговуючих його галузей

К. Макконнелл, С. Брю

Несприятлива ситуація стагнації економіки виникає в тому випадку, коли валові інвестиції стають менше величини амортизації

Дж. Сорос

Недосконалість ринкової системи господарювання і нестабільність фінансових ринків: відтік капіталів з периферії в центр призводить до їх надлишку і порушення інвестиційного процесу

Таким чином, в економіці спостерігаються найрізноманітніші коливання, що носять об'єктивний характер:

 • • дискретність впровадження великих технічних нововведень (залізниці, автомобілі, транспорт, синтетичні матеріали), стимулюючих масштабні інвестиції і споживчі витрати;
 • • періоди оновлення окремих елементів капіталу;
 • • коливання, пов'язані з оновленням основного капіталу;
 • • коливання, пов'язані з відновленням частин будівель і споруд;
 • • коливання, пов'язані з демографічними процесами і сільськогосподарським виробництвом.

Аналіз підходів до пояснення причин циклічності може бути представлений мультипликационно-акселіраціонним механізмом циклу, взаємодією мультиплікатора і акселератора (формула Дж. Хікса):

(1.1)

де Y t - національний дохід; t - номер періоду; S - частка заощаджень у національному доході; (1 - S) - частка споживання в національному доході (або схильність до споживання); V - коефіцієнт акселератора; A t - автономні інвестиції.

Механізм дії мультиплікатора і акселератора діє в тісному взаємозв'язку: якщо приходить в дію один з даних механізмів, починає функціонувати і другий. Наприклад, коли в положенні рівноваги відбувається зміна попиту у вигляді приросту інвестицій, в рух приходить мультиплікатор, який викликає ряд змін доходу. При вибухових коливаннях амплітуда постійно збільшується.

Першопричиною циклічності економіки більшість економістів вважають зміну технологічних укладів.

 • [1] Кузьменко В. П. Економічні інтереси, циклічність розвитку світової економіки і фінансові кризи [Електронний ресурс]. URL: iee.org.ua/ru/publication/86/ (дата звернення: 02.12.2014).
 • [2] Бабушкіна Е. А., Бірюкова О. Ю., Верещагіна Л. С. Антикризове управління [Електронний ресурс]. URL: srinest.com/book_1445_chapter_31_31._elii_funkii_ marketinga_v_antikrizisnom_upravlenii.html (дата звернення: 02.12.2014).
 • [3] Бабушкіна Е. А., Бірюкова О. Ю., Верещагіна Л. С. Антикризове управління.
 • [4] Попов Р. А. Антикризове управління: підручник. М .: Вища школа, 2007. С. 84.
 
<<   ЗМІСТ   >>