Повна версія

Головна arrow Політологія arrow Політичний аналіз і прогнозування

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Військово-політичний аналіз, прогнозування і планування

Військово-політичний аналіз і прогнозування є одним з ключових етапів управлінського процесу в області формування зовнішньополітичної стратегії в частині, що стосується забезпечення воєнної безпеки держави, і застосовується для оцінки розвитку військово-політичної обстановки в світі, в окремих його регіонах і на кордонах держави.

Метою військово-політичного прогнозування (короткострокового, середньострокового і довгострокового) є аналіз і оцінка на заданий період стану міждержавних, прикордонних, міжконфесійних, економічних та інших суперечностей сторін, вирішення яких не виключає можливість застосування однією або двома сторонами військової сили.

Методологія військово-політичного прогнозування повинна враховувати перспективи розвитку способів і засобів збройної боротьби та інших супутніх дій потенційного противника, динаміку зміни соціально-економічних, соціально-політичних, релігійних, національних та інших протиріч, виявлених в результаті безперервного моніторингу та аналізу подій, що відбуваються в світі і у власній країні.

Основні складнощі військово-політичного прогнозування обумовлені:

 • - Наявністю великої кількості і різноманітністю характеру невизначеностей, а також, зокрема, неповнотою вихідної інформації;
 • - Обмеженими можливостями, а в деяких випадках неможливістю підтвердження даних прогнозу результатами експерименту;
 • - Надзвичайною складністю прогнозування процесів (масштабами військового прогнозування, встановленням розмірності критеріїв та ін.)
 • - Високою ціною помилки прогнозування внаслідок непередбачуваних наслідків;
 • - Обмеженістю часу прогнозування динамічно розвиваються подій;
 • - Необхідністю врахування суб'єктивних факторів [1].[1]

Важливо запам'ятати!

Основними науковими методами військово-політичного прогнозу є: системний аналіз, математичне (фізична) моделювання, імовірнісний аналіз і евристичний метод прогнозу, окремим випадком якого є метод експертних оцінок.

Евристичний метод застосуємо в ході логіко-аналітичного аналізу якісних і кількісних розрахункових показників ефективності діяльності сторін з основних напрямків міждержавних відносин. Зважаючи їх відносно невисокою достовірності може використовуватися як доповнення до інших методів.

Для моніторингу та прогнозу окремих показників військово-політичної обстановки можуть застосовуватися евристиках-математичні методи, що дозволяють па заданому часовому інтервалі прогнозувати і оцінювати зміни стану систем.

Особливе місце в ряду математичних методів прогнозування займають статистичні методи. Ці методи дозволяють з високим ступенем достовірності оцінювати різні стану досліджуваних систем.

У складі математичних методів, застосовуваних для оцінки обстановки, важливе місце займають методи оптимізації планів. Для оптимізації планування може використовуватися математичний апарат теорії лінійного і динамічного програмування, теорії ігор.

Задачі оптимізації військового ударного і оборонного потенціалу, забезпечення стійкості економіки до прогнозованого впливу засобів ураження противника, завдання накопичення і розміщення ресурсів воєнного часу, транспортних перевезень, прогнозування тривалості ведення можливих військових конфліктів з урахуванням виснаження вихідних військових потенціалів сторін і накопичених завчасно ресурсів можуть вирішуватися методами програмування .

Крім математичного програмування при підготовці вихідних даних для військово-політичного прогнозування може використовуватися математичний апарат теорії ігор, що дозволяє приймати рішення в умовах невизначеності, і методи динамічного програмування.

Як правило, довгострокове військово-політичне прогнозування включає наступні етапи:

 • 1) збір і аналіз необхідних вихідних даних (включаючи дані прогнозу можливої оперативної обстановки, отримані з використанням методів експертних оцінок);
 • 2) оцінка поточного військово-політичного стану країни (в т.ч. з використанням методів фізичного, математичного моделювання, методів статистичного аналізу, лінійного і динамічного програмування, теорії ігор, масового обслуговування та ін.);
 • 3) оцінка адекватності та достовірності одержуваних прогнозів.

Питання забезпечення безпеки життєво важливих інтересів держави, захисту суспільства і особистості від зовнішніх і внутрішніх загроз (небезпек) досліджуються комплексно в рамках єдиного процесу впливу загроз і протидії цим загрозам з боку держави.

Прогнозування військово-політичних загроз забезпечує основу для прийняття рішення з проблем воєнної безпеки держави. Військова безпека забезпечується своєчасною та адекватною протидією воєнним загрозам, а також усім військовим, економічним, науково-технічним, соціально-інформаційним та ресурсним потенціалом країни. [2]

В епоху холодної війни політика в галузі безпеки була орієнтована переважно на "симетричні" загрози, втілені в образі протистояння двох приблизно рівних за своїм військовим потенціалом наддержав. Обидві основні арени військово-політичного протистояння - Центрально-Європейська лінія розмежування наземних сил НАТО і Варшавського Договору, а також стратегічне ракетно-ядерне суперництво - сприймалися в симетричних категоріях: танкові армії проти танкових армій, за підтримки артилерії, авіації і флоту з обох сторін.

Логіка симетрії формувала у військових стратегів та аналітиків переконаність у тому, що кількісне співвідношення одиниць військової техніки, танків і літаків, ядерних зарядів і їх носіїв є ключем до оцінки потенціалу конфронтуючих сторін, а кількісний паритет (вимірюваний в "еквівалентних мегатоннах" та інших статистичних показниках ) - рішенням проблеми безпеки в Європі і в світі. На практиці більшість таких показників свідчило про перевагу Радянського Союзу в кількості одиниць військової техніки, видів озброєнь і чисельності військовослужбовців [3]. При цьому подібні розрахунки, як правило, не брали до уваги зіставлення якості озброєнь і персоналу, не кажучи вже про інші характеристиках і порівняльних уязвимостях, що становлять основний зміст асиметричних загроз [4].[3][4]

Після закінчення холодної війни, мислення військових стратегів і аналітиків "старої школи" значною мірою залишилося прихильним логіці симетричного протистояння. Це виражається, зокрема, в домінуючій у військово-політичних колах США переконаності в тому, що безпека цієї країни гарантована тотальним перевагою збройних сил США над будь окремо взятій армією в сучасному світі, а також над будь теоретично можливою коаліцією країн. Військова доктрина США, розроблена в 90-і рр. минулого століття, покликана забезпечити можливості успішної участі (і перемоги) в одному глобальному збройному конфлікті (проти будь-якої можливої коаліції), або одночасно в декількох регіональних конфліктах.

Основний акцент при цьому робиться на перевазі у високотехнологічних видах озброєнь: "Технологічна революція у військовій справі ... призводить до застарівання або знецінення деяких ключових компонентів військового потенціалу протистоїть боку" [5].[5]

Дійсно, технологічні досягнення військово-промислового комплексу США та їхніх союзників по НАТО в останні десятиліття зумовили моральне старіння наземної, повітряної і морської техніки і озброєнь більшості армій "потенційних супротивників", розрахованих на симетричне зіткнення лицем до лиця в дусі традиційного збройного конфлікту.

Разом з тим досвід останніх десятиліть свідчить про те, що загрози асиметричного характеру стають найбільш актуальними факторами глобальної безпеки, і відповідно, найбільш значимими "вступними" для стратегії та політики в цій галузі. Традиційні загрози прямого масованого наземного вторгнення іноземних збройних сил на територію якої-небудь країни, до протистояння яким протягом багатьох десятиліть готувалися військові стратеги і генерали у всьому світі і для протидії яким були створені міжнародні інститути, такі як ООН, сьогодні йдуть у минуле і в значною мірою втрачають актуальність.

Важливо запам'ятати!

Асиметричні загрози, або "виклики" характеризуються тим, що спрямовані на уразливі боку, не усвідомлювані об'єктом впливу, або витягають переваги з обмеженою готовності об'єкта протистояти таким загрозам. Подібні у | -Роза, як правило, передбачають застосування оперативних концепцій, що відрізняються від концепцій об'єкта впливу, і (або) не мають історичних прецедентів. Асиметричність загрози також може бути обумовлена переслідуванням політичних яких стратегічних цілей, не поділюваних об'єктом впливу [6][6]. Крім того, про асиметричності прийнято говорити у випадку, коли має місце невідповідність між затраченими (мінімальними) зусиллями і одержуваним (максимальним) ефектом.

Якщо в минулому, в період холодної війни, більшість країн світу свідомо мирилося зі своїм явним військово-технічним відставанням, оскільки протистояння двох наддержав гарантувало їх явним і неявним сателітам відносну безпеку, то в пост- "холодну" епоху багато з цих країн (в першу чергу, колишніх сателітів СРСР в Азії, на Близькому Сході і в інших регіонах світу), опинившись перед лицем необхідності самостійно забезпечувати свою безпеку, змушені вживати заходів до нарощування свого силового потенціалу. При цьому, зі зрозумілих причин не маючи можливості кинути відкритий і симетричним виклик військово-політичного домінування єдиної наддержави, ці країни схильні звертатися до нетрадиційних, асиметричним методам досягнення своїх цілей, таким як партизанська війна, диверсійна діяльність, підривні операції, інформаційний тероризм і т. д. Дані види діяльності припускають як передумов успіху дезінформацію і приховування авторства (в цілях уникнення відповідного відплати з боку переважаючого супротивника), застосування нових або нетрадиційних засобів доставки (економічно ефективних і утрудняють завдання перехоплення традиційними засобами), а також можливе звернення до засобів масового ураження.

Подібні загрози можуть припускати застосування нових видів озброєнь, однак це не обов'язкова умова: можуть застосовуватися і традиційні види і засоби, асиметричність при цьому досягається за рахунок інноваційних оперативних рішень та експлуатації неусвідомлюваних жертвою вразливостей. Об'єкт впливу (жертва) приводиться в стан шоку від несподіванки завданого удару, при цьому паралізуючий ефект здатний істотно затримати відповідні протидії - дані обставини справляють від мультиплікаційного ефекту на підсумкову силу і ефективність удару. Потенційному об'єкту такого роду погроз можуть знадобитися багато років на те, щоб виробити адекватні способи та механізми протидії.

Об'єктом асиметричних загроз може бути також політична воля лідерів, при цьому способи впливу на рішучість політичних лідерів різноманітні: як правило, вони передбачають збільшення витрат участі в конфлікті вище деякого психологічно прийнятного (очікуваного) рівня. Популярність придбав інцидент під час перебування американського миротворчого контингенту в Сомалі в 1993 році, коли пілоти збитого американського вертольота були розтерзані натовпом погромників перед об'єктивами телекамер. Поява шокуючих кадрів в новинних випусках провідних західних телеканалів викликало психологічний шок, яка спричинила за собою згортання операції в Сомалі та евакуацію контингенту. Аналогічний ефект мав підрив казарм американських морських піхотинців у Бейруті в 1983 р

Ситуація ускладнюється тим, що на практиці слід бути готовим до комплексним, комбінованим викликам, поєднує у собі різні види загроз. Оскільки сучасна система міжнародної та національної безпеки залежить від безлічі критичних чинників, загрози, що виникають одночасно в кількох напрямках, здатні серйозно підірвати її ефективність. Як свого часу лідери Ірландської Республіканської Армії (ІРА) заявили представникам британського уряду: "Нам достатньо, якщо поталанить один раз - вам повинно везти завжди" [7].[7]

Нелінійність і множинність викликів сучасній системі безпеки підсилюють фактор несподіванки: зловмисники роблять ставку на удари в несподіваному місці і в несподіваний момент, вживають заходів по приховуванню підготовчих дій, дезінформації майбутньої жертви щодо своїх намірів, стратегії і потенціалу. Як зазначив у цьому зв'язку колишній директор ЦРУ Джордж Тенет: "Ризик несподіваних ворожих дій сьогодні великий як ніколи. Причиною цьому не відсутність достатніх зусиль з боку розвідувального співтовариства, по наявність цілеспрямованих зусиль з боку потенційних зловмисників. По-перше, останні демонструють значно зрослу майстерність у приховуванні інформації та дезінформації з приводу своїх дій. По-друге, все більша доступність технологій подвійного застосування полегшує завдання отримання необхідних матеріалів і компонентів для здійснення таких дій. По-третє, потенціал несподіванки посилюється розширенням можливостей країн, що прагнуть набути зброя масового ураження, в імпорті наукових кадрів, здатних забезпечити драматичний прорив у розробці, наприклад, нових видів хімічної і біологічної зброї та засобів їх доставки. Нарешті, прискорюваний хід технологічного прогресу робить більш доступною інформацію та технології, необхідні для виробництва таких компонентів "[8].[8]

Асиметричні загрози являють собою серйозний виклик в галузі безпеки сучасної держави, оскільки вони зачіпають інтереси державних, громадських організацій та громадян у найрізноманітніших і нелінійних відносинах, що багаторазово ускладнює і здорожує задачу протидії таким загрозам.

Тим часом стратегічне і тактичне прогнозування і планування в галузі безпеки сучасної держави, за оцінкою провідних експертів в даній області, не відповідає вимогам сьогоднішнього дня в частині, що стосується асиметричних загроз з цілого ряду причин [9]:[9]

 • • консерватизм бюрократичного мислення перешкоджає виходу на новий рівень розуміння актуальних загроз, усвідомлення їхньої потенційних наслідків, і відповідно, розуміння необхідності змін в сформованих оперативних схемах;
 • • схильність аналітиків "добудовувати" відсутню інформацію з приводу стратегічних і оперативно-тактичних планів супротивника виходячи з власного "дзеркального образу";
 • • ресурсні обмеження, що зміщують акцепт на користь модернізації традиційних видів озброєнь (авіації, бронетехніки і т.д.), на шкоду розробці засобів і методів протистояння "гіпотетичним" асиметричним загрозам.

Вироблення ефективної системи протидії асиметричним загрозам передбачає чітке усвідомлення усіма зацікавленими сторонами основних компонентів політики в галузі безпеки: доктринальних, стратегічних і оперативно-тактичних, організаційно-технічних і кадрових. При цьому слід виходити з розуміння того, що не існує єдиного, універсального рішення для всіх видів загроз: наприклад, заходи з протидії навіть родинним за своїми характеристиками видам хімічної і біологічної ЗМЗ деколи розрізняються значним чином, ускладнюючи можливість іістітуціалізаціі відповідь заходів протидії.

Порада експерта

Провідний експерт RAND К. Кеннет формулює контури цілісної системи заходів протидії асиметричним загрозам безпеки, яка повинна включати в себе взаємопов'язані інституалізувати механізми забезпечення захищеності і механізми управління погрозами (threat management). Також система повинна включати в себе механізм інтернаціоналізації, сприяючий об'єднанню зусиль в області зашиті і управління погрозами на міждержавному рівні.

Розглянемо основні контури подібної системи заходів на прикладі загрози ЗМЗ. Механізм забезпечення захищеності від загрози ЗМЗ включає в себе досить традиційні, класичні за своїм змістом компоненти: заходи атакуючого характеру (знищення засобів доставки до того, як вони будуть задіяні), заходи активної оборони (знищення носіїв і їх навантаження в дорозі), заходи уникнення (маневри і передислокація в зонах, що не уражених ЗМЗ) і заходи пасивної оборони (захист від вражаючих факторів ЗМЗ).

Слід зазначити, однак, що перелічені заходи на сьогоднішній день мають обмеженою ефективністю. Так, заходи атакуючого характеру можуть бути утруднені значними обсягами накопичених компонентів ЗМЗ і їх носіїв, що в поєднанні із зусиллями щодо маскування, дезінформації та іншими заходами з боку потенційних зловмисників істотно ускладнює завдання їх знищення. Ризик ненавмисного збитку відносно цивільної інфраструктури і мирних жителів, що опинилися поблизу від об'єктів, що піддалися знищенню, може виявитися неприйнятний як з політичної, так і з гуманітарною точок зору.

Механізм управління погрозами, в свою чергу, забезпечує протидію асиметричним загрозам у галузі безпеки в першу чергу за рахунок запобігання їх виникнення та розвитку, а також стримування від звернення до них з боку потенційних зловмисників.

Превентивні стратегії головним чином спираються на заходи обмеження, контролю та скорочення озброєнь, виходячи з припущення, що окремі види загроз можуть бути знижені або усунені за допомогою міждержавних угод, прикладом чому є угоди в галузі обмеження стратегічних озброєнь (ОСО). У той же час аналогічні заходи не завжди дозволяють досягти успіху, коли мова йде про технології подвійного призначення (наприклад, проблеми обмеження поширення ракетних і ядерних технологій). Завдання скорочення та ліквідації накопичених арсеналів ЗМЗ в ряді країн ускладнюється також міркуваннями національного престижу, відчуттями геополітичних загроз державному суверенітету та іншими факторами стратегічного характеру. Подолання цих бар'єрів передбачає звернення до заходів дипломатичного, інформаційного та організаційного взаємодії, здатним знизити відчуття загрози суверенітету, зміцнити атмосферу взаємодовіри, а також запропонувати альтернативні заходи захисту національних інтересів у рамках інститутів і механізмів колективної безпеки.

У інших ситуаціях засобами стримування та запобігання розробки, накопичення і застосування ЗМЗ та їх компонентів можуть служити міжнародні санкції, інспекції та інші заходи примусового характеру. Ефективність таких заходів також залишає бажати кращого, особливо щодо хімічної і біологічної зброї: вихідні компоненти для їх виробництва, завдяки технологіям подвійного призначення, можуть бути отримані в короткі терміни па підприємствах, які в мирний час займаються випуском виключно цивільної продукції.

Важливо запам'ятати!

Стосовно до тематиці даного параграфа принципово важливо відзначити, що ефективність превентивних заходів відносно асиметричних загроз безпеці у вирішальній мірі визначається зусиллями в області стратегічного прогнозування і планування, розвідувальної та аналітичної діяльності. Актуальна проблема якраз і полягає в тому, що традиційні моделі стратегічного планування в галузі безпеки припускають наявність "прямої і явної загрози" в якості обов'язкової вступної. Час, який зазвичай потрібно для отримання переконливих доказів наявності такої загрози, прирікає державні структури, відповідальні за вироблення стратегії в галузі безпеки, на запізнювання в реакції, що вимірюється часом роками. Цикл прийняття рішень щодо асиметричних загроз безпеці, таким чином, характеризується неприпустимо великим часовим лагом.

Зміна акцентів в галузі стратегічного планування, прогнозування та аналізу повинна виходити з необхідності розуміння та оцінки широкого спектру потенційних вразливостей, слабких місць у системі безпеки держави, багато з яких найчастіше слабко сприймаються політичним і військовим керівництвом, звикли мислити в традиційних симетричних категоріях. На цій основі може бути реконструйований і відповідний спектр потенційних загроз.

На зміну "плануванню на основі фактичних загроз" йде "планування на основі здібностей" забезпечення захищеності від потенційних загроз у сфері безпеки (capabilities-based planning) [10][10]. Новий підхід передбачає аналітичну ідентифікацію потенційних загроз, їх прогнозування і ранжування за ступенем ймовірності і значущості, і вироблення на цій основі заходів превентивного характеру задовго до того, як розвідувальне співтовариство зможе надати неспростовні фактичні докази наявності відповідних намірів і можливостей з боку потенційних зловмисників.

Своєчасне інформування світової громадськості про наявність ефективних заходів протидії також є компонентом превентивних зусиль, покликаних сформувати відчуття втрачених можливостей і безперспективності подальших зусиль потенційних зловмисників у тому чи іншої напрямку (у той же час, тут необхідний зважений підхід, щоб оприлюднена інформація не стала якось для зловмисників підставою для пошуку нових вразливостей).

Нарешті, протидія асиметричним загрозам сучасності передбачає готовність держави до інтернаціоналізації своїх зусиль, до взаємодії з союзниками по цілому ряду напрямів, серед яких можна виділити наступні:

 • - Досягнення взаєморозуміння з приводу характеру загрози. Йдеться про налагодження систематичного і комплексного взаємообміну інформацією, що стосується актуальних і потенційних загроз (особливо, пов'язаних з тероризмом). Різні країни можуть мати різні уявлення про пріоритетність тих чи інших елементів в загальному спектрі загроз, тим не менше, сам спектр являє собою гарну основу для вироблення консенсусу і загального підходу в питаннях стратегічного планування;
 • - Синхронізація методичного та технічного забезпечення. Йдеться про вироблення сумісних стандартів і рекомендацій щодо планів дій відповідних національних оперативних підрозділів, їх технічного забезпечення, обладнання та засобів захисту. Взаємообмін досвідом роботи грає при цьому ключову роль, в тому числі і в галузі підготовки сил спеціального призначення;

взаємообмін і передача технологій. На сьогоднішній день існують певні об'єктивні перешкоди на шляху взаємообміну та передачі технологій в області забезпечення безпеки, в числі яких побоювання з приводу витоку технологій і, відповідно, вироблення ефективних заходів протидії їм, висока вартість новітніх технологічних розробок і ряд інших. Інтернаціоналізація зусиль у галузі забезпечення безпеки припускає зусилля з подолання цих та інших бар'єрів;

 • - Координація силових дій. У разі звернення до сили з метою ліквідації загрози миру та безпеці, дії союзників повинні носити максимально скоординований характер, з метою уникнення дублювання зусиль, запобігання непередбаченого збитку, у тому числі і відносно один одного, мінімізації збитку для навколишнього середовища та інфраструктури, осложняющего подальші дії союзників і т.д .;
 • - Координація заходів стримування та запобігання загроз. Беручи до уваги згадувані вище складнощі, пов'язані із запобіганням асиметричних загроз (наприклад, що мають відношення до розробки компонентів ЗМЗ і засобів їх доставки), саме спільні, коаліційні зусилля в цій галузі представляються найбільш ефективними. Наявні на сьогоднішній день проблеми - у тому числі, пов'язані із запобіганням поширенню ракетних і ядерних технологій - демонструють скоріше недолік взаєморозуміння і обмежені можливості кооперації між зацікавленими сторонами (наприклад, між США і Росією з іранського питання).

Підводячи підсумки, слід зазначити, що асиметричні загрози миру і міжнародної безпеки в наші дні диктують необхідність комплексного підходу, що має множинні вимірювання; різноманітність і мінливий характер таких загроз вимагає від державних та міжнародних інституцій, відповідальних за питання безпеки, здатності до стратегічного аналізу, прогнозування та планування, а також випереджаючим діям, на основі загального розуміння цілей і завдань, а також скоординованих зусиль по їх досягненню.

Глосарій

Аналіз ресурсів - облік внутрішніх ресурсів системи ("аналіз запасів") і зовнішніх факторів (сканування навколишнього середовища), що включають основні діючі сили, здатні вплинути на стан системи.

Аналіз ситуації - аналіз сильних і слабких сторін системи, її можливостей і загроз (т.зв. ОТ-аналіз), інші методи оцінки і вимірювання стану системи.

Зовнішньополітичне прогнозування - прогнози в галузі міжнародних відносин і зовнішньої політики, які передбачають оцінку загальної обстановки в світі, регіоні, країні, вивчення тенденцій, напрямів розвитку та чинників, які визначають ту чи іншу подію, оцінка нових можливих факторів динаміки зовнішньополітичного середовища.

Внутрішньополітичне прогнозування - прогнози у сфері внутрішньої політики, пов'язаної з усіма видами відносин між соціальними групами, державою, партіями, всіма елементами політичної організації суспільства. Об'єктом внутрішньополітичного прогнозування виступають різні сфери внутрішньої політики держави: економічна, соціальна, наукова, освітня, культурна, інформаційна, політика у сфері безпеки і т.д.

Нормативне прогнозування - прогнозування, яке має відношення до визначення того, яким має бути майбутнє (див. Пошукове прогнозування).

Об'єктивне прогнозування - методи, що спираються па чітко специфіковані процеси аналізу ввідних даних, які можуть незалежно відтворити інші дослідники і при цьому отримати аналогічні результати (др. Варіанти: експліцитні, статистичні, формальні методи).

Політичне прогнозування - багатогранна і різнопланова діяльність але проведенню спеціальних наукових дослідженні і розробці прогнозів різноманітних складових політичної сфери суспільного життя в аспекті їх різнобічних взаємозв'язків і взаємодій, а також у плані взаємозв'язків з іншими сферами життєдіяльності суспільства: економічної, соціальної, духовної.

Пошукове прогнозування - прогнозування, яке має відношення до визначення того, яким може бути майбутнє (див. Нормативне прогнозування).

Передбачення - різновид аналітичної діяльності, що має більш широке значення, що включає в себе пізнання будь-якою невідомою ситуації, будь то в майбутньому, сьогоденні або минулому. Прогнозування відрізняється від передбачення більш вузькою спрямованістю на події майбутнього (див. Передбачення).

Передбачення - те ж, що передбачення. Там, де події майбутнього є некерованими (особливо в природних павуків), має місце безумовне передбачення з метою пристосування до очікуваної ситуації.

Принцип альтернативності принцип, який означає, що при розробці прогнозу повинні бути передбачені, обгрунтовані всі ймовірні напрямки розвитку об'єкта, різні варіанти перетворення наявної можливості в дійсність.

Принцип верифікації (проверяемости) - принцип, який означає, що прогноз повинен містити в собі можливість його підтвердження або спростування. Верифікація це емпірична перевірка теоретичних положень шляхом зіставлення їх з спостерігаються об'єктами.

 • [1] Див .: Богатирьов Е. Макіев Ю.Д .. Малишев В. П. Аналіз методів військово-політичного прогнозування // Стратегія цивільного захисту: проблеми і дослідження. 2013. № 2. Т. 3.
 • [2] NATO and the Warsaw Pact: Force Comparisons. NATO Information Service. +1984.
 • [3] Thomson J., Gantz NC Conventional Arms Control Revisited: Objectives in the New Phase // RAND. 1987. December. URL: dtic.mil/tltic/tr/fulltext/u2/al92744.pdf (дата звернення: 29 апреля 2015).
 • [4] Bennett В. W. Responding to asymmetric threats // New Challenges, New Tools for Defense Decisionmaking / ed. by S.Johnson, M. Libicki and GF Treverton. Santa Monica: RAND. 2 003.
 • [5] Hundley RO Past Revolutions, Future Transformations. Santa Monica: RAND, 1999. P. 9.
 • [6] Cm .: Bennett B., Twomey C, Treverton G. What Are Asymmetric Strategies? Santa Monica: RAND, 1999..
 • [7] Cm .: Mateski M. The Policy Game // Red Team: The Journal of Military Innovation. 1998. August.
 • [8] СІЛ Director Tenet Outlines Threats to National Security // Press Release: US State Department, Wednesday, 29 March 2000. 9:30 am. URL: scoop.co.nz/stories/ WO0003 / S00141 / cia-director-tenet-outlines-threats-to-us-security.htm (дата звернення: 29 апреля 2015).
 • [9] Див .: Benneil В. W. Responding to asymmetric threats // New Challenges, New Tools for Defense Decisionmaking / cd. by S. Johnson, M. Libicki, and GF Trevеrton. Santa Monica: RAND, +2003.
 • [10] Cm .: Quadrennial Defense Review, US Department of Defense. Washington, DC, 2001.
 
<<   ЗМІСТ   >>