Повна версія

Головна arrow Історія arrow Джерелознавство

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Поняття, жанри та загальна методика вивчення фольклорних джерел

Фольклорні джерела несуть в собі інформацію в першу чергу про емоційно-психологічному сприйнятті дійсності в суспільстві в той чи інший історичний період і мають особливу цінність внаслідок широкого соціального побутування.

Фольклор (від англ. Folklore - народна мудрість) - народна творчість, найчастіше усне, колективна творча діяльність народу, що відображає його життя, погляди, ідеологію (8.5).

Термін був введений в науковий обіг англійським фахівцем з давньої історії Вільямом Томсом в 1846 р і мав значення "духовних традицій народу" в протиставленні з "літературної культурою" (за поясненням У. Томса, фольклор - більшою мірою знання, ніж література).

У сучасній науці співіснують, щонайменше, три основні концепції фольклору, відповідно до яких цим терміном позначаються:

 • - Усно-поетична народна творчість;
 • - Комплекс словесних, словесно-музичних, ігрових і музично- хореографічних видів народної творчості;
 • - Народна художня культура в цілому (включаючи образотворче та декоративно-прикладне мистецтво).

Дослідники зазвичай відзначають наступні особливості фольклору: колективність (безособовість) творчості як відображення властивих даній спільності уявленням про світ;

 • - Традиційність змісту фольклорних текстів і їх форми;
 • - Пластичність (змінність), тобто фактично усний текст живе лише в момент свого виголошення, подальше відтворення увазі варіативність;
 • - Неофіційність;
 • - Устность, тобто побутування "з вуст у вуста" є основна форма існування.

У науковій літературі зазвичай виділяються три історичні типи фольклору:

 • 1) раннетрадіціонний (архаїчний) фольклор, пов'язаний з архаїчним свідомістю людей родоплемінного суспільства;
 • 2) класичний фольклор, пов'язаний з патріархальним свідомістю народу, аж до періоду становлення суспільства сучасного (індустріального) типу;
 • 3) позднетрадіціонний, або постфольклор, що склався в результаті культурного симбіозу міста і села.

Згідно традиційної концепції, фольклор - це те, що існує в селі, де збереглася "справді своя" національна традиція. Однак протягом XIX-XX ст. на тлі процесу урбанізації і становлення індустріального суспільства фольклор ставав "все менш селянським і все менш усно-поетичним". Традиційні фольклорні жанри активно розвивалися і в міському середовищі. Саме тут виник так званий постфольклор, що поширився потім далеко за межі міста. Його характерна риса - певна фрагментарність в залежності від соціального, професійного, вікового розшарування суспільства. У міській культурі сформувався ряд традицій, породжених потребою людини в ідентифікації та самоідентифікації, що призвело (і призводить) до виникнення специфічних культурних кодів всередині подібних спільнот. Це професійні групи (програмісти, військовослужбовці, лікарі), неформальні об'єднання молоді та інших груп, що мають свій добре розпізнаваний фольклор. Однак межі між ними рухливі внаслідок високої комунікативності в міському середовищі, ніж, наприклад, пояснюється популярність в радянському і російському суспільстві так званих блатних пісень.

Прийнято виділяти такі основні жанри фольклору:

 • 1) обрядовий фольклор;
 • 2) епічні фольклорні жанри, які діляться на прозові (казки, перекази, легенди) і віршовані (історичні пісні, балади);
 • 3) ліричні фольклорні жанри, до яких відносяться пісні (обрядові, колискові), голосіння, частівки;
 • 4) малі фольклорні жанри (прислів'я, приказки, загадки).

Жанровий асортимент постфольклор в порівнянні з традиційним народним творчістю змінився радикально. Пішли в минуле майже всі старі усні жанри: від обрядової лірики до казки.

Слід зазначити, що в радянські роки створювалися і твори епічного характеру. Зокрема, фольклоризувати багато епізодів біографії В. І. Лєпіна, тиражувати в періодичній пресі, сама особистість вождя міфологізована, доповнювалася мотивом безсмертя. Ленінський образ отримав відображення і в ряді казок, також мали фольклорну природу, співзвучну уявленням про царя-рятівника. У фольклорі отримали відображення також культи "лицаря революції" Ф. Е. Дзержинського, "героя Громадянської війни" В. І. Чапаєва, "батька народів" Й. В. Сталіна та ін.

На перший план висунулися або нові (частівки, анекдоти), або істотно модифіковані (сучасні меморати і перекази, у тому числі чутки і плітки) жанри.

Довідка

Меморат - фольклорний розповідь про події, що сприймається як достовірний і заснований на власних спогадах оповідача або спогадах людей з його оточення.

Радянська влада активно використовувала культурні коди, стилістику фольклорних жанрів, "навантажуючи" їх громадськими (пропагандистськими, організаційними, просвітницькими) функціями. У науковій літературі твори (переважно епічного характеру), присвячені злободенним політичним подіям, часто створювалися "на замовлення", називалися псевдофольклором.

Необхідно відзначити, що ідеологічно ангажовані (псевдофольклорних) тексти, які коментували злободенні політичні події, з'являлися і в дорадянську епоху. Наприклад, в 1848 р священик П. С. Ловців записав на Уралі казку, присвячену війні 1812 р, в якій згадувалися "французький восударь Палеон" і "російський цар Олександро Павлович"; існувало кілька варіантів пісні на кончину Олександра II та ін. У 1930-1950-і рр. подібні тексти стали пропагуватися як традиція нового, радянського фольклору.

Відомо, що на початку 1930-х рр. перед професійними фольклористами було поставлено завдання допомогти носіям традиції створити твори про щасливе радянської дійсності і героїв нового часу. У грудні 1933 р на нараді письменників і фольклористів лунали заклики покінчити з індиферентним ставленням до фольклору, "загострити боротьбу проти всього ворожого соціалістичному будівництву, проти куркульського, блатного і міщанського фольклору, підтримати паростки здоровою, пролетарської і колгоспної поезії". Проводилися творчі зльоти оповідачів і наради з питань організації ним "творчої допомоги". У результаті створювалися:

- Радянські казки (прозовий жанр, що спирається на поетику традиційної чарівної казки);

радянські билини, або "новіни" (пісенно-поетичні фабульні твори про будь-яку подію або героя), і поеми (з більш складною фабулою);

 • - Плачі з приводу смерті вождів і героїв (пісенно-поетичні твори, близькі до традиційних похоронним плачів);
 • - Оповіді (пісенно-поетичні твори описового характеру, що розповідають про явища теперішню і минулу життя шляхом їх перерахування) та оповіді-думи (з роздумами сказителя над баченим і чутим). Багато сучасних дослідників вважають подібні твори "псевдофольклорних", проте відзначають необхідність їх вивчення.

Треба підкреслити, однак, що маси з легкістю погоджувалися на споживання подібних "псевдофольклорних" текстів, прикладом чому можуть служити численні "новіни" про радянських полководців, пісні та оповіді про Леніна і Сталіна. Вони будувалися на формальному інструментарії традиційної фольклористики, з використанням характерних прийомів: гіперболи, паралелізму, звукових повторів, метафори.

У сучасній науці існує також поняття "фольклоризм", введене в ужиток французьким фольклористом XIX ст. Полем Себій, але яка набула поширення з 1960-х рр. Сьогодні цим терміном позначаються різні форми адаптації та трансформації жанрів фольклору в інших видах сучасної культури, діяльність фольклорно-етнографічних ансамблів, тиражування в засобах масової комунікації. Одні дослідники вважають фольклоризм стилізацією фольклору, інші - своєрідною формою його побутування.

У вітчизняному источниковедении довгий час вважалося, що в XX ст. фольклор як історичне джерело вже не має того значення, яке йому надавалося при вивченні більш ранніх епох. Однак частівки, анекдоти та інші подібні їм твори народної творчості схоплюють суть ситуації, передають дух часу. Існує безліч прикладів інтерпретації в народній пам'яті спогадів про героїв і події історичного минулого (подібно легенді про чудесне спасіння царської сім'ї або безсмертя Леніна). Звичайно, історичність подібних сюжетів можна переоцінювати.

В. Я. Пропп, критикуючи спробу "исконно правдивого" зображення в казковому сюжеті класової боротьби, в якому баба-яга розцінювалася як експлуататор, гнітючий своїх слуг-звірів, відзначає, що в такому випадку головним недоліком чарівної казки стає наявність вимислу, що знижує її реалістичність. Вчений застерігає від віри в безпосереднє відображення у фольклорі соціальних чи побутових, чи інших відносин, оскільки дійсність в ньому "передається не прямо, а крізь призму відомого мислення, і це мислення настільки відмінно від нашого, що ... ми іноді марно за фольклорної реальністю будемо шукати реальність побутову ". Найчастіше фольклорні образи являють собою модель, "концепцію" даної людської спільності.

Однак ще в XVIII в. А. Н. Радищев закликав "законотворча" вслухатися в народні пісні, щоб па їх основі "засновувати кермо влади". Фольклористика другої половини XIX ст. (Г. І. Успенський, В. Г. Короленка) харчувалася вірою в народну мудрість. Ту ж традицію частково успадкувала і радянська культура. Практична задача фольклористики 1930-1940-х рр. полягала не в збиранні та вивченні фольклорних текстів, а в пропаганді і вихованні мас, тому висувалися тези про класовий характер народної творчості, його самобутності, незалежному від художньої культури "привілейованих" шарів. У цьому контексті велася боротьба з "класово чужими тенденціями" в народній культурі. У зв'язку з цим влада підтримувала формування нової обрядовості, покликаної витіснити релігійну. На початку 1920-х рр. але всій країні проходять "комсомольські паски", святкування "комсомольського різдва", а також Октябрини (або Звєздін) і "комсомольські похорони". Так, замість таїнства хрещення, батькам новонародженого пропонувалося взяти участь у масовому мітингу, в ході якого під звуки Інтернаціоналу немовляти нарікали революційним ім'ям, супроводжували напуттям брати участь у боротьбі за ідеали робітничого класу. Новий етап становлення радянської обрядовості припав на середину 1950-х - 1960-і рр., Коли склалися обряди урочистої реєстрації шлюбу та новонароджених.

Процес трансформації пережила і культура співу, широко поширена серед усіх груп російського суспільства в дореволюційний період, не втратила своє значення і після Жовтневої революції 1917 р Хоровий спів набуло ритуальний характер, нові пісні покликані були замістити церковні піснеспіви у нових радянських обрядах.

Посперечатися за популярністю з новими революційними піснями могла частівка - один з молодих жанрів фольклору, що виник, на думку більшості дослідників, в кінці XIX ст.

Частушка - жанр російського словесного музичного фольклору, що відрізняється швидким, прискореним темпом виконання. Частушки в основному складаються з чотирьох коротких віршів, римуються попарно.

Прийнято вважати, що термін "частівка" ввів у науковий обіг письменник Г. І. Успенський в 1889 р, за власним свідченням якого він взяв термін "у народу", який цими куплетами відгукувався на кожну "малість життя".

Частушка придбала величезну популярність у всіх регіонах Росії до початку XX ст., Причому не тільки в сільській, але і в міській традиції. У вченому середовищі були її гарячі прихильники і викривачі. Однак події Російсько-японської війни і Першої російської революції показали затребуваність цього жанру, його готовність жваво реагувати на політичні запити суспільства. Східному чином було з міським романсом, який все частіше включали до свого репертуару сільські виконавці. Обидва цих жанру не тільки благополучно пережили революційні катаклізми, а й отримали новий імпульс у своєму розвитку. Так, в частушки знайшли відображення любов (нелюбов) до політичних зборам, революційна термінологія, нові сімейні цінності.

Унікальність частівки в тому, що, базуючись на традиційній народній культурі, вона увібрала в себе точність і ємність прислів'їв, традиції скоморошества, загальну спрямованість обрядових дій. У той же час частівка зазвичай є миттєвою реакцією на події, а тому відіграє роль своєрідного "дзеркала" епохи, що надає їй особливу значимість в історичних дослідженнях.

Інтерес як джерело свого часу представляють пісні ув'язнених. Вони користувалися популярністю в Росії з другої чверті XIX ст., Що частково пояснювалося романтизацією способу злочинця (у народі побутувала їх визначення як "нещасненьким"). У 1909 р Департаментом поліції навіть був виданий циркуляр, що забороняв шведському збирачеві пісень сибірських засланців В. Н. Гартевельду виконання на концертах "кандальной маршу", що супроводжувався дзвоном кайданів, щоб запобігти в народі "небажане збудження" і "співчуття до злочинним елементам". Особливу увагу слід звернути на фольклор увязнених Гулагу, оскільки він є важливим свідченням про життя в таборах. Так, в 1940-х рр. в піснях отримали відображення погіршення умов в місцях ув'язнення, голод, виснажливий працю, свавілля адміністрації.

На думку А. Синявського, пісні професійних злочинців поряд з політичним анекдотом були видами непідцензурного мистецтва, саме в цьому він бачить причину їхньої популярності. Важливо відзначити ще одна обставина: сьогодні загальновизнано, що гумористичне переосмислення реальності - важливий засіб протистояння соціальному шоку і зміцнення внутрішньогрупової солідарності. Знання великого числа частівок та анекдотів допомагає людині включитися в розмову, увійти в колектив, вирішити конфліктну ситуацію, тобто соціалізуватися.

Анекдот (грец. Anekdotos - неопублікований, невидане) - короткий усний анекдот про вигадану подію з несподіваною дотепною кінцівкою, в якому діють постійні персонажі, відомі всім носіям мови.

Слово "анекдот" увійшло в російську мову в другій половині XVIII ст. в перекладах іншомовних текстів, де калькували відповідні французькі чи німецькі терміни. Сенс його довгий час не був однозначно визначений. Так, в 1786 р були опубліковані два переклади твори Якоба фон Штеліна: у Москві під назвою "Справжні анекдоти Петра Велетень", у Петербурзі - "Цікавий і достопам'ятний оповіді про імператорі Петрові Великому" (в яких використовувалися також слова "випадки", " справи "," известия "," достопам'ятної "," повісті "," пам'ятники ").

У 1798 р І. І. Голіков дав таке визначення анекдоту: "Під назвою анекдотів розуміються такі оповідки, який у світлі невиданих, і котория отже не багатьом тільки відомі". Літературно оброблені фольклорні анекдоти включалися в усний оборот і в цьому значенні набули широкої популярності з середини XIX ст.

Вважається, що в XVIII-XIX ст. відбулося становлення історичного, літературного та побутового анекдоту, в XX ст. поширюється анекдот політичний. У вітчизняній історіографії вивчалися в основному лише історичні (наприклад, про Петра I) і літературні (наприклад, про Пушкіна) анекдоти. У 1927 р в журналі "Новий Леф" була опублікована перша радянська аналітична публікація, присвячена політичному анекдоту. Її автор, В. Перцов, стверджував, що "паскудний жанр" в умовах побудови нового суспільства поступається місцем політичному анекдоту, і спробував провести межу між "революційним" і "контрреволюційним" анекдотом.

Д. Штурман і С. Тіктін в роботі "Радянський Союз у дзеркалі політичного анекдоту" звернули увагу на "парадоксальне генетичну спорідненість між усною народною творчістю далекого минулого і новітнього часу".

Якщо архаїчний фольклор розвивався на тлі відсутності або малої поширеності в народі писемності, то анекдот масово народжувався в тоталітарних суспільствах через несвободи друку. Іншими словами, фактором його розповсюдження також служило "відсутність писемності, на цей раз - легалізованої ...".

Будучи результатом народної творчості, анекдот анонімний, живе деколи напівлегально. Оповідач ніколи не претендує на авторство, тому анекдот може відтворюватися з різними варіаціями незліченну кількість разів. За визначенням, яке П. Б. Струве в 1931 р, анекдот має крім індивідуального і випадкового змісту типический і загальний зміст. У зв'язку з цим даний жанр фольклору не може бути вивчений у відриві від конкретної історичної ситуації та культурного середовища побутування.

У ході джерелознавчого аналізу необхідно враховувати специфіку збирання фольклорних матеріалів. Класичні фольклорні зборів могли бути складені з записів під диктовку оповідачів і текстів, отриманих за гроші, хитрістю, з примусу, під тиском правоохоронних органів або за допомогою професійних помічників- фольклористів. Крім того, внаслідок існували у Росії цензурних обмежень потрібно з обережністю підходити до публікацій фольклорних текстів, бо вони можуть не відображати всієї повноти картини. Однак і в цьому випадку опублікування тексти радянського фольклору (або псевдофольклора) представляють інтерес для дослідження проблеми соціального контролю в СРСР.

 
<<   ЗМІСТ   >>