Повна версія

Головна arrow Історія arrow Джерелознавство

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОБРАЗОТВОРЧІ ДЖЕРЕЛА нового і новітнього часу

У результаті вивчення даної глави студент повинен:

знати

 • • значення образотворчих джерел для відновлення колориту епохи;
 • • особливості впливу офіційної ідеології на візуальні джерела інформації;
 • • принципи джерелознавчого аналізу образотворчих матеріалів;
 • • види фальсифікації фото- і кінодокументів (ретуш, інсценізація та ін.);

вміти

 • • проводити аналітичне дослідження образотворчих джерел (визначати час і місце відображених у них подій);
 • • аналізувати візуальні особливості образотворчих джерел залежно від їх типології;
 • • застосовувати картографічні матеріали в рамках традиційної методики історичного дослідження;

володіти

• навичками оцінки ступеня достовірності та репрезентативності образотворчих джерел для цілей конкретних історичних досліджень.

Ключові терміни і поняття: образотворчі (візуальні) джерела, картографічні матеріали, комп'ютерне картографування, фотодокументи, кінодокументи, кіноскріпт, контратак, плакат, лубок, карикатура.

Поняття, класифікація зображувальних джерел і загальні принципи їх джерелознавчого дослідження

Історія традиційно асоціюється з письмовими джерелами. Речові і образотворчі джерела - фундамент досліджень найдавніших часів, доісторичного світу. Вивчення візуальної інформації, залишеної людьми, в відсутність письмових джерел дає можливість відтворити систему їх цінностей і уявлень. У наші дні, з розвитком інформаційного суспільства візуальні образи роблять все більший вплив на людину.

Ідеї включення образотворчих творів у комплекс історичних джерел не нові. В одному з перших радянських посібників, присвячених джерелам і методам історичних досліджень, Г. П. Саар пропонував використовувати твори живопису, скульптури, карикатури і плаката (нарівні з фотографічними та кінематографічними знімками, картами і планами) для досліджень але історії суспільних відносин. В. І. Стрельський також піднімав питання про необхідність включення образотворчих джерел в навчальні програми з джерелознавства. У класифікації С. О. Шмідта дані джерела виділені в окремий тип, оскільки, на думку дослідника, на відміну від більшості речових джерел, вони несуть, як правило, додаткову культурно-історичну інформацію, "зображуючи" інше явище.

Думка

У вітчизняній літературі висловлені різні точки зору з питання про можливість об'єднання в одну групу кіно-, фото- і фонодокументів. В. І. Стрельський виділяє кіно- і фотодокументи в рід образотворчих матеріалів, а фонодокументи в окремий рід джерел. Л. Н. Пушкарьов також вважає кіно-, фото- і фонодокументи окремими типами джерел. П. Я. Мізін і Н. А. Церевітінов стверджують, що кіно- і фотодокументи різко відрізняються за своєю будовою і фізико-хімічними властивостями від інших документальних матеріалів, в тому числі і фонодокументів. В основі їх освіти лежить фотографічний процес, для якого потрібні спеціальна апаратура, обладнання для лабораторної обробки та спеціальні матеріали.

Інші автори (А. А. Кузін, М. А. Варшавчик, Μ. Н. Чорноморський, В. М. Магидов) вважають, що кіно-, фото- і фонодокументи відносяться до одного класу історичних джерел. Так, В. М. Магидов підкреслює, що серед існуючих способів запису звукової інформації мається фотографічна - оптична система запису, застосовувана в основному в звуковому кіно у вигляді фонограми та подразумевающая використання хіміко-фотографічних процесів та відповідного обладнання. На його думку, можливість об'єднання кіно-, фото- і фонодокументів в одну групу обумовлена не тільки суто технічними і формальними ознаками, але й особливостями методів документування явищ і процесів, рівною мірою властивими даної категорії образотворчих і звукових джерел.

Можливість і необхідність розгляду кіно-, фото- і фонодокументів як однорідної групи джерел залишається спірною проблемою. Основними критеріями для типології служать не тільки спосіб кодування інформації, а й специфічні риси в якості історичних джерел. Виходячи з цього, представляється доцільним віднести кінодокументи до образотворчим (німе кіно) і зображально-звуковим (звукове кіно) джерелами, фотодокументи - до образотворчим, фонодокументи - до звукових.

Досягненням вітчизняного джерелознавства стали роботи

А. І. Андрєєва, В. І. Стрельського, В. С. Лістова, В. М. Магідова, А. В. Постникова та інших дослідників, які розробили прийоми роботи з такими різновидами образотворчих джерел, як фото- і кіно- документи, картографічні матеріали. Однак проблеми джерелознавчого вивчення образотворчих джерел у нас в країні розроблені явно недостатньо.

Існує й термінологічна невизначеність. У ГОСТ Р 51141-98 "Діловодство та архівна справа. Терміни та визначення" дано таке визначення: "Образотворчий документ - документ, що містить інформацію, виражену за допомогою зображення якого-небудь об'єкта". Однак документи, що включають в себе образотворчу інформацію, містять і такі, в яких є як текст, так і зображення (плакати, мініатюри, поштові марки, фотографії та ін.). Родове поняття "документ, що містить образотворчу інформацію", включає в себе різноманітні види документів, які можна класифікувати за різними ознаками: по виду носія, способу відтворення зображення, призначенням і ін. Можна виділити дві основні групи:

 • 1) документи, в яких образотворча інформація має самостійне (головне) значення (фотодокументи, карикатури тощо);
 • 2) документи, в яких образотворча інформація постає в сукупності з текстом, може бути пов'язана з ним вмістом або виступати в якості художнього оформлення (рукописні книги з заставками, документи з малюнками, відбитками печаток і т.п.).

Щоб оцінити філософські, моральні, естетичні ідеї, виражені в образотворчих джерелах, недостатньо розгляду їх специфічних ознак або формальних прийомів виконання. Джерелознавчих аналіз повинен включати в себе кілька рівнів, у тому числі власне источниковедческий і спеціальний - мистецтвознавчий, необхідний для адекватної оцінки художніх достоїнств образотворчих джерел.

Модель аналізу змісту твору мистецтва, доповнюючого дослідження його форм, запропонував німецький дослідник Ервін Панофски (1892- 1968). Перший етап - доіконографіческое опис - включає ідентифікацію на зображенні окремих предметів і подій. Другий - іконографічний аналіз - передбачає розкриття конкретного значення деталей зображення, відбитих тим і алегорій. Третій - іконологічні інтерпретація - має на меті розшифровку значень, репрезентації смислів, не усвідомлювали художником і здатних втілити дух часу або нації.

Образотворче мистецтво є одним з каналів, за допомогою яких передаються візуальні образи культурної пам'яті. У радянські роки багато художників брали участь у підтримці та затвердження головних історичних міфів. У зв'язку з цим необхідно вникнути у внутрішній лад художнього мислення людини минулого, вміти розпізнавати стиль епохи.

Одна і та ж зорова інформація може бути інтерпретована по-різному, залежно від контексту, тобто загальної соціокультурної ситуації. На думку І. В. нарского, центральна задача і проблема в роботі з візуальними джерелами - їх контекстуалізація, що дозволяє сприймати зображення на тлі інших і оцінювати його в залежності від складається соціокультурної ситуації, поза якою значення зображення різко знижується.

 
<<   ЗМІСТ   >>