Повна версія

Головна arrow Історія arrow Джерелознавство

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Актові та ДОКУМЕНТАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА

У результаті вивчення даної глави студент повинен:

знати

 • • принципи класифікації документальних джерел з історії Росії Середньовіччя та раннього Нового часу;
 • • особливості діловодства державних установ середньовічної Русі і Російської держави раннього Нового часу;
 • • особливості та історію створення основних кадастрів;
 • • особливості та історію створення розрядних і родоводів книг;
 • • особливості, основні види й історію створення найважливіших пам'ятників дипломатичній документації;

вміти

 • • розрізняти і виділяти публічно-правові та приватноправові акти;
 • • визначати види і типи актів і ділової документації російського Середньовіччя та раннього Нового часу;
 • • складати генеалогічну схему на основі відомостей родовідних книг;
 • • складати бланк для бази даних по розрядним книгам;
 • • розрізняти в дипломатичній документації ідеологічну та ділову частини;
 • • описувати формуляр документального джерела;

володіти

 • • методами джерелознавчого аналізу документальних джерел;
 • • основами датування і атрибуції документальних джерел;
 • • методами верифікації відомостей документальних джерел;
 • • математичними методами обробки документальних джерел.

Ключові терміни і поняття: акти публічно-правові та приватноправові, формулярний аналіз, кадастри, умовний, абстрактний, конкретний і індивідуальний формуляри.

Формуляр акту і формулярний аналіз

Для вивчення акту потрібно насамперед визначити його формуляр. Формуляр акту - це стійка структура, схема документа, що складається зі стандартних словесних оборотів (формул), стабільна для кожного з видів актів. За висловом А. А. Введенського, формуляр - це "вся сума формул акту". Учені розрізняють умовний, абстрактний, конкретний і індивідуальний формуляри.

Умовний формуляр - загальна схематична структура актів у цілому. Абстрактний формуляр - загальна схематична структура документів певної різновиди.

Конкретний формуляр - схематична структура невеликих груп документів усередині даної певного різновиду.

Індивідуальний формуляр - схематична структура одного окремо взятого документа.

Головним для формулярного аналізу є умовний формуляр, який, згідно з дослідженнями Т. Зіккеля (1826-1908) і Ю. Фіккера (1826-1902), підрозділяється на початковий протокол, власне текст документа і кінцевий протокол (есхатокол). У російську дипломатикою використання європейського формуляра привніс А. С. Лаппо-Данилевський. У формулярах їх складові прийнято відповідно до традиції позначати латинськими термінами.

Елементи формуляра акту:

1) "початковий протокол":

invocatio (інвокація, посвята Богу, в російських документах іноді називається "богослов'я");

 • - Intitulatio (інтітуляція, позначення особи, від якого виходить документ);
 • - Inscriptio (инскрипции, позначення адресата);
 • - Salutalio (салютація, вітання);
 • 2) "основна частина":
  • - Arenga, exordium, proemium, prologus (АРЕНГО, преамбула);
  • - Promulgatio, praescriptio, notificatio, publicatio (промульгация, нотифікація, публічне оголошення);
  • - Narratio (наррация, виклад обставин справи);
  • - Dispositio (диспозиція, розпорядження по суті справи);
  • - Sanctio (санкція, опис покарань за порушення умов, викладених у документі);
  • - Corroboratio (корроборація, відомості про посвідчувальних знаках документа);
 • 3) "кінцевий протокол":
  • - Datum (місце і час видачі);
  • - Apprecatio (аппрекація, висновок-благопожелание);
  • - Subscriptio (субскріпція, формула, що виражає істота Засвідчувального дії);
  • - Signature (сигнатура, підпис).

Умовним даний формуляр називається тому, що він являє собою багато в чому умовну, "ідеальну" схему: в реальності в актах, з якими працює дослідник, можуть бути представлені тільки окремі фрагменти цієї схеми і деколи навіть в іншому порядку. У зв'язку з цим виділенням формуляра аналіз структури акту не обмежується. Акт розбивається на статті - за визначенням С. М. Каштанова, "закінчені по думки вираження, що є граматично самостійними простими або складними реченнями". Їх іноді називають клаузулами, слідуючи латинської термінології, але стаття - більш точний, широкий і ємкий термін.

Довідка

А. С. Лаппо-Данилевський вважав, що клаузулой називається "в широкому сенсі ... кожна думка, виражена окремо від інших". Йому заперечує С. М. Каштанов, стверджуючи, що клаузулой в західноєвропейських актах зазвичай називали особливі умови, застереження в договорі. Ширше це слово означало договірні статті документа. У зв'язку з цим грамотно називати клаузулой тільки статті, що містять норми договору, умови угоди, а не всі статті (пропозиції).

За С. М. Каштанову: "Статті тексту за своїми функціями поділяються на сакральні, мотивувальні, що містять звернення, повідомні. Описові, договірні (клаузули), указние прохальні, процесуальні, посвідчувальні, при цьому деякі статті можуть носити змішаний характер".

Статті (Ст.) Поділяються на пропозиції (П), що підрозділяються на обороти (О), які в свою чергу діляться на елементи (Е), а окремі елементи - на характеристики. Це можна позначити схемою (умовні знаки дано за С. М. Каштанову):

де і т.д.

В елементах і характеристиках, у свою чергу, розрізняються реалії (імена осіб і назви географічних об'єктів), формули (стійкі вирази-штампи, що використовуються в різних документах) і опису (вирази, відступаючі від типових формул, що описують унікальні ситуації або об'єкти).

Для чого потрібен формулярний аналіз? Метою вивчення актів є витяг з них достовірної, верифікується інформації з тих сюжетів, за якими акти можуть бути історичним джерелом. Це насамперед правові та соціально-економічні відносини, які найправильніше вивчати, виділяючи структури, схеми відносин. Складаючи формуляр акту, ми тим самим ставимо свого роду рубрики, теми, напрямки (письмово це може бути виражено у вигляді таблиці), інформацію за якими ми можемо витягти з даного акту.

Думка

Особливо це застосовно до абстрактного формуляру, структурні одиниці якого, за висловом С. М. Каштанова, можуть служити "..." шапкою "для таблиць, куди заносяться за рубриками статті реальних документів, розчленовані на пропозиції, обороти, елементи і характеристики, причому фіксація документів в таблиці ведеться в порядку їх хронології. "Шапка", що представляє собою сукупність схем типових статей актів певного різновиду, робиться з таким розрахунком, щоб в таблиці могли бути відображені особливості індивідуального формуляра акту. Статті, пропозиції, обороти, елементи і характеристики реєструються в таблиці під певним номером, що показує місце більш дрібного підрозділи у складі більш великого підрозділу саме в даному акті, бо таблична форма фіксації порушує, внаслідок неминучого схематизму абстрактного формуляра, уявлення про структуру кожного реального тексту. Елементи-формули і характеристики-формули позначаються знаком + у відповідних рубриках таблиці, а всі інші елементи і характеристики передаються у відповідних рубриках буквально "[1].[1]

 • [1] Каштанов С. М. Нариси російської дипломатики. М., 1970. С. 30-31.
 
<<   ЗМІСТ   >>