Повна версія

Головна arrow Документознавство arrow Документознавство

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Організація діловодства в 1917-1941 рр

Жовтневий переворот 1917 був націлений на корінний злам старого державного апарату, на залучення в управління широких трудящих мас. За формою новий державний апарат кардинально відрізнявся від старого. Всеросійський з'їзд Рад став вищим органом державної влади. У період між його з'їздами обирався Всеросійський Центральний Виконавчий Комітет (ВЦВК) - орган виконавчої влади. Для безпосереднього управління країною було утворено перший радянський уряд - Рада народних комісарів (Раднарком, РНК). Для керівництва окремими галузями державного управління постановою з'їзду були створені перші 13 народних комісаріатів (наркоматів).

Новий апарат принципово відрізнявся від старого і за складом: фактичне відсторонення від влади колишніх представників правлячого класу було закріплено декретом ВЦВК і РНК РРФСР від 11 листопада 1917 "Про знищення станів і цивільних чинів". Для роботи в радянських установах були залучені робітники, солдати, вихідці з селян, що не мають спеціальної освіти. Рівень документаційного забезпечення управління безсумнівно знизився.

Важливим завданням на цьому етан стало законодавче оформлення діяльності владних структур, упорядкування процесів документаційного забезпечення. 30 жовтня 1917 РНК видав декрет "Про порядок затвердження та опублікування законів". Для встановлення порядку оформлення адміністративних документів було прийнято постанову РНК від 2 березня 1918 "Про форму бланків державних установ", в якому перераховувалися обов'язкові реквізити бланка документів. У період становлення радянського державного апарату багато уваги приділялося спрощенню і раціоналізації діловодства. Так 8 грудня 1918 Рада робочої і селянської оборони видав постанову "Про точний і швидкому виконанні розпоряджень центральної влади і усуненні канцелярської тяганини".

Організаційно-наукова діяльність у сфері управління в 1920-с рр. була закріплена нормативними документами та створенням цілої мережі громадських організацій, інститутів і лабораторій, які розробляли питання наукової організації праці (НОТ) і діловодства. Так, в 1922 р при загальному управлінні Народного комісаріату Робітничо-селянської інспекції СРСР (НК РСІ СРСР) був створений відділ нормалізації. Він складався з п'яти секцій, у тому числі секції діловодства, які займалися вдосконаленням структури діловодних служб в партійному і державному апараті, раціоналізацією контролю виконання, розробкою обгрунтованих норм виробітку для окремих категорій управлінських працівників.

На базі відділу нормалізації в липні 1923 р був організований Відділ адміністративної техніки (АТО) продовжує та розширює напрямки досліджень свого попередника. Форма діяльності АТО відрізнялася різноманіттям: обстеження державного апарату з використанням хронометражу та анкетування; консультації щодо поліпшення діяльності "низових" органів управління, методична допомога І т.д.

Для координації робіт з НОТ в масштабах всієї країни в 1923 р була утворена Рада наукової організації праці, виробництва і управління (СовНОТ). За Положенням про Раду, затвердженим 26 грудня, він став постійно діючим дорадчим органом при колегії НК РСІ СРСР і був покликаний виробляти основні принципи техніки адміністрування та наукової організації управління і, зокрема, документаційного забезпечення. Сфера діяльності ради охоплювала також питання раціоналізації техніки і технології виробництва.

У середині 1920-х рр. при НК РСІ СРСР додатково були створені дві нові великі організації: в 1925 г. - Державне бюро організаційного будівництва (Оргбуд), роком пізніше - Державний інститут техніки управління (ВТУ). Обидві організації працювали в постійному і тісному контакті, при цьому діяльність Оргстроя носила переважно прикладний характер (розробка зразків канцелярських меблів, обладнання, засобів оргтехніки), ВТУ більше уваги приділяв теоретичним дослідженням в галузі управління. Реалізація теоретичних положень здійснювалася Оргстроем або самим інститутом, що мали тісні зв'язки з низовими органами НОТ (дослідно-раціоналізаторськими станціями, оргбюро підприємств, осередками з НОТ, лабораторіями та ін.).

Історія питання

У середині 1920-х рр. в області діловодства сформувалися великі науково-методичні школи. Наприклад, школа відомого дослідника НОТ і управління Λ. К. Гастева (керівника Центрального інституту праці), який запропонував багатогранну концепцію трудових установок, що включає теорію трудових рухів у виробничому процесі, раціональної організації робочого місця, методику виробничого навчання та ін. Π. М. Керженцев, який створив в 1923 р і керував наймасовішою громадською організацією - Лігою "Час" (з 1924 р - Ліга "НОТ"), обгрунтований у своїх дослідженнях доцільність перенесення універсальних організаційних засад діяльності з однієї сфери в іншу. Школа Є. Ф. Розмирович, що керувала ВТУ, об'єднувала значне коло вчених (Л. А. Бизов, Е. К. Дрезен та ін.), Напрямок досліджень яких отримало назву "виробнича трактування". Вихідною методологічною посилкою їх теоретичних побудов і практичної раціоналізаторської діяльності стало твердження про наявність спільних рис у виробничих і управлінських процесах. Незважаючи на певну обмеженість такого функціонально-технічного підходу, автори даної концепції ефективно вирішували багато конкретні управлінські питання, пов'язані з раціоналізацією організаційних структур, вдосконаленням документування та документації, раціоналізацією управлінських процедур і операцій. Інститутом видавалися рекомендації щодо поліпшення діловодства в апараті управління.

Найбільш цікаві та перспективні розробки проблем діловодства велися саме в ВТУ за наступними напрямками:

 • - Документообіг установ і методи його оптимізації;
 • - Способи реєстрації документів, вибір раціональних методів обліку документів;
 • - Контроль виконання документів;
 • - Зберігання документів.

Рух основних документопотоков установ досліджувалося з використанням графічних методів, пропонувалися оптимальні варіанти роботи з документацією, скорочувалися інстанції проходження документів і операції, що виконуються з ними, розроблялися маршрути кур'єрського зв'язку. У рекомендаціях ВТУ по реєстрації документів пропонувалося, по можливості, відмовитися від реєстрації вихідної кореспонденції. Пропагувалася "без реєстраційний система", що базувалася на принципі направлення документів безпосередньо виконавцям, однак впровадження цієї системи себе не виправдовувало.

ВТУ займався і раціоналізацією систем діловодства установ. На основі детального обстеження установи створювався проект реорганізації діловодства. Проект складався з двох частин: перша містила характеристику існуючого стану справ, друга - конкретні шляхи поліпшення діяльності. Опис діловодства велося відповідно до стадіями обробки документів: прийом, реєстрація, кур'єрська зв'язок, порядок виконання і контроль, відправка документації.

У проекті "нової системи діловодства" ВТУ викладалися загальні принципи, на підставі яких оптимізувалася діяльність установ. Ці принципи актуальні і в даний час:

 • - Організація діловодства повинна бути єдиною для всієї установи;
 • - Реєстрація документів повинна бути одноразовою і вироблятися в самій спрощеній формі; де можливо, необхідно відмовлятися від реєстрації;
 • - Кількість інстанцій, через які проходить кожен документ, має бути мінімальним;
 • - Довідкова робота повинна здійснюватися з найменшою витратою енергії і часу;
 • - Контроль виконання документів повинен бути перевіркою по суті, а не формальної;
 • - Організація, керівництво і відповідальність за постановку діловодства повинні покладатися на певну особу.

ВТУ, спільно з Управлінням Центральним архівом при ВЦВК (Центрархів РРФСР) були підготовлені "Правила постановки архівної частини діловодства в державних, професійних і кооперативних установах і підприємствах РРФСР", видані в 1928 р Документ містив рекомендації щодо складання переліків справ, циркулюючих в установах, і правила їх знищення (для документів з минулими термінами зберігання).

Спеціальний підрозділ ВТУ - Кабінет стандартизації - займалося питаннями впорядкування документації, її уніфікації та стандартизації на загальносоюзному рівні. Кабінетом були розроблені стандарти службових листів, телеграм, телефонограм, протоколів, повідомлень та інших документів. Стандартизувалися також матеріали, що застосовуються в діловодстві: папір, чорнило, стрічки для друкарських машин та ін. Засоби конторського праці, включаючи офісні меблі. Успішною була діяльність Кабінету по стандартизації форматів паперу на основі стандартів, розроблених Німецьким інститутом з стандартизації (нім. Deutsches Institut fur Normung e .V .; скор. DIN).

Важливим етапом у вдосконаленні діловодства можна вважати підготовлений ВТУ в 1931 р проект "Загальних правил документації і документообігу", де встановлювалися функції діловодного підрозділи - секретаріату, визначалися обов'язки його працівників. Документ передбачалося ввести в якості типового для всіх установ.

У "Загальних правилах" послідовно і повно була представлена вся технологія виконання діловодних операцій, включаючи підготовку справ до здачі в архів і їх архівне зберігання. Документ містив наступні розділи: організація документації та документообігу; прийом кореспонденції; внутрішня кур'єрська зв'язок; виконання та складання документів; відправка кореспонденції; збереження незакінчених справ; зберігання закінчених справ та ін. матеріалів; протокольна документація; видання і зберігання розпорядчих документів.

На замітку

Розроблені укладачами "Загальних правил" ознаки угруповання справ - кореспондентський, предметно-питальний, номінальний, географічний і хронологічний, використовуються і в даний час.

Проте "Загальні правила документації і документообігу" не були затверджені, у зв'язку з ліквідацією ВТУ в квітні 1932 р .; фахівці інституту були репресовані.

Особливу увагу в 1920-і рр. було звернуто на документування функцій планування, обліку і контролю. У лютому 1921 р була утворена Державна общеплановая комісія (Держплан РРФСР), яка розробляла загальногосподарський план перспективного і поточного розвитку галузей і окремих підприємств. Поступово документи, створювані в сфері планування, ставали більш впорядкованими за структурою, змістом показників і за формою.

Центральне статистичне управління та місцеві органи статистики займалися упорядкуванням статистичної документації, в першу чергу - форм періодичної звітності, вдосконаленням форм бухгалтерської документації.

У 1930-і рр. формувалася і зміцнювалася жорстка централізована командна система управління. Конституція 1936 істотно змінила політичну систему, ієрархію і повноваження вищих органів влади. Верховна Рада СРСР став вищим і єдиним законодавчим органом; З'їзд Рад СРСР, ЦВК СРСР і його Президія, РНК СРСР були позбавлені таких прав. Встановилася сувора система повноважень у виданні певних видів документів.

Система органів по раціоналізації управління та діловодства (інститути, центри, лабораторії) була ліквідована, що призвело до значного скорочення досліджень у цих областях. Основна робота проводилася всередині великих відомств, які випускали галузеві нормативні та методичні матеріали: інструкції з ведення діловодства, вказівки, правила і т.п.

У цей період певні успіхи були досягнуті в раціоналізації бухгалтерської та кадрової документації, робилися неодноразові спроби удосконалити роботу зі зверненнями громадян (заявами, скаргами, пропозиціями).

Відсутність єдиного методичного центру, який координував би роботу установ в галузі управління та діловодства, різнобій у діяльності відомств і організацій в питаннях документування поставили на порядок денний проблему концентрації в загальнодержавному масштабі наукових сил, організаційного оформлення цього процесу. У 1941 р відбулося Перше міжгалузева нарада з оргтехніки. У проекті програми, висунутої учасниками наради, знайшли відображення питання документаційного забезпечення управління:

 • - Створення організаційно-методичного центру для керівництва постановкою діловодства;
 • - Розробка нормативної бази діяльності служб діловодства;
 • - Механізація праці канцелярських працівників;
 • - Проведення уніфікації управлінської документації;
 • - Встановлення єдиної системи підготовки та перепідготовки працівників діловодства;
 • - Створення всесоюзного науково-дослідного інституту для розробки комплексу проблем документаційного забезпечення.

Фактично пропонувалося відновити зруйновану систему, доповнивши се деякими новими елементами. Зробити цього, однак, не вдалося через розпочатої незабаром Великої Вітчизняної війни.

Історія управління та діловодства у 1945-1990 рр. Важкий стан економіки, проблеми відновлення народного господарства після війни, відтіснили на другий план питання документаційного забезпечення управління. Підвищення інтересу до проблеми раціоналізації діловодства припало на початок 1960-х рр.

У червні 1960 у Москві відбулося Всесоюзна нарада з питань механізації праці інженерно-технічних працівників і працівників адміністративно-управлінського апарату. Рішення наради, за своїм змістом близькі рекомендаціям Міжгалузевого наради 1941 р активізували роботу вчених і практиків. Учасники підтвердили актуальність створення спеціалізованого інституту для розробки Єдиної системи діловодства, діяльно обговорювали питання наукової організації праці і необхідності розвитку досліджень у цій області.

Суттєвою віхою в роботі з документами стала затверджена постановою Ради міністрів РРФСР в 1958 р "Примірна інструкція про діловодство для установ та організацій РРФСР", згідно якої була реалізована ідея уніфікації діловодних робіт.

У цей період підвищилося значення Головного архівного управління при Раді міністрів СРСР (Головархів), яке з 1958 р стало правомочним контролювати ведення діловодства установ, організацій і підприємств. У 1963 р Головархівом були видані "Основні правила постановки документальної частини діловодства та роботи архівів установ, організацій, підприємств СРСР". Правила протягом багатьох років були основним керівним документом, що сприяв упорядкуванню діяльності служб документації та архівів.

Важливим етапом у розвитку діловодства стало видання 25 липня 1963 постанови Ради міністрів СРСР "Про заходи щодо поліпшення архівної справи в СРСР", яким Головному архівному управлінню і ряду державних комітетів та інститутів доручалося розробка Єдиної державної системи діловодства (ЕГСД).

Реалізація цієї ідеї почалася з підготовки в 1965 р "Матеріалів до Єдиної державної системі діловодства". Роком пізніше в системі Головархіву був заснований Всесоюзний науково-дослідний інститут докумеітоведенія та архівної справи (ВНИИДАД), якому слід було завершити розробку ЕГСД. У 1967 р ВНИИДАД розробив методичну програму досліджень, а в 1970 р - проект основних положень ЕГСД. У його підготовці взяли участь: НДІ праці, ВНДІ оргтехніки, Інститут держави і права Академії наук СРСР, Всесоюзний науково-дослідний інститут Державного комітету стандартів Ради міністрів СРСР (ВНДІ стандартизації). Після обговорення та доопрацювання у вересні 1973 "Основні положення ЕГСД" були схвалені Державним комітетом Ради міністрів СРСР з науки і техніки (ГКПТ СРСР) і рекомендовані міністерствам, відомствам і організаціям для застосування.

Автори ЕГСД узагальнили передовий досвід свого часу і запропонували оптимальну технологію виконання управлінських операцій та їх документування. ЕГСД носила комплексний характер і включала нс тільки питання діловодства, а й містила рекомендації з наукової організації праці службовців, структурі діловодних служб та їх технічному оснащенню. Реалізація її положень підвищила загальну культуру управління, сприяла підвищенню якості прийнятих рішень, оптимізації структури, штатної чисельності управлінського апарату. Однак нові інформаційні технології роботи з документами із застосуванням обчислювальної техніки в ЕГСД представлені не були. Цю прогалину було частково заповнений пізніше при переробці ЕГСД та виданні її нової редакції - "Державної системи документаційного забезпечення управління" (ГСДОУ), схваленої колегією Головархіву в 1988 р

Помітним явищем в історії діловодства 1970-1980-х рр. було видання Державних стандартів (ГОСТ) на управлінські документи (ГОСТ 6.38-72, ГОСТ 6.39-72 та ін.), розробка загальносоюзних класифікаторів техніко-економічної інформації - Загальносоюзного класифікатора управлінської документації (ОКУД), Загальносоюзного класифікатора підприємств і організацій (ЄДРПОУ), загальносоюзного класифікатора "Галузі народного господарства" (ЗКГНГ) та інших, уніфікованих систем документації та серії державних стандартів на уніфіковані системи. Впровадження цих документів у практику управління значно поліпшило оформлення документів, спростило процедури пошуку, обліку та зберігання документів і документної інформації, підготувало грунт для автоматизації управлінської діяльності.

У середині 1970-початку 1980-х рр. наукова громадськість країни обговорювала проблему розробки та впровадження загальнодержавної автоматизованої системи збору і обробки інформації для обліку, планування та управління народним господарством (ЗДАС). Концепція ЗДАС була надалі реалізована лише частково, але більшість уніфікованих систем документації і Загальноросійські класифікатори техніко-економічної та соціальної інформації (ОК ТЕІ), розроблених у рамках ЗДАС, широко використовується в автоматизованих інформаційних системах в даний час.

Діловодство на початку XXI ст

Припинення існування Радянського Союзу як держави призвело до реорганізації всього державного апарату в його правонаступниці - Російської Федерації. Відповідно стався деякий застій в модернізації систем діловодства та документаційне забезпечення управління в цілому. Негативну роль зіграло позбавлення архівної служби спільної відповідальності за цю сферу діяльності [1].[1]

Однак у червні 2009 р Уряд Російської Федерації постановою № 477 затвердив "Правила діловодства у федеральних органах виконавчої влади", а потім в 2010 р були опубліковані "Методичні рекомендації з розробки інструкцій з діловодства для федеральних органів виконавчої влади". Постановою Уряду РФ від 7 вересня 2011 року № 751 в правила були внесені необхідні коригуючі зміни. Дані документи сприяли уніфікації роботи з документами у федеральних органах виконавчої влади.

Значну роль в об'єднанні зусиль щодо вдосконалення роботи з документами мало твердження в 2007 р перекладу міжнародного стандарту але управлінню документами [2]

Реакцією на широке поширення систем електронного документообігу, їх різноманіття, а також не завжди вдале впровадження був переклад і поширення Специфікації типових вимог (Model Requirements, MoReq і MoReq2), підготовленої комерційною організацією Cornwell Management Consultants pic в рамках загальної програми IDA (Interchange of Data between Administrations) Європейської комісії "Типові вимоги до автоматизованих систем електронного документообігу".

В даний час діє Державна система документаційного забезпечення управління, що встановлює основні принципи організації документування інформації і роботи з документами в Російській Федерації.

 • [1] Федеральний закон від 22 жовтня 2004 № 125-ФЗ "Про архівну справу в Російській Федерації".
 • [2] ГОСТ Р ІСО 15489-1-2001 Управління документами. Загальні вимоги. (Система стандартів з ііформ., Бібл. І вид. Справі).
 
<<   ЗМІСТ   >>