Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow Методика викладання соціології

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Соціальна історія Росії як навчальна дисципліна

Соціальна історія Росії - це курс за вибором, що відноситься до професійного циклу навчальних дисциплін. Під соціальною історією розуміється історія суспільного ладу, його структури і відносин між структурними елементами.

Мета курсу - сформувати у студентів знання про соціальні процеси, що відбувалися в нашій країні на шляху формування сучасного суспільства.

Завдання курсу

 • 1. Дати уявлення про особливості розвитку російського суспільства.
 • 2. Простежити процес зародження і еволюції основних соціальних верств російського суспільства.
 • 3. Виділити соціальні проблеми, що стояли перед російським суспільством у минулому і актуальні для нашого часу.
 • 4. Окреслити способи вирішення соціальних конфліктів в Росії.
 • 5. Вказати тенденції і динаміку соціальних процесів в російському суспільстві.
 • 6. Описати значущі для соціології соціальні рухи, що мали місце бути в історичному минулому.

Найважливіші дидактичні принципи, на яких базується даний курс, - це принципи системності і проблемності. Також непогано використовувати в навчальному процесі принцип наочності.

Вимоги до результатів освоєння дисципліни "Соціальна історія Росії"

Курс соціальної історії призначений для розвитку у студентів наступних загальнокультурних компетенцій (ОК):

 • • здатність до сприйняття, узагальнення та аналізу інформації, постановці мети і вибору шляхів її досягнення (ОК-1);
 • • прагнення до саморозвитку й підвищення своєї кваліфікації (ОК-6);
 • • усвідомлення соціальної значущості своєї майбутньої професії і володіння високою мотивацією до виконання професійної діяльності (ОК-8);
 • • здатність використовувати основні положення і методи гуманітарних і соціально-економічних наук при вирішенні професійних завдань (ОК-9);
 • • здатність аналізувати соціально-значущі проблеми і процеси (ОК-10).

Серед формованих курсом професійних компетенцій (ПК) слід виділити:

у виробничо-прикладної діяльності:

 • • вміння використовувати соціологічні методи дослідження для вивчення актуальних соціальних проблем і для ідентифікації потреб та інтересів соціальних груп (ПК-5);
 • • здатність брати участь у розробці заснованих на професійних соціологічних знаннях пропозицій і рекомендацій з вирішення соціальних проблем і в розробці механізмів узгодження інтересів соціальних груп і спільнот (ПК-6);

в проектній діяльності:

• вміння обробляти і аналізувати дані для підготовки аналітичних рішень, експертних висновків та рекомендацій (ПК-8);

у педагогічній діяльності:

• здатність і вміння використовувати отримані знання у викладанні соціологічних дисциплін (знання ослів соціально-економічних і гуманітарних дисциплін) (ПК-12).

Таким чином, в результаті освоєння навчальної програми курсу студент повинен:

знати

 • • історію основних верств населення Росії з X ст. по початок XXI ст .;
 • • соціальні потреби, цінності та інтереси цих шарів;
 • • особливості розвитку російського суспільства;
 • • основні проблеми соціального розвитку;

вміти

 • • аналізувати проблеми і взаємини окремих соціальних верств;
 • • проводити наукове зіставлення соціальних процесів минулого і сьогодення;
 • • виділяти головні тенденції в розвитку суспільства;
 • • застосовувати отримані знання для аналізу сучасної соціально-економічної та демографічної ситуації в Росії;

володіти

 • • здатністю використовувати отримані знання про минуле російського суспільства для проведення самостійних соціологічних досліджень проблем сучасного суспільства;
 • • поданням про основні вектори розвитку російського суспільства;
 • • розумінням специфіки взаємовідносин між людиною і суспільством в російській соціальній середовищі;
 • • можливістю складання прогнозів подальшого розвитку російського суспільства.
 
<<   ЗМІСТ   >>