Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow Методика викладання соціології

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

проведення навчальних занять з СОЦІОЛОГІЇ КОНФЛІКТУ

R результаті вивчення даної глави студент повинен:

знати

 • • професійні компетенції, які необхідно виробити у студентів у процесі навчання їх соціології конфлікту;
 • • особливості соціології конфлікту як навчальної дисципліни;
 • • основні терміни і проблеми, пов'язані з курсом соціології конфлікту;
 • • вимоги, що пред'являються ГОС до складання навчальної програми але соціології конфлікту;

вміти

 • • планувати навчальні заняття але соціології конфлікту і суміжним навчальним дисциплінам (соціології організацій, соціології комунікацій, соціальної психології та ін.);
 • • вибудовувати внутрішньо- і міжпредметні зв'язки з курсом соціології конфлікту;
 • • складати питання для перевірки та закріплення знань з соціології конфлікту;
 • • складати навчально-методичний комплекс дисципліни "Соціологія конфлікту";

володіти

 • • навичками складання УМКД, ФОС і Анотації до навчальній програмі з соціології конфлікту та суміжних дисциплін;
 • • методикою проведення навчальних занять з соціології конфлікту;
 • • розумінням значущості аналізу конфліктних ситуацій для роботи соціолога.

Соціологія конфлікту як навчальна дисципліна

Соціологія конфлікту відноситься до варіативної частини циклу професійних соціологічних дисциплін. Ключовим поняттям даного курсу є поняття соціального конфлікту. Соціальний конфлікт - це загострення протиріч у відносинах між людьми, переслідують протилежні соціально

значимі цілі. Учасник конфлікту прагне досягти своєї мети на шкоду інтересам іншої сторони.

Мета курсу - допомогти майбутньому фахівцю в галузі соціології опанувати теорією соціального конфлікту і загальними навичками аналізу та управління конфліктом в соціальній організації.

Завдання курсу

 • 1. Зорієнтувати студентів в різноманітті конфліктів, можливих в соціальній організації.
 • 2. Описати методику своєчасного виявлення причин і дозволу організаційно-управлінських конфліктів.
 • 3. Ознайомити з найбільш значимими соціологічними дослідженнями конфліктів в організаціях.
 • 4. Пояснити особливості протікання соціальних конфліктів.
 • 5. Дати рекомендації з профілактики, попередження, управлінню і вирішенню конфліктів - в першу чергу всередині організацій.

Вимоги до результатів освоєння дисципліни "Соціологія конфлікту"

Випускник бакалаврату повинен володіти наступними загальнокультурними компетенціями (ОК), що сформувалися в процесі вивчення соціології конфлікту:

 • • здатність до сприйняття, узагальнення та аналізу інформації, постановці мети і вибору шляхів її досягнення (ОК-1);
 • • готовність до кооперації з колегами, до роботи в колективі (ОК-3);
 • • здатність знаходити організаційно-управлінські рішення в нестандартних ситуаціях і готовність нести за них відповідальність (ОК-4);
 • • вміння використовувати нормативні правові документи у своїй діяльності (ОК-5);
 • • вміння критично оцінювати свої достоїнства і недоліки, намітити шляхи і вибрати засоби розвитку достоїнств і усунення недоліків (ОК-7);
 • • усвідомлення соціальної значущості своєї майбутньої професії, володіння високою мотивацією до виконання професійної діяльності (ОК-8);
 • • здатність використовувати основні положення і методи гуманітарних і соціально-економічних наук при вирішенні професійних завдань (ОК-9);
 • • здатність аналізувати соціально-значущі проблеми і процеси (ОК-10).

Професійні компетенції (ПК), що формуються курсом соціології конфлікту, це:

у науково-дослідній діяльності:

 • • здатність застосовувати у професійній діяльності базові та професійно-профільовані знання та навички з основ соціологічної теорії і методам соціологічного дослідження (ПК-1);
 • • здатність і готовність брати участь у складанні та оформленні науково-технічної документації, наукових звітів, представляти результати дослідницької роботи з урахуванням особливостей потенційної аудиторії (ПК-3);

у виробничо-прикладної діяльності:

 • • вміння використовувати соціологічні методи дослідження для вивчення актуальних соціальних проблем і для ідентифікації потреб та інтересів соціальних груп (ПК-5);
 • • здатність брати участь у розробці заснованих на професійних соціологічних знаннях пропозицій і рекомендацій з вирішення соціальних проблем, у розробці механізмів узгодження інтересів соціальних груп і спільнот (ПК-6);

в проектній діяльності:

 • • здатність складати та подавати проекти науково-дослідних і аналітичних розробок у відповідності з нормативними документами (ПК-7);
 • • вміння обробляти і аналізувати дані для підготовки аналітичних рішень, експертних висновків та рекомендацій (ПК-8);

в організаційно-управлінській діяльності:

 • • здатністю використовувати базові теоретичні знання, практичні навички та вміння для участі в наукових і научнопрікладних дослідженнях, аналітичної та консалтингової діяльності (ПК-10);
 • • здатність використовувати методи збору, обробки та інтерпретації комплексної соціальної інформації для вирішення організаційно-управлінських завдань, у тому числі що знаходяться за межами безпосередньої сфери діяльності (ПК-11);

у педагогічній діяльності:

• здатність і вміння використовувати отримані знання у викладанні соціологічних дисциплін (знання основ соціально-економічних і гуманітарних дисциплін) (ПК-12).

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати

 • • визначення соціального конфлікту і основні класифікації видів конфліктів, прийняті в соціології;
 • • основні причини виникнення конфліктів у соціальних організаціях;
 • • етапи та особливості розвитку соціальних конфліктів;
 • • основні правила і способи профілактики, попередження та вирішення конфліктів всередині організацій та між організаціями;

вміти

 • • відрізняти соціальні причини виникнення конфліктів від індивідуально-психологічних;
 • • розпізнавати основні фактори, що призводять до конфліктів в організаціях;
 • • давати практичні рекомендації щодо усунення причин, що призводять до внутрішньо- і міжорганізаційних конфліктів;
 • • використовувати на практиці основні правила і методи профілактики, попередження та вирішення організаційно-управлінських конфліктів;

володіти

 • • здатністю прогнозувати виникнення і результат деяких організаційних конфліктів;
 • • здатністю використовувати соціальні інтереси людей для профілактики і дозволу внутрішньоорганізаційні конфліктів;
 • • найпростішими навичками врегулювання організаційно-управлінських конфліктів;
 • • методикою проведення соціологічного дослідження конфліктних ситуацій.
 
<<   ЗМІСТ   >>