Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow Методика викладання соціології

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

проведення навчальних занять з СОЦІОЛОГІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

У результаті вивчення даної глави студент повинен:

знати

 • • професійні компетенції, які необхідно виробити у студентів у процесі навчання їх соціології міжнародних відносин;
 • • особливості соціології міжнародних відносин як профільної навчальної дисципліни;
 • • основні терміни та імена, пов'язані з курсом соціології міжнародних відносин;
 • • вимоги, що пред'являються ГОС до складання навчальної програми з соціології міжнародних відносин;

вміти

 • • планувати навчальні заняття з соціології міжнародних відносин та суміжних навчальних дисциплін (етнічної соціології та ін.);
 • • вибудовувати внутрішньо- і міжпредметні зв'язки з курсом соціології міжнародних відносин;
 • • складати питання для перевірки та закріплення знань з соціології міжнародних відносин;
 • • складати навчально-методичний комплекс дисципліни "Соціологія міжнародних відносин";

володіти

 • • навичками складання У МКД, ФОС і Анотації до навчальній програмі з соціології міжнародних відносин та суміжних дисциплін;
 • • методикою проведення навчальних занять з соціології міжнародних відносин;
 • • розумінням значущості аналізу міжнаціональних і міждержавних відносин для роботи соціолога.

Соціологія міжнародних відносин як навчальна дисципліна

Соціологія міжнародних відносин належить до варіативної частини професійного циклу навчальних дисциплін. Міжнародні відносини - це соціальні відносини, що виходять за рамки внутрішньодержавних і пов'язані з національними інтересами держав.

Мета курсу - формування у студентів цілісного уявлення про сучасний стан системи міжнародних відносин і про сформовану у світі політичної ситуації.

Завдання курсу

 • 1. Зорієнтувати майбутніх фахівців-соціологів в сучасних зовнішньополітичних проблемах.
 • 2. Дати відомості про результати соціологічних опитувань жителів Росії та інших країн на тему їх ставлення один до одного і до основних подій, що відбуваються у світі.
 • 3. Виробити у студентів розуміння практичної необхідності придбання знань про цілі, методи та об'єктах соціологічних досліджень міжнародних відносин.
 • 4. Сформувати уявлення про методи впливу міжнародних агентів на світовий порядок та процес глобалізації.
 • 5. Навчити студентів аналізу міжнародних відносин з урахуванням тих теоретичних досягнень, яких досягли вітчизняні та зарубіжні дослідники.

Найважливіший дидактичний принцип для читання даного курсу - принцип проблемності.

Вимоги до результатів освоєння дисципліни "Соціологія міжнародних відносин"

Вивчення соціології міжнародних відносин сприяє формуванню та розвитку наступних загальнокультурних компетенцій (ОК):

 • • здатність до сприйняття, узагальненню, аналізу інформації та постановці мети і вибору шляхів її досягнення (ОК-1);
 • • вміння логічно вірно, аргументовано і ясно будувати усну та письмову мову (ОК-2);
 • • готовність до кооперації з колегами, до роботи в колективі (ОК-3);
 • • здатність знаходити організаційно-управлінські рішення в нестандартних ситуаціях і готовність нести за них відповідальність (ОК-4);
 • • вміння використовувати нормативні правові документи у своїй діяльності (ОК-5);
 • • прагнення до саморозвитку й підвищення своєї кваліфікації (ОК-6);
 • • усвідомлення соціальної значущості своєї майбутньої професії і володіння високою мотивацією до виконання професійної діяльності (ОК-8);
 • • здатність аналізувати соціально-значущі проблеми і процеси (ОК-10);
 • • здатність розуміти сутність і значення інформації в розвитку сучасного суспільства, усвідомлювати небезпеки і загрози, що виникають у цьому процесі, і дотримуватися основні вимоги інформаційної безпеки, у тому числі захисту державної таємниці (ОК-12);
 • • володіння іноземною мовою на рівні, достатньому для розмовного спілкування, а також для пошуку та аналізу іноземних джерел інформації (ОК-15);

Прослухавши курс, студент повинен володіти наступними професійними компетенціями (ПК):

у науково-дослідній діяльності:

 • • здатність застосовувати у професійній діяльності базові та професійно-профільовані знання та навички з основ соціологічної теорії і методам соціологічного дослідження (ПК-1);
 • • здатність самостійно формулювати цілі, ставити конкретні завдання наукових досліджень у різних галузях соціології і вирішувати їх за допомогою сучасних дослідницьких методів з використанням новітнього вітчизняного та зарубіжного досвіду і з застосуванням сучасної апаратури, обладнання та інформаційних технологій (ПК-2);

у виробничо-прикладної діяльності.

 • • вміння використовувати соціологічні методи дослідження для вивчення актуальних соціальних проблем і для ідентифікації потреб та інтересів соціальних груп (ПК-5);
 • • здатність брати участь у розробці заснованих на професійних соціологічних знаннях пропозицій і рекомендацій з вирішення соціальних проблем і в розробці механізмів узгодження інтересів соціальних груп і спільнот (ПК-6);

в проектній діяльності:

• вміння обробляти і аналізувати дані для підготовки аналітичних рішень, експертних висновків та рекомендацій (ПК-8);

в організаційно-управлінської діяльності.

• здатність використовувати методи збору, обробки та інтерпретації комплексної соціальної інформації для вирішення організаційно-управлінських завдань, у тому числі що знаходяться за межами безпосередньої сфери діяльності (ПК-11);

у педагогічній діяльності:

• здатність і вміння використовувати отримані знання у викладанні соціологічних дисциплін (знання основ соціально-економічних і гуманітарних дисциплін) (ПК-12).

Студент повинен:

знати

 • • основні політичні події, процеси і проблеми, що зачіпають інтереси багатьох живуть у світі пародов;
 • • термінологію, яка вживається соціологами при вивченні міжнародних відносин;
 • • результати опитувань російських центрів соціологічних досліджень, спрямованих на виявлення думки громадян про ключові події сучасного міжнародного життя;
 • • загальну динаміку міжнародних відносин в сучасному світі;

вміти

 • • виділяти предмет, об'єкт і методи соціології міжнародних відносин;
 • • систематизувати основні поняття, використовувані в теорії і практиці міжнародних відносин і світової політики;
 • • аналізувати політику найбільш впливових агентів міжнародних відносин, що діють в світовій політиці;
 • • визначати основні напрями досліджень у галузі сучасних міжнародних відносин;

володіти

 • • уявленням про соціологічному аналізі стану сучасних міжнародних відносин;
 • • здатністю характеризувати основні напрямки зовнішньої політики Росії, сусідніх і провідних країн світу;
 • • розумінням теоретичних і практичних труднощів, що виникають при соціологічному аналізі міжнародних відносин;
 • • методикою прогнозування розвитку системи міжнародних відносин.
 
<<   ЗМІСТ   >>