Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow Методика викладання соціології

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

проведення навчальних занять з ІСТОРІЇ СОЦІОЛОГІЇ

У результаті вивчення даної глави студент повинен:

знати

 • • професійні компетенції, які необхідно виробити у студентів у процесі навчання їх історії соціології;
 • • особливості історії соціології як базової навчальної дисципліни;
 • • основні терміни та імена, пов'язані з курсом історії соціології;
 • • вимоги, що пред'являються державними освітніми стандартами (ГОС) до складання навчальної програми з історії соціології;

вміти

 • • планувати навчальні заняття з історії соціології та суміжних навчальних дисциплін (Методика і методологія соціологічного дослідження - Мімс та ін.);
 • • вибудовувати внутрішньо- і міжпредметні зв'язки з курсом історії соціології;
 • • складати питання для перевірки та закріплення знань з історії соціології;
 • • складати навчально-методичний комплекс дисципліни "Історія соціології";

володіти

 • • навичками складання УМКД, ФОС і Анотації до навчальній програмі з історії соціології та суміжних дисциплін;
 • • методикою проведення навчальних занять з історії соціології.

Історія соціології як навчальна дисципліна

Історія соціології відноситься до базової частини професійного циклу навчальних дисциплін бакалаврату. З точки зору методики викладання, історію соціології, поряд із загальною соціологією та методологією і методами соціологічного дослідження, можна визнати найважливішою навчальною дисципліною, без якої неможливе становлення соціолога як фахівця. Зазвичай даний курс викладається на першому або другому курсі навчання, іноді - і на першому, і на другому, а окремі питання виносяться на державний іспит в кінці навчання.

Мета історії соціології - ознайомити початківців соціологів з етапами розвитку соціологічної думки, провідними вітчизняними та зарубіжними соціологічними школами і навчаннями та їх найбільш яскравими представниками. Таким чином, в процесі освоєння навчального матеріалу в рамках даної дисципліни у студента має виробитися комплексне уявлення про класичних і сучасних соціологічних концепціях. Тому, приступаючи до викладання історії соціології, слід продумати, як в ході аудиторної та позааудиторної роботи учнів можна привести освітній процес у відповідність з дидактичними принципами міцності, активності, системності та проблемності.

Завдання курсу

 • 1. Уявити студентам загальні відомості про найвідоміших соціологів XIX-XX ст.
 • 2. Показати оригінальність і взаємозв'язок їх ідей.
 • 3. Виділити наукові проблеми, які хвилювали соціологів найбільше.
 • 4. Вказати соціальні фактори, що вплинули на зародження і поширення певних теорій.
 • 5. Розкрити шляхи формування та розвитку наукових шкіл і напрямків.
 • 6. Відзначити сильні і слабкі сторони в концепціях різних шкіл.
 • 7. Описати ідейну боротьбу між школами.
 • 8. Підкреслити внесок окремих шкіл у створення і розвиток різних галузей соціології.
 • 9. Довести значимість класичних навчань для сучасного етапу розвитку соціології.
 • 10. Навчити аналізу наукових концепцій під час роботи з текстами соціологів на семінарах (за принципом "Не читаючи, що не критикуй!").
 • 11. Допомогти студентам сформулювати своє ставлення до тих чи інших науковим підходам та аргументувати свою точку зору.

Вимоги до результатів освоєння дисципліни "Історія соціології"

Вивчивши історію соціології, студент повинен володіти наступними загальнокультурними компетенціями (ОК):

 • • здатність до сприйняття, узагальненню, аналізу інформації, постановці мети і вибору шляхів її досягнення (ОК-1);
 • • вміння логічно вірно, аргументовано і ясно будувати усну та письмову мову (ОК-2);
 • • прагнення до саморозвитку й підвищення своєї кваліфікації (ОК-6);
 • • усвідомлення соціальної значущості своєї майбутньої професії і володіння високою мотивацією до виконання професійної діяльності (ОК-8);
 • • здатність використовувати основні положення і методи гуманітарних і соціально-економічних наук при вирішенні професійних завдань (ОК-9);
 • • здатність аналізувати соціально-значущі проблеми і процеси (ОК-10).

У результаті вивчення курсу історії соціології бакалавр повинен отримати наступні професійні компетенції (ПК):

у науково-дослідній діяльності:

• здатність застосовувати у професійній діяльності базові та професійно-профільовані знання та навички з основ соціологічної теорії і методам соціологічного дослідження (ПК-1);

у виробничо-прикладної діяльності:

здатність і готовність використовувати знання методів і теорій соціальних і гуманітарних наук при здійсненні експертної, консалтингової та аналітичної діяльності (ПК-4);

в організаційно-управлінській діяльності:

• здатність використовувати базові теоретичні знання, практичні навички та вміння для участі в наукових і научнопрікладних дослідженнях, аналітичної та консалтингової діяльності (ПК-10);

у педагогічній діяльності:

• здатність і вміння використовувати отримані знання у викладанні соціологічних дисциплін (знання основ соціально-економічних і гуманітарних дисциплін) (ПК-12).

Отже, вивчивши історію соціології, студент буде:

знати

 • • основні соціологічні школи;
 • • прізвища та основні праці найвідоміших соціологів;
 • • як розвивалася соціологія на протязі близько 200 років;
 • • чим одні наукові підходи до вивчення суспільства відрізняються від інших;
 • • що одні наукові школи запозичили у інших;

вміти

 • • відрізняти одне соціологічне напрямок від іншого;
 • • висловлювати під час дискусії аргументовану думку з приводу позицій окремих шкіл;
 • • аналізувати концепції соціологів, звертаючись до першоджерел у вигляді робіт цих учених;

володіти

 • • здатністю орієнтуватися в наукових школах, створених соціологами;
 • • можливістю вибирати ті наукові ідеї, які здаються найбільш вірними з позиції сучасної соціології;
 • • умінням використовувати ідеї видатних соціологів в самостійних дослідженнях суспільства.
 
<<   ЗМІСТ   >>